Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 14. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

-Apelacioni

sudpotvdio jepresuduko-

jomsuPavlePejić (25) i

MensurNuhodžić (23) osu-

đeni naukupnodvije godine

i sedammjeseci zatvora za

izazivanje saobraćajnene-

srećeukojoj jepoginulade-

vetnaestogodišnjaMašaTo-

mović.

Pejić je zbog teškog djela pro-

tiv bezbjednosti saobraćaja

dobio godinu i osam mjeseci

robije, dok je za isto djelo Nu-

hodžićosuđennaosammjese-

ci zatvora.

Prvostepenu presudu je u

martudonio sudijaVišeg suda

uPodgorici PredragTabaš.

Saobraćajna nesreća dogodila

se 23. novembra 2014. godine,

15 minuta iza ponoći na osvi-

jetljenoj raskrsnici ulica Prve

proleterske, Franca Rozmana

i Nikole Tesle. Do nesreće je

došlokada jeNuhodžić, sa ko-

jim je u automobilu bila stra-

dala djevojka, pokušao svojim

,,golfom 5“ da sa bulevara

skrene lijevo kaZagoriču.

Tada je u bočni dio njihovog

automobilaudarioPejićkoji je

vozeći BMW brzinom od 114

kilometara na čas, iz pravca

Zlatice nailazio bulevarom ka

gradu.

Od silovitog sudara prednji

dioBMW-a se ,,zario“ubočna

desna vrata ,,golfa“. Djevojka

jeod teškihpovredapreminu-

la svega pet minuta nakon ne-

sreće.

Tom prilikom povrijeđeni su

Nuhodžićkao i saputnici uPe-

jovićevom automobilu Miloš

Rašović (19) iMarko Vlahović

(21).

Apelacioni sud je odbacio žal-

be branioca optuženih i za-

ključiodanepropisnoponaša-

nje u saobraćaju optuženog

Pejićanijebiloisključiviuzrok

nastankasaobraćajnogudesa i

nastaleposljedice,većinepro-

pisno postupanje optuženog

Nuhodžića koji je vozilom

upravljaoprotivnozakonskim

propisima.

- Neosnovano se žalbom bra-

nioca optuženog Nuhodžića

ukazuje da je do saobraćajne

nezgode došlo isključivo

usljed propusta vozača vozila

BMWkojimjeupravljaooptu-

ženi Pejić, brzinom ne ma-

njom od 114,6 kilometara na

čas a koji je bio u obavezi da se

krećebrzinomnevećomod50

kilometaranasat–pojasnilisu

izApelacionog suda.

Oni navode da iz nalaza i mi-

šljenja vještaka saobraćajne

struke Gorana Čarapića proi-

zilazi da je optuženi Nuhod-

žić bio dužan da propusti vo-

zilo BMWkojim je upravljao

Pejić, a koje je dolazilo iz su-

protnog smjera, a štonijeura-

dio.

Oni navode i da činjenica da je

Pejić u vrijeme saobraćajne

nesreće bio u alkoholisanom

stanju ne umanjuje krivicu

Nuhodžića koji ga nije propu-

stio prije skretanja ulijevo, a

što je biodužan.

Odlučujućiovisinikazne,por-

vostepeni sud je kao olakšava-

juće okolnosti kod oba optu-

ženaocijenionjihovumladost,

raniju neosuđivanost kao i či-

njenicu da je Pejić izrazio

iskreno kajanje i žaljenje zbog

smrti devetnaestogodišnje

MašeTomović.

B.R.

ROŽAJE

– K. R. (46) iz Berana

osuđen je na godinu zatvora

zbog krivičnog djela nedo-

zvoljene polne radnje na štetu

desetogodišnje djevojčice iz

Rožaja. Presudu je donio sudi-

ja Osnovnog suda u Rožajama

Zahit Camić.

U presudi se navodi da je

optuženi 18. juna ove godine

sreo djevojčicu čije roditelje je

poznavao i odveo je na mjesto

pored Ibra.

