Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 11. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

–Dvijeosobe

teško supovrijeđene jučeu

udesimauPodgorici i Budvi.

Vozačmotocikla P. R. (28) teš-

ko je povrijeđen u udesu koji

se dogodio juče na raskrsnici

Jerevanske i ulice Radosava

Burićaupodgoričkomnaselju

Zabjelo.Onsesudariosaauto-

mobilom kojim je upravljao

L.G. (58).

Na mjesto nezgode odmah je

došla policija a povrijeđeni

motociklista je prebačen u

Klinički centarCrneGore.

U saobraćajnoj nezgodi na Ja-

dranskoj magistrali u mjestu

Reževići juče je povrijeđen

srpski državljanin iz Novog

Sada.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, automobil, kojim je

Novosađanin upravljao, pre-

vrnuo se iz, za sada, neutvrđe-

nih razloga.

Vozač je povrijedio ruku.

Razlog zbog kojeg je došlo do

prevrtanja automobila znaće

se, kakosukazali izbudvanske

policije, nakon okončanja uvi-

đaja. Na mjesto nezgode juče

su odmah stigli i vatrogasci i

ekipaHitne pomoći.

B.R.

Saobraćajne nezgode u Podgorici i Budvi

PETNJICA

– Šezdesettrogodišnji M. R. poginuo je u saobra-

ćajnoj nesreći koja se dogodila u 18.30časova umjestuPlan-

dišta uopštini Petnjica, kazali su izUprave policije.

Kako je saopšteno iz OKC Uprave policije on je upravljao

motociklom i iz sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad

vozilom. Na mjesto nesreće došli su i službenici policije koji su

obavili uviđaj.

B. R.

Saobraćajna nesreća u Petnjici

Poginuomotociklista

Povrijeđene

dvijeosobe

Novi detalji o likvidaciji vlasnika diskoteke ,,Bigl”

Dva sataprijenego

jeubijenKruščićbio

saobezbjeđenjem

Nije bilomoguće

dobiti informaciju

da li su ljudi koji

su bili zaduženi

za Kruščićevu

sigurnost saslušani

a nepobitno je,

smatraju uključeni

u istragu, da bi

njihovi iskazi mogli

biti značajni za dalji

tok istrage

PODGORICA

–Miodrag

MigiKruščić (49), dva sata

prijenego što je likvidiran,

21.majana terasi lokala ,,Pa-

lata”upodgoričkomnaselju

Stari aerodrom, otkazao je

uslugeobezbjeđenja i na sa-

stanak sanovinarkomVije-

sti JelenomJovanovićoti-

šao jebezpratnje.

Istražitelji su došli do sazna-

nja da je Kruščić nekoliko

mjeseci ranijeangažovaodvo-

jicumomakadagaobezbjeđu-

ju jer se pribojavao da mu je

ugrožen život zbog druženja i

bliskostisaljudimaiz,,škaljar-

skog” klana. Prema podacima

našeg lista,Kruščićujesugeri-

sanoizpolicijedamujeozbilj-

no ugrožena sigurnost, u jeku

rata ,,kavačkog” i ,,škaljar-

skog” klana koji je uzrokovao

desetine žrtva. Za sada nije

poznato zbog čega je na ugo-

voreni sastanak Kruščić ipak

otišao bez uobičajene pratnje.

Takođe,izistragenijebilomo-

guće dobiti informaciju da li

su ljudi koji subili zaduženi za

Kruščićevu sigurnost sasluša-

ni. Nepobitno je, smatraju

uključeni u istragu, da bi nji-

hovi iskazi mogli biti značajni

za istragu ili bar njendalji tok.

SAZNANJA

Prijesvega,moglobisedoćido

konkretnih saznanja zbog če-

ga su angažovani, da li je bilo

nekih direktnih prijetnji i od

koga, kao i koliko su obezbje-

đivali Kruščića i zbog čega ni-

jesubiliunjegovojblizinikob-

nog dana.

Prema saznanjima Pobjede,

istražitelji prikupljaju dokaze

u rasvjetljavanju ovog zločina

i uskoro očekuju značajne po-

make.

Nezvanično, inspektori već

imajuodređene tragovekoji ih

vode do osumnjičenih i u toku

su vještačenja za koja vjeruju

daćepotvrditinjihovesumnje.

