Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Subota, 11. avgust 2018.

Raonić:

Neozbiljna

prepucavanja

lideraopozicije

PODGORICA

Programski

direktorGrađanske alijanse

BorisRaonićocijenio jeu

razgovoruzaPobjedudame-

dijskaprepucavanja lidera

Demokrata iDemokratskog

frontanastala zbogkraha ini-

cijativeDF-aovanredenoj

sjednici Skupštini nanose

ogromnu štetuopoziciji, i ka-

ko jekazao, raduju lidere

DPS-a. Raonić jepodsjetioda

sunejedinstvenost i nekoor-

dinisannastupopozicijuko-

štali totalnog fijaskanapret-

hodnimlokalnimizborima.

-Posljednje optužbe oko inici-

jative za raspravu o slučaju

Mašulovićsusamokulminaci-

ja odnosa unutar opozicije ko-

je karakteriše neiskrenost u

javnom nastupu i uskopartij-

ski interes u vođenju politike -

ocijenio je Raonić u izjavi za

Pobjedu.

Novi rat u opoziciji nastao je

nakon što su Demokratskom

frontu falila tri potpisa opozi-

cionih poslanika za skupštin-

sku raspravu o učešću vojno-

diplomatskog predstavnika

CrneGore uKninuna proslavi

povodom Dana pobjede. Iz

DF-a je saopšteno da su lideri

Demokrata, Ure, Demosa i

SDP-a ,,srbofobični“ dok je iz

strankeAlekseBečićaodgovo-

reno da su lideri DF-a korum-

pirani i da su zajedno sa DPS-

omkrerali taj slučaj.

Raonić ocjenjuje da je ponaša-

nje opozicionih lidera krajnje

iracionalno.

- Neshvatljivo je da ljudi koji

imaju ambiciju da vode drža-

vu, nijesuustanjudasagledaju

kojajeformulazauspjehikoli-

konemogudaprevaziđudjeti-

njaste, lične pizme - navodi

Raonić.

Upitan kako ipak opstaju koa-

licije na lokalnom nivou u

Budvi, Kotoru,HercegNovom

i Beranama i pored loših ličnih

odnosa između lidera DF-a i

lideraDemokrataRaonić kaže

da lična poznanstva drže te lo-

kalne vlasti.

- Sličnost programskih odred-

nica i brojna lična poznanstva

omogućavajukvalitetnusarad-

njunalokalnomnivou,štouka-

zuje da problemi na nacional-

nom nivou su uglavnom

neprirodni - navodi Raonić

komentarišući stav lidera De-

mokratadaneplanirasaradnju

sa liderimaDF-a.

Programski direktor Građan-

skealijansenavodi da je recept

za uspjeh opozicije objedinja-

vanje svih opozicionih snaga

koje se do sada u Crnoj Gori

nije iskrenodesilo.

- Imajući u vidu da se do sada

nije desila promjena ovog tipa

vlasti bez objedinjavanja svih

opozicionih snaga, kao i da je

veliki broj građanaotišaouap-

stinente zbog ovakvih neoz-

biljnosti, ostaje samo da prati-

mo da li će se opozicioni lideri

uozbiljiti ili nastaviti sa dosa-

dašnjim prepucavanjima, če-

stoineprimjerenim,kojasamo

radujulidereDPS-a-zaključio

jeRaonić.

N. Z.

Sličnost programskih odrednica i brojna lična poznanstva

omogućavaju kvalitetnu saradnju na lokalnomnivou, što

ukazuje da su problemi na nacionalnomnivou uglavnom

neprirodni - navodi Raonić komentarišući stav lidera

Demokrata da ne planira saradnju sa liderima DF-a

Programski direktor Građanske

alijanse omedijskom ratu dvije

najjače opozicione grupacije

Nastavljenamedijska polemika Demokratskog fronta i Demokrata

DF: Bečić štedi Camaja

i Kolića, a troši Spasa,

Kljajića i ostaleSrbe

PODGORICA

Demokrat-

ski front reagovao jena juče-

rašnje saopštenjeDemokra-

taukojemsenavodi da je

IvanMašulovićdronkojeg

suzajednopustiliDPS i, ka-

ko sunaveli, korumpirani li-

deriDF-a.

