Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 11. avgust 2018.

Odbor direktora Luke Bar sumnja

u vjerodostojnost nansijskih iskaza

Menadžment stoji

izadokumenta i

podržava reviziju

PODGORICA

Izvršnime-

nadžment kompanijeLuka

Bar, s obziromna suprot-

stavljenamišljenjau samom

Revizorskomodborukom-

panije, apsolutnopodržava

stavda se angažuje eksterna

revizija za Izvještaj oposlo-

vanjupreduzeća zaprvih

šestmjeseci.

-To je i bilanaša inicijativaveć

duži period, jer čvrsto i profe-

sionalnoodgovorno svi člano-

viizvršnogmenadžmentasto-

je iza dokumenata koje su

potpisali – kaže se u saopšte-

njumenadžmentaLukeBar.

Odbor direktora Luke Bar na

jučerašnjoj sjednici nije pri-

hvatio izvještaj o radu i rezul-

tatima poslovanja kompanije

za prvih šest mjeseci, a najav-

ljeno je da će se zbog iskazane

sumnje u vjerodostojnost fi-

nansijskih iskaza, sprovesti

vanredna revizija poslovanja

za prve pola godine, sopšteno

je nakon sjednice odbora di-

rektora.

- Uz to, u cilju zaštite interesa

zaposlenih, odbor direktora je

donio odluku o kreditnomza-

duženju i zadužio izvršni me-

nadžment da se, u najkraćem

roku, realizuje sporazum o

isplati razlike zarada (porav-

nanje) za period od 2009. do

2016. godine, za sve zaposlene

i bivše zaposlene, kojima to

pravo pripada – kaže se u sa-

opštenjuodbora direktora.

Predstavnicimenadžmentasu

saopštili da su izvršni direktor

i izvršni menadžment Luke

Bar ovu inicijativu uputili od-

boru još 7. jula.

Usaopštenjumenadžmenta se

navodi da je Luka Bar do juče

na ime isplate razlike zarada

isplatila ukupno 260 radnika.

-To jeuneto iznosu1,17milio-

naeura,odnosnoubrutoizno-

su 1,86 miliona eura. Sa upla-

tom sredstava planiranom za

ponedjeljak u iznosu od

154.852 eura, biće ukupno

isplaćenoradnicima2,02mili-

onaeuraili54,21odstooduku-

pnih obaveza predviđenih u

bruto iznosu od 3,72 miliona

eura – kazali su predstavnici

menadžmenta.

Oni su istakli da su ta sredstva

od 2,02miliona eura isplaćena

iz tekuće likvidnosti, odnosno

sopstvenih sredstava bez pret-

hodnogzaduženja, uzredovno

izmirenje svih obaveza prema

zaposlenima, dobavljačima i

državi.

- Izričiti je stav izvršnog direk-

toradamorabiti isplaćensvaki

radnik, a da se likvidnost i sta-

bilnost kompanije nijednog

trenutka ne smije dovesti u pi-

tanje – poručeno je iz menad-

žmenta barske kompanije.

S.P.

Čeka se odvoženje grita iz Brodogradilišta Bijela

Uoktobrupotpisivanje

ugovoraokoncesiji

PODGORICA

Ugovor okoncesiji za luku

uBijeloj naperiodod30godina, zakoju su

ponududostavile samo tivatskakompanija

Adriatikmarinas i holandskiDamen, tre-

balobi dabudepotpisanpočetkomokto-

bra.

Kako saznaje Radio Jadran, tivatsko-holan-

dski konzorcijum čeka da francuska kompa-

nija Valgo počne sa odvoženjem grita, zbog

čega imjeVlada odložilauplaćivanje 2,6mili-

ona eura na osnovuugovora o koncesiji.

Vlada jenaposljednjoj sjednici saopštilada se

potpisivanjeugovoraočekujeuskoro.Francu-

ska kompanija Valgo, trebalo bi 1. septembra

da počne sa pripremnim radovima za odvoz

110hiljada tona grita, odnosno otpada od pje-

skarenja brodova. Odvoz otpada trebalo bi da

traje 21mjesec, a riječ je o poslu vrijednom19

miliona eura.

NavezuuBijelojtrenutnosutribroda,aanga-

žovano je20radnika, koji voderačunaopreo-

staloj imovini i dio će raditi na odvozu grita.

StečajuBrodogradilištujeuvedenpolovinom

2015. godine i do sada je prodajom imovine

namireno 70odstopotraživanja.

S. P.

PODGORICA

Lionel Soni-

go, predsjednik Montenegro

rizort kompani koja gradi

projekat Porto Skadar lejk, ne

treba da bude zabrinut zbog

predloženih rješenja u nacrtu

prostornog plana posebne

namjene za Nacionalni park

,,Skadarsko jezero“, poručili

su iz Ministarstva održivog

razvoja i turizma. Objasnili su

da ovaj planski dokumet ne

može da utiče na stečne oba-

veze, odnosno prava stečena

po osnovu izdate građevinske

dozvole.

- Međutim, ako iz bilo kog

razloga izdata građevinska

dozvola prestane da važi, inve-

stitor odustane od izgradnje

planiranog rizorta ili zatraži

izmjene u projektu, primje-

njivaće se novi urbanistički

parametri propisani planskim

dokumentom - objasnili su iz

Ministarstva.

Sonigo je ranije izjavio da je

predloženim scenarijom 2

- održivi razvoj, planirano svo-

đenje projekta Porto Skadar

lejk na 10 do 20 odsto planira-

ne zone. To, kako je ocijenio,

gotovo znači brisanje rizorta iz

novog nacrta.

