Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 15. avgust 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

-Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove zakva-

litetnije i sigurnijenapajanje

električnomenergijomuviše

opština. Zbog togapotrošači u

pojedinimnaseljimaponeko-

liko sati neće imati struju.

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sati Ki-

sjela voda, Njegnjevo, Kukulje,

Sela, Sutivan, Gubavac, Dobra-

kovo, Kanje, Milovo, Bistrica,

Požeginja,Mojstir i Zminac.

Berane:

od 9 do 15 sati gradsko

i prigradsko područje Berana;

od 8 do 18 sati Dapsići -zbog

ugradnje novihbrojila.

Cetinje:

od9do 14 sati dioNje-

guša; od 10 do 16 sati Brestovi,

Ožegovica, Trnjine, Dolovsko

Kopito, Meoce, Bijelo Polje,

Ubli, Prisoje i BijelePoljane.

HercegNovi:

od7do7:15 i od9

do 9:15 sati dioPoda.

Kotor:

od 10 do 11:30 sati Prži-

ce, Kavač i dioTroice.

Mojkovac:

od 9 do 15 sati Bje-

lojevići.

Nikšić:

od 12 do 14:30 sati dio

Straševine; od 9 do 15 sati dio

Rubeža i Žirovnice.

Plav:

od 8 do 14:30 sati Vojno

selo.

Plužine:

od 10:30 do 15 sati

Borkovići.

Pljevlja:

od 9 do 15 sati brana

Otilovići, Mataruge, Gačevića

dolina, Kneževići, Raganice,

Obarde, Vukovo brdo, Kleke,

Ko z i c a , Ra ć e vo, Vr u l j a ,

Breza,Vlaovina,Ćirovići,Ljutići,

Podborova i Zelena stijena; od 8

do 15 sati Petine, Čestin, Vitine i

Mjesna zajednicaBukovica.

Petnjica:

od 8 do 14:30 sati dio

Lagatora i dioTrpeza.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati Cr-

nokrpe (izlazpremaSmakiDa-

ciću).

Žabljak:

od 9 do 15 sati Pečića

ograda; od 8 do 8:30 i od 17 do

17:30 sati Usijek, Razvršje,Mo-

tički Gaj, Virak, Smrčevo Brdo,

PašinaVoda,Vukodo,Provalija,

Bukovica, Vrtoč Polje i Boro-

vac; od 8 do 18 sati Virak, Po-

šćenski Kraj - zbog ugradnje

novihbrojila.

M.N.

TIVAT

–Početkomovog

mjesecaTurističkaorgani-

zacija je započela anketira-

njeposjetilacakoji borave

na teritoriji opštineTivat.

Anketa ima29pitanja, aodgo-

vori treba da daju sliku uku-

pne turističke ponude grada.

Brojne objekte privatnog i ko-

lektivnog smještaja na terito-

riji opštineobilaze tri anketar-

k e , a i s p i t a n i c i mo g u

odgovarati na crnogorskom,

engleskom i ruskom jeziku.

Anketa se, prvi put od kada se

sprovodi,možepopunitiiudi-

gitalnom obliku, linkovana

preko platforme ili sajta Turi-

stičke organizacije.

Turistička organizacija će se,

kako navode u saopštenju,

kompletnom analizom anke-

tiranih ispitanika baviti u pr-

voj polovini septembra, nakon

čega će javnost upoznati o ko-

načnoj ocjeni ponude grada.

Prošlog ljeta ukupna prosječ-

na ocjena turista bila je 4,19, a

kompletnom ponudom grada

bili suzadovoljniji strani gosti.

Najveću ocjenu (4,53) turisti

su dali za ljepotu prirode i

okruženja, preporuke Tivta

kao odlične destinacije za po-

rodični odmor ocijenjene su

sa4,46,kvalitetuslugajedobio

ocjenu 4,38, ljubaznost usluga

u smještajnom objektu 4,37,

kvalitet informacija 4,34. Či-

stoća je ocijenjena sa 4,32.

S.K.

CEDIS

Radovi u

13opština

HERCEGNOVI:

„Zožeta“ završava „injektiranje“ zaraženih stabla u šest opština

Protivcrvenog surlaša

vakcinisane 124palme

HERCEGNOVI

- Ekipa fir-

me „Zožeta“ je zadesetak

dananapodručjuherce-

gnovskeopštinemetodom

injektiranja tretirala 124

palme. Prema riječimavla-

snika te firmeZoranaJan-

čića, odpočetkaprimjene

temetodepokazali su se i

prvi rezultati.

-Riječ jeonamjenski naprav-

ljenom insekticidu za suzbi-

janje crvenog palminog sur-

laša.Našaekipajevećdesetak

dana na terenu, za sada smo

po tomjavnomtenderuodra-

dili posao u opštini Herceg

Novi,ukojojsubilepredviđe-

ne 84 palme. Odrađene su

palme u parku bivšeg hotela

„Boka“, u luci Škver, kod Ca-

rine u Zelenici, Omladin-

skom parku u Igalu i palme

kod kružnog toka uMeljina-

ma – rekao je Jančić.

