Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 14. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

- Bivši opera-

tivac američkeCentralne

obavještajne agencije

(CIA)DžozefAsad, iako je

negiraooptužbecrnogorskih

vlasti da jeumiješanupri-

premanje terorističkogna-

padanadanparlamentarnih

izbora 16. oktobra 2016. godi-

ne, potvrdio jeda jeu tompe-

riodubiouCrnoj Gori i da je

„pružaousluge zapadnom

političkomkonsultantukoji

je radiozaDemokratski

front“.

Asad je te tvrdnje saopštiopre-

ko advokata Vinsenta Sitroa u

listu Gardijan, a potom je dao

kraćiintervjuameričkojtelevi-

ziji Foks njuz.

BivšioperativacCIAtakođeni-

je sporio navode iz naredbe za

sprovođenje istrage u kojoj je

precizirano da je u Crnoj Gori

boravio pet dana prije izbora, a

da ju je napustio 16. oktobra,

kada je uhapšena grupa srp-

skih državljana zbog optužbi

da su bili dio logističke mreže

koja je nasilno trebalo da pre-

uzme vlast uPodgorici.

ANGAŽOVANJA

AsadjezaFoks11.avgustakate-

gorično tvrdio da nije učestvo-

vao u organizaciji bilo kakvih

terorističkih napada i zatražio

od administracije SADda spri-

ječi njegovo izručenje Podgo-

rici.

Bivši operativac CIA iznio je i

niz političkih ocjena na račun

crnogorskog režima koji je op-

tužio da je „represivan i odgo-

voran za kršenje ljudskih pra-

va“, uz opasku da su njegovi

potezi „usuprotnostisavrijed-

nostima za koje se NATO zala-

že“. NATO i Interpol, kako je

zaključio, imaju obavezu da

poštuju principe u pogledu

ljudskih prava i međunarodne

sudske norme za koje tvrde da

su neprikosnoveni, tako što će

odbaciti zahtjev za izručenje.

Asad je za Foks kazao da za-

htjevCrneGoreostavljaTram-

povoj administraciji dva izbo-

ra, da zaštiti čovjeka koji je

„nebrojeno puta rizikovao ži-

vot za svoju zemlju i naljuti

NATO saveznika, ili da izruči

čovjeka koji zna najosjetljivije

tajne“.

Podsjetio je na svoja ranija an-

gažovanja kao vlasnika kom-

panije ,,Peregrini“, posebnona

akciju spašavanja više od 140

hrišćana u Egiptu od represija

ISIL-a.

Na pitanje voditelja da li sma-

tra da SAD treba da zaštiti one

koji su ,,toliko dali toj državi“, i

onda kada urade nešto što se

nekima ne sviđa, bivši operati-

vac CIAnavodi da je SADduž-

na da bude svjetionik demo-

kratije i vladavine prava.

„TEORIJAZAVJERE“

On je poručio da to znači da i

one države koje su saveznici

SADiNATOčlanicemorajuda

poštuju ljudska prava i da ih

treba ohrabriti u tome.

Vjeruje da ga Podgorica traži

zbog„teorijezavjere“ jer jedu-

go radio za CIA, pa su to, kako

je rekao, „seksi termini“ zbog

kojih on može da bude pove-

zan sa pokušajemterorizma.

Bivši operativac CIA je prije

intervjua Foks televiziji dao

„odbranu“ i preko svog advo-

kata Vinsenta Sintroa koji je

dostavio Gardijanu. Asad je za

taj list iznio „saznanja“ o teori-

ji zavjere.

- Prava zavjera je upravo tvrd-

njatužilaštvadaseradiozavje-

ri.Tvrdnjecrnogorskogrežima

o pokušaju puča su potkopane

načinom na koji su upravljali

takozvanimmozgomoperacije

i dokazima. Osoba koju je re-

žim označio kao vođu i terori-

stu je puštena iz pritvora, a

oružje koje su zavjerenici tre-

balo da koriste, a to su bile

uglavnom lovačke puške, uni-

šteno od strane vlade. Odbrani

nije bilo omogućeno da ih ispi-

ta – rekao jeAsad zaGardijan.

Njegov advokat Vinsent Sitro

tvrdi da nije informisan o op-

tužbama protiv Asada, da mu

nijesu dostavljena nikakva do-

kumenta, i dazbog toganemo-

žedakomentarišeoptužbeTu-

žilaštva.

