Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 11. avgust 2018.

Društvo

Pred našimsudovima nema previše predmeta zbog ljekarske greške

Klinički centa

propustadokt

skorodvijego

isplatio33.625

Iz KCCG za

Pobjedu kažu

da dosuđene

iznose po

osnovu naknade

materijalne i

nematerijalne

štete isplaćuju

isključivo iz

sopstvenih

sredstava, te da

to kasnije ne

odbijaju od plate

zaposlenog

PODGORICA

–Klinički

centar jeuposljednjihgodi-

nu i osammjeseci zbog ra-

znih ljekarskihpropusta, od

navodnonesavjesnog liječe-

njadoostalihgrešakapaci-

jentima ili njihovimporodi-

cama isplatioodšetetuod

33.625 eura– saopštili suPo-

bjedi izMinistarstva zdrav-

lja.

Protiv Kliničkog je pokrenuto

11 sporova, od kojih je osam u

toku, jedan je obustavljen

usljed smrti tužioca, odnosno

stranke, a jedan okončan na

načinštojedjelimičnousvojen

tužbeni zahtjev za isplatu od

9.625 eura.

- U jednom slučaju porodica

pacijenta putem punomoćni-

ka obratila se zahtjevom za

vansudsko poravnanje, koje je

nakonsprovedeneprocedure i

zaključenou iznosuod24.000

eura – naveli su iz Ministar-

stva.

Iz KCCG za Pobjedu kažu da

dosuđene iznose po osnovu

naknadematerijalneinemate-

rijalne štete isplaćuju isključi-

vo iz sopstvenih sredstava, te

da to kasnije ne odbijaju od

plate zaposlenog.

PostuPci

Kada je u pitanju Opšta bolni-

ca na Cetinju Danilo I, na

osnovu presude Višeg suda u

Podgorici od 27. novembra

2009. u jednom slučaju ispla-

ćeno je 30.146 eura, dok je po

drugoj presudi Osnovnog su-

da u Podgorici, cetinjska bol-

nicaobavezanadasvakogmje-

seca, na ime novčane rente

zbog trajno povećanih potre-

ba, isplaćuje po 83,35 eura.

Ova zdravstvena ustanova tu-

žena je u još dva slučaja, ali

sudski postupci nijesu pravo-

snažno okončani.

- U Specijalnoj bolnici za psi-

hijatriju ,,Dobrota“Kotor, nije

bilo sudskih sporova, niti na-

plate štete po osnovu ,,ljekar-

ske greške“, ali je jedan sudski

spor protiv ustanove rezulti-

rao dosuđivanjem naknade

štete majci zbog smrti sina. U

kotorskomDomu zdravlja vo-

di se jedan spor koji je još u to-

ku – naveli su iz Ministartsva

zdravlja.

PredOsnovnimsudomuUlci-

nju protiv barske bolnice po-

krenut je postupak radi na-

knade štete zbog nesavjesnog

liječenja, dok su u Opštoj bol-

nici u Nikšiću u posljednje

dvije godine okončana tri po-

stupka ukorist ove ustanove.

- PredOsnovnimsudomuNik-

šiću u toku je pet postupaka

zbognavodnonesavjesnoglije-

čenja, od kojih se dva, po izjav-

ljenoj žalbi nalaze pred Višim

sudom u Podgorici – naveli su

izMinistarstva zdravlja.

IzovogVladinogresorapojaš-

njavajudajenesavjesnoliječe-

nje krivično djelo koje postoji

ukoliko zdravstveni radnik

primijeni očiglednonepodob-

no sredstvo, očigledno nepo-

doban način liječenja, ne pri-

mijeni potrebne higijenske

mjere ili ako uopšte nesavje-

sno postupa, pa usljed takvog

njegovog činjenja dođe do po-

goršanja zdravlja ili smrti.

Sa druge strane, ljekarska

greška predstavlja neznanje,

bilo u primjeni teorijskih

Sindikat javne uprave i pravosuđa ocijenio da su katastrofalni uslovi za penzionisanje pre

Generalni štrajk, akoVladan

Sindikalci na protest zakazan 21. avgusta ispredMinistarstva očekuju oko 500

ljudi. Tokomšetnje obići će sva nadležnaministarstva, a završiti ispred Skupštine.

Tražiće da ih prime na razgovor i predati zahtjeve koje će tada saopštiti

PODGORICA

–Sindikat jav-

neuprave i pravosuđanaja-

vio jeda ćeu slučajudaVla-

daneuvaži njihove zahtjeve

koji seodnosenaNacrt iz-

mjena i dopunaZakonao

penzijskomi invalidskom

osiguranju stupiti ugeneral-

ni štrajk.

Oni su na jučerašnjoj konfe-

renciji za medije povodom

protesta zakazanog za 21. av-

gust ispredMinistartsva rada i

socijalnog rada poručili da

ovajprijedlogzakonaupotpu-

nosti obesmišljava beneficira-

ni radni staž. I predstavnici

Sindikata Zavoda za izvršenje

krivičnih sankcija i Strukov-

nogodboravatrogasaca-spasi-

laca Crne Gore saglasni su da

jeprijedlogpokomebi trebalo

da budući penzioneri rade do

65. i da skupe 40 godina rad-

nog staža, katastrofalan.

