Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Utorak, 14. avgust 2018.

ASK usvojila Izvještaj o nadzoru i kontroli nansiranja kampanje uoči lokalnih izbora

Nijebilozloupotrebe socijale, ni zapošljavanja

PODGORICA

Tokomkampanjeuoči

lokalnih izbora 12.majanijebilokrše-

njakojabi ukazivalana eventualne zlo-

upotrebe resursauoblasti budžetske

potrošnje, socijalnihpomoći, zapošlja-

vanja, upotrebe službenihvozila i pro-

storija ili drugihpovredaZakonao fi-

nansiranjupolitičkih subjekata i

izbornihkampanja–konstatovala je

Agencija za sprečavanjekorupcijeu Iz-

vještajuo sprovedenomnadzoru i kon-

troli finansiranja izbornekampanje.

Izvještaj je donijet prije dva dana, odno-

snouzakonskomrokuod60danaodpro-

glašenja konačnih rezultata izbora za od-

bornike u Skupštini opštine Plužine i

skupštinama Glavnog grada Podgorica,

Gradske opštine Golubovci i opština Bar,

Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Plav,

Pljevlja, Rožaje, Žabljak i Šavnik.

ASKje,kakojenavedenonasajtuteinsti-

tucije, tokom kampanje instistirala na

punoj transparentnosti upotrebe javnih

resursa, kao i finansiranja izborne kam-

panje. Na internet stranici Agencije

objavljeno je210 izještajakoje supolitič-

ki subjekti dostavili ASK-u i za koje je

Agencija obavila kontrolu u najkraćem

roku.

Agencijijedostavljeno119izvještajaopri-

lozimauizbornojkampanji,45privreme-

nih izvještaja o troškovima izborne kam-

panje i 46 izvještaja o porijeklu, visini i

strukturi prikupljenih i utrošenih sred-

stava iz javnih i privatnih izvora za kam-

panju. ASKjeobavilakontrolumedijskog

oglašavanja, obračuna nenovčanih prilo-

ga i dubinsku kontrolu svih dostavljenih

izvještaja političkih subjekata. Nije bilo

dostavljenih prigovora u toku izborne

kampanje.

Agencija je, kako jenavedeno, proaktivno

reagovala u slučajevima nedostavljanja

izvještaja u roku ili primijećenih nepra-

vilnosti, upućujući veliki broj upozorenja

na koja su politički subjekti pozitivno re-

agovaliipostupiliuskladusanjima.Uslu-

čajevimanedostavljanja izvještajauroku,

predato je 27 prijedloga za pokretanje

prekršajnihpostupaka.

I.K.

Uugovoru piše da je ponuda od 164.000 eura rme „Dr. Duhovnik“ d.o.o.

izabrana kao najpovoljnija. Kontakt osoba ove rme je izvjesni Jože

Duhovnik koji posjećuje Budvu. Riječ je o unaprijed dogovorenomposlu u

kome nije bilo omogućeno drugimkonsultantima da učestvuju u postupku

– napisao je Filipović na Fejsbuk pro lu

Predsjednik opštine Budva Dragan

Krapović nije želio da komentariše

optužbe bivšeg potpredsjednika

opštine Ljuba Filipovića da je sa

irmom „Dr. Duhovnik“ d.o.o. neza-

konito i netransparentno sklopljen

ugovor o savjetovanju prilikom

sporazumnog rješenja spora i

arbitraže između opštine i kompa-

nijeWTE.

- Na Fejsbuk postove Ljuba Fili-

povića i njegove frustracija ja ne

odgovaram – rekao je Krapović

Pobjedi.

Krapovićneće

daodgovara

na„Fejsbuk

frustracijeLjuba

Filipovića“

PODGORICA

Bivši pot-

predsjednikopštineBudva

LjuboFilipovićobjavio jeka-

ko je iz lokalnogbudžeta, u

netransparentnompostupku

i savelikimsumnjamauzako-

nitost procesa, izdvojenooko

170.000eura za savjetovanje

predsjednikaopštineDraga-

naKrapovićauvezi sa spora-

zumnimrješenjemsporaop-

štine i kompanijeWTEkoji se

odnosi naposaoprečišćava-

njaotpadnihvoda.

UGOVOR

Filipović je na svom Fejsbuk

profilu objavio ugovor koji je

opština Budva 29. juna ove go-

dine sklopila sa firmom „Dr.

