Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 14. avgust 2018.

Ekonomija

HERCEGNOVI

Sekretarijatu

zaprostornoplaniranje i iz-

gradnjuopštineHercegNovi do

16. jula stiglo je4.500zahtjeva

za legalizacijubespravno izgra-

đenihobjekata. Prema riječima

sekretarkeMarineSekulić, pro-

cjene sudanapodručjuherce-

gnovskeopštine ima 5.000nele-

galnihobjekata, te suu

Sekretarijatuzadovoljni, jer su

skoro svi ušli uproces formali-

zovanjabespravno izgrađenih

objekata.

Sekulićobjašnjavada jeovo tekpr-

vi korakuprocesu legalizacije. Ve-

likombroju građana dat je dodatni

rok za dopunu dokumentacije, a

kada ona bude kompletirana, se-

kretarijat će na osnovu važećih

planskih dokumenata cijeniti da li

objekatmože da se legalizuje.

-Opštinajeipredusvajanjempro-

storno-urbanističkog plana, pa

ćemonapravitijošjedan„krug“da

vidimoda li seneki objekti za koje

su podnijeti zahtjevi, a postupak

obustavljen do izrade plana gene-

ralne regulacije, uklapaju u PUP

kako bi za njih bio nastavljen pro-

ces legalizacije. Očekujemo da će

resorno ministarstvo dati poziti-

van odgovor na PUP početkom

septembra i da će se on naći

pred odbornicima lokalnog

parlamenta tokom narednog

mjeseca - kazala je Sekulić.

Kako je objasnila, zbog veli-

kog broja pristiglih za-

htjeva, ali i zahtjeva sa

nepotpunom doku-

mentacijom, u sekre-

tarijatu nisu još sve

obradili, ali za sada

nema objekta koji

može da uđe u pro-

ces legalizacije.

- Riječ je o procesu

koji će da traje duži

period, mislim da

će biti dosta pro-

blema, jer ima do-

sta neriješenih

imovinskih pita-

nja,ljudisugradili

neplanski, pribli-

žavali se granica-

ma parcela, i čeka

nas jedan težak

posao – ocijenila

je Sekulić.

Ž.K.

U Sekretarijatu za urbanizamHerceg Novog zadovoljni odzivomgrađana

Podneseno4.500

zahtjevaza legalizaciju

Zetagradnja dobila saglasnost za objekat na prostoru

PODGORICA

Podgorička

kompanijaZetagradnjado-

bila je saglasnost dauokviru

stambeno-poslovnogkom-

pleksanaprostorunekadaš-

njegDuvanskogkombinata

izgradi stambeno-poslovni

objekat površine 20.300kva-

dratnihmetara. Objekat I

,,Faza 5“ senalazi nadijelu

urbanističkeparcelebroj je-

dan, nakojoj se radi komple-

tankompleks, uokvirukata-

starskeopštinePodgorica, u

zahvatuurbanističkogplana

„Duvanski kombinat“.

KOMPLEKS

Kompanijapodgoričkogbizni-

smena Blagote Radovića dobi-

la je saglasnost na idejno rješe-

njeovogobjektaodv.d.glavnog

državnog arhitekte Dušana

Vuksanovića. Projektant ovog

građevinskog objekta je inve-

stitor – kompanija Zetagrad-

nja. Lokacija zauzima ukupnu

površinuod42.416 kvadrata.

Na nivou ovog stambeno-po-

slovnog kompleksa realizacija

podzemne garaže planirana je

usedamfaza, a realizacijanad-

zemnihobjekata uosamfaza.

Ovaj objekat, za koji je dobije-

na saglasnost, imaćedvijepod-

zemne etaže, prizemlje i devet

spratova. Prizemlje ima na-

mjenu poslovanja, nadzemne

etaže, njih devet, imaju namje-

nukolektivnog stanovanja.

Ukupnabrutopovršinanadze-

mnog dijela stambeno-poslov-

nog objekta je 20.319 kvadrata.

