Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Utorak, 14. avgust 2018.

PODGORICA

Ekspertski

tim, sakomandantomVaz-

duhoplovstvaVojskeCrne

Gore, potpukovnikomNe-

nadomPavlovićemna čelu,

obavio je tehničku inspekci-

judvanovahelikoptera „bel

412EPI“, koji uskoro treba

da stignuuCrnuGoru, saop-

štilo jeMinistarstvoodbra-

ne.

Inspekcija je odrađenauame-

ričkoj državi Tenesi, u jednoj

od fabričkih struktura Bela.

Helikopterisu,kakoseiočeki-

valo, pokazali izuzetne per-

formanse i tehničko-mane-

varskemogućnosti.

Kao i helikopter „bel 412 EP“,

koji je u aprilu stigao na pod-

goričkivojniaerodrom,ipreo-

staladva će se rasklopljeni do-

premiti do Praga, gdje će se

nanovo sklopiti i doletjeti do

CrneGore.

Tri Belova helikoptera, od ko-

jih je jedan korišćen a dva no-

va, predstavljaju značajnu in-

vesticiju u osavremenjavanju

opremeVojskeCrneGore.

SapotpukovnikomPavlovićem,

u Americi su boravili major

Darko Pavlović, poručnikAlek-

sandar Simonović i stariji vod-

nik I klase,MilanNedić.

R.P.

Protesti protiv vlasti u Bukureštu posvađali opoziciju

Bajčetić: Nijesusvi

iskreni upodršci

rumunskoj opoziciji

PODGORICA

Pokret za

promjene izražavapodršku

mirnimgrađanskimprote-

stimauRumuniji protivak-

tuelnevlasti, kao i opozicio-

noj političkoj partijiUnija za

očuvanjeRumunije, saopštio

jeNikolaBajčetić, članpred-

sjedništvaPokreta zapro-

mjene.

- Izražavamo podršku i soli-

darnost sa našim prijateljem

DoruomOprea, funkcionerom

USR, koji jepovrijeđenprije tri

noćiuBukureštuprilikompro-

testa protiv ljevičarske vlade

Rumunije, istakao jeBajčetić.

Funkcioner PzP je dodao da je

slična situacija bila i u Crnoj

Gori oktobra 2015. godine ka-

da je DF organizovao mirne

građanske proteste protiv cr-

nogorskog režima, zahtijeva-

jućiorganizovanjeferislobod-

nih izbora.

- No, za razliku od Rumunije,

mi ovdjenismo imali podršku i

solidarnost ostalih opozicio-

nih kolega. Umjesto da su se

tada priključili protestima,

Đukanovićev režim bi danas

bio prošlost, i zajedno bismo

radili na organizovanju fer i

slobodnih izbora. Oni su ipak

izabrali da uđu u Đukanoviće-

vu vladu, jer im protesti nisu

odgovarali, rekao je Bajčetić

aludirajući na status na druš-

tvenimmrežamaDritanaAba-

zovića kojijepodržaoproteste

rumunske opozicije.

- No, treba konstatovati zani-

mljivu činjenicu da jedan od

tih ljudi, koji nijezaprotesteu

CG, i koji je podržaoĐukano-

vića 2015. god. ovih dana ak-

tivnonadruštvenimmrežama

podržava proteste u Rumuni-

ji. Vjerovatno jermu za tu po-

dršku ne treba Soroševa do-

zvola. Ali takvo političko

licemjerjejeuvijekbiloglavna

kočinicazajedničkogopozici-

onog djelovanja, zaključio je

Bajčetić.

R. P.

Iz stranke AndrijeMandića saopštili da pozdravljaju postupak predsjednika Prave Crne Gore

PODGORICA

Nova srpska

demokratijapozdravljapo-

stupakMarkaMilačića,

predsjednikaPraveCrne

Gore, daodeuKnin i uputi

izvinjenje srpskomnaroduu

današnjojHrvatskoj, ali i

srpskomnaroduuopšte,

zbogprisustva crnogorskog

oficiraproslaviOluje, saop-

štili su izNove srpskedemo-

kratije. IzNove supojasnili

da jeMarkoMilačićkaona-

cionalni Crnogorackoji je

glasaozanezavisnost donio

pravuodluku.

- Kao srpska politička stranka,

Novasrpskademokratijasma-

trada jeovopotezkoji trebada

slijede i drugi nacionalni Cr-

Milačić je juče u intervjuu beogradskom tabloidu „Alo“ obja-

snio da su ,,Srbi i Crnogorci jedan narod sa dva imena“.

- Srbi i Crnogorci su jedan isti, dvoimeni narod, pa je ovaj

proces u Crnoj Gori dio dominantnog i zvaničnog koncepta

razjedinjavanja pravoslavnog stanovništva. To je opasna i

sve osimpatriotska državna politika koja mora hitno biti

stopirana ukoliko želimo, a želimo više od svega, stabilnu,

snažnu i prosperitetnu Crnu Goru. Zvanična antisrpska

politika je kanibalistička politika, politika uništavanja

sopstvenih temelja, politika nasilne asimilacije u izvedbi

tri decenije nesmijenjenogmarionetskog, suštinski anticr-

nogorskog režima, zaključio je Milačić.

Milačić:

Srbi i

Crnogorci

sujedan,

dvoimeni

narod

tije, sa radošću prihvatamo u

nadi da će još njegovih suna-

rodnika osjetiti potrebu da

uradi isto.

