Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 14. avgust 2018.

Društvo

Direktor Direktorata za vanredne situacijeMirsadMulić poručuje da su spremni da odgovore na sve izazove

Prošlogodišnji požari

bili su „velika škola“

Ove godine, zahvaljujući povoljnoj

meteorološkoj situaciji nije bilo

većih problema sa požarima na

otvorenom, ali su svi kapaciteti

Direktorata za vanredne situacije i

lokalnih službi zaštite i

spašavanja u stanju

stalne pripravnosti,

naglasio je za Pobjedu

prvi čovjek ovog

direktorataMirsad

Mulić

PODGORICA

Pripadnici

sistema zaštite i spašavanja

su, poučeni prošlogodišnjim

iskustvom, za ovogodišnju

sezonu požara bolje i siste-

matizovanije pripremljeni, pa

i ako dođe do većih požara u

narednomperiodu biće spre-

mni blagovremeno i ade-

kvatno da reaguju, poručio

je u razgovoru za Pobjedu

direktor Direktorata za van-

redne situacijeMirsadMulić.

Fokus je u posljednjoj godi-

ni, kako je kazao, stavljen

na preventivne aktivnosti, i

organizovanije se pristupilo

njihovom realizovanju. Pored

toga, kako je naglasio, ovu

„požarnu sezonu“ dočekuju i

sa poboljšanimmaterijalnom-

tehničkim resursima u odno-

su na prethodnu.

PRIPREME

Upoređujući ovo ljeto sa

prošlim, Mulić je naglasio da je

tada registrovano 3.125 poža-

ra, dok je ove godine taj broj

drastičnomanji i kreće se oko

400, a tome su, prema njego-

vim riječima, u najvećoj mjeri

doprinijeli povoljni vremenski

uslovi.

- Registrovani požari nijesu bili

većeg obima, koji bi zahtijevali

angažovanje cjelokupnog

sistema, već su sve ugasili

lokalne službe zaštite i spaša-

vanja - istakao je Mulić.

Direktorat za vanredne situa-

cije je pripreme za ovu sezonu

požara, kako je naglasio,

počeo još u decembru prošle

godine.

- Tada je održana četvrta

konferencija Nacionalne plat-

forme za smanjenje rizika od

katastrofa, a tema su bili poža-

ri, sa akcentomna šumske i

požare na otvorenom. Konfe-

renciji je prethodila detaljna

analiza prošlogodišnje sezone

požara, koja je urađena sa

svim službama zaštite i spa-

šavanja u državi, kao i sa svim

ostalim subjektima koji su bili

angažovani u vrijeme velikih

požara – naveo je Mulić.

Na konferenciji je, kako je

rekao, sugerisano da u ovoj

godini posebnu pažnju treba

posvetiti preventivnim aktiv-

nostima i jačanju kapaciteta

za odgovor za požare na otvo-

renomprostoru.

- Prvi put postoje izvještaji

svih subjekata u sistemu, i

oni će biti polazna osnova za

dalje praćenje unapređenja

rada svih državnih organa,

organa državne uprave i lokal-

ne samouprave – naglasio je

Mulić.

Pored toga, lokalnim samou-

pravama je ukazano na odgo-

vornost i obaveze koje imaju

u prevenciji i operativnim

Nedostatak pilota koji lete

na protivpožarnim avioni-

ma je, kako je kazao direk-

tor Direktorata za vanredne

situacije Mirsad Mulić za

naš list, problem sa kojim se

suočavaju nekoliko godina,

a ublažavan je angažova-

njempilota iz okruženja.

- Ove godine specijalističku

obuku prošla su tri pilota, i

to za upravljanje avionima

tipa „er traktor“, tako da

sada na tri raspoloživa

aviona za gašenje požara iz

vazduha imamo šest pilota.

Time je ovaj problemu

dobroj mjeri riješen – rekao

je Mulić.

Biti pilot u protivpožarnoj

jedinici, kako je naglasio,

izuzetno je naporan posao

koji, između ostalog,

zahtijeva povećan nivo

koncentracije i izič-

kog napora.

- Zbog toga se

mora obezbijediti

zamjenjivost

posade, kako bi

se ovaj resurs za

gašenje požara

maksimalno

iskoristio – sma-

tra Mulić.

Ovegodine

obučenatri

pilota

aktivnostima u procesu gašenja

požara na svojoj teritoriji.

- I Uprava za šume i Naci-

onalni parkovi su, iako

još sa nedovoljnim

materijalno-tehničkim

resursima, u odno-

su na prethodnu

godinu spremniji

za predstojeću

sezonu požara.

