Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Hronika

Ponedjeljak, 13. avgust 2018.

PODGORICA

Osnovni sud u Podgorici potvrdio je optužnicu

protiv A. E iz Podgorice zbog sumnje da je počinio krivično djelo

razbojništvo.

Prema navodima optužnice, A. E. je umartu oko 19:30 časova, u

blizini marketa ,,V.“, u Ulici Zmaj Jovinoj, u Podgorici, upotrebom

sile oduzeo tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenimprisvajanjem

sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist.

-Prišao je sa leđa E. P. i udario je u vrat, od kojeg udarca je pala

na asfalt, kada joj je okrivljeni iz ruke istrgao neseser, iz kojeg je

ukrao sav novac i tri mobilna telefona - piše u optužnici.

C. H.

Potvrđena optužnica protiv Podgoričanina

Uskoropredsudom

zbog razbojništva

Lažna stranica kompanije Voli na Fejsbuku zloupotrebljava ime te kompanije

Traže ličnepodatke,

građani danenasijedaju

PODGORICA

Kompanija

Voli obavijestila je javnost o

postojanju lažneFejsbuk

stranicekoja zloupotreblja-

va ime tekompanije i apelo-

valana građanedanenasi-

jedajuna takvepojave

onlajn.

Uporuci lažne stranice čestita

se osobi i navodi da je „nasu-

mičnimodabiromjedna od 30

pobjednika njihove (Volijeve)

nagradne igre“.

- Kao nagradu dobijate VOLI

poklon vaučer, a kako biste ga

preuzeli potrebno je da nam

ostavite sljedeće podatke:

mjesto i adresu stanovanja,

kontakt broj i sliku lične karte

(slika obje strane i slika selfija

gdje se vidi da jasno Vi držite

Vašu ličnukartu).Nakonzavr-

manjunagradeobavezno jeda

pokažete ličnu kartu koju ste

namposlali–napisanojeupo-

ruci lažnog profilaVoli.

Više građana je dobilo ovakvu

poruku posljednjih dana, pa

suse izkompanijeVoli oglasili

na Fejsbuku sa zvanične stra-

nice i naglasili da sve ostale ne

pružaju vjerodostojne infor-

macije.

- Dragi naši potrošači, kako je

Voli jedna od najvećih kom-

panija u Crnoj Gori, često je

predmet zloupotrebe na

društvenimmrežama. Dužni

smo da vas obavijestimo da je

ovo jedina zvanična stranica,

koja pruža vjerodostojne in-

formacije. Sve ostale stranice

služe da ostvare neku korist,

dovođenjem u zabludu naših

potrošača.Naštimintenzivno

radi na tome da blokira takve

stranice čim se pojave, pa vas

molimo da sve ono što u me-

đuvremenunenađetena ovoj

smatrate nepouzdanim –

apelovali su iz kompanije Vo-

li.

J. B.

šetka igre dobijate SMS poru-

ku na kontakt koji ste nam

ostavili, gdje ćete dobiti oba-

vještenje o najbližoj radnji u

kojoj možete preuzeti (vaučer

i) iskoristiti (ga). Pri preuzi-

Skrinšot poruke sa lažnogpro la

PUŠTANJE NA SLOBODU UZ KAUCIJU:

Uslovi, pravila i izuzeci

Kadni jemstvo

ne sprečavabijeg

PODGORICA

Jemstvokao

jednaodmjera zaobezbje-

đenjeprisustvaokrivljenog

na suđenjima je instrument

koji državi u izuzetnimslu-

čajevimamožedadonese fi-

nansijskukorist ukolikoop-

tuženi ne ispoštujedogovor

i da seubjekstvo, ocijenio je

zaPobjeduadvokatRatko

Pantović.

Upravo na taj način je u sud-

skoj kasi završilo i 230.000eu-

ra kojim je porodica Beogra-

đanina Miloša Čujovića

garantovala Višem sudu u

Podgorici da će se optuženi za

milionske pronevjere odazi-

vati pozivima za suđenja uko-

liko se nađe na slobodi.

NakonštojeČujovićpobjegao,

sud je ukinuo rješenje o pri-

hvatanju jemstva, za njim je

raspisanapotjernicaiodređen

mu pritvor, dok je novčani

iznos od 230.000 eura preba-

čenudržavni budžet.

USLOVI

Advokat Pantović ističe da,

prema odredbama Zakona o

krivičnom postupku, jemstvo

može biti put do slobode jedi-

nou slučajuako jeoptuženom

pritvor određen zbog opasno-

sti odbjekstva.

-Kadadobijeprijedlogzajem-

stvo, sud potomutvrđuje da li

su ispunjeni zakonski uslovi

za prihvatanje te vrste garan-

cije. Jemstvo može da se pri-

hvati samo onda kada je pri-

tvor određen isključivo zbog

opasnostiodbjekstva.Ukoliko

jepritvor određen i podrugim

osnovama,nemožesegovoriti

o jemstvu – pojašnjava Panto-

vić.