Kako je Pobjedi ranije saop-

šteno iz više izvora bliskih

istrazi, postoji niz operativnih

saznanjaobrutalnojlikvidaci-

ji Kruščića.

Pobjeda je još u junu objavila

sumnje istražiteljada iza ovog

zločinastojicrnogorskidržav-

ljanin, u policijskim evidenci-

jama označen kao bezbjedno-

sno interesantna osoba bliska

kavačkomklanu.

Još u prvim danima istrage

istražitelji su utvrdili da se ra-

di o nastavku višegodišnjeg

obračunavanjadvijekriminal-

ne grupacije – „kavačana“ i

„škaljaraca“.

ZLOČIN

Kruščić je bio blizak sa „ška-

ljarcima“, pa su inspektori na

samom startu osnovano sum-

njali odakle je mogla stići na-

rudžba za smrtonosne projek-

tile.

Ubica je Kruščiću prišao s le-

đa, iz obližnjeg portuna. Jova-

nović je vidjela maskiranog

ubicu i upozorila Kruščića, a

on je krenuo da bježi. Napra-

vio je svega nekoliko koraka, a

ubica je iz „gloka“ ispalio više

projektila unjega.

Utvrđeno je da je likvidator

imaonajmanjedvapomagača:

osobu koja ga je navodila do

žrtve i vozača, kojimu je omo-

gućio bjekstvo.

Nakon zločina, saučesnik i di-

rektni egzekutor zapalili su

„golf 6“ kako bi prikrili trago-

ve, a u vozilu su inspektori

pronašli i dio „gloka“.

M.Ž.

Nezvanično, inspektori

već imaju tragove koji ih

vode do osumnjičenih i

u toku suvještačenja za

koja vjerujuda će pot-

vrditi njihove sumnje.

Pobjeda je još u junuob-

javila sumnje istražitelja

da iza ovog zločina stoji

crnogorski državljanin,

označen kao bezbjednos-

no interesantna osoba

bliska kavačkomklanu

MOSKVA/PODGORICA

BeranacDragoljubDavido-

vić (50) uhapšen jeuMoskvi

pomeđunarodnoj potjernici

koju je raspisalakancelarija

InterpolauPodgorici, saop-

šteno je izUpravepolicije.

- NCB Interpol Podgorica je

raspisaomeđunarodnupotjer-

nicuzaD.D. radi obezbjeđenja

njegovog prisustva u krivič-

nom postupku koji se protiv

njegavodipredVišimsudomu

BijelomPolju, zbog sumnje da

jepočiniokrivičnadjelakrimi-

nalnoudruživanjeineovlašće-

na proizvodnja, držanje i stav-

ljanje u promet opojnih droga

–kazali su iz policije.

Beranac se potraživao od 27.

decembraprošlegodinenakon

što jesprovedenapolicijskaak-

cija,,Artur“uokvirukojejeion

dospio na listu osumnjičenih

za organizovani šverc droge.

- Akcija „Artur“ sprovedena je

27.12.2017. godine, a realizovali

su je službenici Odsjeka za

borbu protiv droge u saradnji

sa Višimdržavnim tužiocemu

Bijelom Polju i u sadejstvu sa

službenicima Specijalne anti-

terorističke jedinice, CB Bera-

ne, OB Rožaje i OB Plav. Više-

mjesečna akcija „Artur“ je bila

usmjerenanapresijecanjelan-

cakrijumčarenjaopojnedroge

marihuana iz Albanije i Koso-

va u Crnu Goru, a zatim dalje

prema Republici Srbiji i ze-

mljamaZapadneEvrope. Tom

prilikomjecrnogorskapolicija

zaplijenila oko 15 kilograma

skanka – pojasnili su iz polici-

je.

U akciji Artur četiri osobe su

uhapšenedoksusetrilica,me-

đu kojima je bio i Davidović

potraživala.

Akcijom“Artur”realizovanaje

krajemdecembra prošle godi-

ne, kada je presiječen lanac

krijumčarenja marihuane iz

Albanije i sa Kosova u Crnu

Goru, a zatim dalje prema Sr-

biji i zemljama zapadne Evro-

pe.Zbogsumnjedasuučestvo-

vali u švercu droge, uhapšeni

su Dragan Aković (41), Elvis

Palavrtić (30), Emil Ćirković

(30) i Suad Kurpejović (39).

