Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 13. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Upravi za in-

spekcijskeposloveupret-

hodnomperiodunijesu stiza-

leprijave zbog radana

otvorenomnavisokimtem-

peraturama, a sami poslodav-

ci poštujupreporukeMini-

starstva rada i socijalnog

staranjakoje se tičuzaštite

zaposlenihkoji radepo trop-

skimvrućinama, kazao je za

Pobjedu inspektor rada za

oblast zaštite i zdravljana ra-

duZlatkoPopović.

On smatra da je to zbog toga što

već tri godine iz tog resora

objavljuju preporuke za rad na

otvorenom tokom ljeta i visokih

temperatura,pajemnogoposlo-

davaca kroz informisanje, kao i

preventivno djelovanje Inspek-

cije rada, svoje aktivnosti prila-

godilopreporukama.

Nadzor

- Nije bilo inicijativa za inspek-

cijski nadzor rada pri visokim

temperaturama na otvorenom

prostoru. Inspekcija rada je u

dijelu zaštite i zdravlja na radu

u periodu od 1. juna do 31. jula

obavila 577 inspekcijskih nad-

zoraodčegaje11bilopoinicija-

tivama stranaka – naveo je Po-

pović.

U tom periodu, kako je rekao,

utvrđena je 661 nepravilnost,

od kojih su najčešće bile one

koje se odnosenaneobezbjeđi-

vanjemjerazaštite i zdravljana

radu.

- Nije bilo povreda na radu

uzrokovanih radomna visokim

temperaturama na otvorenom

prostoru, niti je inspekciji rada

bilo ko prijavio da je imao

zdravstvenihproblemazbogta-

kvog rada–naglasio jePopović.

Od kada je stupio na snagu Za-

kon o izmjenama i dopunama

Zakona o zaštiti i zdravlju na

radu 16. jula, kojim su uvedene

kaznene mjere, prema njego-

vim riječima, nije bilo izreče-

nihnovčanihkazni.

- Kazne se kreću u rasponu od

500 eura do 15.000 eura za po-

slodavca sa svojstvompravnog

lica, za odgovorno lice u prav-

nom licu od 30 eura do 1.000

eura i za preduzetnika od 250

eura do 10.000 eura – precizi-

rao jePopović.

PrePoruke

Načelnica uDirekciji za zaštitu

na radu u Ministarstvu rada i

socijalnog staranja Danijela

ŠukovićzaPobjedu jeobjasnila

da su zaposleni koji rade na

otvorenomprostorupriekstre-

mno visokim spoljnim tempe-

raturama, iznad36stepeniCel-

zijusa, svi koji poslove i radne

zadatke obavljaju van radnih i

pomoćnihprostorija.

- To su, na primjer, zaposleni

koji obavljaju poslove na kupa-

lištima, odnosno plažama (na-

plataplažnogmobilijara, zapo-

sleninaotvorenimšankovima),

policajci, zaposleni na poslovi-

ma naplate parkinga, taksisti,

zaposleni na poljoprivrednim

imanjima –navela je Šuković.

Pravilnikomomjerama zaštite

na radnom mjestu je, kako je

naglasila, propisano da radovi

na visokim temperaturama ne

treba da se obavljaju, osim u

slučajevima ozbiljne, nepo-

sredne i neizbježne opasnosti,

kadasuugroženiljudskiživotii

materijalna dobra od društve-

nog značaja.

- Veoma je važnoda i poslodav-

ci i zaposleni poštuju i pridrža-

vaju se preporuka za rad na

otvorenomprostorupriekstre-

mno visokim temperaturama.

Poštovanjem preporuka rizik

po život i zdravlje na radu svo-

desenanajmanjumogućumje-

ru– istakla je Šuković.

Poslodavcima se, kako je kaza-

la, preporučujeda zaposleni ne

rade u periodu od 11 do 16 sati,

ukoliko proces rada to dozvo-

ljava, a ako nije moguće preki-

nuti rad poslodavci su dužni da

preduzmu sve mjere zaštite i

zdravlja na radu.

-Trebanapraviti ipreraspodje-

lu radnog vremena, odnosno

prekid rada u određenomperi-

odu, u onim djelatnostima u

kojima je tomoguće, tako da se

poslovi obavljaju prije i poslije

ekstremno visokih temperatu-

ra – rekla je Šuković.

Preporuka je i da se organizuje

rad po smjenama i uvede do-

datna radna snaga, kao i da se,

kako je kazala, obezbijedi od-

govarajući prostor gdje zapo-

slenimoguda se skloneodsun-

ca i odmore.

- Tokom rada treba praviti če-

šćepauze,uzunosvelikekoliči-

nevodeibezalkoholnihnapita-

ka. Pored toga, treba osposobiti

radnike za pružanje prve po-

moći i omogućiti im da tokom

pauze skinu sredstva i opremu

zaličnuzaštitunaradu–navela

je Šuković.

radNici

Taksista iz jedne podgoričke

firme Janko Popović za Pobje-

du je rekao da nije lako raditi

dnevnu smjenu na visokim

temperaturama.

