Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Društvo

Utorak, 14. avgust 2018.

Društvomladih

ekologa Nikšića

Sankcionisati

piromane

PODGORICA-

U Crnoj

Gori, broj sankcionisanja

odgovornih za podmeta-

nje požara je veoma mali,

iako zakonodavstvo u

ovim slučajevima pred-

viđa kazne od šest do 12

godina zatvora, u zavi-

snosti od pričinjene štete

- saopšteno je iz Društva

mladih ekologa Nikšića.

Iz te organizacije su kazali

da iskustvo iz prošle godi-

ne i nedavni primjer kata-

strofe u Grčkoj treba da

utiču na podizanje svijesti

o tomproblemu i traženju

rješenja.

Navodi se da su šumski

požari u Crnoj Gori ovog

ljeta bili rijetka pojava,

zbog nižih temperatura

i čestih kišnih dana, koji

nijesu karakteristični za

ljeto.

Kako su podsjetili, Crna

Gora se suočila sa šum-

skimpožarima prošlog

ljeta, kada je zabilježeno

više od tri hiljade požara.

Iz Društva mladih ekologa

su ukazali da je, prema

svimpokazateljima, čovjek

glavni uzročnik šumskih

požara, a da je više od 60

odsto požara izazvano

namjerom ili nepažnjom

čovjeka.

- I pored toga što zakono-

davstvo u ovim slučajevi-

ma predviđa visoke kazne,

šest do 12 godina zatvora

u zavisnosti od pričinjene

štete, sprovođenje normi

nije adekvatno, pa je i

mali broj sankcionisanja

odgovornih - istakli su iz te

organizacije.

Prema njihovim riječima,

motivi za podmetanje

požara su često finansijske

prirode, a dio nastaje i

zbog nemara i nebrige.

- Jačanje prevencije i brzo

reagovanje u sličnim

budućim situacijama su

neki od odgovora kako

se boriti sa šumskim

požarima, sa ciljem zašti-

te šumskog bogatstva i

cjelokupnog ekosistema

– saopštili su oni.

R. D.

Prošle sedmice prijavljen nestanak dvojemaloljetnika u Podgorici

Djevojčicapronađena,

dječak sevratiokući

PODGORICA–

Centrube-

zbjednosti Podgorica to-

komvikendaprijavljen je

nestanakdvojemaloljetni-

ka, dječaka (16) i djevojčice

(14), anjihovi nestanci nije-

supovezani i, kako je juče

saopšteno izUpravepolici-

je, djeca suna sigurnom.

Djevojčica je pronađena, a

dječak se vratio kući. U saop-

štenju se navodi da se dječak,

čiji je nestanak prijavljen u

nedjelju, juče vratio kući, ali

roditelji nijesu obavijestili

policiju.

-Policijskislužbenicisudošli

do tog operativnog podatka,

a u kontaktu sa majkom koji

jepotomuslijediopotvrđeno

je da se dječak vratio - saop-

šteno je izUprave policije.

Majka je u nedjelju prijavila

da jedječakizašaoizkućeče-

tiri danaranije, 8. avgusta i da

se nakon toga nije javljao.

- Za dječakom se intenzivno

tragalo do momenta kada je

policija, 13. avgusta, došla do

saznanja da se dječak vratio

kući - piše u saopštenju.

Nestanak četrnaestogodiš-

nje djevojčice prijavljen je u

subotu, a majka je ispričala

da je izašla dan ranije, 10. av-

gusta, i da se nije vratila kući.

- Službenici CB Podgorica su

tragali za djevojčicom i pro-

našli je istog dana kad je ne-

stanak prijavljen, 11. avgusta.

Djevojčica je vraćena porodi-

ci - saopštila jeUprava polici-

je.

Sva prikupljena saznanja,

kako su rekli, ukazuju na to

da se u oba slučaja radi o do-

brovoljnomudaljenjuodku-

će.

- Policija će, u kontaktima sa

nadležnim organima zadu-

ženim za brigu o maloljetni-

cima i zaštitu njihovog inte-

resa, razmotriti pravni osnov

za podnošenje odgovaraju-

ćihprijavazbogzanemariva-

nja djeteta ili drugog krivič-

nog djela ili prekršaja protiv

roditelja ili staratelja u ova-

kvim situacijama, a posebno

kada se udaljenja od kuće

istihmaloljetnika ponavljaju

- piše u saopštenju.