- Ovdje se radi o kampanji ob-

mane protiv lojalnog Ameri-

kanca, koji nije imao nikakvu

uloguukriminalnimdjelimaili

pučuuCrnojGori –navodi seu

Asadovojizjavikojujedostavio

Sitro.

POTJERNICA

Crnogorske vlasti prije mjesec

donijele su naredbu o sprovo-

đenju istrage, akako jePobjeda

prošle sedmice pisala, za njim

je raspisana međunarodna po-

tjernica.

Odlukom Višeg suda, na za-

htjev Specijalnog državnog tu-

žilaštva za Asada je donijeto

rješenje opritvoru.

Dopreokretai„uvođenja“Asa-

da na listu oktrivljenih došlo je

nakon svjedočenja američkog

državljanina Brajana Skota,

bivšeg agenta CIA i vlasnika

kompanije ,,Patriotik difens

grup“.

Crnogorski istražitelji tražili

su saslušanjeAsada, ali je on to

odbio, pozivajući se na Peti

amandman Ustava SAD. U

američkomzakonodavstvupo-

stoji odredba prema kojoj se

osoba pozvana da odgovara

pred zakonommože opredije-

liti za ćutanje, ukoliko ona sa-

ma, ili njena odbrana, misli da

je to u njenom najboljem inte-

resu.

Svjedočeći psoredstvom video

linkauVišemsuduuPodgorici

Bajron je istakaoda jedirektno

upozorioAsadadaseneupušta

u operaciju uCrnoj Gori, ali da

je, upkos svemu, vlasnik kom-

panije ,,Peregrini“ odlučno na-

veo da će ,,obaviti posao“ koji

mujeponudioAronŠaviv,izra-

elski stručnjak koji je vodio

kampanju Demokratskog

fronta.

Posao koji je preuzeoAsadnije

ličio na pružanje običnih kon-

sultantskih usluga, već na one

poslove koji se rade u takozva-

nim „crnimoperacijama“ age-

nata bezbjednosnih službi.

Zadatak vlasnika kompanije

„Peregrini“ podrazumijevao je

pravljenje šeme evakuacije sa

platoa ispred Skupštine Crne

Gore, izvlačenje iz mase važ-

nih pojedinaca i njihovo be-

zbjedno smještanje na udalje-

nu lokaciju, odakle bimogla da

se dalje vodi operacija, instali-

ranjemjeraelektronskogome-

tanja mobilnih telefona, uspo-

stava nezavisnog sistema

komunikacije…

OPTUŽBE

U optužnici protiv 14 osoba,

tvrdi se da je Asad, u ime De-

mokratskog fronta, tražio po-

moć od američke privatne be-

zb j ednosne agenc i j e za

kontraobavještajni nadzor i iz-

vlačenje ljudstva u vrijeme iz-

bora.

Za krivičnodjelopokušaj tero-

rizma na dan parlamentarnih

izbora 2016. godine odgovara-

ju ruski državljani Eduard Šiš-

makov i Vladimir Popov, koji-

ma se sudi u odsustvu kao i

srpskim državljanima Nema-

njiRistićuiPredraguBogićevi-

ću.

NaoptuženičkojklupisuBrati-

slav Dikić, lideri Demokrat-

skog fronta Milan Knežević i

Andrija Mandić i Mandićev

vozačMihailoČađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i

srpske državljanke Kristina

HristićiBrankaMilić,kaoinji-

hovi sunarodnici - Srboljub

Đorđević,DraganMaksić iMi-

lanDušić.

Postupak je razdvojen protiv

prevodiocaDF-aAnanijaNiki-

ća.

A.G.

Bivši operativac CIA traži od američke administracije da ga ne izruči Crnoj Gori

Asad tvrdi da je

širiodemokratiju

Bivši operativac CIA je potvrdio da je boravio u Crnoj Gori prije izbora i da je

zemlju napustio 16. oktobra, kada je uhapšena grupa srpskih državljana, ali da

nije učestvovao u organizaciji bilo kakvih terorističkih napada. Asad je za Foks

kazao da zahtjev Crne Gore ostavlja Trampovoj administraciji dva izbora, da

zaštiti čovjeka koji je „nebrojeno puta rizikovao život za svoju zemlju i naljuti

NATO saveznika, ili da izruči čovjeka koji zna najosjetljivije tajne“

Pitanjabezodgovora

Uobraćanju posredstvomadvokata, još više u razgovoru za

DonalduTrampubliskuTVmrežuFoks njuz (FoxNews), bivši

CIA agent Džozef Asad je pokušao da priču o vlastitoj ulozi u

pokušaju državnog udara u Crnoj Gori prebaci na – politički

teren.