- Imam klimu, ali koliko je do-

bra, toliko je i loša.Odnjezabo-

li glava, ali se ljeti bez klime ne

može. Tusu i klijenti, neki hoće

da je auto rashlađeno, a neki

preferiraju spušten prozor.

Mušteriji se mora ugoditi – re-

kao je on.

Građevinski radnik, kog smo

zatekli na gradilištu u centru

Podgorice, za naš list je istakao

da rad počinje u šest ujutro, te

da je do 10 sati prijatno raditi.

- Poslije postaje teže. Ali, ko je

dugo u ovom poslu navikne se.

Dobra je i zarada. Kad dođem

kući ne palim klimu. Toliko

sam navikao na vrućinu. Ima-

mo zaštitnuopremu, ali kad ra-

dovi nijesu opasni, lakše je bez

šljema.Nekadnosimoikačkete

–kazao je on.

Vlasnik jedne građevinske fir-

me iz Podgorice, koji je želio

ostatianoniman,naveojezaPo-

bjeduda radnici imajuopremu,

teda se trudeda težeposlovena

otvorenom obavljaju ujutro ra-

no i u kasnimpopodnevnimsa-

tima, kada su temperatureniže.

-Uzavisnosti odposla, kadaro-

kovi pritisnu, nije moguće po-

štovati svaki dan na taj način,

jer građevina je takav posao da

se obavlja najviše ljeti. Tu je i

pauzazaradnikekojuljetikori-

stimouudarnimsatimakada je

prevruće, uglavnomod 12do 13

sati –objasnio je on.

J. BeHaroViĆ

Iz Uprave za inspekcijske poslove ocijenili damnogi poslodavci prate preporuke za rad na otvorenom

Pauze sepravepo

najvećemsuncu

Pravilnikomomjerama zaštite na radnommjestu je propisano da

radovi na visokim temperaturama (iznad 36 stepeni Celzijusa) ne treba

da se obavljaju, osimu slučajevima ozbiljne, neposredne i neizbježne

opasnosti, kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra od

društvenog značaja, naglasila je za Pobjedu načelnica u Direkciji za

zaštitu na radu uMinistarstvu rada i socijalnog staranja Danijela Šuković

Trebanositi

laganu

odjeću i

šešire

Kako je predviđeno pre-

porukama Ministarstva

rada i socijalnog staranja,

radnicima, pored sredstava

i opreme za ličnu zaštitu na

radu na otvorenompri viso-

kim temperaturama, treba

obezbijediti ljetnja odijela,

kape, marame i slično.

- Zaposleni treba da nose

laganu, svijetlu i komfor-

nu odjeću od prirodnih

materijala, te da nose kape,

marame ili lagane šešire

širokog oboda za glavu,

koje prekriva i vrat, ukoliko

zaposleni nije obavezan da

nosi sredstvo i opremu za

ličnu zaštitu glave – napisa-

no je u ovomdokumentu.

Važno je spriječiti

dehidrataciju

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja naglasili su da je

važno da se spriječi dehidratacija, a to se može učiniti uno-

somnajmanje dva litra vode dnevno.

- Treba izbjegavati napitke sa kofeinom, alkoholom, gazirana

pića i sportske napitke sa puno šećera, jer sadrže sastojke koji

izazivaju dehidraciju. Na svakih 15 do 20minuta radnici na

otvorenom treba da popiju čašu rashlađene vode. Pored toga,

preporučuje se izbjegavanje teške i obimne hrane, a savjetuje

unos svježeg voća i povrća – naveli su iz ovog resora.

Neki od zdravstvenih problema koji mogu da se pojave kod

zaposlenih koji rade na otvorenompri visokim temperatu-

rama su, kako je precizirano, toplotni osip, toplotni grčevi,

toplotna iscrpljenost, sunčanica, kao i toplotni udar.

ZlatkoPopović

DanijelaŠuković

Sa jednogodgradilišta

Nije bilo povreda na

radu koje suuzrokovane

radomna visokim

temperaturama na

otvorenomprostoru,

niti je inspekciji rada bilo

ko prijavioda je imao

zdravstvenihproblema

zbog takvog rada –

naglasio je inspektor rada

za oblast zaštite i zdravlja

na radu Zlatko Popović

Vlasnik jedne

građevinske firme iz

Podgorice, koji je želio

ostati anoniman, naveo

je za Pobjeduda radnici

imajuopremu, te da se

trude da teže poslove

na otvorenomobavljaju

ujutro rano i u kasnim

popodnevnimsatima,

kada su temperature niže

Poslodavci da sedržepreporukeozaštiti na radu