K. J.

mdruštvu

nemoguće

IzMinistarstva kul-

ture su kazali „da sva-

ko spomen-obilježje

podignuto suprotno

zakonupodliježe ka-

znenimodredbama,

što podrazumijeva

postupak inspekci-

jskog nadzora i u

konačnomuklanjanje

bespravno podignu-

tog objekta“

Na tržištu pronađeni opasni proizvodi, po nalogu inspekcije povučeni iz prodaje

PODGORICA–

Inspektori

suna tržištupronašli i za-

branili promet sedamvrsta

produžnihkablovakojimo-

guda izazovuelektrični

udar ili požar.

Naportalupotrošač.meobjav-

ljeno jedaseradi oprodužnim

kablovima, trostrukimpreno-

snim utičnicama uvezenim iz

Bugarske i Kine.

- Detaljnim pregledom proi-

zvodautvrđeno jedapredmet-

ni proizvodi ne ispunjavaju

zahtjevebezbjednostiiznacio-

nalnog standarda referentne

oznake MEST IEC 60884-2-

7:2016, jer uređaji nemaju za-

tvarače/zaštitne poklopce na

utičnicama, što je suprotno

konstrukcijskom zahtjevu iz

tačke14ovogstandarda-pišeu

obavještenju za javnost.

Kako bi potrošači mogli da

prepoznaju sporne kablove, u

opisu proizvoda piše da kabal

robne marke „Elid“ ima serij-

skibroj8600967015592,ozna-

ka 10/16A, 250V, max.3500W,

kaoida jezapakovanuprovid-

nu kesu sa kartonskom etike-

tomnavrhupakovanja, koja je

uplavo-bijeloj boji.

Navode da je iz istih razloga

sporan i kabal robne marke

„Todi“kojijeproizvedenuBu-

garskoj.

-Kabal ima trimetra, anapro-

izvodu nema oznake maksi-

malne snage. Produžni kabal

nema zatvarače/zaštitne po-

klopce na utičnicama. Uređaj

nije zapakovan, kabal je bijele

boje, dok je tijelo produžnog

kablaucrnoj boji -pišeuopisu

proizvoda.

Kakonavode, šestostrukapre-

nosna utičnica, sa prekida-

čem, čiji je proizvođač „Ar-

min“ iz Kine, takođe može da

izazove opekotine ili električ-

ni udar.

- Produžni kabal nema zatva-

rače/zaštitne poklopce na

utičnicama, nema oznake

maksimalne snage. Uređaj je

zapakovanuprovidnufolijusa

oznakom proizvođača - piše

na

portalupotrošač.me.

Za ostale produžne kablove

kojisuuvezeniizKineiBugar-

ske nijesu navedeni proizvo-

đači.

K. J.

Produžni kablovi nebezbjedni zaupotrebu

Produžni kablovi zabranjeni,

moguda izazovuelektrični udar

Ministarka nauke i direktor Kliničkog centra u Švajcarskoj

Usavršavanje i razmjena

zdravstvenih radnika

PODGORICA -

Ministarka

nauke dr Sanja Damjanović i

direktorKliničkogcentraCr-

ne Gore dr Jevto Eraković

sastaće se danas u Cirihu sa

profesorom Tomasom M.

Keslerom, predsjednikom

neprofitne organizacije

„Swiss Continence Founda-

tion“inačelnikomOdjeljenja

za neurologiju Univerzitet-

ske bolnice Balgrist, Univer-

ziteta u Cirihu (Švajcarska),

kako bi razmotrili mogućno-

sti unapređenja kvaliteta

zdravstvene zaštite u Crnoj

Gori.

Kako je saopšteno iz Mini-

starstvanauke, nasastankuće

biti više riječi o usavršavanju

zdravstvenih radnika, mobil-

nosti ljekara i razvoju istraži-

vačkih projekata između Cr-

neGore i Švajcarske.

- Projekat bi bio pod okriljem

švajcarskefondacije,ubliskoj

saradnji sa Univerzitetskom

bolnicomBalgrist i Univerzi-

tetomu Cirihu – piše u saop-

štenju.

Ministarka Damjanović i dr

Eraković će, kako je saopšte-

no, obići bolnicu Balgrist i

upoznati se o aktivnostima i

istraživanjima koja se rade u

toj prestižnoj instituciji.

J. B.

slovnica prodaje se u 20 ze-

malja. Prototop je predstav-

ljen na poljeće, na sajmu u

Frankfutu i najviše je izazvao

interesovanje tinejdžera.