Procedura polaganja jemstva

počinje odlukom suda o visini

jemstva.

- Jemstvo glasi na novčani

iznos koji sudodređuje s obzi-

romna težinu krivičnog djela,

lične iporodičneprilikeokriv-

ljenog i imovno stanje osobe

koja ga daje. Kaucija se sastoji

u polaganju gotovog novca,

hartija od vrijednosti, drago-

cjenosti ili drugih pokretnih

stvari veće vrijednosti koje se

lako mogu unovčiti ili u vidu

hipoteke na nekretnine – po-

jasnio je advokat Pantović.

Osoba koja daje jemstvo oba-

vezna je da dostavi dokaze o

svom imovnom stanju i vla-

sništvu nad imovinom koju

nudi kao garanciju sudu.

Okrivljenom se pritvor ukida

ako on lično ili neko drugi za

njega pruži jemstvo uz obave-

zu da do kraja krivičnog po-

stupka neće pobjeći, a sam

okrivljeni obeća da se neće

kriti i da bez odobrenja neće

napustiti svoje boravište.

Nema pravila kada će pred-

sjednik vijeća procijeniti da je

iznos jemstva dovoljno jaka

garancija da to lice neće po-

bjeći.

U slučaju kada okrivljeni po-

bjegne, dato jemstvo ide u

pravosudni budžet, dok se

okrivljenima vraća u slučaje-

vima kada se donese osloba-

đajuća presuda, obustavi po-

stupakilikadaoptuženiodeu

zatvor.

- Jemstvo se ukida ako okriv-

ljeni na slobodi počini neko

drugo krivično djelo. Sud do-

nosi rješenje kojimse jemstvo

ukida,apoloženinovacsevra-

ća ili hipoteka ukida. Takođe,

ova garancija gubi snagu i

onog trenutka kada se okriv-

ljeni ne odazove pozivu za su-

đenje a izostanak ne opravda.

U ovom slučaju, jemstvo se

ukida, a okrivljenom se odre-

đuje pritvor – pojašnjava ad-

vokat Pantović.

REDPOTEZA

Onpojašnjavadamjerekoje se

mogu preduzeti prema okriv-

ljenomzaobezbjeđenjenjego-

vog prisustva i za nesmetano

vođenje krivičnog postupka

su: poziv, dovođenje, mjere

nadzora, jemstvo i pritvor.

Jemstvo kao jedna od navede-

nih mjera se može razmatrati

samo nakon što su pravosudni

organi iskoristili ostalemjere.

- Zakon propisuje da se nad-

ležni sud mora pridržavati

uslova određenih za primjenu

pojedinih mjera, vodeći raču-

na da se ne primjenjuje teža

mjera, ako se ista svrha može

postići blažommjerom – po-

jašnjava on.

Advokat Pantović pojašnjava

darješenjeoodređivanju jem-

stva, prije i u toku istrage, do-

nosi sudija za istragu.

- Poslije podignute optužnice

rješenje o određivanju jem-

stva donosi predsjednik vije-

ća, ana glavnompretresuvije-

će. Rješenje o određivanju

Na posebnombankovnom računu Osnovnog

suda u Podgorici trenutno se nalazi ukupno

285.537,89 eura uplaćenih na ime položenog

jemstva, koji predstavlja supstitut za odre-

đivanje pritvora okrivljenomu krivičnom

postupku.

-Od navedenog iznosa, u dva predmeta je

položeno po 100.000 eura na ime jemstva,

dok je preostali iznos položen na ime jemstva

u 21 krivičnompredmetu – kazala je savjetni-

ca za odnose sa javnošću Osnovnog suda u

Podgorici Anja Krkeljić-Milić.

Osnovnisudna

računučuva285.537

eurajemstva

jemstva i rješenje kojim se

jemstvo ukida donosi se po

pribavljenommišljenjudržav-

nog tužioca, ako se postupak

vodi ponjegovoj optužbi –na-

vodi Pantović.

Do sada najveći iznos novca

koji je uplaćen na račun crno-

gorskih sudova je zasigurno

garancija od 300.000 eura Va-

sa Ulića, koji slovi za šefa kri-

minalne grupe koja se bavila

međunarodnim švercomdro-

ge.

Ulić je prije deset dana ponu-

dio jemstvo od 300.000 eura

kako bi se branio sa slobode,

što je sud i prihvatio.

B.ROBOVIĆ

Kada dobije prijedlog za jemstvo, sud potom

utvrđuje da li su ispunjeni zakonski uslovi

za prihvatanje te vrste garancije. Jemstvo

može da se prihvati samo onda kada je

pritvor određen isključivo zbog opasnosti od

bjekstva – pojašnjava advokat Ratko Pantović

Osnovni sud

Ratko

Pantović

ZIKS