- Podsjećamo da je čitava ova

serija saopštenja počela napa-

dom Demokrata na DF zbog

toga što smo izrazili nezado-

voljstvo činjenicom da SDP

Ranka Krivokapića, Ura Dri-

tana Abazovića, Demos Mi-

odraga Lekića i Demokrate

Alekse Bečića nijesu, kao ni

vladajuća koalicija, potpisali

našu inicijativu za sazivanje

vanredne sjednice o sramnom

pojavljivanju IvanaMašulovi-

ćanaproslaviOluje. Iakosupo

pitanju inicijative Demokrate

postupile potpuno isto kao i

DPS, oni su krenuli sa napadi-

ma kako je DF u stvari pomo-

gao DPS-u. Pitamo, kome su

oni pomogli time što nijesu

potpisali našu inicijativu, rea-

govao je ispred DF-a član GO

NSDi funkcionerDF-aNikola

Goranović.

Prema njegovimrječima, niko

izDF-anijerekaodanamsme-

ta štoMarkoMilačić sada za-

stupa politiku sličnu našoj.

Upravo nam imponuje da je

neko kao nacionalni Crnogo-

rac, ko je bio u Bloku za neza-

visnuCrnuGoru, prepoznaou

našoj politici one univerzalne

vrijednosti i izabraodasevrati

identitetupredaka.

-Namasmetajuupravooniko-

ji, poput Spasa ili Kljaka, bira-

ju put Čede Jovanovića i dru-

garstva sa prijateljima i

podržavaocima politike Haši-

maTačija i RamušaHaradina-

ja. Kljako bi malo trebao da se

obrazuje i da zna da predstav-

nici DF-a nisumogli glasati za

Ustav iz 2007. godine jer tada

DF nije postojao pa ga nije ni-

koni zastupao. Ali bimoraoda

znadasedanasnikoponosnije

satimUstavomneslikainezo-

ri od Alekse Bečića, koji se ne

zalaže za promjene istog već

mu on u potpunosti odgovara

- napominjeGoranović.

Na samomkraju, AleksaBečić

troši svoje Srbe u Demokrata-

ma kao palidrvca, pa želi da

poslije Spasa pošalje i Kljaka

na aparate, dok u javnoj pole-

mici štedi predsjednika poli-

tičkog savjeta Demokratske

Crne Gore Štjefana Camaja i

potpredsjednika Demokrata

Dženana Kolića - zaključio je

DF.

N.Z.

Vesko Garčević o sastancima lidera srpskih

stranaka sa predsjednikomSrbije

Na poziv Savezne kancelarke AngeleMerkel

Srpski nacionalni savjet saopštio

Nikoko jezavisio

odBeogradanije

opstaoupolitici

PremijerMarković

17. avgustauzvaničnoj

posjeti Njemačkoj

Informacijeomilionskim

donacijamaneistine

PODGORICA

Susret pred-

sjednikaSrbijeVučića sa

predstavnicima srpskih

stranaka izCrneGorenijeni

prvi, niti posljednji, niti jeon

prvi srbijanski zvaničnikko-

ji to radi.Motive zaovakve

susrete i povremene izlive

ljubavi izBeograda treba

prije tražiti uSrbiji, rekao je

urazgovoruzaDanasVesko

Garčevićbivši ambasador

CrneGorepriNATOiOEBS

i profesor praksemeđuna-

rodnihodnosa.

- Mislim da bi za lidere

srpskih stranaka u

Crnoj Gori mno-

go bolje bilo da

su više samo-

stalni i okrenu-

ti Crnoj Gori,

bolje organi-

zovani imanje

zavisni od po-

drške Beograda

i(li)Rusije.Pogledajteprimjer

lidera srpskih stranaka u Hr-

vatskoj: nijedan od onih koji

su zavisili od Beograda nijesu

opstaliupolitici.Opstali susa-

mo oni koji su bili nezavisni,

ocijenio jeGarčević.