- Ciljano je namijenjena stari-

jim tinejdžerima i kao gavni

izraz koristi ilustraciju u for-

mi karikature. Ličnosti i paro-

vi subirani u skladu sa karika-

turalnom konotacijom s

ciljem duhovitosti i humora,

što je ujedno i kontekst cijele

kolekcije - rekao je tvorac ilu-

stracija.

K. J.

Sveske imajuoznaku

da suneprimjerene

za djecumlađuod 15

godina. Proizvođač

kaže da im je cilj bioda

budu smiješnemladi-

ma i da za njihpostoji

veliko interesovanje

Sporne sveske

kve inicijative bile bi nemogu-

će. Ali, crnogorsko društvo

očitonijenormalno–naglaša-

vaBatrićević.

Upočetku rata, tokomnapada

na Jugoslaviju, Đurišić je, pre-

ma njegovim riječima, branio

svoju domovinu od neprijate-

lja, a potom i bio učesnik Tri-

naestojulskoga ustanka, da bi

nakon nekolikomjeseci prise-

gnuo Talijanima s namjerom

da uništi partizanski pokret.

- To je klasičan kliše u četnič-

kim biografijama, mada će tih

nekolikomjeseci rata s Talija-

nima izazvati istorijsko sljepi-

lo kod današnjih promotera

ravnogorske doktrine, jer oni

svoju sliku povijesti grade sa-

mo na tim mjesecima, zane-

marujući četiri „debele“ godi-

nekasnijekolaboracije–kazao

jeBatrićević.

Pored ubijanja antifašista (ne-

koliko hiljada pripadnika Na-

rodnooslobodilačkog pokre-

ta), podsjeća naš sagovornik,

Đurišićjesasvojimjedinicima

ubijaomuslimane.

- I to s velikom slašću i u veli-

kombroju–očemujeredovno

izvještavao Dražu Mihailovi-

ća.Đurišićevejedinicepoklale

su više od 15.000muslimana i

nemilitarizovanog stanovniš-

tva u reonima Bijeloga Polja,

Pljevalja i Foče, od čega većin-

ski đece, žena i starih– istakao

jeBatrićević.

NehumaNost

Sve to, kako je naglasio, uvjer-

ljivije zvuči iz pera samoga

PavlaĐurišića.

-U izvještajupovodomakcije

u Bosni on „Čiči“ kaže – „za

vreme operacija se pristupilo

potpunomuništavanjumusli-

manskog življa bez obzira na

pol i godine starosti. Žrtve (...)

kodmuslimana oko 1.200 bo-

raca i 8.000ostalihžrtava: že-

na, staraca i dece“... –naveo je

Batrićević

Đurišić je, dodaje naš sago-

vornik, revnost prema nadre-

đenimadokazivaoipobrutal-

nosti prema partizanskim

zarobljenicima.

- Jednom je čak naredio stri-

jeljanje više od 50 crnogor-

skih mladića u blizini Dani-

lovgrada – podsjetio je

Batrićević i dodao da „kud

god da je Pavle odio, za njim

suostajali leševi“.

On upozorava i da je „antiko-

munistički i pročetnički dis-

kurs i sistem vrijednosti nje-

govan unutar Srpske crkve,

posljednjih godina postao ja-

van – Amfilohijevi popovi dr-

žeparastoseDražiMihailovi-

ću i ostalim četnicima po

crnogorskomprimorju“...

- Ruku pod ruku sa srpskom

crkvomidu i prosrpskimediji

uCrnojGori; to supoligoni za

talentovane i netalentovane

mlade ljubitelje četništva, ko-

ji u svojimtekstovima nastoje

od četnika napraviti nešto što

nijesu–antifašiste–zaključio

jeBatrićević.

I prošlog avgusta sa skupa u

Gornjem Zaostru upućen je

poziv Vladu i državnim insti-

tucijama da prihvate njihovu

takozvanu deklaraciju o po-

mirenjuidajuneophodnedo-

zvole za gradnju spomenika

četničkom vojvodi Pavlu Đu-

rišiću.

Država je2003. godinesprije-

čilapodizanjespomenikaĐu-

rišiću u ovomselu, od kada se

svake godine tu organizuje

sabor.

J. BehaRoVIĆ

N.ĐuRĐeVaC

Saprošlogodišnjeg skupa

uGornjemZaostru