Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 14. avgust 2018.

CrnomGorom

KOTOR

Humanitarno takmičenje u plivanju

štafeta ,,Svi na banj“ šesti put je održano na

otvorenombazenuuKotoru.Nakonštosuoda-

li poštu nedavno preminulom sugrađaninu

Dušku Radeviću Bajlu, organizatori su podsje-

tili na protest koji su roditelji organizovali

ispred zatvorenog bazena u Kotoru 16. aprila

kada su, nezadovoljni što djeca putuju na tre-

ninge u Budvu, apelovali na nadležne da se ko-

načnokrenekazavršetkurekonstrukcije.Kako

se do sada ništa nije riješilo, djeca su izrazila

negodovanje posterima koji su bili okačeni na

bazenu tokomhumanitarne akcije.

,,Svinabanj“realizovanojeuzpomoć50volon-

tera i 52 sponzora, od kojih je 40 obezbijedilo

nagrade za publiku. Plivalo je preko 400 uče-

snika u 120 štafeta podijeljenihu 17 kategorija.

Takmičari subili podijeljeni u17kategorija: ga-

vice, mačkulje, labre, muški i ženski cipoli,

muški i ženski brancini, lignje, škombri, pala-

mide, sipe, hobotnice,murine 1 i 2, delfini, tune

i kitovi.

Pehar zanajmlađuučesnicupripao jeTaliji Po-

pović koja 5. novembra puni dvije godine. Naj-

stariji učesnik bio je 81-godišnji Božidar Niko-

lić, štićenikrisanskogDomastarih ,,Grabovac“.

Organizator šestog humanitarnog takmičenja

uplivanjuštafetajeVKPrimoraciAerobikklub

Aspida, uz pokroviteljstvo opštine.

Sakupljeno je 3.600eura, ali to još nije konačna

cifra jer se u međuvremenu javilo još potenci-

jalnih sponzora, tako da će organizator konač-

nu sumuobjaviti naknadno.

Programje vodilaKarolinaRadulović.

S.M.

NIKŠIĆ:

Pijaca je ine i polovne robe na novoj adresi

Buvljakpreseljen

poredŽeljezare

NIKŠIĆ

Nakonmuzičkih

festivala, uznakukojih je

protekaopočetakavgusta,

događaj koji jeokupionajvi-

šeNikšićanana jednom

mjestu, bez sumnje, jučeraš-

nja je tzv. buvljapijaca, na

novoj lokaciji, poredUlice

VukaKaradžića, aprekopu-

tanekadašnje fabrikeKoni.

Ponedjeljkom, već godinama,

ljeti-zimi, stizali su u Nikšić

trgovci svim i svačim iz svih

krajevaCrneGore, azbognjih

i hiljademušterija i to nedale-

ko od Metalca i skretanja za

Podgoricu, pa kasnije u pod-

nožje Trebjese, gdje je nekad

planirana gradnja stanova za

radnikeRudnika boksita.

Kako saznajemo, novu lokaci-

juzabuvljak lokalnauprava je

odobrila, pored puta ka Želje-

zari, i zbog toga je juče na tom

mjestu bila neviđena gužva.

To je, izgleda, probna varijan-

ta,auskorobi,ukolikoprepro-

davci, pa i građani koji dolaze

da trguju, budu poštovali red,

trebalo buvljak da dobije i do-

zvolunadležnihorgana.

Nova lokacija, a uobičajena

slika - garderobenove i polov-

ne, lovačke i ribolovne opre-

me, ručnih i mašinskih alata,

namještaja, slika, suvenira,

antikviteta... Nema šta si nije

moglo naći juče na buvljaku u

Nikšiću.

Istina,tujemnogočistijenego

tamo gdje je buvljak bio, jer je

nova lokacija livada. Kako će

biti poslije prvihkiša i snjego-

va,ostajedasevidi.Bilojejuče

na Ulici Vuka Karadžića i ne-

kolika vozila policije i komu-

nalne policije, napisano je i

nekoliko prekršajnih prijava,

jer su nesavjesni građani par-

kiralivozilanatrotoarimaduž

izuzetnoprometnesaobraćaj-

nice, kao i na ostrvima raskr-

snice s putem koji povezuje

naseljaOštrovci iHumci.

Ra.P.

KOTOR:

Inspekcija intervenisala u Boki

Francuski kruzer

kažnjen 1.700

eura zbogbrzine

KOTOR

Inspekcija sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Kotor

kaznila je francuski kruzer ,,Le Lyrial“ zbog nepoštovanja ograni-

čenja brzine plovidbe u Boki.

Brod kompanije ,,Compagnie du Ponant“ kažnjen je 1.500 eura, a

njegov zapovjednik kao odgovorno lice još 200 eura. Francuzi su

priznali prekršaj i odmah platili izrečenu im kaznu.

Taj 142 metra dugi luksuzni kruzer od skoro 11.000 bruto-tona, na

mjestu gdje je dozvoljena najveća brzina plovidbe od 10 čvorova,

vozio je brzinomod 11,4 čvora, piše portal Boka News.

Prekršaj je registriovan preko VTMIS sistema za elektronski nad-

zor plovidbe Uprave pomorske sigurnosti, a desio se u akvatori-

jumu u blizini Rosa dok je francuski kruzer išao prema poziciji za

ukrcaj pilota koji bi ga uveo u luku Kotor.

C.G.

,,Le Lyrial“

ILUSTRACIJA

KOLAŠIN

Spontano i prijatelj-

ski, ali ipak sa dovoljno takmi-

čarske draži i inata, održano je

u kafe-baru „Napoleon“ likovno

takmičenje. Pitanje čije je platno

bolje postavio je Miško Paviće-

vić iz Podgorice koji je, odma-

rajući u Kolašinu, kafu ispijao u

kafe-baru „Napoleon“. Uz kafu

se popriča, ljudi se upoznaju

ali i otkriju neke svoje pritajene

ambicije i sklonosti. Tako je Miš-

kova priča o slikarstvu isprovo-

cirala dvojicu Kolašinaca, Željka

Bukilića i Vukotu Popovića, da

jasno i javno saopšte kako se

amaterski bave slikarstvom. Bilo

je to iznenađenje i za one koji ih

prilično dobro poznaju. Priče su

završene bačenom rukavicom

da se „izmjeri“ kvalitet njihovih

likovnih poruka. Formiran je

i žiri kojeg su činili profesori

likovnih umjetnosti Dragoslav

Jeknić i Željko Reljić. Takmičari

su donijeli po jedan svoj rad. Žiri

se izdvojio u separeu kafe-bara i

nakon pomne i svestrane anali-

ze saopšteno je da je pobjednik

Željko Bukilić, odnosno njegova

„Djevojka sa naočarima“. Usli-

jedio je aplauz u „Napoleonu“ i

poziranje pobjednika.

Dr. P.

Željko, Bato iMiško

Bilješka iz Kolašina

Željkova „Djevojka

sanaočarima“

DOBRAPOSJETAPRVOGDANA:

Jučenapijaci

GUŽVANA ,,PARKINGU“:

Komunalnapišekazne

KOTOR:

Uspješno održano humanitarno takmičenje u plivanju štafeta

Nabanju

sakupili

3.600eura

UŽIVALI:

Učesnici takmičenja

NAJMLAĐAUČESNICA:

TalijaPopović

APELNADLEŽNIMA:

Završite

zatvoreni bazen

NAJSTARIJIUČESNIK:

BožidarNikolić