Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Subota, 11. avgust 2018.

Vojni analitičar Aleksandar Radić o najavi Edija Rame da će Alijansa da izgradi vazduhoplovni centar

NATOnegradi svojubazu

već samopomažeAlbaniji

PODGORICA

Trenutna al-

banskavojna infrastruktura

neodgovara savremenim

potrebamaAlijanse i Tirana

pokušavadapridobijeNA-

TOza finansiranjedijelanji-

hovihpotreba, zbog čega jeu

javnosti stvorenapogrešna

tezadauAlbanijiNATOgra-

di svojuvazduhoplovnuba-

zu–ocijenio je zaPobjedu

vojni analitičarAleksandar

Radić.

- Ako NATO pomogne da Al-

banija ili, recimo, sjutra Crna

Gora, sredi neku bazu, to nije

NATObaza, već je to albanska

ili crnogorska, i tu mogu doći

vojne jedinice na vježbu, ali

nema ambicije da neko od dr-

žava stalno bude prisutan u

timbazama, kao što je to, reci-

mo, slučaj sa misijom KFOR

naKosovuilimisijomOdlučna

podrška u Avganistanu - poja-

snio jeRadić.

MODERNIZACIJA

Albanski premijer Edi Rama

najavio je prekjuče da će NA-

TO investirati više od 50mili-

ona eura za modernizaciju

vazdušnebazeumjestuKučo-

va.

- Sjevernoatlantski savjet je

odobrio odluku da se izgradi

prva vazduhoplovna baza na

ZapadnomBalkanuuAlbaniji.

Od sredstava Sjevernoatlant-

skog saveza i u partnerstvu sa

Vladom Republike Albanije,

NATOće investirati višeod50

miliona eura, samo za prvu fa-

zu projekta modernizacije

vazduhoplovne baze umjestu

Kučova - naveo je Rama na

svomnalogunaFejsbuku.

Dodao je da će Kučova, tako-

đe, služiti kaonacionalnabaza

za albanske vazduhoplovne

snageocijenivšidaovastrateš-

ka investicija NATO-a u Alba-

niji predstavlja novi standard

za oružane snageAlbanije.

Radić, komentarišući najavu

Rame, kaže daAlbanija želi da

ojača svoje nacionalne od-

brambene kapacitete, a nema-

junovca imogućnosti.

- Tehnika koju su kupovali

Ako NATO pomogne da Albanija ili,

recimo, sjutra Crna Gora, sredi neku

bazu, to nije NATO baza, već je to

albanska ili crnogorska, i tumogu doći vojne jedinice na vježbu, ali nema

ambicije da neko od država stalno bude prisutan u timbazama, kao što je

to, recimo, slučaj samisijomKFOR na Kosovu - pojasnio je Radić

prethodnih godina uglavnom

stoji, leti se jakomalo, obuka je

dosta ograničena i uglavnom

usredsređena na one sastave

koji su deklarisani i koji mogu

da se upotrijebe umultinacio-

nalnim operacijama. Albanija

želidaoživisvojesnageijedan

velikiproblemje infrastruktu-

ra koja je naslijeđena iz vre-

mena Hladnog rata i koja je

rađena u vrijeme kad su bili

oslonjeni na spoljašnje save-

znike. ZatoAlbanija pokušava

dapridobijeNATOda finansi-

ra dio njihovih potreba i tu će

nastati zamjena teza jer će svi

u regionu da prenesu kako

NATO gradi bazu u Albaniji.

AlitonijesuNATObaze,većih

Albanija stavlja na raspolaga-

njeNATO-u - kazao jeRadić.

- Mi pričamo o albanskoj am-

biciji da srede jednu pomor-

sku i jednu vazduhoplovnu

bazui sobziromna toda imaju

ograničen budžet, oni žele da

tou štovećojmjeri prenesuna

Alijansu - dodao jeRadić.

INTERES

Kaže da u ovom trenutku ne-

ma nagovještaja da bilo ko u

NATO-u ima ambiciju da u

tim bazama drži svoje svoje

snageveć,dodajeon,saveznici

imajuobavezudapomažuma-

nje razvijene članice.

- Albanski interes je obezbije-

diti podršku finansijski spo-

sobnijih saveznika da riješe

neke elementarne probleme u

funkcionisanju svog sistema,

da riješe problem pomorske i

vazduhoplovnebaze, apritom

idasenađuNATO-u,uslučaju

potrebe ili za aktivnosti kao

što su zajedničke vježbe - na-

vodi Radić.

