Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 14. avgust 2018.

Herceg Novi: U skloništu za životinje prinuđeni da povećaju kapacitete

NaDizdarici brinuo 110pasa

HERCEGNOVI –

Uprivremenom

skloništuzanapuštene životinjena

Dizdarici zbrinuto je 110pasa. Sobzi-

romnapovećanbroj prikupljenih je-

dinki tokomljetnje sezone, upreduze-

ćuČistoćakojeupravlja azilom

preduzeli suniz aktivnosti kakobi

uslovi zaboravaknapuštenihpasabili

štokvalitetniji.

-Prošireni sukapacitetiprivremenogsk-

loništa na Dizdarici, i izgrađeno je šest

velikihboksova za smještaj pasa. Objekti

privremenog skloništa su uređeni, a

započelo se i sa farbanjem novih

izgrađenih boksova i kućica za pse. U

toku je izgradnja velike željezne kon-

strukcije koja će obezbijediti hladovinu

zapse.Nabavljenoje inovovozilokojeće

omogućiti humaniji i bezbjedniji trans-

port prikupljenih pasa lutalica do

Dizdarice – saopštili su izČistoće.

Kako kažu, veterinarska ambulanta je u

potpunosti opremljena i nabavljena su

sva neophodna sredstva i oprema za ak-

cije prikupljanja pasa. Zaposleni u sk-

loništu sudobili nove firme.

Privremeno sklonište za napuštene

životinje otvoreno je 2009. godine, a ak-

cije prikupljanja napuštenih pasa se

odvijaju u skladu sa godišnjim pro-

gramom rada društva i ukazanimpotre-

bama. Tokomposljednja tri mjeseca ost-

varena je saradnja sa nevladinim

sektorom. NVO Lunja iz Herceg Novog

učestvovala je u nabavci hrane za pse (u

granulama), preparata za tretmanprotiv

buva i krpelja, kao i dijelu sredstava za

izgradnjuboksova za pse.

Ž.K.

SARAĐUJUISANVO:

SkloništenaDizdarici

Mojkovčani obilježili praznik, predsjednik opštine najavio ambiciozne planove

Mišnić: Ski- centar i još

mnogo togagradićemo

MOJKOVAC–

Opština je,

zahvaljujući dobromplani-

ranju i potencijalima i sa-

radnji sadržavniminstitu-

cijama,međunarodnim

organizacijama, donatori-

ma i brojnimprijateljskim

opštinamauspjelada završi

i pokreneniz značajnih

projekata, važnihza razvoj

opštine– rekao je juče, na

svečanoj sjednici Skupštine

povodom13. avgusta, dana

opštine, RankoMišnić.

Prvi čovjek grada naglasio je

da priča o ski-centru ovihda-

na dobija epilog kroz izgrad-

nju prvenstveno putne infra-

strukture, ali i pripremu

dokumentcije za izgradnju

bazne stanice, sa svim sadr-

žajima potrebnimskijalištu, i

žičare sa mojkovačke strane

planineBjelasice.

-Suvišnojegovoritioznačaju

ovogprojektazarazvoj opšti-

ne, ali moram se posebno za-

hvaliti Vladi, sa premijerom

Markovićem na čelu, koja je

dalapunupodrškuzarealiza-

Veliki posao je pred svima nama. Nećemomoći sve odmah uraditi,

ali obećavamda ćemo sve planirane projekte, uključujući i ski-centar,

realizovati. Otvorićemo i biznis zonu, a investitori već kucaju na naša vrata.

Prema tome, Mojkovac će u neko dogledno vrijeme biti grad u koji se dolazi

a nemjesto iz kojeg se odlazi – rekao je RankoMišnić

Na svečanoj sjednici SO

juče su uručene opštinske

nagrade pojedincima za

izuzetan doprinos razvoju

i afirmaciji Mojkovca. Dok-

torka Ljubinka Mitrović

dobila je nagradu za dugo-

godišnji doprinos u unapre-

đenju zdravstvene zaštite

u Mojkovcu. Marko Ristić

je nagrađen za sve što je

učinio osnivajući i radeći

u Atletskom klubu „Tara“,

čiji su takmičari osvojili

niz medalja na državnim i

međunarodnim takmiče-

njima. Nagradu je dobio i

premijer Duško Marković,

za podršku koju je dao do

sada i najavljenu u reali-

zaciji kapitalnih projekata

umojkovačkom kraju, u

prvom redu budućeg ski-

centra.

DF i SNP o dobitnicima

priznanja grada

U saopštenju proslijeđe-

nommedijima, predstav-

nici DF i SNP naveli su

kako je ,,sadašnja garnitu-

ra lokalnih čelnika nasta-

vila na grub i besprizoran

način da gazi i nipodašta-

va istorijske i svake druge

vrijednosti“.

