Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 11. avgust 2018.

CrnomGorom

Bar:

Predsjednik opštine, direktori regionalnog i lokalnog vodovoda o snabdijevanju opštine

Našli rješenjezaDobru

vodu i Veliki pijesak

Jevrić:

Spremni smo da se zadužimo kod Evropske banke za obnovu i razvoj 16miliona

eura.

Raičević:

U septembru je planiran početak izgradnje rezervoara u Zaljevu, čime

ćemo poboljšati snabdijevanje područja - naselja Sveti Ivan, Zaljeva i Polja.

Pajović:

Građani Bara i turisti piju kvalitetnu vodu koje ima u dovoljnimkoličinama

BAR

-Regionalni vodovod je

spremanda se, ukoliko sve

bude teklopremaplanu, za-

duži kodEvropskebanke za

obnovu i razvoj 16miliona

eura i da ta sredstvauloži u

rješavanjeproblema snabdi-

jevanja, prečišćavanja i odvo-

daotpadnihvodauDobroj

vodi i Velikompijesku–ka-

zao jedirektorRegionalnog

vodovodaGoranJevrić.

On je nakon sastanka sa pred-

sjednikom opštine Dušanom

RaičevićemidirektoromVodo-

voda i kanalizacije Zoranom

Pajovićem kazao da će od na-

redne sezone urednije snabdi-

jevanje imati područja Bara

kojima je to sada problem.

-Mislimda smonadobrompu-

tu da u veoma kratkomroku ri-

ješimo problem. Donijeli smo

odluku da od šest odvojaka iz-

građenih 2011. godine (do sada

je u funkciji bio samo jedan) u

susret narednoj turističkoj se-

zoni funkcionišu još najmanje

četiri.Timećesestvoritiozbilj-

ni preduslovi za bolji kvalitet

snabdijevanja građana Bara i

dati dodatni zamajac razvoju

turističkeprivrede.Zadovoljan

sam, danas smo pronašli rješe-

nje i za problemSutomora, Ča-

nja - istakao je Jevrić.

On je podsjetio da je rukovod-

stvo opštine Bar 70-ih godina

prošlog vijeka bilo zagovornik

izgradnje regionalnog vodosi-

stema. I predsjednik opštine

Bar Dušan Raičević je zadovo-

ljanučinkomsastanka.

- U četvorogodišnjem periodu

ćemointenzivnijerazvijatiivo-

dovodnu i kanalizacionu mre-

žu, radi preuzimanja većih ko-

ličina iz regionalnog sistema.

Ovaj sastanak potvrdio je spre-

mnost i mene i mog tima da se

uhvatimo u koštac sa rješava-

njem višedecenijskih životnih

UNaPrEĐENJEVODNEPOLITIKE:

Sa sastankauBaru

PrOJEKaTZaPOŠTOVaNJE:

RaičevićuručujeJevrićuknjigu ,,100 događaja“

Odgovarajući na novinarsko

pitanje da li će voda poskupiti,

direktor Regionalnog vodo-

voda je podsjećajući da je

„voda iz tog sistema najjeftini-

ja voda u Crnoj Gori - 37 centi

pometro kubnom“ utvrdio da

„ne vidi razlog zbog kojeg bi

voda trebalo da poskupi“.

- Smatramda će kroz zakon-

ske uslove koje je stvorila

Vlada doći do izjednačavanja

cijena vode, pa ne treba

očekivati taj dodatni namet

na budžet građana. Voda će

i pojeftiniti ako budemo opti-

mizovali poslovanje, pri čemu

tvrdimda korišćenjem većih

kapaciteta regionalnog siste-

ma, voda u Barumože i da

pojeftini i bude boljeg kvalite-

ta. Na tome ćemo zajednički

raditi - istakao je Jevrić.

Direktor Regionalnog vodo-

voda podvlači da je voda iz

tog sistema visokog kvaliteta

„znatno bolja od flaširanih“ i

uputio apel na građane i turi-

ste smještene u Baru da nju

konzumiraju.

Jevrić:Nemarazlogadavodaposkupi

izazova građana Bara. Na taj

način ćemo obezbijediti bolje

mogućnosti za razvoj turizma i

ponuditi životnu perspektivu

građanimaMrkojevićaiostalih

mjestaubarskomzaleđu-naja-

vio jeRaičević.

Predsjednik opštine Bar je ista-

kao da je na sastanku sa pred-

stavnicimaVodakoma i konsul-

tantskenadzornekućeDahlem,

koja prati realizaciju projekta

vodosnabdijevanja, u septem-

bru planiran početak izgradnje

rezervoara uZaljevu.

- Time će funkcionisati još je-

dan od odvojaka Regionalnog

vodovoda, poboljšaće se snab-

dijevanje još jednogbezvodnog

područja - naselja Sveti Ivan,

potom i Zaljeva i Polja i otvoriti

perspektiva za razvoj mreže ka

Velikompijesku.Definisalismo

da već do 2020. idemo u pravcu

izgradnje nedostajuće vodo-

vodnemreže i time bitno utiče-

mo na rješavanje problema i u

drugim djelovima opštine koji

nemaju uredno vodosnabdije-

vanje - kazao jeRaičević.