Duhovnik“ d.o.o. iz Slovenije

koja je za 164.000 eura opštini

pružila usluge savjetovanja za

sporazumno rješavanje spora i

arbitraže između opštine Bud-

va, Vlade Crne Gore i izvođača

projekta prečišćavanja otpad-

nih voda kompanijeWTEEsen

i EVNBeč.

U tom ugovoru piše da je, na

osnovu 100 dodijeljenih bodo-

va sa rang liste, ponuda od

164.000 eura firme „Dr. Du-

hovnik“d.o.o.izabranakaonaj-

povoljnija. U ugovoru se navo-

di i da je kontakt osoba firme

„Dr. Duhovnik“ d.o.o. - Jože

Duhovnik.

Ljubo Filipović napominje da

jeJožeDuhovnikbiojedinipo-

nuđač u tom, kako ocjenjuje,

netransparentnomhitnompo-

stupku.

- Gospodin Duhovnik već du-

že vrijeme posjećuje Budvu i

riječ je o unaprijed dogovore-

nom poslu u kome nije bilo

omogućeno drugim konsul-

tantima da učestvuju u po-

stupku–napisao jeFilipović.

On je objavio i odluku o pokre-

tanju hitnog postupka, koja je

donijeta26.juna,svegatridana

prije dodjeljivanja ugovora, i

koja,kakotvrdiFilipović,nijeu

skladu sa Zakonom o javnim

nabavkama.

U toj odluci piše da opština

Budva na zahtjev Sekreterijata

zainvesticijepokrećehitanpo-

stupak za nabavku konsultant-

skih usluga za sporazumno

rješavanje spora i arbitraže iz-

među Opštine Budva, Vlade

Crne Gore i izvođača projekta

za prečišćavanje otpadnih vo-

da kompanije WTE iz Esena i

EVN izBeča.

U obrazloženju razloga za hit-

nodonošenjeoveodlukenavo-

di se opasnost od aktiviranja

državne garancije i ugrožava-

nja javnog interesa države Cr-

ne Gore na međunarodnom

nivou.

Navodi se i da je opština Budva

sa kompanijom WTE 8. jula

2009. godine zaključila ugovor

radi rješavanja problema zbri-

njavanjaotpadnihvodanateri-

torijigradakrozizgradnjučeti-

ri postrojenja i to u Buljarici,

SvetomStefanu, Bečićima i Ja-

zu,kapacitaod130.000stanov-

nika.

- Budući da je do jula 2014. go-

dine završena samo prva faza

projekta, Opština Budva je od

2015.godinezapočelapovraćaj

isporučenihmjesečnihfaktura

WTE-u, insistirajući na redefi-

nisanju odnosa i novom planu

otplate, uzimajući u obzir da je

amortizacioni plan obuhvatao

i tranše kredita za posao koji

jošnijeni započet –navodi seu

obrazloženjuodluke.

ISTRAGA

U tom dokumentu piše i da su

zbog sumnje u realizaciju ugo-

vora otvorene istrage Specijal-

nog državnog tužilaštva i da je

dokazana i priznata korupcija

od strane čelnika lokalnog

WTE uiznosuodokotrimilio-

na eura.

-Delegacija Opštine Budva je

održala nekoliko sastanaka sa

predstavnicima Vlade Crne

Gore i Ministarstva finansija.

Na sastanku24.majaovegodi-

ne donijeti su zaključci radi

čije je realizacije neophodno

angažovatitimstručnihlicaod

strane opštine Budva koji će

izvršiti superviziju projekta i

izvedenih radova, koje će slu-

žiti kao polazne tačke Crne

Gore i Opštine Budva u daljim

pregovorima.

Imajući u vidu da je ovim za-

ključcima utvrđen rok koji ne

možebitidužiodtrimjeseca,u

kome ćeOpštinaBudva izvrši-

tisupervizijuprojektaiotplatu

utvrđenog potraživanja od

strane kompanijeWTE/EVN,

ukoliko se postigne uzajamna

saglasnost svih strana, neop-

hodno je sprovesti postupak

hitne nabavke u kome će Op-

ština Budva angažovati tim

stručnih lica koja će izvršiti

superviziju projekta i izvede-

nih radova na terenu - navede-

no je uodbrazloženjuodluke.

ĐurđicaĆORIĆ

Bivši potpredsjednik opštine Budva optužio aktuelnog predsjednika da je

zbog sporazuma saWTE oštetio budžet opštine za skoro 170 hiljada eura

Filipović sumnja

uzakonitost

postupka

LjuboFilipović

DraganKrapović