Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 14. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Izvršni di-

rektorAerodromaCrne

GoreDaniloOrlandić sa-

opštio je jučeda jepočela

izgradnja terminalske

zgradeuTivtu, površine

1.300metarakvadratnih.

- Sa velikim zadovoljstvom

mogu reći da smo na aero-

dromu Tivat otpočeli iz-

gradnju novog aerodrom-

skog objekta od 1.300

kvadrata koji će omogućiti

veći komfor putnicima, br-

žu i kvalitetniju uslugu, kao

i bolje uslove rada za naše

radnike - napisao je Orlan-

dićna svomFejsbukprofilu.

Navedeni terminal za odla-

zeće putnike će imati šest

ček-inšalterazaregistraciju

putnika i predaju prtljaga,

kao i prostorije za predstav-

nike avio-kompanija, služ-

beneprostorijezapredstav-

nike policije i carine.

- Prostor za sortiranje prt-

ljaga jepovezansaholomza

registraciju i šalterima za

registraciju putnika i prtlja-

ga preko sistema pokretnih

traka koji služe za transport

prtljaga.Holzaodlazakput-

nika je povezan sa holomza

registraciju putnika i prtlja-

ga preko zone sa rendgeni-

ma za kontrolu putnika i

ručnogprtljaga i zonesašal-

terima za pasošku kontrolu.

Rok za izgradnju je 75 dana

- kazao jeOrlandić.

To znači da će ova terminal-

ska zgrada biti završena tek

nakon završetka glavne tu-

rističke sezone, iako je rani-

je najavljivano da bi se ovaj

privremeni objekat jedno-

stavne konstrukcije mogao

postaviti do početka aktuel-

ne ljetnje turističke sezone.

Bilo jeplaniranodaovaj pri-

vremeni objekat u aktelnoj

turističkoj sezoni olakša

prijem putnika i rastereti

postojeću terminalnu zgra-

du tivatskog aerodroma.

Aerodromi suranijeobjavili

plan za izgradnju tri privre-

mena objekta u Podgorici i

jednog u Tivtu, ukupne po-

vršine2.300kvadratnihme-

tara. Na Aerodromu Podgo-

rica se planira izgradnja i

opremanje tri privremena

objekta ukupne površine

preko 1.000kvadrata.

U kompaniji su očekivali da

će i ovi objekti biti završeni

dopočetkaovogodišnje ljet-

nje turističke sezone.

Ministarstvo saobraćaja i

pomorstvapozvalojeprošle

sedmice sve zainteresovane

da se do 10. septembra

uključe u javnu raspravu o

koncesionom aktu za Aero-

drome Crne Gore i Nacrtu

ugovora o koncesiji.

Vlada, prema prijedlogu

koncesionog akta, planira

da od koncesija za aerodro-

me unaprijed naplati 100

miliona eura, a koncesiona-

rućenadoknaditinovackoji

on eventualno ne naplati od

Montenegro erlajnza.

S.P.

Nova investicija na aerodromu Tivat

Počeli izgradnju

terminalaod

1.300kvadrata

ekadašnjeg Duvanskog kombinata

potrebnih garažnih mjesta je

290, a obezbijeđeno ih je 411 i

to u okviru dijela dvoetažne

podzemne garaže ,,Faza 5S“

koja će se izvoditi istovremeno

kada i ,,Faza 5“. Dodaje se da je

u fazama za koje su prethodno

dobijene građevinske dozvole

obezbijeđen višak garažnih

mjesta, i to u fazi ,,1aS“ postoji

153 garažnih mjesta viška, a u

fazi ,,4S“ 173 garažnih mjesta

viška. Ukupan broj obezbije-

đenih garažnih mjesta je 740.

Fazna gradnja, razrađena u

Idejnom rješenju fazne reali-

zacije, planirana je tako da je

gradnja stambeno-poslovnih

objekata uvijek praćena iz-

gradnjomdijela podzemne ga-

raže, kako bi se obezbijedio

odgovarajući broj garažnih

mjesta i stvorila funkcionalna

cjelina.

