Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

CrnomGorom

Subota, 11. avgust 2018.

KOTOR: Promjene umanifestaciji ,,Gađanje kokota“

Pucaćeu

vještačkogpijetla

KOTOR

Manifestacija

,,Gađanjekokota“ koja seod

17. vijekaodržavauPerastu,

ubuduće će seodvijati bez

žive životinje. Organizatori

ćepouputstvuveterinarske

inspekcijeod sljedeće godi-

nemorati dakoristemake-

tupijetla - saopšteno je iz

TimKorina animals.

Gađanjem kokota Peraštani

obilježavaju 15. maj u slavu

pobjede svojih predaka nad

Turcima 1654. godine. Tada

su peraški strijelci pogodili

Mehmed-agu Rizvanagića i

savladali brojčanonadmoćnu

turskuvojsku.Zarobilisunje-

govupušku,trizastave,šator…

Centralni događaj je pucanje

na pijetla koji se veže na mali

splav i pusti da otpluta 200

metara na pučinu da bi se ži-

telji sa obale takmičili u tome

koćegaprvi pogoditi.Ovego-

dine naišla je na osuđujuće

komentare na društvenim

mrežama zbog upotrebe žive

životinje.

- Uprava za veterinu je potvr-

dila naše stanovište da je u pi-

tanjuozbiljnokršenjeZakona

o zaštiti dobrobiti životinja –

saopšteno je iz NVO Korina

animals.

T.Č.

Saovogodišnjemanifestacije

PLUŽINE: CGES o protestima zbog radova na dalekovodu „Lastva - Čevo - Pljevlja“

Tvrdeda radepozakonu

i udogovorusamještanima

PLUŽINE

Radovenadale-

kovodu „Lastva -Čevo -

Pljevlja“ obavljamou skladu

sa zakonomi dogovoromsa

mještanimaGornjih iDonjih

Brezana– saopštili suPobje-

di izCrnogorskog elektro-

prenosnog sistema.

Mještani suskorodvamjeseca

držaliublokadiputkroztadva

sela jer tvrde da CGES ne po-

sjeduje rješenje nadležnog or-

gana da izvodi radove. Prije

dvadanaput je otvorenuz asi-

stencijupolicije.

- CGES je u rejonu Gornjih i

Donjih Brezana, postupio u

potpunosti u skladu sa zako-

nom i dobio konačna rješenja

od Uprave za nekretnine, Mi-

nistarstva finansija i nadlež-

nihsudova.Na

taj način jeula-

zak izvođača radova u posjed

na određenim lokacijama uz

asistenciju policije urađen po

propisima i u skladu sa zako-

nodavstvomCrneGore. Uslu-

čajevima kada vlasnici zemlji-

šta onemogućavaju prolaz i

sprečavaju izvođenje radova

na terenu, CGES na osnovu

već dobijenih konačnih rješe-

nja državnih organa koja su,

treba naglasiti, izvršna, može

nesmetano ući na posjed–na-

vodi se uodgovoru izCGES-a.

Oni dodajuda asistencijupoli-

cije nijesu tražili, već da je to

uradila Uprava za nekretnine

- PJ „Plužine“, zbog sprovođe-

nja konačnog i izvršnog rješe-

nja o nepotpunoj eksproprija-

ciji.

Problem je bio u uklanjanju

drvne mase sa imanja Jokovi-

ća, pa ekipe ove kompanije ni-

jesu bile umogućnosti da pri-

stupe imanju.

- Naime, vlasnik zemljišta Jo-

kovićonemogućavao jeCGES-

u više od godinu dana da pri-

stupi izvršenju zakonske

obaveze, tj. izvlačenju i lagero-

vanjudrvnemasekojajeposje-

čena prilikom izgradnje 400

kV dalekovoda na državnom

zemljištu. Uprava za šume je,

naložila CGES-u da izvuče

drvnu masu i lageruje je na

određenoj lokaciji. U skladu sa

tim, CGES je morao pristupiti

izvršenju zakonske obaveze.

Ne stoje navodi mještana da je

CGES htio da „probije“ bloka-

du uz asistenciju policije, jer

nije ni postojala za našu kom-

paniju, kako je to već objašnje-

no, već je pristupio izvršenju

zakonskeobavezeuzasistenci-

junadležnihorganaCrneGore

–poručili su izCGES-a.

Takođe, iz CGES-a naglaša-

vaju da su na sastancima sa

mještanimailokalnomsamo-

upravom u Plužinama posti-

gli dogovor da će učestvovati

u sanaciji puta u Donjim i

GornjimBreznima, tedamo-

gu nesmetano koristiti putnu

infrastrukturu dok traju ra-

dovi.

S.D.

MJEŠTANIDVAMJESECAPROTESTOVALI:

Detalj izBrezana

Kolašin: Policija privela V. Š, V. Č i V. Č. sa Blatine

Kamera ihuhvatilada

uništavajuMalevode

KOLAŠIN

Odjeljenjebe-

zbjednosti jeučetvrtak, 9.

avgusta saslušaloV. Š, V. Č i

V. Č. saBlatine. Privedeni su

poprijaviMiodragaObre-

novića i RankaObrenovića

saBlatine zbogoptužbi da

uništavajukaptažuMalevo-

dekojuoni koriste.

Iz policije su potvrdili da je

kaptažaručnozatrpanakame-

njem, kao i da je istraga u toku

i da će se razmatrati dokazi

prikupljeni kamerom. Apelo-

vali su da se lokalna uprava

uključi u rješavanje toga pro-

blema, zajedno sa nadležnim

stručnimekipama.

