Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 11. avgust 2018.

Direktor Monte puta očekuje da će rast saobraćaja u julu i

avgustu rezultirati dobrim nansijskim rezultatomkompanije

PODGORICA

Kompanija

Monteput, koja gazduje tu-

nelomSozina, je za 13 godina

poslovanjaodnaplateputa-

rine i zakupnine za izdava-

njebilbordaporedprilaznih

saobraćajnica tunelimaSo-

zina i Raš prihodovala91,25

miliona eura, saopštio je iz-

vršni direktorMonteputa

JonuzMujević. KrozSozinu

ovihdanaprosječnoprolazi

14.458voziladnevno, au julu

i avgustuevidentan je rast

saobraćaja, štoćekako jena-

javio, rezultirati dobrimfi-

nansijskimrezultatomkom-

panije.

PRIHOD

- Ukupan prihod Monte puta

za prvih sedam mjeseci ove

godine iznosi 5,53 miliona eu-

ra i manji je za dva odsto u od-

nosu na isti prošlogodišnji pe-

riod – kazao je Mujević

Pobjedi i podsjetioda jeprošla

godinabilarekordna, jer jene-

koliko mjeseci bio zatvoren

magistralni putCetinje–Bud-

va,pajezaprvihsedammjese-

ci 2017. ostvaren promet od

5,64miliona eura.

On je naveo da je kroz Sozinu

od jula2005. godine i puštanja

u upotrebu tunela prošlo uku-

pno 29,56miliona vozila.

- Od početka godine do 8. av-

gustakrozSozinujeprošlo1,71

milion vozila, što je 4,13 odsto

manje nego u istomprošlogo-

dišnjem periodu – rekao je

Mujevićinaglasiodaovegodi-

ne imaju 16,28 odsto više šle-

pera, štoukrajnjemdovodi do

približnog finansijskog priho-

da kao lani. U avgustu ove go-

dine imamo 6,68 odsto više

vozila nego lani– naglasio je

Mujević i istakao da imaju

znatno veći broj korisnika au-

tomatske naplate putarine

krozelektronskekarticeiTAG

uređaje.

-Radi seokorisnicimakoji ko-

ristepovoljnostipetplate,štou

krajnjem doprinosi manjem

zadržavanju vozila kod same

naplate – rekao je Mujević,

objašnjavajući

da se gužve u blizini Sozine

dešavaju zbog zagušenja na

magistrali krozSutomore, gde

Mujević je naveo da Monte

put spremno dočekuje ovaj

i ostale vikende u avgustu

kada se i očekuju najveće

saobraćajne gužve.

- Bezbjednost po saobraćaj-

na sredstva, građane i turi-

ste koji prolaze kroz tunele

Raš i Sozina je apsolutno

zagarantovana. To nam

prije svega garantuje visoki

nivo održavanja opreme i

sistema tunela i prilaznih

saobraćajnica, uz značajne

investicije koje su reali-

zovane u tom cilju – tvrdi

Mujević.

On je podsjetio da Monte

put u ovoj godini planira da

uradi sasvimnovi sistem

video nadzora PP zaštite

i zamjenu kompletnog

sistema upravljanja, novim

i savremenijim sistemomu

skladu sa EU standardima.

Spremno

očekuju

vikend

velikihgužvi

se stvaraju ogromni saobra-

ćajni čepovi, kadase formiraju

kolone i sa sjeverne i južne

strane tunela.

GUŽVE

- U skladu sa propisima be-

zbjednosti u tunelu ne smije

biti zaustavljanja vozila, pa se

tunel zatvara za prolaz sve do

stvaranja uslova nesmetanog

odvijanja saobraćaja. Ovakva

zatvaranja nijesu česta i traju

vrlokratko–izjaviojeMujević.

Naveo je da je 7. avgusta tunel

bio zatvoren zbog saobraćaj-

nog udesa u Virpazaru, koji je

kasnije prouzrokovao saobra-

ćajnugužvunaprilazutunelu.

UciljusmanjenjagužviMonte

put je ove godine na vangaba-

ritnoj traci nanaplatnompun-

ktuinstaliraojoš jednunaplat-

nu rampu izpravca Sutomora.