Bageri i kamioni kompanije

Zetagradnja su krajemavgusta

prošle godine počeli sa ruše-

njem zgrada nekadašnjeg in-

dustrijskog giganta - Duvan-

skogkombinata,načijemplacu

bi trebaloda niknu zgrade.

Ta kompanija je nakon toga ot-

počelaplaniranu faznu izgrad-

njustambeno-poslovnogkom-

p l e k s a s a p o d z emn om

garažom. Imovina DKP-a u

stečajuprodata je 2010. godine

firmi Zetagradnja za ukupno

13,2 miliona eura. Zetagradnja

jeplatila7,3miliona, jer jeoslo-

bođena plaćanja iznosa od 5,9

miliona zbog kašnjenja sa pre-

uzimanjemnekretnina, kama-

ta na ranije uplaćeni iznos i

troškova rušenja.

Stečajni postupak nad DKP-

om je pokrenut 25. maja 2010.

na prijedlog Elektroprivrede,

zbog duga za struju od 98.000

eura.

S.P.

PODGORICA

UCrnoj Gori

je, premapodacimaCentral-

nebanke, nakraju julaublo-

kadi bilo 16.906preduzeća i

preduzetnika, 0,08odstovi-

šenegou junu. Ukupan

iznos duganaosnovukojeg

sublokirani računi je636,59

miliona eura, što je 1,21 od-

stovišenegou junu.

Koncentracija duga je, kako je

saopšteno iz CBCG, relativno

velika, tako da deset najvećih

dužnika, odnosno 0,06 odsto

ukupno evidentiranih, uče-

stvuje sa 14,95 odsto u uku-

pnom iznosu blokade. Njima

jeblokirano95,2miliona eura.

Oko 36,07 odsto ukupnog

iznosa blokade ili 229,61 mili-

on eura otpada na 50 najvećih

dužnika, koji čine 0,29 odsto

svih evidentiranih.

Uneprekidnoj blokadi do jed-

negodinebiloje2.211dužnika,

čija je blokada iznosila oko

42,04 miliona eura, što je 6,6

odsto ukupnog iznosa bloka-

de.

Duže od godinu u blokadi je

14.695kompanija ili preduzet-

nika, kojima je blokirano uku-

pno 594,55miliona eura.

S.P.

Podaci Centralne banke o blokiranim rmama

Duguju636miliona

PODGORICA

CrnaGora će turistički prestići

Hrvatsku i bićeboljaodMonaka, tvrdi zaCdM

predsjednikCrnogorskog turističkogudruženja

i suvlasnikhotela „Spendid“ŽarkoRadulović,

komentarišući sličnenavode regionalnih i svjet-

skihčasopisa i portala.

Radulović kaže zaCdMda još nijesmo prestigliHr-

vatsku,aliidajošnijesmokaoMonako,alidaćeseto

promijeniti.

- Što se tiče popunjenosti na nivou godine, već ove

godine ćemo prestići Hrvatsku i mnoge zemlje

okruženja.Mi

idemonanivopopunjenosti od54do

56odsto.Tojedobarsignaliutomdijeluprestižemo

Hrvatsku-tvrdiRadulovićiističedadržavamorada

reaguje kako bi turistička ponuda bila još bolja.

-Državamoradasmognesnagedanapokonnapravi

ambijent da se ovdje investira kao u Turskoj i za-

mljama koje se turistički razvijaju veoma brzo. To

znači dati državnu zemlju za euro ako treba, pod

uslovomda investitor za tri godine izgradi hotel sa

pet zvjezdica. Ako treba, uzeti kredit da se dovede

putdotogaplaca,aplacnekasaminvestitoruređuje

– rekao je Radulović, koji smatra da Crnoj Gori fali

30hotela sa pet zvjezdica, na primorju, sjeveru i

centralnomdijeluzemlje,alidanedostajeihote-

la sa četiri i tri zvjezdice.