Ipak, za sve

naredne sezone

treba raditi na

jačanju kapaciteta

ovih subjekata, na

tehničkoj opremlje-

nosti, na boljoj infra-

strukturi, izgradnji

protivpožarnih puteva

i protivpožarnih pojase-

va – ističe Mulić.

KAPACITETI

Ove godine, kako je kazao,

zahvaljujući povoljnoj mete-

orološkoj situaciji nijesu imali

većih problema sa požarima na

otvorenom.

- U dnevnoj smo komunikaciji

sa Zavodom za hidrometeoro-

logiju i seizmologiju Crne Gore

i na osnovu njihovih izvještaja

o prognozi vremena dajemo

upozorenja, te podižemo nivo

spremnosti i upotrebe ljudskih

i materijalnih resursa pri spre-

čavanju i gašenju požara – obja-

snio je Mulić.

Svi kapaciteti Direktorata za van-

redne situacije i lokalnih službi

zaštite i spašavanja su, naglasio

je, u stalnoj pripravnosti.

- Preventivne aktivnosti koje su

realizovali svi pripadnici sistema

zaštite i spašavanja od požara

rezultirale su time da ovu požar-

nu sezonu dočekujemo spre-

mnije i sa poboljšanimmateri-

jalnom-tehničkim resursima u

odnosu na prethodnu – istakao

je Mulić.

Intervencije nadležnih službi

koje su uslijedile na nekoliko

Građanisuvažnakarika

Razmatrajuuvođenje

sistemacivilnezaštite

Sadašnji sistem zaštite i spašavanja, kako je rekao prvi čovjek

Direktorata za vanredne situacije Mirsad Mulić, ima dosta

sličnosti sa nekadašnjim sistemom civilne zaštite. Formiranje

takvog sistema zaštite i sada je prepoznato u Zakonu o zaštiti

i spašavanju, ali i pored više pokušaja, kako je kazao, nije reali-

zovano zbog nedostatka inansijskih sredstava.

- Ono što je posebno dobro bilo organizovano u tom sistemu

su jedinice civilne zaštite koje su bile dobro opremljene i obu-

čene – naglasio je Mulić.

Formiranje sistema civilne zaštite, kako je istakao, predviđeno

je i Strategijom za smanjenje rizika od katastrofa za period od

ove do 2023. godine.

- Glavni bene it je što bi se formiranjemovih jedinica dobio

značajan broj opremljenih i obučenih pripadnika koji su ospo-

sobljeni za realizacijumjera zaštite i spašavanja, što posebno

dolazi do izražaja u slučaju zemljotresa, katastrofalnih poplava,

požara i drugih elementarnih nepogoda i nesreća. Posebno jer

u ovakvim situacijama postojeće profesionalne službe najče-

šće nijesu dovoljne da se obezbijedi zaštita i spašavanje ljudi,

materijalnih dobara i životne sredine – objasnio je Mulić.

požara

koji su se desili u julu, daju, kako

je kazao, pravo da vjeruju da su

pripreme bile odgovarajuće.

- Direktorat za vanredne situa-

cije kroz učešće u projektima,

međunarodnu saradnju ali i

dijelom svojih sredstava kon-

tinuirano radi na unapređenju

opremljenosti jedinica za zaštitu

i spašavanje. Naravno, uvijek

postoji prostor za dalje pobolj-

šanje sistema kako u organiza-

cionom, tako i u pogledu jačanja

ljudskih i materijalnih resursa

– rekao je Mulić.

S druge strane, ove godine bilo

je, kako je podsjetio, nekoliko

većih požara u zatvorenompro-

storu, od kojih se po posljedica-

ma i pričinjenoj materijalnoj šteti

izdvajaju požari u preduzeću

„Mesopromet“ kompanije „Fran-

ca“ iz Bijelog Polja i u objektima

Radio Televizije Pljevlja.

LJUDSTVO

Prvi čovjek Direktorata za van-

redne situacije podsjetio je da

nabavkom aviona „er traktor“

sada Avio-helikopterska jedinica

ima tri ovakve letjelice na raspo-

loganju,

što će,

kako je

naglasio,

umnogome

doprinijeti

e ikasnijem

gašenju požara

na otvorenom.