- O tome najbolje govori

to da je Skupština formi-

rala žiri za dodjelu nagra-

da u kojoj su i tri člana iz

redova opozicije (DF, SNP,

Demokrate), a da ih kasni-

je niko nije ni obavijestio

da se održava sjednica na

kojoj je odlučeno da se

nagrada, između ostalih,

dodijeli aktuelnompremi-

jeru. Čudno je i što je treći

dobitnik nagrade već

nekoliko puta nagrađivan

kao sportski radnik i zai-

sta ne vidimo potrebu da

se nagrade vrte u jednom

te istom krugu, pa bio on i

atletski. Samnačin na koji

su nagrade dodijeljene

govori o tome koliko su

i zaslužene – navode u

saopštenju DF i SNP.

Uručena

nagrada

,,13.avgust“

DFiSNPo

dobitnicima

priznanja

grada

Predsjednik opštine, Ranko Mišnić, i pomoć-

nik diektora Direkcije javnih radova, Mijo

Peruničić, otvorili su, juče, prije svečane sjed-

nice SO, rekonstruisani dio Ulice Nemanjića.

Ta saobraćajnica ispunjava sve uslove koje

treba da ima jedna gradska ulica –od rasvjete,

trotoara i riješenih problema fekalnih i atmos-

ferskih voda.

RekonstruisandioUliceNemanjića

Vjerujemda će sloga

pobijediti podjele

svihvrsta. Ako želimo

dobrubudućnostmo-

ramoda se okrenemo

zajedničkomradu i

onomštonas spaja, a

ne da držimou životu

pogubne podjele -

kazao jeMišnić

ciju tog projekta, „teškog“ vi-

še desetina milona eura - ka-

zao jeMišnić.

PODJELE

Posebna pažnja, naglasio je

prvi čovjekopštine,mimotog

projektabudućnostiMojkov-

ca, već je posvećena a ubudu-

će će bitimnogo jača, razvoju

poljoprivrede, turizma, ma-

log i srednjegpreduzetništva,

otvaranju biznis zone, zaštiti

životnesredine,unapređenju

socijalne politike, kreiranju

ambijentazakvalitetnirazvoj

kulture i sporta.

On je skrenuo pažnju na pro-

bleme koje Mojkovac trpi

zbog političkih i drugih po-

djela i pozvao sugrađane da

zajednički rade u korist bu-

dućnosti svih stanovnika op-

štine.

- Ima onih koji dovode u pi-

tanje opseg naših ambicija i

našu riješenost da se uMoj-

kovcu mnogo toga značajno

popravi. Mi smo ovdje da-

nas, jer smo izabrali nadu a

ne strah, jedinstvo a ne su-

kob i nesloge. Danas smo ov-

dje kako bismo stali na kraj

sitnimprepucavanjima,doš-

lo je vrijeme kada moramo

da pokažemo izdržljivost

našeg duha, prenošenje tog

vrijednog dara - plemenite

ideje jedinstvakojumoramo

prenositi sakoljenanakolje-

no. To je izuzetno važno i

ključ je našeg uspjeha, a po-

tencijale imamo.Trebasamo

da se složimo, u protivnom–

svi ćemobiti nagubitku. Vje-

rujem da će sloga pobijediti

podjele svih vrsta. Jedno-

stavno rečeno, ako želimo

dobru budućnost moramo

da se okrenemo zajednič-

komradui onomštonasspa-

ja, a ne da držimo u životu

pogubne podjele - kazao je

Mišnić.

POTENCIJALI

On je na kraju podvukao da

„ulažući intelekt, energiju i

emociju u sve što kao poten-

cijale imamo, vjerujući ukva-

litet sopstvenih resursa, ima-

mo sjajnupriliku za razvoj“.

- Spremni smo da svima koji

imaju ideje koje mogu una-

prijediti našuzajednicumak-

simalno izađemo u suret. Ve-

likiposaojepredsvimanama.

Nećemo moći sve to sjutra

uraditi, aliobećavamdaćemo

sveplaniraneprojekte, uklju-

čujući i ski-centar, realizovati

u par narednih godina. Otvo-

rićemo i biznis zonu, a inve-

stitori većkucajunanašavra-

ta. Prema tome, Mojkovac će

u neko dogledno vrijeme biti

grad u koji se dolazi a nemje-

sto iz kojeg se odlazi - zaklju-

čio je predsjednik opštine

RankoMišnić.

Svečanoj sjednici SO prisu-

stvovali su predstavnici broj-

nih opština kao i državnih

organa i institucija.Međunji-

ma su bile i delegacije prija-

teljskih i bratskih opština

Mojkovca - Sombora, Vrbasa,

PODRŽAĆESVAKUDOBRUIDEJU:

Sa svečane sjedniceSkupštine

Višegrada, Belišća, Velikog

Međedera (Slovačka), Kule i

Kragujevca.

Odbornici Demokratskog

fronta i Socijalističke narodne

partije nijesu prisustvovali

svečanoj sjednici Skupštine,

niti proslavi kojaseorganizuje

povodomdana opštine.

R. Ć.