Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Utorak, 14. avgust 2018.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Urađena prva rekonstruktivna operacija genitalija

Neradni dani povodom

Kurbanbajramabiće

utorak, srijeda i četvrtak

Uspješnooperisan

petnaestogodišnjak

PODGORICA

Za pripadnike islamske vjeroispovijesti, povodom

Kurban bajrama koji se slavi sljedeće sedmice, biće neradni uto-

rak – 21. avgust, srijeda 22. avgust i četvrtak 23. avgust.

Kako su istakli iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, zaposleni

će imati pravo na plaćeno odsustvo ova tri dana.

- Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove,

javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od jav-

nog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje

poslova čijimbi prekidommogle nastupiti štetne posljedice po

građane ili državu - dodaju iz ministarstva.

Kurban bajram ili Hadži-bajrampripadnici muslimanske vjerois-

povijesti proslaviće 21. avgusta. To je praznik prinošenja žrtve i

najznačajniji je islamski blagdan. Praznuje se dva mjeseca i deset

dana nakon ramazanskog posta.

N. K.

PODGORICA

UInstitutu

zabolesti djece timstručnja-

kaKliničkog centraCrne

Goreprvi put jeuradio re-

konstruktivnuoperaciju

urođene anomalije genitali-

ja, ana čelu timabio je speci-

jalistadječjehirurgijedr Sa-

šaRadović.

Prema njegovimriječima, pet-

naestogodišnji pacijent dobro

se oporavlja.

- Pacijent je od rođenja imao

spoljašnji otvor uretre završ-

nog dijela mokraćnog kanala

nanetipičnommjestuukorije-

nupenisa, auz to je imao i ano-

maliju, anomalni izgled spo-

ljašnjegdijela genitalija. Sve to

je izazivalo funkcionalne,

estetske i socijalne probleme,

sa potencijalnim ozbiljnim

problemima u budućnosti -

izjavio je Radović u razgovoru

zaTelevizijuCrneGore.

Urođeni nedostatak završnog

mokraćnog kanala, kako je po-

jasnio, nadoknađen je tran-

splantacijom unutrašnje stra-

ne usne duplje.

- Sproveli smo jedno etapno

liječenjeu tokuhirurške inter-

vencije kojom smo napravili

funkcionalno i estetski odgo-

varajući izgled genitalija, uz

nadograđivanje tog završnog

dijelamokraćnecijevikorišće-

njem transplantacije sluznice

usneduplje–objasniojeRado-

vić.

Kako je rekao, sluznica usne

duplje je najsličnija sluznici

urogenitalnog sistema, pa su,

poslije pripreme, transplanti-

rali taj dio i napravili novuure-

tru za dio koji je nedostajao.

Napomenuo je da je bilo kakav

vid transplantacione hirurgije

izazovzamedicinskestručnja-

ke.

- Sama intervencija je jako

kompleksna, podrazumijeva

poznavanjesvihhirurškihteh-

nika, pripremu transplantata,

a uz to i uigran tim. Sve proce-

dure je uradio tim Instituta za

bolesti djece, bez gostujućih

konsultanata. Iza samog za-

hvata stoje sati i sati asistenci-

ja, sati edukacije u renomira-

nim centrima. Ponavljam, bilo

koji vid transplantacione hi-

rurgije, pogotovo transplanta-

cije sluznice usne duplje i

pravljenje tog završnog dijela

uretre, je izazov i za ozbiljnije

centre - istakao jeRadović.

On je rekaoda se ovakav tip in-

tervencije može sprovesti u

slučaju brojnih anomalija, ne

samo ove vrste.

Televizija Crne Gore prenosi

da se Institutu za bolesti djece

zbog sličnih problema godiš-

nje javi oko 50pacijenata.

K. J.

Institut zabolesti djece

Državi neprihvatljiva ideja o takozvanompomirenju četnika i antifašista

Batrićević: Unormaln

takve inicijativebilebi

Pavle Đurišić je „počistio“ više

hiljadaMuslimana do Foče, o čemu

i obavještava DražuMihailovića.

To je genocidno. Kako ih nije

sramota, i kako u oči mogu pogledati

komšije, iz Bijelog Polja, Pljevalja, a

ne spomenik damu dižu – kazao je

predsjednik SUBNOR-a i antifašista

Crne Gore Zuvdija Hodžić

PODGORICA

Ministar-

stvokulturenijedobilozva-

ničanzahtjevzapodizanje

spomen-obilježjaPavluĐu-

rišićuodnadležne jedinice

lokalne samouprave, tenije

ni postupalopoovompita-

nju, saopšteno jePobjedi iz

ovog resorsa.

Zahtjev su prošle sedmice

uputili potomci četnika, sa 16.

sabora u selu Gornje Zaostro,

nadomak Berana, a skup su,

kako sunaveli, posvetili „nevi-

no nastradalim pripadnicima

Jugoslovenske kraljevske voj-

ske uotadžbini“. Naveli su i da

se sabor organizuje u „slobod-

nimsrpskimplaninama“.

Kako su prenijele beogradske

Večernjenovosti, oni „zahtije-

vaju od Skupštine, Vlade i

ostalih državnih organa Crne

Gore da prihvate ruku pomi-

renja i daVladaDuškaMarko-

vićadozvolipodizanjespome-

nika vojvodi Pavlu Đurišiću,

nastradalom od ustaša u Dru-

gomsvjetskomratu“.

IzGornjeg Zaostra uputili su i

proglas „o pomirenju među

potomcima sukobljenih stra-

na uDrugomsvjetskomratu“.

