Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 13. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

- Evropa se

neodgovornoponašapre-

ma regionuZapadnogBal-

kana, a to semanifestuje i

ocjenama francuskogpred-

sjednikaEmanuelaMakro-

na, čija će zemlja svakako

komplikovati proširenjeEU,

kazao je zaPobjedupolitički

analitičarDavorÐenero. On

je to rekaokomentarišući ne-

davnuanalizuMakrona, koji

jeEvropupodijeliou tri kruga

akojoj bi ključni krug, tj. „srce

reaktora“, predstavljalaosjetno

ojačana zona eura saNjemačkom

i Francuskomkaookosnicom.

Udrugomkrugubi bile članiceUni-

je „u snažnom jedinstvenom tržištu,

negdje izmedu šire EU i zone eura“,

kojebi, akobuduželjele i ekonomski i

politički napredovale, stasale, mogle

dauđuuzonueurasposebnimbudže-

tom, evropskimmonetarnimfondom

i jačimpolitičkimustrojstvom.

Najširi krug bi predstavljala „unija

vrijednosti, demokratskih načela i

ekonomskih sloboda“, negdje izme-

đu EU i Savjeta Evrope, koja bi bila

mnogomanje integrisana, u kojoj bi

moglo biti mjesta i za Rusiju i Tur-

sku, ali tako da te zemlje usvoje i

strogo poštuju evropske demokrat-

ske vrijednosti, rekao je Makron u

Lisabonu na sastanku s predsjedni-

komAntoniomKostomi političkom

elitomPortugala.

Rusija i Turska mogu imati mjesta u

tomnajširemkrugu, mada nemoraju

bitiičlanice,većimati„bliskesporazu-

me o pridruživanju“, objasnio je fran-

cuski predsjednik.

PODJELE

Davor Ðenero kaže za Pobjedu da se

Evropa izrazito podijelila onog mo-

menta kada se počelo razgovarati o

koncepciji JoškeFišeraoEvropiuviše

brzina.

- Iz toga se povećava opasnost za sta-

bilnost projekta i otvara prostor za in-

terpretaciju o građanima Evrope pr-

vog, drugog i trećeg kruga - kazao je

Ðenero. Zapaža da seMakron ponaša

vrloneodgovorno.

- On sistemski insistira na tome da se

Evropamoranajprijesamakonsolido-

vati, a da tek nakon toga može misliti

na proširenje i to vam je i u ovom pri-

jedlogu. Zbog toga smatram da će

Francuska ipak komplikovati prošire-

nje - istakao jeÐenero.

Dodaje da se poput Francuske, prema

ovoj regiji, neodgovorno ponaša i

Evropa.

- I to neodgovorno ponašanje je vidlji-

vo od trenutka sastavljanja sadašnje

Junkerove Evropske komisije. Kada

ste imali raspravuoraduovekomisije i

kada je rečeno da neće biti proširenja,

rečenojedanemasmisladaseimenuje

povjerenikzaproširenje. Onda su ipak

pristali na povjerenika za proširenje,

ali su izabrali političara koji slovi kao

prilično netalentovan, neinovativan i

neuticajan i tako je i tretirannjegov re-

sor unutar Evropske komisije - kazao

jeÐenero.

Ističe da je politika proširenja nekada

bila mirovna politika, ali da se ona da-

nas takone interpretira.

- I tu se griješi, prije svega kada je u pi-

tanju odnos premaCrnoj Gori iMake-

doniji koje trebada štoprijeuđuuEUi

tako stabilizuju prostor Balkana, a sa

druge strane se toleriše da Srbija si-

stemski ne sprovodi politiku EU, od-

nosnoda je tokompregovora povećala

diskrepanciju između dvije vanjske

politikeizajedničkeevropskesigurno-

snepolitike sa jedne strane, i da seupr-

kos tome tretira kao nekakav šampion

uproširenju - naglašavaÐenero.