Bruto površina tipskog sprata

je 2.043 kvadrata. Konstruk-

tivno, objekat se sastoji od tri

lamele, kao tri nezavisna kon-

struktivna sistema. U lamela-

ma će se nalaziti ukupno 234

stana, odnosno po 63, 81 i 90

stanova.

Na spratu će se nalaziti 14 jed-

nosobnih, deset dvosobnih i

dva trosobna stana (što je uku-

pno 26 stambenih jedinica po

etaži tipskogsprata ).Naprize-

mlju se nalazi 29 poslovnih

prostora.

PARKING

Navodi se da je za ovaj objekat

obezbijeđen više nego dovo-

ljan broj parking mjesta. Broj

Poslovno-stambeni objekat imaće dvije

podzemne etaže, prizemlje i devet

spratova. Prizemlje je predviđeno za

poslovanje, a nadzemne etaže, njih devet,

namijenjene su za kolektivno stanovanje

U lamelama će se

nalaziti ukupno 234

stana, odnosno po 63,

81 i 90 stanova

PODGORICA

Izdaci za

brutozaradenanivou javne

upravebićeveći odprvobit-

noplaniranihzbogpotrebe

zapošljavanjauzdravstvu,

socijalnoj zaštiti i prosvjeti,

procjenjujeMinistarstvo fi-

nansija.

Brutozarade i doprinosi na te-

retposlodavcasunajvećiteku-

ći izdaci, a za ovu godinu uku-

pan fond zarada projektovan

jena 461,8miliona eura. UMi-

nistarstvu finansija, međutim,

očekujusedaćeovakategorija

rashoda premašiti prvobitni

plan. Razlog su identifikovane

potrebezaplaniranjemdodat-

nihsredstavapoovomosnovu,

prevashodno kod Ministar-

stva prosvjete i Fonda za

zdravstveno osiguranje, koji i

predstavljaju sisteme sa

najvećimbrojemzaposlenih.

- Povećanje ukupnog fonda

bruto zarada nastalo je, prije

svega,kaorezultatpotrebepo-

punjavanja radnih mjesta za

obavljanje poslova važnih sa

aspektakvalitetapružanja jav-

nihusluga, a tosuprvenstveno

oblast zdravstvene i socijalne

zaštite i obrazovanja - piše u

smjernicama makroekonom-

ske i fiskalnepolitikezaperiod

odove do 2021. godine.

Vlada je od sredine godine

proglasila moratorijumna za-

pošljavanje u državnoj upravi,

osimu izuzetnim slučajevima

koje mora odobriti Vlada. U

s k l a d u s a u t v r đ e n i m

srednjoročnim budžetskim

okvirom, izdaci za bruto zara-

de će tokom projektovanog

periodabiti stabilni, budući da

projekcija polazi od pretpo-

s t avke da neće doć i do

pojedinačnog povećanja zara-

da osim u dijelu njihovog

usklađivanja po osnovuminu-

log staža.

- U narednoj i 2020. godini

fond bruto zarada uvećava se

za ukupan iznos sredstava za

koji su zarade zaposlenima,

čiji su koeficijenti za utvrđiva-

nje zarade veći od 4,1 umanje-

ni za jedan odsto zaključno sa

31. decembrom ove godine, a

koja će se shodno izmjenama

Zakona o zaradama zaposle-

nih u javnom sektoru isplatiti

zaposlenimau2019.i2020.go-

dini - piše u smjernicama.

U narednom periodu očekuju

sepozitivniefektisprovođenja

reforme krozPlanoptimizaci-

jejavneupraveodovedo2020.

Ggodine, kojim su definisane

dugoročne i kratkoročne mje-

re za optimizaciju broja zapo-

slenih na centralnom i lokal-

nom nivou, uključujući i

moratorijumna zapošljavanje

za periodod godine.