- Svođenje projekta vrijednog

160miliona eura na ovaj nivo

je apsolutno neodrživo i nei-

splativo - naveo je Sonigo u

saopštenju i podsjetio da je

prethodnom studijom lokacije

predviđena gradnja dva turi-

stička kompleksa u ovoj zoni -

Porto Skadar lejk i MJ Properti

kompleksa.

Sonigo je saopštio da kapaci-

teti Porto Skadar lejk komplek-

sa nijesu 600 ljudi, kako se to

predstavlja, već ukupno 350

u 51 apartmanu kapaciteta 110

osoba, kao i 30 vila sa maksi-

Ministarstvo održivog razvoja poručilo da novi prostorni plan za NP ,,Skadarsko jezero“ nemože da utiče na stečene obaveze

Dr Mihailo Burić zadovoljan nacrtomprostornog plana posebne namjen

PODGORICA

Prostorni

planposebnenamjene za

Nacionalni park ,,Skadarsko

jezero“ jeurađendostakva-

litetno i dobro je štoćebiti

usvojen–ocijenio jedrMi-

hailoBurić. Istakao jedana-

mjenepovršina i funkcijeu

prostoruuovako suptilnomi

komleksnomambijentunije

bilo lako isplanirati.

- Obrađivač je to dosta uspješ-

nouradio. Otkako sambiopot-

predsjednikSavjetazadržavni

prostorni planmogu reći da se

dosta napredovalo u prostor-

nomplaniranju i time trebamo

da budemo zadovoljni. Dobro

jedaćebitiusvojen,jerjetoos-

nova za korišćenje i upravlja-

nje prostorom - kazao je Burić

Pobjedi ističući da je ovaj pro-

stor privredno, ekološki i na-

učnonajznačajnijim.

JAVNERASPRAVE

- Mnogo je komlikovan i kom-

pleksan, a zato i mnogo vrije-

dan. Zbog toga zahtijeva ova-

kavkvalitetanprostoroni plan,

koji će uz ispravnu primjenu i

potreban stručni angažman,

omogućitisvakorukuvaloriza-

ciju, što i jeste osnovni cilj -ka-

zao jeBurić.

Nedavno su održane javne ra-

sprave o nacrtu tog dokumen-

tauPodgorici i Barukoje, kako

kaže Burić, treba da služe da

svoje interese i prijedloge

iznesu korisnici prostora i za-

interesovana stručna i ukupna

javnost.

-Ove rasprave su toomogućile

onomekojebiozainteresovan.

U Podgorci je bilo najviše su-

gestija od korisnika prostora i

definisani su interesi i prijed-

lozi koje će obrađivač, siguran

sam, sa pažnjom razmotriti i

obraditi - kazao jeBurić.

Za javnu raspravu u Baru kaže

da jebilaznatnodrugačija. Ra-

spravi su prisustvovali pred-

Sonigomožedagradipostarom

sjednikopštine, poslanikMićo

Orlandić,opštinskifunkcione-

ri stručnjaci i korisnici prosto-

ra što je i normalno kada ima-

mo u vidu koliko i kakvog

prostora nacionalnog parka

pripada opštini Bar.

- Bio je to visoko civilizovani

ambijent sa značajnim struč-

nimdometima i prijedlozima i

to u širokom rasponu od uslo-

va za očuvanje ekološkog sta-

tusa, do uslova gradnje, valori-

zacije, unapređenja logistike i

načina korišćenja prostora i

funkcijaunjemu.Tojeprimjer

kakva treba izgledati javna ra-

sprava. IBar i CrnaGoramogu

biti ponosni na to. To je moje

viđenjeuzprijatandoživljajda

imamo tako ozbiljan ambijent

i ljudeunašemBaru. Prihvatio

saminekeneformalneponude

da kao stručnjak učestvujemu

budućnosti u realizaciji nekih

funkcija u prostoru NP ,,Ska-

darsko jezero“ - kažeBurić.

Najviše polemike na rasprava-

ma izazvala je gradnja na Ska-

darskomjezeru.

- Gradnja uprostorunacional-

nogparkajestvarstrategijskog

opredjeljenja. Obrađivač je

stručno analizirao tri osnovna

scenarijazakorišćenjeprosto-

ra I predložio srednji scenario,

tzv održivog razvoja. Mislim

dajetodobarizbor,kojipodra-

zumijeva razvoj turizma i iz-

gradnju objekata na određe-

nim lokacijama i u određenoj

mjeri i pod određenim uslovi-

ma, kaoštosuRijekaCrnojevi-

ća, Virpazar, Murći i drugo, pa

zašto onda ne i Mihailovići,

mjestonakojemćeseraditi tu-

ristički kompleks, kao budući

brend koji bi mogao reklami-

ratiSkadarskojezero -rekaoje

Burić i istakao da uslovi za ko-

rišćenje prostora i funkcije

moraju biti projektovani na

održivnačin.

- To znači da koristimo turi-

stičkimotiv,adapritomneiza-

zovemo negativne promjene u

prostoru, ali posebno da ne

promijenimo režim voda ili

izazovemopromjene kvaliteta

životne sredine - objašnjava

Burić, koji smatra da je to za

stručnjake izvodljivo.

-Fetišizacijadivljegprirodnog

prostora od strane nedovoljno

obrazovanih stručnjaka ovdje

možeponekadstvarati zabune

u javnosti. Buduće naselje se

KompleksuMihailov

da reklamiraSkadars

Buduće naselje Porto Skadar

lejk se planira u kamenjaru pa će

prostor biti oplemenjen objektima

u odnosu na primarni ambijent

od kamena i rastinja. Samo treba

projektovati stepen opterećenja i

mjere za zaštitu okoline - kaže Burić

MihailoBurić