Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 11. avgust 2018.

Društvo

Direktor stambene zadruge „Odbrana“ najavio izgradnju stanova zaMinistarstvo odbrane i Vojsku

Krovnadglavom

dobiće68zaposlenih

PODGORICA

-Na lokaciji

„Rsojevica“uDanilovgradu

očekuje sedadokrajaokto-

brapočne gradnja stambene

zgrade za zaposleneuMini-

starstvuodbrane i VojskeCr-

neGore - kazao jePobjedi

izvšni direktor Stambene za-

druge ,,Odbrana“Mladen

Burić.

Zadrugarima će biti omoguće-

nokreditiranjezakupovinusta-

novapodpovoljnimkamatnimi

drugim bankarskim uslovima i

u tom cilju su već počeli prego-

vori sa poslovnimbankama.

PROJEKAT

- Zadruzi je ustupuljen i glavni

projekat za stambenu zgradu

naovojlokacijkojijeusaglašen

sa Zakonom o planiranju pro-

stora i izgradnji objekata - ka-

zao je Burić, naglasivši da je

tim projektom predviđena iz-

gradnja stambene zgrade od

68 stanova i to sedam jedno-

sobnih, 54 dvosobnih i sedam

trosobnih.

Inženjerijska jedinica Vojske

CrneGore, premanjegovimri-

ječima, obavila je uklanjanje

krupnog i sitnog rastinja sa

građevinske parcele.

- Naša očekivanja su da građe-

vinski radovi otpočnu odmah

nakon izbora najpovoljnijeg

izvođača, što bi realno moglo

biti do kraja oktobra ove godi-

ne - ističeBurić.

Kako napominje njihovi pla-

novi su bili da izgradnja već

uveliko teče i da radovi do sada

buduupoodmakloj fazi, ali ok-

tobraprošle godine jedonešen

novi Zakonom o planiranju

prostora i izgradnji objekata

koji im je nametnuo obavezu

prilagođavanja i ponovne revi-

zije glavnog projekta.

- Paralelno sa ovimaktivnosti-

maZadrugaplaniradaobezbi-

jedi finansijska sredstva za

izradu projektne dokumenta-

cije i obezbjeđenje građevin-

ske parcele za izgradnju stam-

bene zgrade u Podgorici, o

čemu Ministarstvo odbrane

Crne Gore ima pozitivan stav i

obećavajućenajave-naglašava

naš sagovornik.

RJEŠENJE

U cilju rješavanja nagomilane

stambene problematike zapo-

slenih uMinistarstvu odbrane

i Vojsci CrneGore, a na osnovu

Zakona o stambenimzadruga-

ma, 20. oktobra prošle godine

formirana je Stambena zadru-

ga zaposlenih u Ministarstvu

odbrane i Vojsci Crne Gore

„Odbrana“ (Zadruga). Primar-

na djelatnost Zadruge je stva-

ranje urbanističko-tehničkih i

investicionih uslova za izgrad-

nju stanova koje će zaintereso-

vani zadrugari moći kupiti po

povoljnim cijenama. To znači

ZgradaMinistarstvaodbrane

Fondacija ,,Sveti Petar Cetinjski“ oštro reagovala na stavoveMCP-a

Srpskapravoslavnacrkva

vodi anticrnogorskupolitiku

PODGORICA

- Srpskapra-

voslavna crkva je institucija

zavođenjevelikosrpske i

anticrnogorskepolitike, ko-

javećdecenijamaprisvaja

ili devastira crnogorsko

kulturno-istorijskonaslje-

đe, izruguje se sa tradicio-

nalnimvrijednostimaCrne

Gore i njenomdržavnom

tradicijom, negira crnogor-

sku identitetskuposebnost,

provocirakonflikteuCrnoj

Gori i pokušavadanaruši

njenunutrašnji sklad - oci-

jenili su izFondacije ,,Sveti

PetarCetinjski“.

Fondacija ,,Sveti Petar Cetinj-

ski“, kao institucija koja je po-

svećena očuvanju i afirmaciji

crnogorskogdržavnog i nacio-

nalnog identiteta, kako ističu,

iskazujenajoštrijiprotestzbog

,,kontinuiranenegatorske, asi-

milatorske i neprijateljske po-

litike Srpske pravoslavne cr-

kve premaCrnoj Gori“.

ZAKON

- SPC i njena eparhija uCrnoj

Gori, Crnogorsko-primorska

mitropolija, koristi svaku pri-

likudasekonfrontirasacrno-

gorskom državom i da je

predstavi zemljom u kojoj se

ugrožavaju vjerska prava i

slobode - navedeno je u saop-

štenju.

Ovoga puta, kako navode, kao

povodjeposlužioNacrtzako-

na o vjerskim zajednicama i

namjera crnogorske vlasti da

novim zakonom reguliše

pravni status imovine koju je

SPC preuzela od Crnogorske

crkve poslije 1918. godine.

-Donošenje ovog zakona, ova

političko-vjerska institucija

pokušavava predstaviti u jav-

nostikaoataknanjenuimovi-

nu, iako je poznato da SPC,

kao institucija koja je stvore-

na tek 1920. godine, ne može

biti vlasnikomimovinekoja je

prije toga bila u vlasništvudr-

žaveCrneGore-ocijenilisuiz

Fondacije.

