Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 13. avgust 2018.

Aktuelno

PODGORICA

–Uokviruprojekta „Hiljadu

plus“, koji se završavadanas, od23. julado-

stavljena je957 zahtjeva za rješavanje stam-

benogpitanja, saopšteno je izMinistarstva

održivog razvoja i turizma.

Dodjela vaučera, kako je kazao predstavnik

ovog resora Marko Mirović, biće do početka

oktobra.

- Sa sigurnošću još ne možemo reći tačan da-

tum, jer to zavisi od ukupnog broja pristiglih

aplikacija iobradepodataka–objasniojeMiro-

vić zaTelevizijuCrneGore.

Prvi vaučeri, kako je naglasio, biće dodijeljeni

prioritetnim grupama građana – samohranim

roditeljima i starateljima, osobama sa invalidi-

tetom ili domaćinstvima čiji je član osoba sa

invaliditetom, domaćinstvima sa djecom sa

smetnjamaurazvoju,mladimakoji subilidjeca

bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u poro-

dici.

J. B.

PODGORICA

–Ostvareni

rezultati uproizvodnji elek-

trične energije zaprvih šest

mjeseci su izvanredni, auz

dobruhidrološku situaciju

očekuje sevećaproizvodnja

uodnosunaprošlugodinu,

ocijenjeno je izPrivredne

komoreCrneGore.

Poredostvarenerekordnepro-

izvodnjehidroelektričneener-

gije u ovom periodu, stabilne

proizvodnje iz Termoelektra-

nePljevlja bilježe i, kako suka-

zali iz Privredne komore za

agenciju Mina-biznis, proi-

zvodnju iz vjetroelektrane.

RAST

- Podaci Monstata o industrij-

skoj proizvodnji pokazuju da

je u sektoru snabdijevanje

električnom energijom, ga-

som, parom i klimatizacija za-

bilježen značajan rast od 117,8

odsto u odnosu na isti period

prošle godine. U prvih šest

mjeseci, u poređenju sa istim

prošlogodišnjimperiodom, in-

deks industrijske proizvodnje

bilježirastod31,6odsto–nave-

li su iz Privredne komore i do-

dali da u tom periodu sektor

vađenje ruda i kamena bilježi

pad16,6odsto, dokprerađivač-

ka industrija raste 2,3 odsto.

Udio u izvozu električne ener-

gije je, kakosukazali, uporastu

i poslije izvoza metala, odno-

snoaluminijuma,gvožđaičeli-

ka i rude boksita, nalazi se na

trećem mjestu u strukturi

izvoza. U odnosu na prošlogo-

dišnjih pola godine zabilježen

je,kakosuprecizirali,rastelek-

trične energije od89,7 odsto.

-Hidrološka situacija je dobra,

pa se uz dobru pripremljenost

tehničkih postrojenja realno

očekujevećaproizvodnjaelek-

trične energije u odnosu na

prošlu godinu – naglasili su iz

Privredne komore.

Naša država, kako su naglasili,

u potpunosti uvozi naftu i nje-

ne derivate, i potrošnja tečnih

goriva je uporastu.

-Funkcionisanjepreduzećana

područjunafte i njenihderiva-

ta organizovano je kao tržišna

djelatnost. Tržište je uredno

snabdjeveno – rekli su iz Pri-

vredne komore.

ENERGIJA

Njihove preporuke za pobolj-

šanje razvoja energetskog sek-

tora su rješenja zasnovana na

korišćenjuprirodnih resursa.

- Korišćenjem prirodnih re-

sursa za zadovoljavanje potre-

ba sadašnjeg vremena bez

ugrožavanja budućih energet-

skih potreba jedno je od te-

meljnihciljevabudućegrazvo-

ja – istakli su iz Privredne

komore.

Za našu državu je, kako sma-

traju, od vitalnog značaja ra-

zvoj sopstvenih izvora energi-

je.

- Stabilno snabdijevanje ener-

gijompovećava nacionalnu si-

gurnost smanjenjem zavisno-

sti od uvoza – kazali su iz

Privredne komore.

Potrebno je i „što prije temelj-

no izučiti i donijeti odluke o

izgradnjinovihizvoraelektrič-

ne energije“.

- Kandidati za izgradnju novih

kapaciteta su drugi blok Ter-

moelektrane Pljevlja i niz hi-

droelektrana na rijekama Mo-

rača, Komarnica i Piva – naveli

su izPrivredne komore.