Sindikalci na protest zakazan

21. avgusta ispred Ministar-

stvaočekujuoko500ljudi.To-

komšetnjeobićićesvanadlež-

na ministarstva, a završiti

ispred Skupštine. Tražiće da

ih prime na razgovor i predati

zahtjeve koje će tada saopštiti.

Argumenti

PredsjednikSindikataZIKS-a

Predrag Spasojević, te član

radne grupe koja je radila na

izmjenama i dopunamaZako-

na o PIO, kazao je da su na sa-

stancima tražili da se službe

zaštite i spašavanja uvrste u

nacrt, ali su, kako je naglasio,

odbijeni.

-Ove službe služenarodu i šti-

te ga. Da li će radnici u ovim

službamamoćitodačineupo-

znim godinama? Da li može

policajac sa 60 godina da se

nosi sa kriminalcemod 20 go-

dina? Da li vatrogasac sa 60

godina može da uskoči u va-

tru?Da li će ove službe biti efi-

kasne sa kadrovima koji budu

stari i bolesni – upitao je Spa-

sojević.

Zakon o zaštiti i spašavanju i

Zakon o odbrani, kako je re-

kao, limitiraju službu do 55.

godine.

- Prema prijedlogu Zakona o

PIO dobar dio ne može da

ostvari penziju do 55. godine,

štoznači da ćenakon togamo-

ratidadobijuotpremninuiidu

OBESMIŠLJAVANJEBENEFICIRANOGRADNOGSTAŽA:

Sakonferencijezanovinare

Iz SDMCG saopštili da se nastavlja odliv ljekara

VelimirMilošević

i VladanKnežević

napustili KCCG

PODGORICA

-Klinički cen-

tarnapustili su internista i

jedini gastroenterologkoji

je radiodijagnostičko-tera-

pijskuproceduruERCP

(metodaprikaza žučnihvo-

dova), kao i specijalistaoto-

rinolaringologijedrVladan

Knežević – saopštili su iz

Sindikatadoktoramedicine.

Kako su objavili na svojoj

fejsbuk stranici, dr Milošević

će novi radni odnos zasnovati

u Sloveniji, a dr Knežević u

privatnoj zdravstvenoj usta-

novi unašoj zemlji.

IzovogSindikatauvišenavra-

ta su upozoravali da problem

odliva ljekara treba što prije

rješavati, kako ne bi došlo do

ugrožavanja funkcionisanja

zdravstvenihustanova.

Prema njihovim podacima, u

posljednje četiri godine javno

zdravstvo napustilo je više od

100 ljekara. Na svojoj fejsbuk

strani do sada su objavili spi-

sak od 101 doktora.

Sa druge strane, kako su ranije

za naš list kazali iz Ministar-

stva zdravlja nesporno je da

postoji manjak ljekara, ali da

se ne može govoriti o većem

odlivukadra.

Njihovi podaci drugačiji su od

Sindikata doktora medicine.

Kako su ranije naveli, u po-

sljednjih šest godina izKlinič-

kog centra otišla su 42 dokto-

ra, od čega 15 u penziju, jedan

u Dom zdravlja Danilovgrad,

jedanuAgencijuza ljekove, tri

naMedicinski fakultet.

- Dakle, radi se omigracijama

unutar sistema i oni svoje us-

luge i dalje obavljaju u sklopu

crnogorskog sistema zdrav-

stva – kazali su ranije izMini-

starstva.

IzovogVladinogresorasuna-

veli i da je 17 doktora svoj rad-

ni angažman nastavilo u pri-

v a t n i m z d r a v s t v e n i m

ustanovama, od kojih je kako

kažu, većina u mreži javnih

zdravstvenih ustanova. Sa-

mimtim, ističu, oni su i daljeu

sistemu.

Takođe, tada su naveli i da se

do sada devet ljekara koji su

prešli kod privatnika vratilo u

javno zdravstvo.

U crnogorskom zdravstve-

nomsistemu, radi 1.647 ljeka-

ra, od čega 1.087 specijalista i

93 užih specijalista.

- Na stručnom specijalistič-

kom usavršavanju nalazi se

više od 400 ljekara, dok je na

užem specijalističkom usavr-

šavanju više od 60. Smatramo

daćesepovratkomovih ljeka-

ra sa edukacije u zdravstveni

sistem ojačati svi segmenti

pružanja zdravstvenih usluga

–kazalisuranijeizovogMini-

starstva.

sl.r.

PODGORICA

–Policija jeprivremenooduzelavozačkudo-

zvoluB.V. (21) izBudve i protivnjegapokrenulaprekršajnu

prijavuzato što jeumjestuGoričani, naputuodBaraprema

Podgorici, gdje jeograničenje80km/h, prekoračiobrzinu i

vozio je čak 174km/h.

Iz Uprave policije saopštili su da je mladić upravljao vozilom

marke„VWtouran“.Najvećadozvoljenabrzinazavozilakojima

upravljajumladiivozačipočetniciograničenana70km/hshod-

no odredbama člana 37a Zakona o bezbjednosti saobraćaja na

putevima.

- Saobraćajna policija će i u narednomperiodu nastaviti sa poja-

čanim aktivnostima, kako bi omogućili veći stepen bezbjednosti

svihučesnika u saobraćaju - saopšteno je izUprave policije.

n.Đ.

Budvaninvozio

čak 174km/h

Policijamladiću oduzela vozačku dozvolu