Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

U fokusu

Ponedjeljak, 13. avgust 2018.

Analitičari tvrde da je plan prekrajanja granica između Prištine i Beograda nemogućamisija

BEOGRAD

Idejapredsjed-

nikaSrbijeo razgraničenju

saAlbancimanijeodobrena

odSADi EUkoje insistiraju

na sprovođenjuBriselskog

sporazuma i zato jeneizvje-

snoda li ćeonabiti pretoče-

nauzvaničanprijedlog za

rješenja spora saKosovom.

Ovako kosovsku situaciju ko-

mentarišu srpski analitičari.

Direktor Foruma za etničke

odnose Dušan Janjić tvrdi da

će se Vučić teško sa bilo kime

dogovoriti.

-Minagađemoštaonmisli,da

li se njemu prikazala podjela

teritorija, razmjena stanov-

ništva... Suština Vučićevog

stava je da ne može da živi sa

drugima jer kada živi sa dru-

gimanijesiguran-nemožeda

živi saAlbancima, vidjeli smo

da ne može ni sa Hrvatima,

sve manje može sa Crnogor-

cima.Dakle, tuvišenijeriječo

politici već o stanju jednog

društva i o stanju jednepoliti-

ke koja nema jasne orijentire,

a našla se u poziciji da mora

dadonosiodlukeilijeizmislio

damoradadonosiodluke-re-

kao je JanjićPobjedi.

Ako je tačna procjena koju je

predsjednikVučić izrekaohr-

vatskom Globusu da je svaki

Srbin svjestan da je Kosovo

izgubljeno, pitanje je zašto je

sadaplasiraoidejuorazgrani-

čenju i zašto se ne nastavlja

briselski dijalog. Da li se ide-

jom o razgraničenju Srbija

sada nalazi na prekretnici ka-

da jeupitanjunjenopridruži-

vanje EU, jer EU počiva na

spajanju, anenarazdvajanju i

svako prekrajanje granica je

uvodukonfliktebezobzirana

to što je Badinterova komisija

1991. i 1992. godine zaključila

da jepromjenagranicamogu-

ća ako se slože one strane ko-

jih se tiče ta granica.

INCIDENTI

Koliko je realno da razgrani-

čenjeprođemirnoikojuvrstu

incidenata možemo očekiva-

ti, vojni analitičar Vlade Ra-

dulović tvrdi da taj scenario

nemožeproći bez incidenata.

-Nebihmogaodasesložimsa

konstatacijama da je razgra-

ničenje jedina moguća opcija

Vučićbi dadijeli

„izgubljeno“ Kosovo

- KFOR je u ovom trenutku u smanjenom kapaci-

tetu, on je sada tek deset odsto od onoga što je

bio nakon bombardovanja 1999. godine. Vrlo je

upitno koliko bi KFORmogao da zaštiti sve što

je potrebno. On će pružiti zaštitu, to nije spor-

no, ali postavlja se pitanje da li će KFOR imati

dovoljno kapaciteta da odgovori na to ako bi

se nešto desilo - objašnjava Vlade Radulović.

MalikapacitetKFOR-a

i da će to proteći bez ikakvih

incidenata - navodi on za Po-

bjedu i naglašava da ne odba-

cuje mogućnost da do odre-

đenih incidenata dođe.

- Nemislimtoliko ni na izjave

koje su dolazile odHaradina-

ja, već na pokret Samoopre-

djeljenje i AljbinaKurtija koji

imaju izuzetno jako uporište

nateritorijiKosovaiMetohije

i izuzetno radikalno članstvo.

Neke ozbiljne bezbjednosne

procjene govore da su oni u

stanju za 72 sata da polome

svako staklouPrištini - objaš-

njavaRadulović.

On izražava bojazan da bi in-

cidentima bio pogođen neal-

banski živalj južno od Ibra.

- Sjever Kosova ima homoge-

nost koju ovi južno od Ibra

nemaju i oni se mogu naći na

udaru kao što je to bilo 17. i 18.

marta 2004. godine - pojaš-

njava on.

Na našu konstataciju da ideja

o podjeli nije jasna jer Srbija

hoće da joj pripadne sjever

Kosova iako najveći dio Srba

živi južno od rijeke Ibar, Ra-

dulović kaže da pripajanje

sjeveraSrbijimožebiti sa jed-

nestranepolitički konsenzus,

ali dugoročno taj potez ne bi

biodobar.

- Ovoj situaciji doprinose i

male trzavice na liniji SPC

-političkivrhSrbijeineposto-

janje tog jedinstva može se

odraziti na bezbjednost crkvi

i manastira. Volio bih da poli-

tička odluka vodi jedinstvu i

dugoročnim interesima, a ne

da seprave adhokpotezi - ka-

žeRadulović.