Komentarišućiturističkusezonu,naveojedaoni

koji znaju ovaj posao, koji su posvećeni poslu i

koji su iz ovoga posla iznikli, oni imaju dobru

sezonu.

- Oni koji su radili cigare, naftu,

pa sad turizam, njima nije baš

nešto. Da sumiramo - naša Cr-

naGora ima sve što je potreb-

no da bude jedna od najpre-

stižnijih destinacija svijeta.

Potrebno je još truda, zna-

nja, volje, ali, cilj je dosti-

žan. Još kada bismo mi

vjerovali da je naša

zemlja zaista toliko

lijepa koliko u to

vjeruju stranci, pa

gdje bi nam kraj

bio–zaključio je

Radulović.

S.P.

Predsjednik CTU Žarko Radulović ocijenio

CrnaGoraće turistički

prestići Hrvatsku

PODGORICA

Uokviru

kampanje ,,Budi odgovo-

ran“prošle sedmice je evi-

dentirano 15primjedbi, na

osnovukojih je izrečena

jednanovčanakaznaodhi-

ljadueura.

Inspektori su sa 1.000 eura

kaznili minimarket „Topla“

zbog neizdavanja fiskalnih

računa.Oni nijesumogli oba-

viti kontroluautomehaničar-

ske radnja i frizerskog salona

u podgoričkimnaseljima To-

loši i Zabjelo, jer objekte nije

bilomoguće pronaći.

Nepotpune prijave bile su ra-

zlog zbog kojeg inspektori

nijesumogli obaviti kontrolu

poosnovuprijaveoizdavanju

kuće u Igalu i apartmana u

Šušnju, kao i rada na crno fri-

zerskog salona uDobrimVo-

dama kodBara.

Prošle sedmice je evidentira-

no i nekoliko prijava zloupo-

trebe parking prostora uMo-

rinju, Risnu i Tivtu.

Nepravilnosti nijesu utvrđe-

ne prilikom kontrole Naj

marketa, Pikola 2 i Ruskog

bara u Podgorici, parkinga u

HercegNovom, izdavaoca le-

žaljki u Njivicama i Turistič-

ke organizacijeUlcinj.

Kampanju ,,Budi odgovoran“

krajemdecembra 2013. godi-

ne pokrenuli suMinistarstvo

finansija i Kancelarija Pro-

grama Ujedinjenih nacija za

razvoj (UNDP)uCrnojGori s

ciljem da doprinese jačanju

svijesti javnosti i većem

uključivanjugrađanauborbu

protiv sive ekonomije.

S.P.

Rezultati kampanje Budi odgovoran

Minimarket „Topla“

kažnjen 1.000eura

Krupac – Slano sa dovodnim tu-

nelima i dovodnoodvodnim ka-

nalima.BrananaZetisazaštitnim

nasipima na lijevoj i desnoj obali

nalazi se u blizini mjestaMiloča-

ni, do kojeg se dolazi lokalnimas-

faltiranim putem, skretanjem sa

starog putaNikšić - Plužine. Dru-

gi dio sistema, derivacija Zeta-

Krupac počinje od brane na Zeti

gdje se vode sifonom i sistemom

kanala kroz tunel odvode do

Krupca. Do izlaznog tunela Kru-

pac – Slano, koji pripada trećem

dijelu sistema, dolazi se skreta-

njem lijevo sa magistralnog puta

Nikšić –Vilusi.

- Regulacija vodotoka Gornje Ze-

te i akumulacija Krupac i Slano

može da poveća proizvodnju HE

Perućica za deset odsto. Projekat

neće proizvesti značajnije nega-

tivne uticaje na okolinu, ukoliko

seuvažeprijedloziobrađivačave-

zani za očuvanje izvorišta Po-

klonci - navodi se u studiji EPCG.

Planirano je da se investicija

isplati za sedamgodina.

PortalAnalitika

ulacije „Krupac“ i „Slano“

zadeset odsto

ŽarkoRadulović

Počeli radovi naTivatskomaerodromu

a234 stana