- Ovom mjerom, svi organi

državneuprave i javneustano-

ve čiji je osnivač država

zaduženi su da obustave

zapošljavanje na neodređeno i

određeno vrijeme za godinu,

osimu sektorimaodposebnog

javnog interesa, uz prethodnu

saglasnost Vlade. Dakle, cilj

optimizacijejestvaranjeefika-

snije javneupravekojanabolji

način odgovara na potrebe

građanaiprivatnogsektora,uz

istovremeno rasterećivanje

državnog i opštinskih budžeta

- zaključuje se u smjernicama.

Tekući izdaci u ovoj godini

projektovanisuna759,6milio-

na eura odnosno 17,3 odsto

BDP-a, pri čemu njihovo

učešće u strukturi ukupnih

budžetskih izdataka iznosi

47,2 odsto. U srednjem roku,

očekuje se da će tekući izdaci

rasti u nominalnom iznosu,

dok će se njihovo učešće u

BDP-u smanjivati.

Portal Analitika

ProcjenaMinistarstva nansija o platama na nivou javne uprave

Izdaci za zaradebiće

veći odplaniranih

USD

1.14030

JPY 126.11000

Kursna lista

GBP 0.89330

CHF

1.13380

AUD

1.56700

CAD

1.49960

PODGORICA

Ministarstvo

ekonomijepokrenućeove je-

seni program„Energetski efi-

kasandom“ koji će građani-

maCrneGoreomogućiti

podizanjebeskamatnihkre-

dita zakupovinu i ugradnju

sistema za grijanjenabioma-

su, odnosnopelet i briket. Be-

skamatni krediti će seodo-

bravati i zaugradnju

termoizolacijena fasadi

stambenogobjekta i energet-

ski efikasne fasadne stolarije.

- Za realizaciju programa opre-

dijeljeno je 120.000 eura. Gra-

đani ćemoći da podignu beska-

matni kredit do 8.000 eura, sa

periodom otplate do šest godi-

na, iuokvirutog iznosaseopre-

dijele za jednu ili više mjera

energetske efikasnosti raspolo-

živihuokviruprograma - navo-

di se u saopštenju.

Građanin će, kako se dodaje,

vraćati banci glavnicu kredita,

dok će kamatu i naknadu za

obradu kredita banci plaćati

Ministarstvo ekonomije.

- Sa ciljem da implementacija

programa „Energetski efikasan

dom“ počne na jesen, ministar-

stvo će uskoro raspisati javni

poziv za distributere/instalate-

re sistema za grijanjenamoder-

ne oblike biomase i građevinske

kompanije koje se bave izvođe-

njem radova na termoizolaciji

fasada i/ili nabavku i ugradnju

energetskiefikasnefasadnesto-

larije -precizirali su izministar-

stva i najavili da će uputiti poziv

svim bankama za dostavljanje

pismazainteresovanostizauče-

šće uovomprogramu.

S.P.

Ministarstvo ekonomije pokreće program „Energetski e kasan dom“

Beskamatni krediti za

grijanje i termoizolaciju

PODGORICA

Vlada jeodlučila

dapovjeri izradu lokalne studije

lokacijeprevođenjadijelavode

Zeteuakumulacije „Krupac“ i

„Slano“ timuTamareVučević iz

Republičkog zavoda zaurbani-

zami projektovanje, a za taj po-

sao jeopredijeljeno 15.000eura.

Iznos pojedinačnih naknada za

rukovodioca i članove tima odre-

diće se ugovorom sa Ministar-

stvomodrživog razvoja i turizma.

Kako se navodi u elaboratu

EPCG, koji je objavio „Onogošt“,

cilj izgradnje sistema prevođenja

Zete u postojeće akumulacije je

iskorišćavanje visokih proticaja te

rijeke, koji se danas u retenciji Vr-

tac gube poniranjem u kraškom

terenu. Cijeli sistem sastoji se od

brana na Zeti sa zaštitnim nasipi-

ma na lijevoj i desnoj obali, dero-

vacijskih sistema Zeta – Krupac i

Izrada studije prevođenja dijela vode Zete u aku

VećaproizvodnjaHEPerućic

MarinaSekulić

Grade tri lamele