Optuženi je djevojčicumazio

po grudima i butinama, a

potom ju je odveo na Zelenu

pijacu, gdje je na jednoj od

tezgi ponovio iste radnje.

Beranca je u izvršenju krivič-

nog djela zatekla Rožajka koja

ga je upozorila na nedolično

ponašanje fotogra išući ga

mobilnim a potom je slučaj

prijavila policiji. Optuženi je

potompustio dijete da se vrati

roditeljima uz prijetnju, ukoliko

se bude požalilo roditeljima na

njega, da će je ubiti. Policija je

dan kasnije okrivljenog zatekla

u društvu djevojčice na grad-

skom trgu, privela ga u stani-

cu, a potompodnijela krivičnu

prijavu protiv njega.

F. K.

BIJELOPOLJE

- Darko

Bošković iz bjelopoljskog

sela Potrk povrijeđen je u

saobraćajnoj nesreći koja se

dogodila u nedjelju veče oko

20 i 30 sati, umjestu Poda,

na magistralnomputu Bera-

ne - Ribarevine.

Bošković je putovao iz Bera-

na kada je, iz za sada nepo-

znatih razloga, sletio sa puta i

udario u priključak viljuškara.

Kako nam je saopšteno iz

bjelopoljske bolnice, Boš-

ković je sa povredom ruke

smješten na hirurškomodje-

ljenju i nalazi se van smrtne

opasnosti.

Saobraćaj na tomdijelu puta

bio je u prekidu dva sata, a

vozila su usmjeravana alter-

nativnimputem.

V. Šb.

ULCINJ

– Policija je juče u Ulci-

nju pretresla prostorije Č. K. koje

koriste njegovi sinovi I. K. i I. K. i

oduzela dva pištolja.

Kako je saopštila Uprava policije,

pretresom su pronađeni pištolj

CZ M 57 kalibra 7,62 milimetara

sa dva okvira i gasni pištolj sa

metkomu cijevi. Pištolji su pri-

vremeno oduzeti i o svemu je

obaviješten tužilac.

M. L.

PODGORICA

- Službenici

Odjeljenja zaunutrašnju

kontrolupolicije zaprvih

šestmjeseci uradili su 19pro-

vjera zakonitosti postupanja

policijskih službenika i uče-

tiri slučajautvrdili propuste

ili nezakonitosti uradu, pre-

nosiMina.

Kako se navodi u izvještaju o

raduOdjeljenjazaperiodjanu-

ar-jun, u dva slučaja su konsta-

tovane određene nepravilnosti

u postupanju policijskih služ-

benika u pogledu urednog i

ažurnog evidentiranja i sači-

njavanjaslužbenedokumenta-

cije, usljed čega su naložene

mjere za otklanjanje nepravil-

nosti i nedostataka.

-U jednomslučajuutvrđeno je

da postoji osnovana sumnja da

su policijski službenici napro-

pisno postupali prilikom izda-

vanja prekršajnih naloga, ali je

konstatovano da je slučaj za-

stario za pokretanje disciplin-

skog postupka - piše u doku-

mentu.

Dodaje se da je u jednom po-

stupku utvrđeno da je nepo-

sredni rukovodilac organizaci-

one j ed i n i ce u ko j o j su

raspoređeni policijski službe-

nici, već preduzeo zakonske

mjere s ciljemutvrđivanja dis-

ciplinske odgovornosti zbog

načina postupanja.

U preostalih 15 slučajeva, kako

se ističe u izvještaju, nijesu

utvrđene napravilnosti ili ne-

zakonitostikojebiukazivalena

postojanje elemenata za disci-

plinsku ili drugu odgovornost

policijskih službenika.

- I pored činjenice da u pred-

metnim slučajevima nijesu

utvrđeni dokazi o postojanju

elemenata za odgovornosti, u

dvaslučajaizvještajisaspisima

sačinjenim u postupku unu-

trašnje kontrole dostavljeni su

nadležnim državnim tužilaš-

tvima, na konačnu ocjenu i od-

lučivanje o postojanju eleme-

nata krivične odgovornosi u

radnjama i postupanju policij-

skih službenika - navodi se u

dokumentu.