Oni smatraju da se do danas

„stvara lažna slika o mnogim

događajima Drugog svjetskog

rata, kao i oustanku jula 1941“,

odnosno da je to „bio opštena-

rodni bunt protivnamjere Ita-

lije da Crnu Goru odvoji od

ostalihdjelovasrpskognaroda

uzpomoćcrnogorskihsepara-

tista“.

- CrnaGoramora izvršiti revi-

zijunekihistorijskihčinjenica

i argumenata u vezi sa bratou-

bilačkim ratom i ravnopravno

tretirati i partizanski i četnički

pokret, jer su oba pokreta bila

antifašistička, a to su učinile i

neke susjedne zemlje, kao što

je slučaj u Srbiji – piše u pro-

glasu.

ZAKON

Iz Ministarstva kulture su za

naš list, komentarišući ovaj

proglas i zahtjevdasepodigne

spomenik Pavlu Đurišiću, ka-

Jednom je čak na-

redio strijeljanje više

od 50 crnogorskih

mladića ublizini Da-

nilovgrada – podsjetio

je Batrićević i dodao

da „kud godda je

Pavle odio, za njimsu

ostajali leševi“

Sluznica usne duplje

je najsličnija sluznici

urogenitalnog sis-

tema, pa su, poslije

pripreme, transplanti-

rali taj dio i napravili

novuuretru za dio

koji je nedostajao

Školske sveske sa likovima starleta i političara uzburkale javnost

Seksizamili karikatura

PODGORICA

Ilustracijena

školskim sveskama na kojima

su prikazane starlete i politi-

čari u izazovnim pozama, o

kojimapišuportali unašoj ze-

mlji i regionu, izazvale su

brojne komentare i nezado-

voljstvo roditelja i šire javno-

sti.

Na portalu

roditelji.me

navo-

deda smonekadana školskim

sveskama imali likove iz crta-

nih filmova ili bajki, a danas

možemo vidjeti razne, često

čudne ilustracije.

-Ovih jedanaburuu javnosti i

među roditeljima u regionu

digla nova linija svezaka za

školukojukrase starlete, poli-

tičari i razne pop zvijezde u

vrlo izazovnim pozama ili si-

tuacijama koje bi trebalo da

budu smiješne. Ove sveske se

prodaju i u pojedinim knjiža-

rama u Podgorici - prenosi

portal

roditelji.me

.

Sveske se opisuju kao „seksi-

stičke“, odnosno roditelji

smatraju da slike djeci preno-

sepogrešnevrijednosti ida im

mjestonije u školi.

Autorkarikaturajeproslavlje-

ni hrvatski karikaturista Nik

Titanik koji je za RTL izjavio

da se „odmuve pravi slon“.

Sveskeimajuoznakudasune-

primjerenezadjecumlađuod

15 godina. Proizvođač kaže da

imje cilj bioda budu smiješne

mladima i da za njih postoji

veliko interesovanje.

Kolekcijaodšest različitihna-

zali da član 10 Zakona o spo-

men-obilježjima propisuje da

je zabranjeno podizanje spo-

men-obilježja za osobukoja je

bila saradnik okupatora, nje-

govog saveznika ili pomagača.

- Zabranjeno je to činiti i za

osobu koja je zastupala faši-

stičke, šovinističke ili nacistič-

ke ideje ili ideologije, osobu

koja je osuđena za krivično

djelo protiv čovječnosti ili

drugih dobara zaštićenihme-

đunarodnimpravomili jepro-

glašenaratnimzločincem, kao

izaosobukojajeuistorijiCrne

Gore ili u istoriji čovječanstva

imala negativnu ulogu – na-

glasili su iz Ministarstva kul-

ture.

Istakli su i „da svako spomen-

obilježje podignuto suprotno

navedenom zakonu podliježe

kaznenimodredbama, što po-

drazumijevapostupakinspek-

cijskog nadzora i u konačnom

uklanjanje bespravno podi-

gnutog objekta“.

Podsjetili su i da je Zakonom

uređenaprocedura zapodiza-

nje spomen-obilježja, kojom

se predviđa da „organi lokalne

samouprave pripremaju pri-

jedlog programa podizanja

spomen-obilježja, koji usvaja

Skupština opštine, nakon

prethodne saglasnosti Mini-

starstva kulture“.

SRAMOTA

PredsjednikSavezaudruženja

boraca Narodnooslobodilač-

kog rata i antifašista Crne Go-

re Zuvdija Hodžić za Pobjedu

je kazao da je ovakav zahtjev

sramota i upitao inicijatore

„kako imaju obraza da pogle-

dajukomšijeMuslimaneuoči,

iste one sa kojima imdjeca idu

u školu“.

-PavleĐurišić je „počistio“ vi-

še hiljadaMuslimana doFoče,

o čemu i obavještava Dražu

Mihailovića. To je genocidno.

Kako ih nije sramota, i kako u

očimogupogledati komšije, iz

Bijelog Polja, Pljevalja, a ne

spomenik da mu dižu – rekao

jeHodžić idodaoda jetopato-

logija.

Profesor na Fakultetu za crno-

gorski jezik i književnost, isto-

ričar Boban Batrićević, za Po-

bjedujeponovioprošlogodišnji

stav o inicijativi za podizanje

spomenikaPavluĐurišiću,isti-

čući da „logika nalaže - ratni

zločinac ne može dobiti spo-

menik“.

- U normalnome društvu ta-

Boban

Batrićević

Zuvdija

Hodžić

Ilustracija