Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 13. avgust 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

- Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od 8 do 14:30 sati

dio Trešnjeva.

Berane:

od 8 do 14:30 sati dio

Štitara i dio Trepče; od 8 do 18

sati Dapsiće (nova brojila).

BijeloPolje:

od 9 do 15 sati

Pavino Polje, Mahala, Čokrlije,

Bijeli Potok, Grab, Vergasevici,

Kovren, Bliskova, Stozer, Gori-

ce, Kicava i Glibavac.

Cetinje:

od 9 do 14 sati dio

Njeguša.

Kolašin

: od 9 do 15 sati Raiče-

vine i Žirci.

Mojkovac:

od 9 do 15 sati

Paćice.

Nikšić:

od 9 do 17 sati Zaslap i

Nudo; od 9 do 15 sati Šume.

Plužine

: od 9 do 13:30 sati

Polja Pejovića.

Pljevlja:

od 9 do 15 sati Brana

Otilovići, Mataruge, Gačevića

dolina, Kneževići, Ragani-

ce, Obarde, Vukovo Brdo,

Kleke Kozica, Raćevo, Vrulja,

Breza,Vlaovina, Ćirovići, Ljutići,

Podborova i Zelena stijena.

Petnjica:

9 do 15 sati gradsko i

seosko područje opštine.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati

Klanac.

Žabljak:

od 8 do 18 sati Motički

gaj (nova brojila).

C.G.

PODGORICA

–Napredak

koji jeopštinaMojkovacpo-

sljednjihgodinaostvarila je

evidentan i prepoznatljiv

pokazatelj ispravnosti kursa

državnepolitike - poručio je

crnogorski predsjednikMi-

loĐukanović .

U čestitki građanimaMojkov-

ca, odbornicima u Skupštini

opštine i rukovodstvu tog gra-

da, povodom13. avgusta,Dana

opštine, Đukanović je naveo

da je siguranda će i unovoj fa-

zi razvojaMojkovac sa svojim

prirodnimpotencijalima i lju-

dima imati posebno zapaženo

mjesto i ulogu.

RAzvoj

- U novoj fazi ćemo se fokusi-

rati na dinamičniji ekonomski

i institucionalni razvoj radi

dostizanja evropskog kvalite-

ta života za građane, i u svim

vašim progresivnim nastoja-

njima možete računati na pu-

nu podršku sa nivoa države –

poručio jeĐukanović.

Mojkovac je, kako je naglasio,

postao jednaod tvrdihuporiš-

nih tačaka moderne Crne Go-

re, najmlađe članice NATO

alijanse i zemlje kandidata na

pragu Evropske unije, važnog

faktora regionalne stabilnosti.

- IstorijaMojkovca, kao neod-

vojivi dio slavne crnogorske

istorije, koji je nekada pred-

stavljao trgovačko i rudarsko

čvorište ovog dijela Balkana,

ovjekovječena je veličanstve-

nom žrtvomMojkovačke bit-

ke, simbolom vjekovne crno-

gorske borbe za slobodu, koja

je svoj puni smisao i izraz do-

bila obnavljanjemdržavemir-

nim putem prije dvanaest go-

dina – istakao jeĐukanović.

TuRizAM

Premijer Duško Marović je

poručio da je Vlada, koja će u

punom kapacitetu podsticati

razvoj sjevera, identifikovala

mogućnosti zajedničkih ra-

zvojnih i investicionih aktiv-

nosti.

-Slikainfrastrukturnoikomu-

nalno preporođenog grada

ohrabruje i daje podsticaj za

nova pregnuća, i Vlada je

opredijeljena da u punom ka-

pacitetupodstičerazvojsjeve-

ra. Rezultati postignuti u ra-

zvoju Mojkovca dovoljan su

razlog da se ovogodišnji Dan

opštine proslavi sa novimoče-

kivanjima – rekao je Marko-

vić.

Premijer je istakao da se ro-

đendan opštineMojkovac do-

čekuje u ambijentu ekonom-

skog napretka.

- Nakon prošlogodišnje stope

rasta, koja je bila jedna od naj-

većih u Evropi, u prvom kvar-

talu ove godine imamo nasta-

vak tog trenda po stopi od 4,5

odsto–naglasio jeMarković.

Kako je kazao, izgradnja ski-

centra Žarski i korišćenje

ostalih potencijala Bjelasice

daju veliki zamah razvoju tu-

rizma i ekonomskom prospe-

ritetu.

- Osnivanje preduzeća Skijali-

šta Crne Gore sa sjedištem u

Mojkovcu osnažiće valoriza-

ciju prirodnih potencijala sje-

vera, ali i Mojkovca. U imple-

mentaciji Vladinih politika

usmjerenih na razvoj, Mojko-

vac postaje važna adresa – po-

ručio jeMarković.

j.B.

KOLAŠIN

– Žitelji Blatine

VučkoŠuković, BoškoŠuko-

vić, BogdanŠuković, Vojin

Čogurić i VeselinČogurić sa-

opštili su jučedanije tačna

informacijakoju sumediji

prenijeli prošle sedmiceda su

ih službeniciOdjeljenjabe-

zbjednosti uhvatili kakouni-

štavajukaptažuMalavoda.

– Nije istina da su nas zatekli

na licu mjesta i da su uhvatili

počinioce jer smo najavili u

OB Kolašin da ćemo izvorište

vratiti upređašnje stanje –na-

veli suu reagovanju.

PRijAvA

Oni objašnjavajuda suna kap-

tažuMalavodadošli9. avgusta

da izvor vrate u pređašnje

stanje.