Ukratko: Asad smatra da američka administracija treba da

podrži demokratskevrijednosti i ljudskaprava i danedozvoli

Crnoj Gori ekstradicijunjega, niti bilokogadrugog, kogauCr-

noj Gori ,,videkaopolitičkogprotivnikakakobi utišali glasove

koji podržavajudemokratiju“.

Bivši agent CIA tvrdi da nije pomagao nikakvo nezakonito

djelovanje, već je - širiodemokratiju i štitio ljudskapravauCr-

noj Gori. I to tako što je ,,samo savjetovao“ Arona Šaviva, šefa

kampanje Demokratskog fronta u izborima oktobra 2016.

godine.

Zanimljivaodbrana: Asadodgovaranapitanjakojamunijesu

ni postavljena.

A ima dosta toga što bi vlasnik bezbjednosne konsultantske

irme ,,Peregrini“ valjalo da objasni. Počev od činjenice da je,

uprkos jasnomupozorenju Bajrona Skota da se ne upliće u

dešavanja u Crnoj Gori, bezbjednosni stručnjak ipak odlučio

dasvojeoperativnoznanjestavi nausluguAronuŠavivu iDe-

mokratskomfrontu.

Izrada šemeevakuacije ljudstva, kao i planmjeraelektronske

zaštite, te instaliranje špijunskih aparata za potrebe Demo-

kratskog fronta - teško da semože svrstati u ,,savjetodavne

usluge“političkogkaraktera.

DžozefAsadbi,takođe,mogaodaistražnimorganimauCrnoj

Gori pomogneurazrješavanjuvišemisterioznihdetalja. Reci-

mo: što su radili saradnici kompanije ,,Peregrini“ tokom ljeta

2016. godineudvijekućeuokolini Podgorice; ko ih jeposlao i

zbogčega su instalirali elektronskekontrašpijunskeuređaje?

ZbogčegajeJoakimFrig,specijalni,,savjetnik“DžozefaAsada,

došao 28. septembra 2016. u našu zemlju, pa onda pobjegao

izCrneGore16.oktobraususjednuAlbaniju,nosećiskupocje-

neuređajezaprotivelektronskuzaštitu?

I možda najinteresantnije pitanje za bivšeg operativca CIA:

akoje,zaista,DžozefAsaddavaosamopolitičkeuslugeAronu

Šavivu i doputovao u CrnuGoru 10. oktobra da bi Šavivu po-

mogao tokom izbornog dana, zbog čega jemalu balkansku

državu napustio 16. oktobra ujutru, dok je trajalo glasanje i

nakonobjaveohapšenju14srpskihdržavljana?

PominjanimarketinškistručnjakAronŠaviv,šefkampanjeDF-

a,zadržaoseuCrnojGoritridananakonparlamentarnihizbo-

ra, lišen bilo kakvih usluga ,,izbjeglog“ specijalnog savjetnika

izkompanijePeregrini.

Ima li očiglednijegdokazadaŠavivunijesubilepotrebnepoli-

tičke, većnekedrugeuslugeDžozefaAsada?

D.Đ.

Begović: Amerikane

izručuje svojedržavljane

Advokat Zdravko Begović smatra da je Asodov iskaz dat

medijima očekivan.

- On je u saradnji sa braniocem ispričao najbolju verziju kako

bi odbranio sebe, što je potpuno legitimno i oprav-

dano – kazao je Begović. On navodi da u tome

ne vidi nikakav problem, ali ga brine činjenica

da će se priča završiti po ustaljenoj praksi

Amerikanaca, a to je da - odbiju izručenje svo-

jih državljana.

Begović podsjeća da nema zakonskih osnova

za izručenje američkih državljana, jer

Crna Gora i SAD nemaju sklopljeni

međunarodni ugovor.

Advokat Begović ipak ocjenjuje

da SAD neće tako lako zane-

mariti optužbe crnogorskih

vlasti i da, teoretski, postoji

mogućnost da se Asadu

sudi umatičnoj zemlji.

Saprivođenjaosumnjičenih

16. oktobra2016. godine

Zdravko

Begović