C.H.

PODGORICA

–Razmatra-

njepresudeNazimuLjikovi-

ću (40) izBara, koji jeosuđen

na 16godina i petmjeseci

zbogubistva trudne supruge

VeljdeteLjiković (26), zaka-

zano je za 13. septembar pred

Apelacionimsudom.

Prvostepenupresuduu aprilu

donijelo je vijeće sudije Višeg

suda u Podgorici Vladimira

Novovića.

Prema navodima presude, to-

kompostupka dokazano je da

je Ljiković s umišljajem ubio

suprugu 12. marta 2015. godi-

ne, oko 21.35 časova, na lokal-

nom putu u mjestu Ostros. U

trenutkukada jeVeljdetauze-

la telefon da pozove brata,

okrivljeni je ispalioosamhita-

ca, odkojih jepet pogodilo su-

prugu. Pri tome, okrivljeni je

bio svjestan da ubija nju i njen

plod jer je žrtva bila u petom

mjesecu trudnoće – navodi se

upresudi.

Očevidac ubistva bio je Ve-

ljdetin otac Namzija Gruda,

koji je te večeri pratio kćerku

nadogovoreni susret saLjiko-

vićem. NakonpucnjaveLjiko-

vić je otišao kući i prijavio se

policiji.

M. L.

Na graničnomprelazu Sukobin - Murićani uhapšen švedski državljanin zbog šverca oružja

Izrečena presuda

Berancu

Godina

zatvora zbog

napastvovanja

djevojčice

BIJELOPOLJE:

Darko

Bošković povrijeđen u

saobraćajnomudesu

Sletio s puta

i udario

u viljuškar

Pretresi u Ulcinju

Oduzeta

dva pištolja

Presuda za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je stradalaMaša Tomović

Pejiću i Nuhodžiću

dvijegodine i sedam

mjeseci zatvora

PODGORICA

- Šveđanin R. S. V. (21)

uhapšen je na graničnomprelazu Suko-

bin - Murićani kada su carinici i policija

u autobusu, u putnoj torbi, pronašli 19

pištolja.

Oružje je pronašla ulcinjska policija juče

ujutro kada je zaustavila autobus koji je

saobraćao na međunarodnoj liniji i uz

pomoć policijskog psa pronašla putnu

torbu sa 19 pištolja marke „sig-sauer“

kalibra 7,65 mm.

- Policajci i carinici su angažovanjem

policijskog službenog psa, pronašli

putnu torbu sa 19 pištolja marke „sig-

sauer“ kal. 7,65 mm. Torba je prona-

đena u boksu za prtljag, a pripada R. S.

V. (21), državljaninu Švedske. U skladu

sa Protokolomo radu na Zajedničkom

graničnomprelazu Sukobin – Murićani,

R.S.V. i pronađeno oružje preuzeli su

službenici granične policije Albanije

radi daljeg procesuiranja – saopšteno je

iz policije. Oni dodaju da ovom koordi-

niranom aktivnošću, koja je realizovana

shodno razmjeni informacija umeđu-

narodnoj policijskoj saradnji, spriječeno

je krijumčarenje oružja i eventualno

izvršenje teških krivičnih djela. U saop-

štenju se navodi da slijedi dalja krimi-

nalistička obrada i kontakt crnogorskih

i albanskih nadležnih organa u vezi sa

daljim tokomovog predmeta.

A. G.

Izvještaj Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za šest mjeseci

Propusti policije

učetiri slučaja

APELACIONI SUD:

Zakazano razmatranje

presude okrivljenomza ubistvo supruge

Ljikovićpredsudom

13. septembra

SaprivođenjaLjikovića

Istražitelji provjeravajukome

jebilonamijenjeno 19pištolja

Oduzetooružje

Zgrada suda