Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 13. avgust 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

Dragan

Todorović izElektroteh-

ničke škole ,,VasoAligru-

dić“uPodgorici, teDarko

Vuković i AntoPetrović iz

Srednjemješovite škole

,,Mladost“uTivtuotputo-

vali su juče zaMeksiko

gdje ćepredstavljati Crnu

Goruna robotičkoj olimpi-

jadi ,,First global Challen-

ge“. Koordinatorka jeNina

Drakulić, amentor ekipe

NikolaBulatović.

Prošlegodinenaši robotičari

osvojili su 13. mjesto u kon-

kurenciji 165 zemalja. Dra-

kulić je sigurna da će se ove

godine plasirati među prvih

pet. Tema takmičenja su ob-

novljivi izvori energije.

–Zadatakrobotajedasakupi

kockice koje će aktivirati

energiju vjetrenjače, termal-

nih elektrana i peći. Takođe,

tu su i solarni paneli. Robo-

tom se upravlja preko džoj-

stika, funkcioniše preko ta-

bleta i radi softverski.

Propisano jedane smijepre-

ći dimenzije 50/50/50, osta-

lomi kreiramo sami – objaš-

njavaDrakulić.

Crnogorski tim za takmiče-

nje se pripremao oko šest

mjeseci, a projekat koji obu-

hvata i izradurobotaukupno

košta 12.000 eura.

–Prošlegodinenijesmoima-

li sponzorstvo, nekako smo

se snalazili. Ove godine ne-

mamo taj problem zahvalju-

jući podršci Ministarstva

nauke,Ministarstvaprosvje-

te, Investiciono-razvojnog

fonda, opštine Kotor, Turi-

stičke organizacije Kotor i

manjih firmi među kojima je

hotel ,,Aleksandar“uPodgo-

rici –kažeDrakulić.

Po njenim riječima, učešće

na takmičenjima poput

predstojećeg u Meksiku od

velikog jeznačajazamaledr-

žave kao što jeCrnaGora.

M.N.

Predstavnici Crne Gore otputovali zaMeksiko na olimpijadu ,,First global Challenge“

Robotičari, srećno

KOLAŠIN

Kontrola borov-

njaka i načina branja borov-

nica na području Kolašina,

Andrijevice, Berana i Rožaja

trajaće do 20. avgusta. Tada

i završava berba borovnica,

a biće organizovane zajed-

ničke kontrole - istaknuto

je iz Uprave za inspekcijske

poslove.

Zajedničke kontrole Šumar-

ske i Ekološke inspekcije

počele se 20. jula a kontro-

lisana su preduzeća koja se

bave otkupomborovnica i

drugih nedrvnih proizvoda

na području Rožaja i Berana.

Predmet kontrole su bila

pravna lica koja imaju rje-

šenje od Agencije za zaštitu

životne sredine o otkupu i

konstatovano je da ne vrše

otkup borovnica koje su

brane mehaničkim sredstvi-

ma, odnosno grebenima.

Početkom avgusta vršena je

kontrola na području Kolaši-

na i Andrijevice, i to u sarad-

nji sa Upravom za šume.

Iz Uprave za inspekcijske

poslove su podsjetili da su

po Zakonu o šumama za one

koji vrše prikupljanje borov-

nica u komercijalne svrhe,

a nemaju odobrenje od

Uprave za šume predviđene

novčane kazne.

- Novčana kazna od 1.200 do

10.000 eura je predviđena za

pravno lice, odnosno od 300

do 1.200 eura za izičko lice

koje vrši sakupljanje borov-

nica za komercijalne svrhe

bez važećeg ugovora sa

Upravom za šume. Zakonom

je dozvoljeno sakupljanje u

nekomercijalne svrhe, odno-

sno za sopstvene potrebe -

kazali su iz Uprave za inspek-

cijske poslove.

Dr. P.

CETINJE

Formiranje fon-

dacije za stipendiranje ta-

lentovanihučenika i sporti-

sta izCrneGore, akoji

potiču izporodica lošijeg

materijalnog stanja, jedan je

odprioritetakojimće seba-

viti nedavno izabrano ruko-

vodstvoSavezaEvropskedi-

jasporeCrneGore.

U intervjuu za Pobjedu, inače

prvom za crnogorske medije,

novoizabrani predsjednik

SEDCGMuamer Kalić iznosi

ambiciozneplanovekojetaor-

ganizacijaplaniradarealizuje.

STIPENDIRANJE

- Prva aktivnost u realizaciji

našemisijejenačelnodogovo-

rena sa predsjednicom Skup-

štine prijestoniceMajomĆet-

ković da naše sjedište bude na

Cetinju. Pored odluke o sjedi-

štu, dogovorili smo se da za-

jedničkimulaganjemSOCeti-

nje i SEDCG formiramo

fondacije za stipendiranje u

inostranstvu djece sa izraže-

nimtalentomi najboljihđaka-

studenata, koji su lošijeg imo-

vinskog stanja. Aktivnosti u

realizaciji prve takve fondaci-

je započinjemo upravo na Ce-

tinju, a nakon toga i u Rožaja-

ma, Žabljaku i Gusinju, zatim

Petnjici, Plužinama, Plavu i

Herceg Novom, Pljevljima i

Ulcinju, Bijelom Polju i Baru

–kažeKalić.

