Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 15. avgust 2018.

Hronika

BIJELOPOLJE/PODGO

RICA

Željko Pavlov (47) iz

Srbobrana ubijen je u pucnja-

vi koja se dogodila u pone-

djeljak pola sata prije ponoći

u bjelopoljskomnaselju Pot-

krajci, dok je Ljubomir Lazić

(46) iz Zemuna povrijeđen.

On je zadobio prostrijelnu

ranu u predjelu ramena i

nalazi se na bolničkom lije-

čenju. Prema informacijama

koje posjedujemo, nije život-

no ugrožen.

Nekoliko sati nakon pucnjave

uhapšen je Bjelopoljac Elvis

Ćatović (32) ispred čije kuće

se dogodio vatreni obračun.

On je zadobio lakše povrede i

sinoć je oko 20 sati priveden

na saslušanje u Više državno

tužilaštvo. Ćatović je iskaz

dao pred tužiteljkomNadom

Bugarin, a njegovo saslušanje

je trajalo do zaključenja broja

našeg lista.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, nakon konsultacija sa

tužiocem, Ćatović je uhapšen

zbog sumnje da je počinio

krivično djelo teško ubistvo u

pokušaju kvali ikovano smrt-

nomposljedicomu sticaju sa

krivičnimdjelomnedozvolje-

no držanje oružja i eksploziv-

nihmaterija.

- Dosadašnje policijske aktiv-

nosti ukazuju na sumnju da

su Ž. P. i Lj. L. ilegalno ušli u

Crnu Goru i došli domjesta

koje pripada opštini Bijelo

Polje, a gdje živi E. Ć. u namje-

ri da ga liše života – navodi se

u saopštenju policije.

Istražitelji su izuzeli tragove

koji će biti vještačeni u Foren-

zičkom centru. U neposred-

noj blizini tijela Pavlova pro-

nađen je i izuzet pištolj „vzor“,

kalibra 7,65 milimetara sa

prigušivačem.

V. Šb.

OBRAČUN:

Dvojica srpskih državljana stradala u pokušaju likvidacije Bjelopoljca

ĆatovićubioPavlova, ranioLazića

Kuća ispredkoje sedesiloubistvo

Pronađenpištolj saprigušivačem

PODGORICA

Ministarstvo

unutrašnjih poslova pokrenulo

je disciplinski postupak protiv

policijskog inspektora za suz-

bijanje imovinskih delikata u

Centru bezbjednosti Budva Z.

P. jer je vrijeđao kolege.

Kako se navodi u odluci MUP-

a, on je u februaru prekršio

kodeks policijske etike.

- Omalovažavao je policijske

službenike Odjeljenja bezbjed-

nosti Žabljak A. M, Š. M, Š. R. i V.

S. koji su bili radno angažovani

upućujući imuvredljive riječi,

čime je počinio težu povredu

službene dužnosti Zakona o

unutrašnjimposlovima - navo-

di se u odluci MUP-a.

C. H.

PODGORICA

Policija je juče

u reonu Rikavac, u blizini gra-

nice sa Albanijom, zaplijenila 51

kilogrammarihuane.

Dvije osobe koje su krijum-

čarile drogu pobjegle su u

Albaniju, nakon što ih je policija

primijetila kako na leđima nose

džakove marihuane.

Marihuana će biti vještačena u

Forenzičkom centru, a u sarad-

nji sa kolegama u Albaniji radi

se na identi ikovanju osoba

koje su prokrijumčarile drogu

na crnogorsku teritoriju.

O događaju je obaviješten tuži-

lac u Višemdržavnom tužilaš-

tvu u Podgorici, kao i granična

policija Albanije.

M. L.

Ministarstvounutrašnjihposlova

Disciplinski postupak

protiv službenikaMUP-a

Policajac

vrijeđao

kolege

Policija u blizini granice

sa Albanijomoduzela 51

kilogrammarihuane

Krijumčari

pobjegli,

droguostavili

Zaplijenjenadroga

Uprava policije

PODGORICA

Ministar-

stvopravdedalo je sagla-

snost za raspisivanjemeđu-

narodnepotjernice za

bivšimoperativcemame-

ričkeCentralneobavještaj-

ne agencije (CIA)Džoze-

fomAsadom, kojeg

crnogorskevlasti potražuju

zbogoptužbi da jebiočlan

grupekoja jeplaniralaviše

terorističkihnapadanadan

parlamentarnih izbora 16.

oktobra 2016. godineCrne

Gore.

– Dali smo saglasnost za ras-

pisivanje međunarodne po-

tjernice za Džozefom Asa-

dom,uciljuvođenjakrivičnog

postupka po naredbi o spro-

vođenju istrage Specijalnog

državnog tužilaštva zbog kri-

vičnih djela stvaranje krimi-

nalne organizacije i terori-

zam u pokuša ju putem

pomaganja – navodi se u sa-

opštenju Ministarstva prav-

de.

Iz Ministarstva pravde obja-

snilisudaćeuokvirumeđuna-

rodnepravnepomoćiuslijediti

međudržavnakomunikacijasa

nadležnimorganima SAD, kao

i drugih država, članica Inter-

pola, koje budu postupale po

raspisanoj potjernici.

- U ovoj fazi postupka nemo-

žemo davati informacije o

eventualnom izručenju, bu-

dući da je potrebno da pret-

hodno budu ispunjeni odre-

đeni uslovi, uključujući i

lišenje slobode osobe koja se

potražuje – navode iz Mini-

starstva pravde.