Govoreći onedostatkuzvanič-

nihposjeta na najvišemnivou,

ičinjenicidaAleksandarVučić

unazad šest godina, od kada je

njegova SNS na vlasti, nije bio

u službenoj posjeti Crnoj Gori

Garčević kaže da ma taj način

Beograd, na jednoj strani, želi

da umanji politički značaj

Podgorice, ali se na drugoj

strani postojanobavi onim

štaCrnaGora radi.

- Podsjeća me na situa-

ciju kada nijeste pre-

boljeli svoju staru lju-

bav. Stalno govorite

da vam je svejedno,

ali biste dali sve da

vamse vrati, ocijenio

jeGarčević.

J.Đ.

PODGORICA

Predsjednik

Vlade Duško Marković bora-

viće narednog petka , 17. avgu-

sta, u prvoj zvaničnoj posjeti

Njemačkoj, na poziv savezne

kancelarkeAngeleMerkel.

Kako je saopšteno iz Vlade,

posjetaMarkovićaNjemačkoj

biće prilika za razmjenu mi-

šljenjasaMerkel na temubila-

teralnih odnosa, posebno pri-

vredne razmjene Crne Gore i

Njemačke. Toće, kakosenavo-

di,bitiprilikaizarazmjenumi-

šljenja o ekonomskoj saradnji

država Zapadnog Balkana, na-

ročitouokviruBerlinskogpro-

cesa,kaoioevropskimintegra-

cijamaCrneGore.

Iz Vlade su podsjetili da su

MarkovićiMerkelrazgovara-

li 12. jula prošle godine u Tr-

stu, na Samitu Zapadnobal-

kanske šestorke, kao i 17. maja

ove godine u Sofiji, na Samitu

Evropske unije i Zapadnog

Balkana.

R.P.

PODGORICA

Informacije

omilionskimdonacijama

Srpskom savjetu za proteklih

deset godina su najobičnije

neistine, koje se mogu provje-

riti odmah na sajtu Fonda za

zaštitu i ostvarivanje manjin-

skih prava, a koje će javnosti

biti prezentovane u tačnom

iznosu krajem tekućegmjese-

ca, čim se zaposleni u Fondu

vrate sa kolektivnog godišnjeg

odmora, navodi se u saop-

štenju Srpskog nacionalnog

savjeta.

Oni navode da nijesu sigurni

da će DPS sa vladajućom koali-

cijom zakonom regulisati anti-

državno djelovanje jer bi, kako

kažu, time doveli u opasnost

„sopstveni opstanak na vlasti

zbog velikog broja nedržavnič-

kih i neprovjerenih odluka koji-

ma se protivi većina građana

Crne Gore“.

Smatraju da iznošenjemnetač-

nih i neprovjerenih podataka u

medijima želi se kompromito-

vati aktivnosti Srpskog savjeta,

jedine, kako kažu, srpske orga-

nizacije u Crnoj Gori koja na

dosljedan i odgovoran način

zasupa interese srpskog naro-

da.

R.P.

Iz Demokratske

Crne Gore tvrde

Obustavljen

postupak

protiv

direktora

Demokrata

PODGORICA

Sud za prekr-

šaje u Podgorici obustavio je

postupak koji je Agencija za

sprečavanje korupcije pokre-

nula protiv direktora Demo-

kratske Crne Gore, Vladimira

Vujovića, kazao je predsjednik

Izvršnog odbora ove partije u

Šavniku, Radivoje Vuković.

Iz ASK su tvrdili je da je Vujo-

vić, odbornik Demokrata u

Skupštini glavnog grada, pod-

nio Agenciji izvještaj o imovini

i prihodima sa netačnim i

nepotpunimpodacima, odno-

sno da kao javni funkcioner

nije prijavio prihode po osno-

vu angažovanja u Demokrat-

skoj Crnoj Gori.

Demokrate navode na je

Agencija podnijela žalbu pro-

tiv rješenja Suda za prekršaje,

ali da je Viši sud za prekršaje

odbio kao neosnovanu njenu

žalbu.

R.P.

Duško

Marković

Vesko

Garčević

BorisRaonić