Kakonajavljuje, ažuriraćespi-

skove članova i insistirati na

redovnomplaćanju članarine.

- Minimalna godišnja članari-

na iznosiće 12 eura, dok oni

koji žele da finansijski pomo-

gnuradSEDCG moguuplatiti

i više. Sviprihodibiće transpa-

rentni i objavljeni. Sredstvaod

članarina biće korišćena za

realizaciju aktivnosti SEDCG

- objašnjavaKalić.

On smatra da je neophodno

intenzivirati saradnju članica

SEDCG te da će na tome kao

predsjednik insistirati.

Kalić ističe kako činjenica da

među našom dijasporom ima

veoma istaknutih ličnosti iz

raznih oblasti društvenog i

privrednog života ukazuje da

treba uložiti dodatni napor da

iseljenici osjete brigu Crne

Gore da im je stalo za tijesnu

saradnju na polju investicio-

nihulaganja.

- Radićemo na tome da privu-

čemoštoveći broj naših iselje-

nika da investiraju u privredu

Crne Gore. Posjetu članicama

SEDCG iskoristićemo da or-

ganizujemo niz kulturno-

edukativnih manifestacija,

kojećebitiprilikakakozadru-

ženje iseljenika tako i za raz-

mjenu ideja o aktivnostima,

krozkojemogupomoćimatič-

noj državi. Takvemanifestaci-

Evropska dijaspora Crne Gore izabrala novo rukovodstvo

Radićena

unapređenju

saradnje sa

otadžbinom

Osimpredsjednika, ruko-

vodstvo SEDCG čine i

generalni sekretar Veselin

Vukotić iz Beograda,

Danijela Livingston iz

Švajcarske, koja je imeno-

vana za zamjenicu pred-

sjednika, a istu funkciju

ima i Neđeljko Tomašević

iz Trebinja. Gospođa

Dušanka Kapisoda iz

Njemačke imenovana je

za blagajnika. Izabrani

su počasni predsjednik i

zamjenici, Remzo Sken-

derović iz Švajcarske,

Danijela Nešvska iz Make-

donije i Miloš Bukilić iz

Njemačke.

SEDCG ima 36 članica.

Najaktivnije članice su na

Kosovu, Bosni i Hercego-

vini, Švajcarskoj, Luksem-

burgu, Makedoniji, Nje-

mačkoj, Srbiji, Sloveniji,

Albaniji, Hrvatskoj...

Članice

SEDCG

jemoguznatnodoprinijetiida

semladiudijaspori,kojinijesu

rođeni u Crnoj Gori, što bolje

upoznaju sa kulturom, istori-

jom i tradicijom otadžbine –

kažeKalić.

Moramo, kaže on, svi u dijas-

poiri, bilo evropskoj ili svjet-

skoj, insistiratinazadržavanju

svog, crnogorskog jezika, insi-

stirati daoni koji nijesurođeni

u Crnoj Gori, ali im korijeni

jesutamonaučejezikpredaka,

moramo njegovati svoje kul-

turno-istorijsko blago. Jedno-

stavno, raditi na tome da Crna

Gora bude snažna i unutar sa-

me države i udijaspori.

DRŽAVLJANSTVO

Savez evropske dijaspore ba-

viće se, kaže njegov predsjed-

nik, i pitanjemdvojnog držav-

ljanstva.

-Dvojnodržavljanstvonijepi-

tanjesamonašematičnedrža-

ve, već i država ukojima sena-

lazi naša dijaspora. To je dug

proces koji ćemo zaokružiti u

skorije vrijeme, a sve u intere-

su dijaspore. Pored ostalih sa-

radnika koji će mi pomoći u

pronalaženju najboljih rješe-

nja za naše udruženje, poseb-

no bih istakao počasnog pred-

sjednika i praunuka kralja

Nikole,VladimiraVanjuPopo-

vića sKipra –kazao jeKalić.

Muamer Kalić je doktor eko-

nomskih nauka, dekan je fa-

kulteta tehničkih nauka na

Internacionalnomuniverzite-

tu u Goraždu. Porijeklom je iz

Rožaja.

J.ĐUKANOVIĆ

Planiramo osnivanje fondacije za

stipendiranje najtalentovanijih učenika i

sportista iz siromašnih porodica. Moramo

insistirati da oni koji nijesu rođeni u Crnoj

Gori, ali imkorijeni jesu ovdje, nauče jezik

svojih predaka, njeguju i svoje kulturno-

istorijsko blago. Jednostavno, da Crna

Gora bude snažna i unutar same države i u

dijaspori – kažeMuamer Kalić

DOZVOLJENOSAMORUČNO

BRANJE:

Borovnjaci naBjelasici

Akcija u Kolašinu, Andrijevici,

Beranama i Rožajama

Inspekcijado

20. avgusta

kontroliše

borovnajke

MuamerKalić

VJERUJUUUSPJEH:

Naši takmičari

naaerodromuuPodgorici