Asad je nedavno – 11. avgusta

preko advokata Vinsenta Si-

troa listu Gardijan, a potomu

intervjuu američkoj televiziji

Foks, iznio svoju verziju do-

gađajatvrdećidajeneosnova-

no doveden u kontekst pri-

premanj a t eror i s t i čk ih

napada uCrnoj Gori.

Ipak, potvrdiojenavode izak-

ta Tužilaštva da je pet dana

uoči parlamentarnih izbora

biouCrnojGori i da jepružao

usluge zapadnompolitičkom

konsultantu koji je radio za

Demokratski front.

U svojoj odbrani nije sporio i

da je Podgoricu napustio 16.

oktobra kada je privedena

grupa srpskih državljana

zbog optužbi da su, nakon za-

tvaranja biračkihmjesta, tre-

balidaseokupe ispredzgrade

parlamenta, probiju kordon

policije i nasilno preuzmu

vlast.

Asad je u intervjuu za Foks

njuz zatražio od administra-

cije SAD da spriječi njegovo

izručenjePodgorici, dodajući

da zahtjev Crne Gore ostavlja

Trampovojadministracijidva

izbora–dazaštiti čovjekakoji

je „nebrojeno puta rizikovao

život za svoju zemlju i naljuti

NATO saveznika ili da izruči

čovjeka koji zna najosjetljivi-

je tajne“.

Proširenje istrage protiv biv-

šeg operativca CIA uslijedilo

je nakon svjedočenja američ-

kog državljanina Brajana

Skota,bivšegagentaCIAivla-

snika kompanije ,,Patriotik

difens grup“.

Kao organizatore kriminalne

grupe Tužilaštvo je označilo

ruske državljane Eduarda

Šišmakova i Vladimira Popo-

va koji su nedostupni crno-

gorskim vlastima. Na optuž-

nici su i lideri Demokratskog

fronta Andrija Mandić i Mi-

lan Knežević, službeni vozač

DF-aMihailoČađenović i de-

vet srpskihdržavljana.

M.Ž.

Ministarstvo pravde se oglasilo u slučaju bivšeg operativca CIA

kojeg crnogorske vlasti terete za pokušaj terorizma

Odobreno raspisivanje

potjernicezaAsadom

DžozefAsad

PODGORICA

Potpukov-

nikuEminuHusoviću,

osumnjičenomda je 25. ju-

napucaoudirektoricuDi-

rektorata zamaterijalne

resurseAlmuLjuljanaj,

produžen jepritvor zbog

opasnosti odbjekstva i uti-

cajana svjedoke–nezva-

nično jepotvrđenoPobje-

di.

Uskoro se može očekivati

okončanje istrageprotivHu-

sovića jer iskaz treba da daju

još tri svjedoka.

Prema navodima iz istrage,

Husović se tereti za pokušaj

ubistva i nedozvoljeno drža-

nje oružja. Osumnjičeni se

ranije pred istražiteljima

branio ćutanjem.

On je, kako se pretpostavlja,

pištoljpotegaozbogodlukeo

njegovom novom radnom

angažmanu i premještaju.

Izrevoltiran odlukom o pre-

mještaju, Husović je došao

do vrata kabineta Ljuljanaj

držeći u ruci repetirani pi-

štolj CZ.

- Usmjerio je pištolj u nje-

nompravcu upućujući joj ri-

ječi ,,ubiću te“ – navodi se u

rješenju o određivanju pri-

tvora.

U naumu da ubije kolegini-

cu, Husovića je spriječioMi-

ljan Dragaš, koji se nalazio

ispredkabinetaLjuljanaj.On

je uhvatio pištolj i spustio ga

kapodukakobi spriječio tra-

gediju. U tom trenutku Hu-

sović je potegao obarač, ali je

metak završioupodu.

M.L.

Istraga protiv potpukovnika Vojske Crne Gore

Husovićostajeupritvoru,

saslušaće još tri svjedoka

PODGORICA

A. E. (14) iz

Podgoriceuhapšen je zbog

osnovane sumnjeda jepoči-

nio 16 teškihkrađauprodu-

ženomtrajanju.

KakojesaopštilaUpravapolici-

je, on je, kako se sumnja, od 5.

novembra prošle godine do 13.

avgusta2018.godine,lomiosta-

kla na vozilima i krao novac,

novčanike, dokumenta, satove,

zlatni nakit, tablete, laptopove,

fotoaparate, električnu kosači-

cu, digitalne vage, kofere, lične

stvari, garderobu, razni alat i

druge predmete.

Osim toga, službenici Centra

bezbjednostiPodgoricasuod5.

do 8. avgusta ove godine rasvi-

jetlili još tri krađe uPodgorici.

Uhapšen je B. C. (14) iz Podgo-

rice koji je osumnjičen da je iz

taksi vozila ukrao 150 eura. Ta-

kođe, uhapšen je i S. S. (36) iz

Podgorice koji je osumnjičen

da je iz hodnika zgrade, sa pr-

vog sprata, ukrao bicikl.

Nadležnomtužiocupodnijet je

i protiv I. J. (24) i V. R. (18), koji

su osumnjičeni da su iz radnje

„Bla bla“ iskoristili nepažnju

prodavca i ukrali usisivač.

M.L.

Rasvijetljeno devetnaest imovinskih delikata u

Podgorici, protiv pet osoba podnijete prijave

Osumnjičeni krali

nakit, novac, tablete...