Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 11. avgust 2018.

Društvo

Treslokod

Plužina

ZUNS izradio knjige u skladu sa promijenjenim

školskimplanovima i programima

Iz Zavoda nijesu precizirali koliko su, zapravo,

pripremili novih knjiga, a koje su samo izmijenili

PODGORICA

–Zavodza

udžbenike i nastavna sred-

stva zanovu školskugodinu

pripremio je zaosnovce 59

izmijenjenih ili potpunono-

vihudžbenika, zbirki zada-

taka i radnih svesaka.

Izoveustanovepojasnili suza

Pobjedu da su udžbenici do-

punjeni ili su izrađeni kaono-

vi zbog toga što su tokom

prošlegodine izmijenjenipla-

novi i programi za osnovno

obrazovanje.Zavodzaudžbe-

nike i nastavna sredstva je u

obavezi, kažu, da djeci koja

pohađaju nastavu i njihovim

nastavnicima pripremi udž-

benike/udžbeničke komplete

iz kojih će semoći sve predvi-

đeno predmetnim programi-

ma obraditi.

Nijesu, međutim, odgovorili

na naše potpitanje koliko su

tačno izradili novih udžbeni-

ka, akojesusamo izmijenili ili

dopunili.

- Vjerujte da mi je za sačinja-

vanje informacije koju Vi tra-

žite potrebno mnogo vreme-

na kojeg u ovom trenutku

nemam.Nakontogauslijedilo

bi još jedno logičnopotpitanj-

ce:Aukojemprocentustemi-

jenjali pojedini naslov!? Na-

ravno, sve ovo kako bi se

informisali roditelji o tomeda

li mogu ili ne mogu koristiti

stare udžbeničke komplete…

- naveo je odgovorni urednik

uZavodu, LazoLeković.

Nacionalni savjet za obrazo-

vanje do kraja ove sedmice

odobriće spisakudžbenikapo

kojimaće se izvoditi nastavau

školskoj 2018/2019. godini.

- Naravno, kao i svih prethod-

nih godina, ovaj spisak će biti

objavljen u Službenom listu

CrneGore - kazao je on.

Kada je riječ o cijenama knjiga za osnovnu školu, sudeći prema

navodima Zavoda, ove godine će biti neznatno jeftinije za peti

razred, te će koštati 67 eura, dok im je lani cijena bila 67,80.

Roditelji će, takođe, neštomanje novca izdvojiti i za kupovinu

udžbenika za šesti razreda, jer će knjige koštati 68,30 eura, a

prošle godine su bile 79,80 eura. Sa druge strane, skuplje će

biti knjige za sedmi razred: ove godine koštaće 94,20, a lani su

bile 93,70. Skuplje će biti i za osmi - 94,20, a prošle godine su

bile 88,20. Cijena udžbenika za deveti razred je nepromijenje-

na u odnosu na prošlogodišnju - i iznosi 88,20 eura.

Za prvi razred je, takođe, ista cijena knjiga kao što je bila lani:

43,10 eura. Nije bilo izmjena ni u cijeni udžbenika za drugi

razred, te knjige koštaju 50,80, kao ni za đake trećeg razreda

za koje knjige koštaju 47,70. Cijena knjiga za četvtri razred je,

takođe, na prošlogodišnjemnivou: 59,60 eura.

Jeftinijeknjigezapeti, šesti,

skupljezasedmi iosmi

Iz Zavoda su, takođe, saopštili da su pripremili kao dopu-

njena, izmijenjena izdanja ili kao potpuno nova za školsku

2018/2019. godinu udžbenike, zbirke zadataka i radne sveske

na albanskom jeziku i to za treći razred: U svijetumatematike

3 – udžbenički komplet, Istražujem svoju okolinu 3 – udžbenik

i radna sveska, kao i za četvrti Likovna kultura 4 – udžbenik.

Za šesti razred su izmijenjeni ili izrađeni kao nov udžbenik

Muzičke kulture, Biologija 6 – udžbenik i radna sveska, kao i

Matematika 7 – udžbenik i zbirka zadataka, Muzička kultura

7 – udžbenik, Fizika 7 – udžbenik i zbirka zadataka, Istorija

7 – udžbenik. Tu je i Fizika 8 – udžbenik, Fizika 9 – udžbenik i

zbirka zadataka. Zavod je, takođe, izmijenio ili izradio kao nov

udžbenik i zbirku zadataka za prvu godinu, kao i za drugu:

Matematika II – udžbenik i zbirka zadataka, Matematika III –

udžbenik i zbirka zadataka, Matematika IV – udžbenik i zbirka

zadataka. Na ovom spisku nalazi se i Biologija za drugu godi-

nu – udžbenik i zbirka zadataka i Istorija IV – udžbenik.