- Aktiviranjemove trake stvo-

reni suuslovi zasedamnaplat-

nih mjesta, čime je ubrzana

naplata putarine i stvoreni

uslovi za veći jednovremeni

protok vozila u oba smjera –

naglasio jeMujević, koji sma-

tradajeizgradnjompasareleu

Sutomoru problem gužvi do-

nekle ublažen, ali da bi maksi-

malno doprinijela smanjenju

gužve potrebno je izgraditi

ogradu na putu u njenoj blizi-

ni, kako bi se pješaci usmjerili

na njeno korišćenje. Istakao je

da te intervencijenamagistra-

li daju efekat urgentnog i pri-

vremenog smanjenja gužvi.

-Dugoročno rješenje je isklju-

čivo izgradnja brze saobraćaj-

nice duž Crnogorskog pri-

morjaiurgentnihzaobilaznica

gradova – zaključio je Muje-

vić.

S. POPOVIĆ

Za osamdana u av-

gustu kroz Sozinu je

prošlo 115.662 vozila,

što je za 6,68 odsto

više uodnosuna isti

periodprošle godine

- naveo je direktor

Monte puta Jonuz

Mujević

Dnevnokroz

Sozinuprođe 14,5

hiljadavozila

USD

1.14560

JPY 127.07000

GBP 0.89675

Kursna lista

CHF

1.13910

AUD

1.56750

CAD 1.50020

Podaci CBCG o kamatnimstopama umaju

Efektivna

kamata

6,5odsto

PODGORICA

Prosječna pon-

derisana efektivna kamatna

stopa na odobrene kredite,

koja obuhvata sve njihove troš-

kove, pala je umaju 0,1 procen-

tni poen i iznosila je 6,58 odsto,

pokazuju podaci Centralne

banke (CBCG).

- Prosječna ponderisana nomi-

nalna kamatna stopa umaju je

oslabila 0,09 procentna boda

na 5,96 odsto - navodi se u Bil-

tenu CBCG.

Kamatne stope na novoodo-

brene kredite umaju su pale,

efektivna 1,89 procentnih

poena na 4,82 odsto, a nomi-

nalna 1,51 procentnih bodova

na 4,37 odsto. Kada su u pitanju

kamatne stope mikrokreditnih

inansijskih institucija (MFI) u

maju, efektivna je ostala nepro-

mijenjena na 24,22 odsto, dok je

nominalna veća 0,01 procentni

bod na 20,44 odsto. Efektivna

kamatna stopa MFI na novoo-

dobrene kredite umaju je pala

0,6 procentnih poena na 24,66

odsto, dok je nominalna pala

0,45 procentna boda na 20,77

odsto.

Prosječna ponderisana efektiv-

na kamatna stopa na depozite

umaju je pala za 0,02 pro-

centna poena i iznosila je 0,62

odsto. Razlika između aktivnih

i pasivnih kamatnih stopa u

maju je iznosila 5,96 procen-

tnih poena i bila je niža nego u

aprilu.

S.P.

PODGORICA

Prosječan julski ra-

čunza električnuenergijuzadoma-

ćinstvananivouCrneGore, ukoliko

se izuzmuneočitanamjernamjestau

objektimakoji nijesu stalnonastanje-

ni, iznosi 35 eura, saopšteno je iz

Elektroprivrede (EPCG).

Iz EPCG su kazali da domaćinstva u

Pljevljimabilježenajnižuprosječnupo-

trošnjuod23,25eura,dokjenajvećaoči-

tana u Ulcinju, 59,77 eura. Račun iznad

150 eura dobiće 1,46 odsto potrošača,

dok je potrošnja od 100 do 150 eura oči-

tanakod1,88odstokupaca. Julske raču-

ne,umanjenezaiznospopustazaredov-

neplatiše,dobiće55odstodomaćinstava,

odnosno 191,42hiljade kupaca.

Domaćinstva su u julu potrošila 109,34

miliona kilovatsati (kWh) električne

energije, što je22odstovišeuodnosuna

jun, odnosno tri odsto manje u odnosu

na potrošnju ostvarenu tokom prošlo-

godišnjeg jula.

Iz kompanije su najavili da će od 1. sep-

tembra pokrenuti akciju ,,Podijelimo

teret 6“, koja će trajati do 30. novembra,

a u kojoj ćemoći da se sklope novi i ino-

viraju postojeći ugovori o reprogramu

duga.

S. P.

Računza struju35eura

U julu potrošnja električne energije veća 22 odsto

za nacionalni park

Burić smatra da je ključni problemupravljanje Skadarskim

jezerom.