Kaže da je veliko pitanje da li

ćeAlbanci zaistadobiti podrš-

ku za izgradnjuove baze.

- To je stvar procjene - koliko

Amerikanci žele da daju nov-

ca, a oni supostali sve škrtiji, i

na njima je odluka šta žele a

štaneželedadaju.Amerikan-

ci ovo ne bi koristili kao per-

manentnu bazu, to je alban-

ska baza i podrška albanskim

snagama. Amerikanci ne po-

kazuju interes da drže ovdje

stalne snage, ističe naš sago-

vornik. Slična je situacija, do-

daje on, i sa finansiranjemSr-

bije od strane SAD, iako je

Srbija neutralna zemlja.

- Srbija odAmerikanaca dobi-

ja pomoć za razvoj baze Jug

između Preševa i Bujanovca, i

to veliku finansijsku pomoć,

ali nikada nećete čuti da su

Amerikanci napravili bazu u

Srbiji, to je baza Vojske Srbije

- pojasnio jeRadić.

J.ĐURIŠIĆ

Albanski interes je

obezbijediti podršku

nansijski sposobni-

jih saveznika da riješe

neke elementarne

probleme u funkcion-

isanju svog sistema,

da riješe problempo-

morske i vazduhop-

lovne baze, a pritom i

da se nađuNATO-u, u

slučajupotrebe

Crnogorski vojnici učestvovali nameđunarodnoj vježbi „Platinium lion“ u Bugarskoj

Spremni daodgovorena izazove

PODGORICA

Pripadnici 2.

pješadijske čete iz sastava

PješadijskogbataljonaVoj-

skeCrneGoreučestvovali

sunameđunarodnoj vojnoj

vježbi „PlatinumLion 18“,

koja seod31. julado 10. av-

gusta realizovalanapoligo-

nuNovoSelokodSlivena, u

Bugarskoj.

Direktor vježbe pukovnik

Stojan Šopov je istakao da je

realizacija vježbe izuzetno

značajna zato što podiže nivo

interoperabilnostinesamona

nivou saveznika, već i koalici-

onih snaga u okviru „Partner-

stva zamir“.

-Imalismoveomadobrukoor-

dinaciju između svih nacija i

mogu da tvrdimda smo dosti-

gli zacrtane ciljeve. Sve jedini-

ce, sve države koje su učestvo-

vale na vježbi, pokazale su da

zajedno možemo još više, da

smojakiidamožemouspješno

da sarađujemo, zaključio je

pukovnik Šopov.

Komandir 2. pješadijske čete

Miloš Gačević je istakao da je

za pripadnike Vojske Crne

Gore vježba imala mnogo ci-

ljeva, ali prije svega da se una-

prijedinivointeroperabilnosti

sa oružanim snagama država

koje su učestvovale na vježbi,

posebno u domenu izvođenja

operacija.

- Drugi cilj jeste razmjena

iskustava iz oblasti taktika,

tehnika i procedura u napad-

nim, odbrambenim i operaci-

jama stabilnosti, kao i u savre-

menim vojnim operacijama.

Trećiciljkojibihizdvojiojeste

da realizujemo one segmente

obukekojetrenutnonijesmou

mogućnosti u Crnoj Gori, do-

dao je on.

Major Gačević je kao glavni

zaključak izdvojioda jevježba

„Platinum Lion 18“ pokazala

kapacitet i spremnost oruža-

nih snaga država učesnica da

zajedničkim snagama odgo-

vore svimizazovima na njiho-

vimprostorima.

Vježba „Platinum Lion 18“

okupila je oko 700 pripadnika

oružanih snaga Albanije, Bu-

garske, Crne Gore, Gruzije,

Moldavije, Rumunije, Sjedi-

njenihAmeričkihDržava i Sr-

bije, a realizovana je na nivou

voda i čete.

J.Đ.

Detalj savježbe

Aleksandar

Radić

Srbija odAmerika-

naca dobija pomoć

za razvoj baze Jug

izmeđuPreševa i

Bujanovca, i to veliku

nansijskupomoć, ali

nikada nećete čuti da

suAmerikanci nap-

ravili bazuu Srbiji, to

je bazaVojske Srbije