Srbe na Kosovu koji žive juž-

noodIbra rukovodstvoSrbije

odavno i ne pita ništa. Komu-

nicira se sa Srbima sa sjevera

Kosova jer bez obzira što svi

ukazuju na to da na sjeveru

caruje kriminal, oni podrža-

vajunaprednjake, što jedovo-

ljan razlogzabriguBeograda.

Na sve opaskeMome Trajko-

vića izČaglavicedaVučićnije

ništa ispunio od obećanja da-

tih tokom posljednje posjete

Kosovuodprijenekolikomje-

seci,predsjedniknijeodgovo-

rio.Ostao jenijemi na tvrdnje

Rade Trajković da je sjever

Kosova preplavljen mafijaši-

ma... Obećanja da će se sve

učiniti da se pronađu ubice

Olivera Ivanovića već su za-

boravljena...

MANIPULACIJA

- Ovdje imamo potpunu poli-

tičku smutnju ili manipulaci-

ju. U kojem svojstvu govori

Vučić: kao predsjednik stran-

ke, države ili kao čovjek koji

nešto razmatra. U svakoj dr-

žavi postoje neke institucije.

On je osmislio unutrašnji di-

jalog, zašto se nije izjasnio o

njemu. Vučić je tvrdio da želi

u EU i da mu je prvi zadatak

da ispuni te uslove, daklenor-

malizacija a ne razgraničenje

- objašnjava Janjić uz tvrdnju

da je ideja o razgraničenju

nemogućamisija - jer je apso-

lutno razgraničenje Srba i Al-

banaca protivno zakonima

prirode i međunarodnom

pravu i trenutkuukojemživi-

mo. ,,Ako ova vlast ponavlja

mantre lažna država Kosovo,

da Ustav ne valja, ako Vučić

unaprijed kaže da je odbacio

,,Zajednicu srpskih opština“,

onda se radi o političkoj kon-

fuzuji pojedinca koji ima toli-

kiuticajimoćnajavnostdaod

toga pravi jednu opštenarod-

nu smutnju. Možemo da spe-

kulišemo šta stoji iza toga, ali

bolje je da razmatramo šta se

stvarnomožedogoditi -navo-

di Janjić.

NAGAĐANJA

U priču o podjeli, a sada raz-

graničenjuuključila se i Rusi-

ja preko portparolke Marije

Zaharove. Ona je na putu za

Guču na Sabor trubača usput

održala i konferenciju za no-

vinare u MIP-u Srbije sa mi-

nistromIvicomDačićemgdje

je rekladaRusijanepodržava

podjelu, ali će podržati svaku

odlukuSrbije.

I američki ambasador u Beo-

graduKajl Skot objasnio je da

će se Vašington o eventual-

nom sporazumu Beograda i

Prištine izjasnitikadagabude

vidio, i da Beograd i Priština

treba da se dogovore.

- Interesi SADsenemijenjaju

od predsjednika do predsjed-

nika. Ono štomi želimo još od

administracije Buša, preko

ObamedoTrampajemirista-

bilnost u regionu, transfor-

macija ka demokratiji, jačim

ekonomskimodnosimaiinte-

graciji ka EU. Ne vjerujemda

će se naša politika promijeni-

ti. Za stabilnost jeneophodno

da se direktnim dijalogom

Beograda i Prištine dođe do

rješenja uz kreativnost i flek-

sibilnost - rekao je Skot.

Ono što je Vučić mislio pri-

čomorazgraničenju, anijedo

kraja razjasnio, postalo je od-

lučna podloga za razne ,,ana-

lize“, pa je u opticaju priča da

bi zasjeverKosovaSrbijadala

Bujanovac i Preševo.

-Ako je tonekimslučajemre-

kao kao predsjednik države

mi smo izašli iz briselskog

okvira i napustili smo put

evropskih integracija jer

Evropanijesastavljenanaide-

Mirna promjena granicameđunarodno

je prihvatljiv oblik, ali treba da se traži

saglasnost svih zainteresovanih. To znači

da semoraju saglasiti ne

samo Priština i Beograd, nego

i Crna Gora i NATO. Niko ne

može garantovati da neće biti

žrtava i da se neće podstaći

islamski fundamentalizam,

čime bi bio ugrožen i

sjever Crne Gore i dio

Srbije – kaže analitičar

Dušan Janjić

VladeRadulović

- Amerikanci su jasno rekli - nema podjele, pristupite nekom

odgovornijem i kreativnom rješenju. Bilo bi idealno da vi

ponudite zajedničko rješenje. To je i Mogerini rekla Vučiću i

Tačiju prije dva mjeseca. Njih dvojica igraju igru sa EU i sop-

stvenom javnošću u kojoj ingiraju da imaju neki dogovor, a

ne mogu da izađu sa timdogovoromu javnost. To je igra za

malu djecu - ocjenjuje Dušan Janjić.

Dječijaigra

DušanJanjić