– Prethodno smo se obratili

komunalnom inspektoru, ali

jeonbionaodmoru.UOBKo-

lašin smo prijavili samovlašće

oko korišćenja izvora i nakon

što su nam odgovorili da su

nenadležni, obavijestili smoih

da idemona izvorištedaobez-

bijedimo da voda ide prirod-

nim stanjem. U izvorište smo

postavili kamenje koje je i pri-

je uzurpacije tu postojalo. Ka-

da smo krenuli kućama, čuli

smo zvuk motornog vozila i

vratili sedo izvorišta da bismo

objasnili da smo uklonili nele-

galno postavljeno crijevo i tu

smo zatekli pripadnike OB

Kolašin – objasnili su u pismu

proslijeđenommedijima.

Protivnjihsupodnijeli prijave

Miodrag Obrenović i Ranko

Obrenović, takođe mještani

Blatine, optužujući ih da u

kontinuitetunanoseoštećenja

na kaptaži Male vode i tako ih

sprečavaju da imaju vodu.

Obrenovići su prošle sedmice

saopštili da su postavili

kamere na izvorište koje su

povezali sa mobilnim telefon-

ima.Kakosuobjasnili, kamere

su zabilježile njihove komšije

kako uništavaju izvorište. O

tome su informisali policiju

koja je izašla na lice mjesta i

privela ih.

Vučko Šuković, Boško Šukov-

ić, Bogdan Šuković, Vojin

Čogurić i Veselin Čogurić is-

tiču da su 1970. godine kapti-

rali izvor Purove lazine na os-

novu odobrenja nadležnog

sekretarijata.

- Ovaj izvor smo nesmetano

koristili do 1999. godine kada

je Miodrag Obrenović sa

družinom neovlašćeno kapti-

rao izvor Mala voda, koji se

nalazi iznad našega, prvi put

smo nakon 29 godina ostali

bez vode. Prije nego što su

počeli da rade jedan njihov

predstavnik nas je pitao ima-

mo li neštoprotivda sekaptira

Mala voda. Odgovorili smo da

nemamo, ali da se ispitada li je

povezan sa našim. To nijesu

uradili i nama je počela da

nestaje voda. Obratili smo se

Ministarstvu poljoprivrede,

šumarstvaivodoprivredeinji-

hovim rješenjem od 18. aprila

2000. godine zabranjeno je

korišćenje izvora Mala voda

do dobijanja vodne dozvole.

Nijesu dobili vodnu dozvolu,

ali su u ljeto 2017. ponovo

počeli da bespravno koriste

vodu. Komunalna policija je

donijela rješenja o zabrani ko-

rišćenjavodekojenijeispošto-

vano– tvrde u reagovanju.

iSTRAŽivANjA

Takođe ističuda ihdruga stra-

na nije obavijestila kada su

dolazile ekipe Zavoda za

geološka istraživanja i da su

obmanuli stručne ekipeZavo-

da.

- Nijesmo otuđili njihove

kamere već smo ihnašli na jav-

nommjestu koje nije obilježe-

no da je pod video-nadzorom

što znači da su nezakonito

postavljene. Nadamo se da će

osnovnidržavnitužilacštopri-

je reagovati kada dobije snim-

ke lica sa dugim cijevima na

javnom mjestu. Koristićemo

sva zakonska sredstvada zašti-

timo zakonom stečeno pravo

na vodu, a ako to ne da rezul-

tate, adekvatnoćemoodgovor-

iti na nasilje ako do njega dođe

–kažuu reagovanjuVučkoŠu-

ković, Boško Šuković, Bogdan

Šuković, Vojin Čogurić i Ve-

selinČogurić.

Dr. P.

MOJKOVAC: Državni zvaničnici čestitali Dan opštine građanima i rukovodstvu grada

Uporišna tačka

moderneCrneGore

Đukanović:

Siguran sam

da će i u novoj

fazi razvoja

Mojkovac sa

svojimprirodnim

potencijalima

i ljudima imati

posebno

zapaženo

mjesto i ulogu.

Marković:

Slika

infrastrukturno

i komunalno

preporođenog

grada ohrabruje i

daje podsticaj za

nova pregnuća

CILJJEDOSTIĆIEVROPSKIKVALITETŽIVOTAZAGRAĐANE:

Mojkovac

Brajović: Stvoriti usloveza realizaciju

početih i planiranihprojekata

Dan opštine građanima i lokalnom rukovod-

stvu čestitao je i predsjednik Skupštine Ivan

Brajović.

- Mojkovac je danas grad koji je bio i ostao

na privrednim i trgovačkimmapama ozna-

čen kao nezaobilazan. Kao simbol otpora i

stradanja, kroz ratove i pošasti kojih je bilo

odviše u našoj burnoj istoriji, danas hvata

korak sa demokratskim i ekonomskim

razvojemCrne Gore na evroatlantskom i

evropskomputu – kazao je Brajović.

Imajući u vidu, kako je naveo, razboritost i

vjeru u budućnost kao karakternu i domi-

nantnu crtu gorštaka i u najtežim vremeni-

ma, on vjeruje da će Mojkovac i Mojkovčani

znati da iskoriste šanse koje impružaju pri-

vredni, poljoprivredni i turistički potencijali.

– Takođe, vjerujemda će kvalitetnom

saradnjom sa ministarstvima obezbijediti

neophodne uslove za valorizaciju početih

i planiranih projekata, koji su neophodni

za napredak i sigurnu egzistenciju u gradu

ispod Sinjajevine i Bjelasice – rekao je Braj-

ović.

Kolašin:

Grupa žitelja Blatine povodom informacije da ih je policija uhvatila dok ruše kaptažu

Tvrdeda suMalu

voduvraćali u

pređašnje stanje

MALAVODA,VELIKIPROBLEM:

Snimak sakamerekojusupostavili Obrenovići

CEDIS

Petnjica

bez struje

šest sati

Petnjica