SPC, prema njihovim riječi-

ma, se protivi odredbama za-

kona kojim će se regulisati

,,njenaprivrednaiprofiterska

djelatnost“.

PRITISAK

- U namjeri da zaštite svoje

preduzetničke interese i pro-

fitne kombinacije, čelnici

SPCtrude sedapodignupoli-

tičke tenzije i da na taj način

izvrše pritisak na crnogorsku

vlast. Zbog toga oni koriste

najprljaviji i najprimitivniji

šovinistički rječnik, vrijeđa-

jući vrijednosti i tradiciju ze-

mlje, koju su svi njihovi pret-

hodnici smatrali svojim

uzorom- navodi seu saopšte-

nju.

Najogoljeniji izraz takvepoli-

tike prema Crnoj Gori, kako

navode, predstavlja uvredlji-

va izjava njenog patrijarha,

koji jeCrnuGoruuporedio sa

ustaškomNDH.

- Uporediti NDH sa Crnom

Gorom, u kojoj je podignut

prvinarodniustanakuEvropi

protiv fašizma, i koja najdo-

sljednije pripada antifašistič-

kom pokretu – od 1941. do

danas, predstavlja vrhunac

zlonamjernosti i političke

tendencioznosti - kazali su.

ZaFondaciju ,,Sveti PetarCe-

tinjski“posebno jeproblema-

tično što se, kako su kazali,

prilikom iznošenja uvreda na

račun Crne Gore i njenih tra-

dicionalnih vrijednosti – od

multikulturalnosti do antifa-

šizma, čelnici SPC pozivaju

na lik i djelo Svetog Petra Ce-

tinjskog, iako, dodaju, u nje-

govoj ličnosti i političkom

djelovanju ne mogu naći ni

jedan akt koji bi bio usmjeren

protiv stabilnosti i sklada cr-

nogorske države, a posebno

ne protiv crnogorskog nacio-

nalnog identiteta.

- Nemoralno je kada se insti-

tucija koja decenijama podr-

žava ideologiju i politiku koja

je dovela do ukidanja crno-

gorske države i detronizacije

dinastije Petrović-Njegoš, sa-

da predstavlja njenim zaštit-

nikom i nasljednikom - za-

ključuje se u saopštenju.

N.Đ.

Kolašin

KOLAŠIN

- Nakon četiri godine „pauze“, gosti NP „Biogradska

gora“ moći će da koriste usluge novootvorenog restorana „Bio-

gradsko jezero“ koji je ovih dana otvoren.

Restoran je otvorilo preduzeće „Uživaj u prirodi“ koje je sa Mini-

starstvomodrživog razvoja i turizma potpisalo ugovor o zakupu

na 10 godina. Sjedište „Uživaj u prirodi“ je na Cetinju, a u okviru

ovog preduzeća radi i Avanturistički park na IvanovimKoritima.

Kako je istakla Marija Maljević, menadžerka restorana, u njemu je

zaposlena radna snaga iz Mojkovca i Kolašina.

- Radi se o nacionalnom restoranu sa domaćim specijalitetima

u kojem će se služiti isključivo crnogorska vina. Planirano je da

restoran kvalitetom i ekskluzivnošću dobije standard kvaliteta od

četiri zvjezdice. S obziromna to i na lokaciju gdje se nalazi, formi-

rane su i cijene u restoranu - istakla je Maljević.

Dr. P.

BOGATIJAPONUDA:

RestoranuNP ,,Biogradskagora“

Otvoren restoran

uBiogradskoj gori

Umoru30vrsta

bezopasnihajkula

PODGORICA

- Unašemmo-

ru živi oko 30 vrsta morskih

pasa, koji su bezopasni, rekao

jedrMirkoĐurović iz Institu-

ta za biologijumora.

On je za portal RTCG istakao i

da posljednjih 30-ak godina

nije zabilježen bilo kakav na-

padna čovjeka.

- Tako da možemo reći da naše

ajkule, aj da kažemo, ne grizu.

Ima punomorskih pasa, ali oni

suuvijeknajvećimdijelomsvo-

ga života na otvorenommoru -

rekao je zaRTCGĐurović.

Navodi da se svake godine u

ovo vrijeme, bez konkretnog

razloga, pojavljuju medijski

naslovi o ajkulama i našem

moru.

R.D.

Institut za biologijumora

po cijenama znatno nižim od

tržišnih, odnosno po cijemana

nižimi od cijene izgradnje.

- Da se odgovorno i ozbiljno

prišloovomprojektugovori či-

njenica da je Vlada Crne Gore

opredijelila i na računZadruge

krajem prošle godine uplatila

sredstva u visini od 300.000

eura - podsjećaBurić.

ZaključkomVlade, Zadruzi je

beznaknadeustupljenaparce-

la za izgradnju stambene zgra-

denalokaciji„Rsojevica“uDa-

nilovgradu bez naknade, a 23.

jula objavljen je oglas za priku-

pljanje ponuda kako bi se do

kraja septembra ove godine iz-

vršioizbornajpovoljnijegizvo-

đača.

N.K.

Fondacija

,,Sveti PetarCetinjski“

MladenBurić