Alternativni izvori električne

energije (energija vjetra i sun-

ca), kako smatraju, i unašoj dr-

žavi su veoma aktuelni.

-Farmevjetroelektranapolako

serazvijajuprekoKrnova,Mo-

žure, auskoro iGvozda. Rezul-

tati dosadašnjih istraživanja

podmorja na naftu i gas ohra-

bruju u pogledu mogućnosti

postojanja velikih ležišta pri-

rodnog gasa – istakli su iz Pri-

vredne komore.

Prvi benefiti podmorskog

energetskog kabla između na-

šedržave i Italije, kakosukaza-

li, i sada su vidljivi.

- Gradnja prenosne mreže od

sjevera doPrimorja daje sigur-

nost i distributivnom sistemu

Primorja gdje potreba za ener-

gijom svake godine značajno

raste. Razvoj energetskog trži-

šta ovog regiona će diktirati i

neposredni benefit – smatraju

izPrivredne komore.

J. B.

PODGORICA

–Zakupovi-

nuakcijaElektroprivrede

CrneGorepostoji intereso-

vanje i Vlada jeotvorena za

razgovore sa svakimkodijeli

njena strateškaopredjelje-

nja i vizije razvojakompani-

je, poručila jeministarka

ekonomijeDragicaSekulić.

Elektroprivreda Crne Gore je,

kako je kazala juče u intervjuu

zaagencijuMina-biznis,zdra-

va kompanija sa značajnim

prinosnimpotencijalom.

-Otvorenismozarazgovoresa

svakimkodijeli naša strateška

opredjeljenja i vizije razvoja

energetskog sektora Crne Go-

re. Pažljivo ćemo birati, kada

za to dođe vrijeme – poručila

je Sekulić.

PROJEKTI

Sektor energetike u našoj dr-

žavi, prema njenim riječima,

odavno nije bio dinamičniji i

to je trend koji bi trebalo na-

staviti.

- Elektroprivreda Crne Gore

jeveomauspješnakompanija i

intenzivno ulaže u rast i ra-

zvoj, odnosno u nove proi-

zvodne objekte. To je EPCG

kakva treba da bude, sa ili bez

strateškog partnera. Na moje

veliko zadovoljstvo, Elektro-

privreda je već krenula u tom

pravcu–kazala je Sekulić.

Ovakompanija je, kako jepod-

sjetila, ove godine počela pro-

ces ekološke rekonstrukcije

Termoelektrane Pljevlja, pro-

jekat koji je vrijedan 40milio-

na eura.

- Potpisan je i ugovor za rekul-

tivaciju deponije pepela i šlja-

ke naMaljevcu, za što ćeElek-

troprivreda u naredne četiri

godineizdvojitioko19miliona

eura –naglasila je Sekulić.

Za modernizaciju hidroelek-

tranaPiva iPerućicaveć je, ka-

kojeprecizirala,opredijeljeno

devet miliona eura, a Elektro-

privreda je početkom godine

potpisala ugovor o izradi idej-

nog projekta za hidroelektra-

nuKomarnica.

- To je samo dio onoga što

EPCGplanira kroz realizaciju

investicionog ciklusa vrijed-

nog 175miliona eura. To je va-

žan dio sveukupnog ulaganja

u energetski sektor, kao što je i

Projekat „Hiljadu plus“ za rješavanje stambenog pitanja

završava se danas

Stiglo957 zahtjeva

Iz Privredne komore ocijenili da su rezultati u proizvodnji

električne energije izvanredni

Ostvaren rast od 117,8

odstouodnosuna2017.

Udio u izvozu električne

energije je u porastu i

poslije izvozametala,

odnosno aluminijuma,

gvožđa i čelika i rude

boksita, nalazi se na

trećemmjestu u strukturi

izvoza. U odnosu na

prošlogodišnjih pola

godine zabilježen je rast

električne energije od

89,7 odsto, precizirali su iz

Privredne komore

PrivrednakomoraCrneGore

Na jednom

odgradilišta

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić ocijenila

Im

zak

Elektroprivreda

razgovara sa

kompanijama

zainteresovanimza

realizacijudrugog bloka

Termoelektrane Pljevlja i

više oddeset kompanija

iskazalo je tuvrstu

interesovanja, kazala je

ministarka ekonomije

Dragica Sekulić

ElektroprivredaCrneGore

DragicaSekulić