Zaključuje i da je loše štoEUnepoštu-

je činjenicu da je Crna Gora uskladila

politikusaevropskomspoljnompoliti-

kom, jednako kao što će biti loše i ako

makedonska spoljna politika ne bude

snažnopoštovana.

Momčilo Radulović, predsjednik

EvropskogpokretauCrnojGori, ističe

je dobra strana ove inicijative što je

najzad došlo do pominjanja ideje sa

formalnogmjestajedneodzemaljako-

ja predstavlja kičmuEvropske unije.

-To jedobra stvar,međutim, ono što je

pomenuto u ekspozeu predsjednika

Makrona nije dovoljno jasno, preci-

zno, nema naznaka kako bi to defini-

tivno trebalo da izgleda, nema pomi-

njanja zemalja koje bi trebale biti u

određenim krugovima, tako da ostaje

punomjestazamanipulaciju.Ali bitno

je da se pokrenula priča o tome, jer se

negdje mora započeti i jer svi govore

dadoreformimoradoći,alinikonego-

vori kako i koji su putevi - ocijenio je

Radulović u izjavi zaPobjedu.

Radulović vjeruje da je i za CrnuGoru

predviđeno mjesto u nekom od ovih

krugova, iako ona nije eksplicitno po-

menuta.

- Nije pomenuta nijedna od zemalja

Zapadnog Balkana. Pretpostavljamda

suTurska i Rusija pomenute sa jasnim

političkim ciljem, a to je da se napravi

korak ka ovim zemljama u političkom

smislu jer su odnosi sa njima veoma

zategnuti - ocijenio jeRadulović. Kaže

i da jeCrnaGora uprednosti u odnosu

naostalezemljeZapadnogBalkana jer

ima euro kao zvaničnu valutu i već

funkcioniše u eurozoni.

- Ukoliko nastavi sa intenziviranjem

reformi,nijeisključenoidaseminađe-

mo u tom drugom prstenu za pet do

sedam godina. Imamo velike šanse za

to,sveštotrebaraditijedaseintenzivi-

rajureformesanašestrane,amjestoće

samodoći.Mismouprednostiuodno-

su na ostale zemlje Zapadnog Balkana

koje nemaju euro kao svoju valutu, ili

smo daleko odmakli od zemalja koje

imaju euro, kao Kosovo npr. kojem

predstoje teške institucionalne refor-

me, koje smomi odavno prešli - objaš-

njava on.

POLITIČKAVOLJA

Uz iskazanu snažnu političku volju,

dodaje Radulović, nije isključeno da i

mi završimo i u tomdrugomkrugu.

- Sve jeunašimrukama.Naravnodaće

zemlje prvog kruga da odlučuju, ali će

i njima, porednjihsamih, trebati i dru-

gezemlje, kojeposvojimparametrima

i karakteristikama zaslužuju, ami smo

zemlja koja uz jedan intenziviran na-

por u sprovođenju reformi može da se

nađe i u tom drugom krugu zemalja -

zaključio jeRadulović.

Francuski predsjednik Emanuel Ma-

kron iznio je viđenje buduće preure-

đene Evropske unije i Evrope, koja bi

kroz deset ili petnaestak godina imala

„tri kruga“.

J.ĐURIŠIĆ

ĐENERO:

Brisel griješi, prije svega kada

je u pitanju odnos prema

Crnoj Gori i Makedoniji koje

treba da što prije uđu u

Uniju i tako stabilizuju

prostor Balkana

RADULOVIĆ:

Ukoliko nastavimo sa

intenziviranjem reformi,

nije isključeno i da

semi nađemo u

drugomprstenu za

pet do sedamgodina

Analitičari komentarišu prijedlog EmanuelaMakrona o Evropi u tri kruga

Sjedište

Evropske

komisijeu

Briselu

EmanuelMakron

Francuskaće

komplikovati

proširenjeEU