- Pored toga,

Vojska Crne Gore je

nabavkomhelikoptera

koji može da se upotrijebi i za

gašenje požara dodatno pobolj-

šala kapacitete sistema za gaše-

nje požara iz vazduha – istakao

je Mulić. Broj vatrogasaca se,

kako je naveo, u odnosu na

prošlu godinu nije mijenjao – i

dalje je oko 600.

- Ako se ukaže potreba, u opšti-

nama imajumogućnost za

dodatnim angažovanjem jed-

nog broja vatrogasaca-spasilaca

– kazao je Mulić.

S druge strane, kako smatra,

u našoj državi nema dovoljno

dobrovoljnih vatrogasnih dru-

štava, koja, kako je rekao, „naža-

lost nijesu dovoljno razvijena

i nemaju tradiciju kakvu imaju

u nekimdržavama regiona, u

kojima zaštita od požara u zna-

čajnoj mjeri počiva upravo na

dobrovoljcima“.

- U Crnoj Gori postoje svega dva

vatrogasna društva sa dugom

tradicijom, i to u opštinama

Tivat (Krtoli) i Kotor (Perast). U

opštini Herceg Novi ove godine

formirana su dva dobrovoljna

vatrogasna društva, „Bijela“ i

„Luštica“, koja imaju oko 70

pripadnika i sedam vozila. U

fazi osnivanja su dobrovoljna

vatrogasna društva u Podgorici

i opštinama Nikšić i Kotor – ista-

kao je Mulić.

Razvijanje i podizanje svijesti

građana o značaju dobrovolj-

nog vatrogastva, kako je kazao,

prepoznato je kaomogućnost

gdje se sistem zaštite i spašava-

nja od požara u budućemperi-

odumože značajno poboljšati.

PLANOVI

Zakonomo zaštiti i spašavanju

propisana je, kako je naveo,

obaveza izrade nacionalnog,

opštinskih i planova zaštite i

spašavanja od požara u pri-

vrednimdruštvima, drugim

pravnim licima i preduzetnici-

ma.

- Osimnacionalnog plana za

zaštitu i spašavanje od požara,

izrađeno je i 16 opštinskih pla-

nova za zaštitu i spašavanje od

požara, kao i više od 100 predu-

zetnih planova. Opštinski plan

izradili su Podgorica i opštine

Pljevlja, Herceg Novi, Tivat,

Nikšić, Mojkovac, Andrijevica,

Berane, Rožaje, Kotor, Cetinje,

Žabljak, Bijelo Polje, Gusinje,

Šavnik i Danilovgrad, dok je u

toku izrada planova za opštine

Bar, Budva, Ulcinj, Kolašin, Plu-

žine, Plav i Petnjica – naveo je

Mulić.

Značaj izrade ovih planova je,

prema njegovim riječima, u

tome što se njima obezbjeđuje

plansko realizovanje mjera

zaštite i spašavanja.

- Osim elaborata o procjeni

rizika od požara, sadrže i

podatke omjerama zaštite i

spašavanja, ljudskim i materi-

jalnim resursima, mobilizaciji i

aktiviranju operativnih jedinica,

načinu rukovođenja i koordi-

niranja, načinu obavještavanja

stanovništva te održavanja

reda i bezbjednosti, saradnji sa

drugimopštinama i državama

prilikomprimanja i pružanja

pomoći i načinu obezbjeđivanja

inansijskih sredstava za reali-

zovanje plana – istakao je Mulić.

J. BEHAROVIĆ

Jedna od važnijih karika u sistemu zaštite od požara su, prema

Mulićevim riječima, građani i zbog toga u Direktoratu kroz

brojna upozorenja, obavještenja, izradu i distribuciju promotiv-

nogmaterijala, edukacije i slično, intenzivno rade na podizanju

svijesti građana o značaju i obavezi njihovog učešća u zaštiti od

požara.

- Apelujemo na građane da i u narednomperiodu rade na

uređenju svojih dvorišta i imanja, kako bi potencijalni rizik od

nastanka požara sveli na minimum. Pored toga, apelujemo i

da se strogo pridržavaju naredbi i uputstava nadležnih organa

lokalne samouprave o zabrani loženja vatre na otvorenompro-

storu u periodu povećane požarne opasnosti. U slučaju potre-

be da se obavi spaljivanje određenog otpada, obavezno o tome

obavijestiti lokalnu službu zaštite i spašavanja – poručio je on.

Direktorat za van-

redne situacije radi na

unapređenjuoprem-

ljenosti jedinica za

zaštitu i spašavanje

Ako se ukaže potreba,

uopštinama imaju

mogućnost za dodatno

angažovanje jednog

broja vatrogasaca