Policija je tada saopštiladapo-

tražujuE.K, A.H. i D.D.

– Tokom pretresa prostorija

koje koriste ova lica, policijski

službenicisupronašliioduzeli

mobilne telefone, SIMkartice,

oko pet grama opojne droge

mar ihuana i samostrel. Protiv

svihsedamlicaćebiti podnije-

ta krivična prijava zbog posto-

janja osnovane sumnje da su

počinilakrivičnodjeloneovla-

šćena proizvodnja, držanje i

stavljanje u promet opojnih

droga i krivično djelo krimi-

nalnoudruživanje, dokćepro-

tivK.S. biti podnijeta i krivična

prijava zbog postojanja osno-

vane sumnje da je počinio kri-

vično djelo nedozvoljeno dr-

žanje oružja i eksplozivnih

materija– saopšteno je iz poli-

cije.

Iz policije su kazali da slijedi

komunikacija između nadlež-

nih Ruske Federacije i Crne

Gorezbog izručenjaDavidovi-

ća našoj zemlji.

B.R.

KOLAŠIN

-MališaBojić, policajackolašinskogOdjeljenja

bezbijednosti je težepovrijeđennakon što je jučepopodne

nanjegapalodrvo sakosine iznadmagistralenaputuKola-

šin–Mateševo.

Bojić je sa svojim kolegom pokušavao da ukloni drvo koje je

prethodno palo na magistralu i otežalo odvijanje saobraćaja.

Prethodno su obaviješteni od strane vozača da je došlo do pro-

blema na tomputu. Dok su podizali stablo samagistrale, na Bo-

jića je palodrugo stablo sa kosine iznadmagistrale.

Nakon intervencije u kolašinskoj hitnoj pomoći, Bojić je sa po-

vredama glave prebačenuKlinički centar uPodgorici.

Dr.P.

Kolašin: Drvopalonapolicajca

Ruska Federacija postupila po zahtjevu

kancelarije Interpola u Podgorici

BeranacuhapšenuMoskvi

Optuženima za ubistvo Ajše Beriša (78) iz koristoljublja potvrđena osuđujuća presuda

Dobili ukupno41 godinu robijezaubistvostarice

PODGORICA

- ElvirHajri-

zaj (25) iHadžiHasi (23) pra-

vosnažno suosuđeni nauku-

pno38godina robije zbog

ubistva izkoristoljublja se-

damdesetosmogodišnje sta-

riceAjšeBeriša.Hajtizaj je

osuđennadvadeset, aHasi

na 18godina zatvora.

Istom odlukom Apelacionog

sudapotvrđena jepresudako-

jom su Bajramša Hoti (21) i

SefćetDemiri (27) zapomaga-

nje u izvršenju ovog krivičnog

djela dobili po godinu i sedam

mjeseci zatvora. Prvostepenu

presudu izrekao je sudija Vi-

šeg suda u Podgorici Predrag

Tabaš. Tijelo78-godišnjeAjše

BerišasaKosova, nastanjeneu

Podgorici, pronađeno je 19.

maja2016.godinenedalekood

fudbalskih terena FSCG, na

Ćemovskompolju.

Prema navodima optužnice

starica je presretnuta na putu

do svoje kuće gdje ju je Hajri-

zaj ubio sa više udaraca kame-

nom u glavu. Hajrizaj je od

stariceuzeodeseteura.Nakon

toga ostali optuženi sumu po-

mogli da tijelo odnese dvade-

setakmetaraodmjestaubistva

i baci užbunje. Prilikomsaslu-

šanja u Tužilaštvu Hajrizaj je

ispričao da je te noći bio sa su-

prugom i ostalim okrivljenim

kaoidasusvibilipoduticajem

droga. On je kazao da je uzeo

kamen i njime udario babu u

glavu. Nakon toga je, tvrdi, i

Hasi kamenom još dva puta

udario staricu, a zatim uzeo

deset eura od nje. Međutim,

Hajrizaj je na suđenju izjavio

da nije ubio Ajšu Beriša i tvr-

dio da je u istrazi pod priti-

skomizjavio suprotno.

B.R.

Samjestaubistva

SaudesanaZabjelu