Miodrag Obrenović, mješta-

nin Blatine koji je zajedno sa

RankomObrenovićempodnio

prijavu policiji, kaže da pro-

blemi sa kaptažomMale vode

trajudvijegodine ida jekapta-

ža više putaminirana i kidano

vodovodnocrijevo.Osvemuje

obaviještavana policija koja je

izlazila na licemjesta.

- Izveli smo akcijuda uredimo

i sačuvamo izvorište od po-

sljednjih rušenja. Kada smo to

završili, 5. avgusta smo posta-

vili kameru pored izvorišta

koje je u državnoj svojini. U

četvrtak, 9. avgusta oko 14 sati

kamera je zabilježila V. Š, B. Š,

B. Š, V. Č. i V. Č. kako zatrpava-

ju i uništavaju izvorište Mala

voda.Međunjima imapripad-

nika policije i Komunalne po-

licije - pričaObrenović.

Kamerekojesupostavilipove-

zane su sanjegovimmobilnim

telefonom.

- Fotografije koje je zabilježila

kamera, stizale su na moj mo-

bilni telefon. Odmah sam po-

zvao policiju koja je izašla na

lice mjesta i navedena lica za-

tekla kod kaptažeMala voda i

nakon toga ih privela - priča

Obrenović.

Licakojasupokušaladaunište

kaptažu odnijela su kamere

koje su postavili Obrenovići.

To je, kaže sagovornik Pobje-

de, dodatni trošak.

-Kamera jekoštala800eura, a

dosadašnje štete na vodovodu

više od 12.000 eura – kaže

Obrenović.

Ondodajedaposjedujusvefo-

tografijesa licamjesta, tedaće

ih dostaviti istražnim organi-

ma.

- Smatramo da sada Osnovno

državnotužilaštvoimadovolj-

nodokazadabrzoreaguje.To

-

kom prethodne dvije godine

smo izvođenjem stručnih eki-

pa na lice mjesta dokazali da

izvorište Mala voda koje mi

koristimo, ne ugrožava ostala

izvorišta. Očekujemo od nad-

ležnih organa da budemo za-

štićeni kao građani - naglasio

jeObrenović.

Dr. P.

Herceg Novi: Mještani Ubala prijete blokadomputa ka deponiji

Guše seudimu

dvamjeseca

HERCEGNOVI

Mještani

Ubala, koji sekako tvrde, od

14. juna gušeudimu saobli-

žnjedeponijeTisove grede,

zahtijevajuodnadležnihu

opštini i Čistoći dapohit-

nompostupku sanirajupo-

žaru trupudeponije.

Ukoliko im taj zahtjev ne rije-

še,poriječimaGoranaVukovi-

ća, člana Savjeta MZ Ubli, or-

ganizovaće protest i blokirati

put koji vodi ka deponiji.

- Iz loklane uprave su nam26.

jula obećali da će problem za

desetak dana biti riješen, ali

obećanje nije ispunjeno. Dim

je stalno prisutan, skoro dva

mjeseca. Kadadunebura, dim

padne naUble, i onomalo sta-

novništva koje je stalno nasta-

njeno, sezlopati –kazao jeVu-

ković.

Ogorčenje, jerkakokakokaže,

nadležni ne govore istinuo se-

lu i deponiji.

-Govoreda jesveuredui sani-

rano, a mi se davimo u dimu

skoro dva mjeseca. Ne znam

Iz loklane uprave su nam26. jula obećali da će

problemza desetak dana biti riješen. Dim je stalno

prisutan, skoro dvamjeseca. Kada dune bura, dim

padne na Uble, i onomalo stanovništva koje je stalno

nastanjeno, se zlopati – kaže GoranVuković

Vladimir Arsić vjeruje da će proces dimljenja uskoro prestati,

jer se otpad sada odlaže na donji, neiskorišćeni dio deponije.

- Opština nam je pomogla da regulišemo pitanje prilaznog

puta na donji dio deponije. Put je proširen a investicija je

koštala oko 20.000 eura. Naši kamioni sada bez problema

odlaze i deponuju otpad u „mrtvom“ dijelu deponije – rekao

je Arsić.

Arsić:Procesdimljenja

uskoroćeprestati

nakojinačinćesrediti,vodom,

pjenom, zemljom, ali upozo-

ravam, nebude li bilougašeno,

blokiraćemo jedini put ka de-

poniji i gradće sedaviti usme-

ću. Ne volimo to da radimo,

volimo naš grad, ali je zaista

neizdrživo - poručio je Vuko-

vić.

On ističedamještani traže i da

se deponija izmjesti van okru-

ga sela.

Vršilac dužnosti direktora Či-

stoće, Vladimir Arsić je kazao

da su uspjeli deponiju da do-

vedu u dosta pristojno stanje,

te da zapaljene djelove depo-

nije pokrivaju zemljom.

- Tačno je da još ima dima, ali

njegovakoličinasezaistasma-

njila. Ubli jesu u neposrednoj

blizini i mi shvatamo problem

i pokušavamo na svaki način

da ga riješimo - kazao jeArsić.

Požar na deponiji Tisove gre-

de izbio je 14. juna, a eskalirao

je nakon dvije sedmice. Tada

je intervencijomvatrogasaca i

zaposlenih u Čistoći lokalizo-

van ali je dimstalnoprisutan.

- Ima situacija kada se dim

spusti na Uble, i to zaista jeste

problem, u to smo se uvjerili.

Sreća je, štototrajevrlokratko

- kazao jeArsić.

Ž.K.

DIMIOD14.JUNA:

DeponijaTisovegrede

KAMERENEMA,OSTALEFOTOGRAFIJE:

Počinioci uhvaćeni nadjelu