Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 13. avgust 2018.

Aktuelno

PODGORICA

–Od2000. do

prošle godinebroj diplomi-

ranih studenataporastao je

za 2.169diplomaca, odnosno

sa879na 3.048. Uposljed-

njih 17 godinapovećan je i

brojmagistara, sa 17na 163,

kao i broj doktoranada–

2000. bilo je četiri doktora

naukaunašoj državi, dok ih

je lani bilo 18.

To su podaci Odsjeka statisti-

ke demografije, obrazovanja,

kulture i pravosuđaZavoda za

statistikuMonstat,pohranjeni

u sekciji Nauka i obrazovanje.

MN: Oscilacije

Broj diplomacaukontinuitetu

rasteod2000. do2009. godine

kadajezabilježenpad,sa3.282

diplomca te godine, na 3.086

godinu kasnije, i 3.045 diplo-

miranih studenata 2011. godi-

ne.

Godinu kasnije broj diploma-

ca nastavlja da pada (2.932) da

bi 2013. porastao na 3.073. Po-

novno smanjenje dolazi 2014,

kada ih je bilo 2.978. Naredne

trigodinebilježise„blago“po-

većanje, sa 2.855 u 2015. godi-

ni, na 3.109 godinukasnije.

StatistikaMonstatapokazuje i

da supremapolnoj strukturi u

studiranjuuposljednjih17go-

dina prednjačile žene, odno-

sno najmanja razlika bila je

2002.godine,kadasudiplomi-

rale 673 žene, a 601 muškarac,

a najveća 2007. kada je diplo-

miralo1.685ženai704muška-

raca.

I broj specijalista, od2007. go-

dine, kako statistika pokazuje,

je rastao, pa ih je te godinebilo

106,adecenijukasnijespecija-

liziralo je 1.812studenata. Broj

specijalista bilježi jedino

„pad“ 2014. godine, kada ih je

bilo 1.398 (godinu prije 1.638),

da bi se 2015. broj popeo na

1.466.

MN: Postdiplomci

Naša država je lani imala 163

magistra, od čega 92 žene, a 71

muškarac. Prije 17 godina taj

broj je iznosio 17, odnosno de-

vet magistrantkinja i osam

magistara. Broj magistara bio

jenajveći2013. i iznosioje296,

da bi od tada počeoda pada.

Prema polnoj strukturi ističe

sebroj ženakoji jemagistrirao

2012. godine – njih 179, odno-

sno za 76 više u odnosu na

muškarce, kojih je bilo 103.

Magistara je jedino bilo više

2002, 2005. i 2008, odnosno

dva, 10 i, ponovo, dva muškar-

ca više.

Prije 17 godina u našoj državi

bilo je četiri doktoranauka, od

čega tri muškarca, a jedna že-

na, dok ih je lani bilo 18 (osam

žena i 10 muškaraca). Podaci

Monstata pokazuju da je broj

doktoranada u našoj državi

imao „uspone i padove“, pa je

od 2002. do 2003. pao sa 10 na

pet, i to činio narednihnekoli-

kogodina, dabi2016. brojdok-

tora nauka porastao na 28, a

lani pao za 10, odnosnona 18.

Prema polnoj strukturi, ističu

se muškarci kojih je 12 godina

bilo više u odnosu na žene

(najviše2008.zaosam),ainte-

resantno je i da 2007. i 2012.

nije bilo svršenih doktorana-

da, te da je doktorske studije

završilo šest, odnosno osam

žena.

J. B.

a sektor energetike odavno nije bio dinamičniji

skoro završena investicija Cr-

nogorskog elektroprenosnog

sistemaupodmorskielektroe-

nergetski kabl između Crne

Gore i Italije i vezanu infra-

strukturu, od oko 120miliona

eura, ali i plan Crnogorskog

elektrodistributivnog sistema

da unaredne tri godine u revi-

talizaciju mreže uloži više od

80miliona – istakla je Sekulić.

AKCIJE

VladaElektroprivredu,prema

njenimriječima, ubudućnosti

vidi kao osnovnog inicijatora

razvojnih projekata u energe-

tici i pouzdanog partnera gra-

đanima i privredi, a sada su

fokusirani na realizaciju ugo-

vora i isplatu italijanske kom-

panijeA2A.

- Ovogmjeseca bi, na Skupšti-

ni akcionara EPCG, trebalo da

bude donesena odluka o reali-

zaciji drugog koraka, odnosno

o otkupu dijela akcija, čime će

se udio A2A smanjiti sa 28 od-

sto na 18 odsto. Država bi već

na proljeće trebalo da preuz-

me polovinu preostalog izno-

sa,dokćeizlazakA2AizEPCG

biti okončan tokom ljeta na-

redne godine – najavila je Se-

kulić.

VladaiMinistarstvoekonomi-

je su, kako je dodala, trenutno

fokusirani i na dalji razvoj i in-

vesticije u energetici.

- Programpodsticanja obnov-

ljivih izvora je dao rezultate

poslijevišedecenijskepauze, a

instalirani kapaciteti za proi-

zvodnju električne energije u

zemlji permanentno rastu po-

sljednjih nekoliko godina –

smatra Sekulić.

Elektroprivreda, kako je na-

glasila,vodirazgovoresakom-

panijama zainteresovanim za

realizaciju drugog bloka Ter-

moelektranePljevlja.

INVESTICIJE

- Više od deset kompanija

iskazalo je tuvrstuinteresova-

nja i u stalnoj je komunikaciji

sa predstavnicima EPCG. Na-

mjera je da se prikupe sve ide-

je omogućimnačinima na ko-

je bi projekat mogao biti

realizovanidasekompletiraju

analize izvodljivosti–objasni-

la je Sekulić.

Ovakompanija, premanjenim

riječima, redovno obavještava

Vladu o toku razgovora sa po-

tencijalnimpartnerima, a prvi

sljedeći izvještaj očekuje sena

jesen.

-Vladaostaje riješenaunamje-

ri da se pljevaljski energetski

potencijali iskoriste na zado-

voljstvo lokalnog stanovništva,

grada, EPCG i crnogorske eko-

nomije – istakla je Sekulić.

Kada je riječ o istraživanju

nafte i gasa u crnogorskom

podmorju, ona je saopštila da

su u toku pripremne aktivno-

sti za prvi tender za istraživa-

njedijelapodmorjaCrneGore

koje nije predmet postojećih

ugovora o koncesiji, s ciljem

da se prikupe podaci.

J. B.

interesovanja

povinuakcija

lektroprivrede

CrneGore

Ovogmjeseca bi, na Skupštini akcionara

EPCG, trebalo da bude donesena odluka

o realizaciji drugog koraka, odnosno o

otkupu dijela akcija, čime će se udio A2A

smanjiti sa 28 odsto na 18 odsto. Država

bi već na proljeće trebalo da preuzme

polovinu preostalog iznosa, dok će izlazak

A2A iz Elektroprivrede biti okončan

tokom ljeta naredne godine – najavila je

ministarka ekonomije Dragica Sekulić

Podaci Monstata ukazuju da od 2000. konstantno

raste broj visokoškolaca

Lani dva i poputa

višediplomaca

negoprije 17godina

StatistikaMonstata pokazuje i da su u studiranju

u posljednjih 17 godina prednjačile žene, odnosno

najmanja razlika bila je 2002. godine, kada su

diplomirale 673 žene, a 601 muškarac, a najveća 2007.

kada je diplomiralo 1.685 žena i 704muškarca

Tabele sapodacima