Noveknjigeina

albanskomjeziku

Naslove koje su pripremili

kao dopunjena, izmijenjena

izdanja ili kao potpuno nova

za školsku 2018/2019. godinu

suudžbenici, zbirkezadataka

i radne sveske na crnogor-

skom jeziku i to za prvi ra-

zred: U svijetu matematike 1

– udžbenički komplet, Istra-

žujem svoju okolinu 1 – udž-

benik, a za drugi Čigra slova i

glasova 2 – udžbenik i radna

sveska, U svijetumatematike

2–udžbeničkikomplet,Istra-

žujem svoju okolinu 2 – udž-

benik i radna sveska. Izmije-

njenailiizrađenakaopotpuno

nova izdanja su i Čigra slova i

glasova 3 – udžbenik i radna

sveska, U svijetumatematike

3–udžbeničkikomplet,Istra-

žujem svoju okolinu 3 – udž-

benik i radna sveska. Takođe

je izmijenjen ili u potpunosti

izrađen kao nov udžbenički

komplet za četvtri razred U

svijetu matematike, kao i Po-

znavanje društva 4 – udžbe-

nik i radna sveska, Priroda 4

–udžbenik i radna sveska, Li-

kovna kultura 4 – udžbenik,

Muzička kultura 4 – udžbe-

nik, Likovna kultura 5 – udž-

benik, Priroda 5 – udžbenik i

radna sveska.Naovomspisku

je i Poznavanje društva 5 –

udžbenik i radna sveska, Ma-

tematika5–udžbenikizbirka

zadataka, Muzička kultura 5

– udžbenik, Informatika sa

tehnikom5–udžbenik,Crno-

gorski jezik 6 – udžbenik i

radna sveska,Matematika 6 –

udžbenik i zbirka zadataka,

Muzička kultura 6 – udžbe-

nik, Likovna kultura 6 – udž-

benik,Biologija6–udžbeniki

radna sveska, Informatika sa

tehnikom6–udžbenik, Istori-

ja 6 – radna sveska, Geografija

7 – udžbenik i radna sveska,

Muzička kultura 7 – udžbe-

nik, Istorija7–udžbenik,Ma-

tematika7–udžbeniki zbirka

zadataka, Informatika sa teh-

nikom7–udžbenik,Hemija 7

–udžbenik i zbirka zadataka.

Zaosmi razred izmijenjena je

ili izrađenakaonovaIstorija8

– udžbenik, Matematika 8 –

udžbenik i zbirka zadataka,

Hemija 8 – udžbenik i zbirka

zadataka, Istorija 8 – udžbe-

nik, Informatika sa tehnikom

8–udžbenik,azadeveti:Geo-

grafija 9 – udžbenik i radna

sveska, Matematika 9 – udž-

benik i zbirka zadataka, Isto-

rija 9–udžbenik.

Iz Zavoda je, takođe, saopšte-

no da su izmijenjena ili izra-

đenakaonova i fizikazadrugi

razredsrednješkole:FizikaII

–udžbenik i zbirka zadataka i

Latinski jezik III –udžbenik.

N. Đ.

Zaosnovce59novih ili

izmijenjenihudžbenika

zbog

raza

ine

ura

Iz Kliničkog centra saopštili su da planiraju realizaciju osigu-

ranja od odgovornosti od ljekarske greške koje bi obuhvatalo

zaštitu profesionalne odgovornosti ljekara i osoba koje obavlja-

ju druga medicinska i srodna zanimanja, kao i pravnu zaštitu u

krivičnom i prekršajnompostupku.

- Osiguranje bi trebalo da pokriva materijalne i nematerijalne

štete pričinjene trećim licima prilikomobavljanja ljekarske dje-

latnosti – kazali su oni. Sindikat doktora medicine u procesu je

potpisivanja ugovora sa osiguravajućom kućom kako bi ubu-

duće odštetu u slučaju da se utvdi ljekarska greška oni uplaći-

vali za svoje članove preko osiguranja.

Kako je za naš list kazala predsjednica tog Sindikata Milena

Popović-Samardžić u sklopu tog paketa ljekarima će biti obez-

bijeđeni i advokati tokom cijelog sudskog spora.

- Sudski sporovi traju godinama, tako sudski troškovi znaju da

budu jako visoki, čak i po nekoliko desetina hiljada eura. Sve to

plaćaju ljekari. Sada će to biti drugačije – kazala je ona.

I iz Ministarstva zdravlja najavljuju da će u pregovorima sa

zdravstvenimustanovama i osigurajavućim kućama svim lje-

karima ponuditi sistemsku i organizovanu zaštitu od ljekarske

greške, ,,a ne da se ona vezuje za pripradnost nekoj sindikalnoj

organizaciji“.