- Mnogimprirodnimpojavama treba upravljati, ko to razumije.

Imam kompletan scenario kako da se pristupi tome, ako kad

koga to bude interesovalo. Jer glavna suština nacionalnog

parka je kako upravljati vodom i biodiverzitetom, preko kon-

trole vodostaja. Skadarsko jezero bi mogao biti međunarodni

model za de inisanje održivog razvoja. Ja bih ga za to i kandi-

dovao. A to znači koordinciju prirodnih i antropogenih sistema,

tako da obadva egzistiraju na uzajamnu korist - kaže Burić

napominjući da sama zaštita bez upravljanja i iskorišćavanja

ovdje ne bi imala smisla.

- Čak bi bila i štetna, jer su nekontrolisani prirodni procesi često

sami sebi suprotnost. A protočno Skadarsko jezero ima ogroman

ekološki kapacitet, koji proističe iz činjenice da u jednoj vodoza-

mjeni kroz njega prođe dvije milijarde kubnihmetara vode. Zato

još i postoji, inače bi odavno nestalo - zaključuje Burić.

Međunarodnimodel

održivograzvoja

planira u kamenjaru, pa će

prostor sa objektima i prate-

ćim uređenjem biti opleme-

njenuodnosunaprimarniam-

bijent od kamena i rastinja.

Samo treba projektovati ste-

pen opterećenja prostora i po-

sebnomjere za zaštitu životne

sredine. Inače se Mihailovići

nalaze na oboduVučkog blata,

koji je poseban hidrološki si-

stem Skadarskog jezera. To je

praktično široka rijeka kojom

u najsušnijemperiodu protiče

više od 15.000 litara u sekundi

vode - kazao je Burić napomi-

njući da su to važni uslovi za

autopurifikaciju.

GRADNJAKOMPLEKSA

- Treba razlikovati uticaje i ži-

votnu sredinu na koju se utiče

iako u krajnjem oni predstav-

ljaju funkcionalnu cjelinu. Ta-

ko naši mnogi projekti to ne

razumiju, pabrkajutehnologi-

ju tretmana otpadnih voda sa

zaštitomživotne sredine. Teh-

nologiju kupujete kao gotov

proizvod,pafarsičnoizgledaju

dugotrajne rasprave o tome.

To jekaokadkupujetekolako-

ja vozite na bazi izbora na

osnovu njihovog kvaliteta. A

uticaje na životnu sredinu de-

finišete na bazi tih odnosa. I

stvara se nepotrebna farsa oko

tehnologije (koje su uglavnom

gotovproizvod), apotpunoza-

postavlja učešće eksperata za

životnu sredinu, koja je glavni

cilj (vode, vazduh, zemljište,

biodizerzitet, stanovništvo) -

ističe dr Burić.

Dodaje da slučajno zna i da su

predviđene u Mihailovićima

dobre tehnologije za tretman

sanitarnih voda (kao vjerovat-

no navjećeg zagađivača) i na

osnovutogadefinisanuticajna

životnu sredinu.

- Naravno od eksperata za ži-

votnu sredinu, a ne samo od

tehnologa. Ovo su moje anali-

ze za Mihailoviće, a treba sa-

slušati i druge kontra argu-

mente naravno. Mislim da to

ne treba da budu kontra argu-

menti fetišizacije divljeg am-

bijenat ili svođenje samo na

tehnologiju, već cjeloviti kom-

pleksan prikaz, da bi mogao

biti paralelisan - kazao je Bu-

rić.

N.K.

ćimamože

o jezero

mumod po osamosoba.

Porto Skadar lejk ima gra-

đevinsku dozvolu, koju je

izdalo resornoministarstvo, a

pripremni radovi na zemjištu

koje je u potpunosti u vlasniš-

tvu investitora počeli su 2016.

godine.

- Uradili smo sve neophodne

studije i sve su odobrene od

relavantnih institucija. U toku

je izrada studije ispitivanja

ito-planktona u ljetnjem

periodu i očekujemo da će

biti završena u septembru.

Nakon potvrđivanja ove

studije, planiramo nastavak

radova - poručio je Sonigo i

dodao da su do sada u proje-

kat Porto Skadar lejk uložila

oko deset miliona eura, kao

i da im je italijanska Pizaroti

grupa partner na projektu,

dok kompleksom treba da

upravlja indijski hotelski lanac

Oberoi.

N.K.

Jonuz

Mujević