OvajMilačićevodgovoranpo-

stupaksmatramodobrimi po-

trebnimprilogompolitici srp-

sko-crnogorskogmirenjakoju

zastupa Demokratski front,

kazali su izNSD i naglasili:

-Takođe senadamoda će i ne-

ko odhrvatskihpolitičara, po-

putMilačićevogprijateljaIva-

naPernara, osjetiti potrebuda

dođe uCrnuGoru i uputi izvi-

njenje i žal Srbima i Crnogor-

cima čiji su bližnji stradali u

logoru Lora u posljednjem ra-

tu i na Lijevča polju i Jasenov-

cu u Drugom svjetskom ratu,

zaključili suuNovoj.

N. Z.

nogorci koji suglasali zaneza-

visnost Crne Gore i tako omo-

gućili da uopšte dođe do

sramnog čina pukovnika Ma-

šulovića.

Marko Milačić je ispravno

shvatio da upravo na njemu i

ostalimnacionalnimCrnogor-

cima leži dio odgovornosti

zbog svega što se dešava i jav-

no iskazivanje potrebe da se

kao Crnogorac ogradi odMa-

šulovićevogčina jesvijetlipri-

mjer koji i ostali njegovi suna-

rodnici moraju da slijede,

ističe se u saopštenju.

Iz ove partije izrazili su nadu

daćenekoodhrvatskihpoliti-

čara osjetiti potrebu da uputi

izvinjenjeporodicamastrada-

lihu „Lori“.

- Mi iz Nove srpske demokra-

tije, kaoSrbi ponacionalnosti,

ne možemo da osjećamo od-

govornost zbog Mašuloviće-

vog poteza, jer smo od samog

početka bili protiv svega što je

proizvelo Mašulovića kao ta-

kvog. Uostalom, to je i naš pri-

jatelj MarkoMilačić potvrdio

time što je izvinjenje uputio i

čitavomnašemnarodu,štomi,

Srbi iz Nove srpske demokra-

NSD: I drugi

Crnogorci da

slijedeprimjer

Milačića

U SAD obavljena tehnička inspekcija

dva vazduhoplova Vojske Crne Gore

Helikopteri „bel

412EPI“ posjeduju

izuzetneperformanse

PLJEVLJA: Konstituisana lokalna vlast

MirkoĐačićponovo

predsjednikopštine

PLJEVLJA

Dosadašnji

predsjednikpljevaljskeop-

štineMirkoĐačićna juče-

rašnjoj sjednici lokalnog

parlamentaponovo je iza-

branna tu funkciju.

- Dosadašnje radno iskustvo,

stručnost, odgovornost i

ugled, kaoipostignuti rezulta-

ti u radu lokalne uprave pre-

poručuju Mirka Đačića za

predsjednikaopštinePljevlja i

garantuju da će tu funkciju

uspješno obavljati u interesu

svihgrađana–kazaojeDanijel

Živković, izvjestilac u ime

predlagača „Zadobrograđana

Pljevalja, Pobjednički! –koali-

cija DPS, SD, BS –Milo Đuka-

nović“.

Nakon potpisivanja svečane

izjave, Đačić je kazao da će

konsolidacija finansija i dalje

biti glavni cilj i ambicija lo-

kalne uprave. On je podsjetio

da jezaduženostopštine ida-

lje veliki problemi istakaoda

su2014. kada jedošaona čelo

lokalneupravezatekliobave-

ze u ukupnom iznosu od 22

miliona eura. Najavio jeda će

se u ovommandatu raciona-

lizovati sistem lokalne upra-

ve uPljevljima.

- Imamoveliki broj uposlenih.

Pokušaćemo da sve postupke

sprovedemo u što je moguće

realnijoj i boljojmeđuljudskoj

atmosferi, nadobrovoljnoj ba-

zi. Imamo osam javnih predu-

zeća, osim Centra za sport i

rekreacijuiRTVPljevlja. Ima-

mo šest komunalnih preduze-

ća, što smatram da je veliki

broj –kazao jeĐačić.

Đačić je naglasio da će se po-

sebna pažnja posvetiti predu-

zetnicima i poljoprivrednici-

ma, a najavio je i još veću

podršku lokalne uprave u

oblasti sporta, kulture, obra-

zovanja i socijalne politike.

Kazao je da se u ovom mo-

mentu u opštini Pljevlja rea-

lizuju projekti čija je vrijed-

nost nešto preko 2,2 miliona

eura.

- Glavna ulica će sigurno izaći

namilioneura, sad smo saVo-

dovodom potpisali novi ugo-

vor za ugradnju cijevi koje će

biti u funkciji toplifikacije.

Osimtoga imamo300000eu-

ra novog asfalta. Oko 100.000

eura vrijednosti su radovi na

novim trotoarima. Fontana je

u završnoj obradi, ugovor za

seoski asfalt jezaključen, ugo-

vor za grube radove na zgradi

DPO privodi se kraju – kazao

je Đačić, dodavši da je država

zaključila ugovor za toplanu i

da se taj projekat nalazi pred

početkomrealizacije.

Predstavnici opozicije su se

na početku sjednice izjasnili

danećeglasatizaĐačićazbog,

kako su kazali, brutalnog pre-

krajanja volje građana, od ne-

legitimnevećinekoja jenasta-

la na sili i kupovini glasača.

Na majskim lokalnim izbori-

mauPljevljimakoalicija„DPS,

SD, BS - Pobjednički Milo Đu-

kanović“koju jeĐačićpredvo-

dio osvojila je 20mandata, dva

višenegonaprethodnimizbo-

rima.

A. S.

MirkoĐačić

NikolaBajčetić

Testirani helikopter

AndrijaMandić

MarkoMilačić