PLAN

OsimHerceg Novog injekti-

ranjepalmiobavljali suiuop-

štinama Kotor, Tivat, Budva,

Ulcinj, a po riječima Jančića,

danas (srijeda) zaključno sa

Baromzavršavajukompletan

Akcioni plan za sprovođenje

fitosanitarnih mjera s ciljem

suzbijanja crvenog palminog

surlaša.

Objašnjava i da se injektiraju

samozdravepalmena javnim

površinama. Proces je takav

dasenapalmamapravečetiri

otvora u koja se posebnom

spravom, injektorom, ubriz-

gava pod pritiskom preparat

„revive“, koji uništava larve

surlaša.

- U Herceg Novom ima još

zdravih palmi. Vidjećemo da

li će opština da nastavi da

injektira i kako dalje da radi-

mo– rekao je Jančić.

Kako navodi, ukoliko bi na-

stavili sa tretmanom injekti-

ranja uspjeli bi da sačuvaju

preostale palme. Palme se na

taj načintretiraju jednomgo-

dišnje.

- Ukoliko bismo ovako inten-

zivnoradili dogodine,mislim

da bismo mogli suzbiti sve

štetočine i drugi tretman ne

bi bio potreban - uvjeren je

Jančić.

BROJKE

Pretpostavke su da je u Her-

ceg Novombilo više od 1.000

palmi.Na

javnimpovršinama

je evidentirano oko 380 sta-

bala o kojima brine Komu-

nalno- stambeno preduzeće.

Fond tog atraktivnog drveta

je desetkovan, a prema poda-

cima Uprave za bezbjednost

hrane, veterinu i fitosanitar-

ne poslove, u periodu od

2012. do 2017. godine napad-

nuto je i uništeno 106 palmi

na područjuopštine.

Ž.K.

Ukoliko

bismo ovako

intenzivno

radili dogodine,

mislimda

bismomogli

suzbiti sve

štetočine i drugi

tretman ne bi

bio potreban

- uvjeren je

Zoran Jančić

vlasnik rme

„Zožeta“ koja

sprovodi

injektiranje

OsimHercegNovog in-

jektiranje palmi obavlja-

li su i uopštinamaKotor,

Tivat, Budva, Ulcinj. Da-

nas zaključno sa Barom

rma „Zožeta“ završava

kompletan akcioni plan

za sprovođenje tosani-

tarnihmjera s ciljem

suzbijanja crvenog

palminog surlaša

SVAKOSTABLOJEDRAGOCJENO:

Stručnjaci sprovode injektiranje

Tivat

Počelo

anketiranje

turista

NIKŠIĆ:

Nakon Lejk festa sakupljeno oko 20.000 čaša za reciklažu

Vidraćedobiti društvo

NIKŠIĆ

- PivaraTrebjesa i

Ekološki pokretOzon, šestu

godinuzaredom, organizuju

akciju„Rock&Recycle“ ko-

jomdoprinose ekološkom

programuLejk festa.

Za sakupljenih 20 čaša nagra-

đujuučesnike poklonomi do-

prinose odgovornom odnosu

prema prirodi, a tokom po-

sljednjegfestivalaprikupljeno

jeoko20.000čaša. Toznači da

jeLejkfest, upravomsmislute

riječi, zelen.

Svi posjetioci ovogodišnjeg fe-

stivalakrajKrupcaimalisupri-

liku i da se upoznaju o kampa-

nji, njenim prošlogodišnjim

rezultatima i davide skulpturu

vidre,kojujeakademskiumjet-

nikMarko Petrović Njegoš na-

pravio odplastičnih čaša.

-Skupltura ,,Vidra“, većaodtri

metra, napravljena od oko

30.000otpadnihčaša,izazvala

jeoduševljenjeposjetilaca, što

potvrđujevelikibrojfotografi-

ja na društvenim mrežama.

Ovegodine jeukampu, uokvi-

ru programa ,,Eco check po-

int“, posebnu pažnju izazvalo

takmičenje ,,XOmagic box“ u

kojemsukamperipokazali za-

vidannivopoznavanjaovepo-

pularne igre, pritomreciklira-

jući otpadne limenke, što je

bio uslov za učešće - saopšta-

vaju izOzona.

Ove godine su na festivalu di-

jeljene i biorazgradive kese za

otpad, akamperi suimaliprili-

ku da na djelu vide kakvi su

benefiti odbavljenja ,,ploggin-

gom“, grobalnim fitnes tren-

dom, koji je prvi put u Crnoj

Gori organizovan upravo u

o k v i r u k a m p a n j e

,,Rock&Recycle“, kojomje na-

javljen ekološki programovo-

godišnjegLejk festa.

Od plastičnih čaša koje su sa-

kupljene ove godine biće na-

pravljena nova skulptura, a to

je naznaka i da se nastavlja sa-

radnja s nikšićkim umjetnici-

ma.

Ra.P.

ODUŠEVILAPOSJETIOCE:

Vidranapravljenaodplastičnih aša