Osiguranjeobezbijediti

svimljekarima

Ljekarskagreškanepodrazumijevakrivičnu

odgovornost, ali podrazumijevamaterijalnu

principa ilipakpraktičnihvje-

ština. Ljekarska greška, kako

objašnjavaju, ne podrazumje-

va krivičnu odgovornost (da

medicinski radnik bude kri-

vično kaženjen za nesavje-

snost),alisvakakopodrazumi-

jeva mogućnost da oštećeni

pacijent naplati štetu zbog

greške koja je učinjena.

LJEKARSKAGREŠKA

- U našem sistemu još nema

previše parničnih sudskih po-

stupakazanaknadunemateri-

jalneštetezbogljekarskegreš-

ke, tako da u najvećem broju

slučajeva matične zdravstve-

ne ustanove plaćaju nastale

štete pacijentima ili njihovim

porodicama – kažu iz Mini-

starstva.

UCrnojGorivođenojevišepo-

stupaka protiv ljekara, a neki

su još u toku. Najviše pažnje

javnosti izazvao je proces pro-

tiv četvoro ljekara iz Bijelog

Polja koji su pravosnažno osu-

đeninapogodinuzatvorazbog

teškog krivičnog djela protiv

zdravlja ljudi. Oni su se optuž-

nicom teretili da nijesu sprije-

čiliizbijanjeinfekcijeuporodi-

lištu u novembru 2014. usljed

čega je jedna beba umrla.

Sl.RADONJIĆ

viđeni izmjenama i dopunama Zakona o PIO

uvaži zahtjeve

Predsjednik Sindikata ZIKS -a Predrag Spasojević istakao

je da prema prijedlogu Zakona, svaki četvrti građanin neće

stići do godina za penziju.

- To je u službama zaštite i spašavanja još izraženije, jer radi-

mo u otežanimuslovima, pod stresom i velikimopasnosti-

ma. Životni vijek u našim službama je, inače, kraći. Ako izuz-

memo te opasnosti, po statistici, svaki šesti građanin neće

moći da ode u penziju ni sa 40 godina staža, jednostavno

neće stići – rekao je on i upozorio da je to katastrofalan pro-

cenat ljudi koji neće ostvariti penziju zbog ovavkih izmjena.

Svakičetvrtigrađanin

nećedočekatipenziju

naZavodzazapošljavanjeiče-

kajugodine starosti da bi otišli

u penziju – naglasio je Spaso-

jević i upitao „da li su ti ljudi,

koji štite ovu državu od svih

nedaća,zaslužilitakavodnos“.

Nasastancimaradnegrupebi-

lo je, između ostalog, riječi i o

minimalnoj penziji od 125 eu-

ra, koja, kako je rekao, nije do-

stojna života.

Predložili su da ona bude 80

odsto odminimalne cijene ra-

da, koja, kako smatraju, mora

da ode na 250 eura, pa bi naj-

manja penzija porasla na 200

eura.

PRIVATNI SEKTOR

Predstavnik Službe zaštite i

spašavanja Luka Bar Goran

Pečurica naglasio je da nijesu

samo službe pogođene pred-

loženimpromjenama.

- U Luci Bar će više od 100 fi-

zičkihradnikabitipogođenisa

ovompromjenomzakona. Što

može fizički radniksa65godi-

nadauradi?Ništamanjeugro-

ženinijesuniposlodavci.Nije-

su svjesni da ćemorati dadrže

radnika do 65. godine, koji ne-

će moći da obavlja te poslove

više – smatraPečurica.

Izmjene će, prema njegovim

riječima, da se prošire sa dr-

žavnihslužbi zaštite i spašava-

nja, i negativne posljedice će

osjećati i privatnici.

- Da li su radnici u Crnoj Gori,

kadvišenebudumoglidarade

neke poslove, spremni da odu

na Zavod za zapošljavanje –

upitao jePečurica.

J.B.

PODGORICA

- Sektor za se-

izmologijuZavoda zahidro-

meteorologiju i seizmologi-

ju juče je, u 18 sati i 25

minuta, registrovaozemljo-

tresmanje jačine sa epicen-

tromna9kmjugozapadno

odPlužina.

Kakojesaopšteno,jačinaovog

zemljotresa uhipocentru (ža-

rištu) iznosila je 2.7 jedinica

Rihterove skale, što odgovara

epicentralnom intenzitetu od

IV-V stepeniMerkalijeve ska-

le. Žarište zemljotresa locira-

no je na dubini od 7 km.

- Na osnovu numeričkog mo-

dela promjene intenziteta sa

rastojanjem u ovom regionu,

magnitudezemljotresaidubi-

ne hipocentra, ovaj zemljo-

tresnijemogao izazvatimate-

rijalne štete u epicentralnom

području - saopšteno je iz Za-

voda.

R.D.