PrvičovjekBarajenajaviodaće

do kraja iduće nedjelje biti za-

vršen izvještaj o realizaciji svih

KOLaŠIN:

Usljed obilnih kiša odgođena kosidba, farmeri strahuju kako će zimus prehraniti stoku

Kouavgustukosi, sijenoprosi

Uzalud je, kažu

stočari, ovih

nekoliko toplih

dana kada je trava

ostarala. Pojedini

mještani palili su

satrulo sijeno kako

bi spaslili livade

KOLAŠIN

- Junske i julske

upornekiše supomjerile se-

zonukosidbe ali i donijele

brojnenevolje stočarima i

tonevoljenakojenijesuna-

vikli –nedostatak sijena.

hitnih mjera koje je definisao

radnog tima u decembru 2014.

godine, među kojima je jedna

od prioritetnih ona koja se tiče

urednog snabdijevanja Suto-

mora, naseljaHaj-nehaj.

NakonsastankauBarudirektor

Regionalnog vodovoda je ista-

kao da je u proteklom četvoro-

godišnjemperiodu topreduze-

će imalo veliki broj zahtjeva

privrednih subjekata sa pod-

ručja barske opštine i građana

iz pojedinihmjesnih zajednica

koji su izrazili želju da svoje

objekte priključe na regionalni

vodovodni sistem.

-Analizirajućisituacijuirazgo-

varajaći sa mještanima i čelni-

cima tih privrednih subjekata,

Ministarstvoodrživograzvojai

turizma je iniciralo izmjene u

postojećem zakonu, pa novi

predviđa mogućnost da Regio-

nalni vodovod osim vodovod-

nim preduzećima, vodu može

da direktno prodaje i drugim

potrošačima - mjesnim zajed-

nicama ili većim privrednim

subjektima, hotelskim kom-

pleksima... Usvajanjem novog

zakona u julu 2016. godine,

stvorili susepreduslovi dakan-

didujemonoveprojekte.Nada-

našnjemsastankusmoformali-

zovali da će jedan od prvih

takvih projekata, ako saradnja

sa opštinom Bar bude tekla u

pravcu kako smo se danas do-

govorili, biti upravo investicija

u atraktivnombarskom zaleđu

- najavio je Jevrić.

Budući da Bar ima veliki broj

hotela u kojima nije adekvatno

riješeno snabdijevanje vodom,

Regionalni vodovod je, kako

ističe njegov čelni čovjek „ap-

solutno spreman da i u tomdi-

jelu izađe u susret“.

Direktor preduzeća Vodovod i

kanalizacijaZoranPajovićkaže

da građani Bara i turisti piju

kvalitetnu vodu koje ima u do-

voljnimkoličinama.

- Raspolažemo sa 500 sekun-

dnih litara, što je dovoljna koli-

čina. Problemi su najizraženiji

u dva područja koja se snabdi-

jevaju sa vodoizvorišta Zaljevo

i Sustaš. Već 1. septembrapoče-

će radovi na izgradnji rezervo-

arauZaljevu, čijimzavršetkom

će to područje imati dovoljne

količinevode-kazao jePajović.

On je naveo da osim građana

Bara,zadovoljstvozbogdobrog

ikonstruktivnogsastankauop-

štini sa predstavnicima Regio-

nalnog vodovoda, najviše ima

Vodovod.

- Planovi su ambiciozni, nared-

ne godine je predviđeno preu-

zimanje 200 litara vode u se-

kindi iz sistema regionalnog

sistema, a raduje najava radova

u bezvodnimpodručjima Veli-

kog pijeska i Utjehe - kazao je

Pajović.

DušanRaičevićpokloniojeGo-

ranu Jevriću knjigu ,,100 doga-

đaja iz istorije Crne Gore“ (Iz-

davač Nova Pobjeda) među

kojima je i izgradnja regional-

nog vodovoda.

V.K.V.

Zato strahujuda će imstoka

ostati gladna.

Tomica Adžić, farmer iz Tre-

baljevapričakako imkišanije

dozvolila da imaju ni jedan

pravi radni danna livadi.

- I ono što smo uspjeli da po-

kosimo, nijesmomogli popla-

stiti kako treba - pričaAdžić.

Sijeno je od velike vlage uni-

šteno, nije se moglo balirati.

Neki domaćini su ga spalili da

bi se sačuvala livada. I ono što

se plasti i balira ovih dana ne-

ma dovoljni kvalitet.

- Vjerujem da će ovo uzroko-

vati skok cijena stočne hrane

ali i sijena - priča Adžić. On

ovih dana bezuspješno traži

ima linekošenihlivadakojesu

sačuvale kvalitet za kosidbu.

Ratko Pejić, poznati proizvo-

đač lisnatog sira izPadeža ka-

že da su ovih nekoliko toplih

dana bili uzaludni kada je tra-

va ostarala. I trava ima svoje

vrijeme kada je u punom jeku

i kada se kosi i „pretvara“ u

kvalitetno sijeno.

- Sijena već nema gdje da se

kupi, acijenaćemurasti tamo

gdje ga bude bilo. Još ne mo-

žemo utvrditi koliko će nam

sijena nedostajati. Ne znamo

ni šta ćemouraditi sapostoje-

ćimstočnimfondom.Pokuša-

ćemo da ga zadržimo jer su

sve tokravekoje semuzu i da-

ju kvalitetno mlijeko - ističe

Pejić.

Milivoje i SvetlanaMilošević

su na svom katunu na planini

Sinjavini i kažudaćepokušati

da ostanu što duže na planini.

Na njihovim livadama u selu

Plana, kiša jevišenegoprepo-

lovila rod pa će za farmu od

deset krava biti i te kakoveliki

problemnabaviti sijeno...

Dr. P.

STOKaOSTaLaBEZHraNE:

Sijenonijemogućepokupiti

TIVAT

Školski brod ,,Jadran“

TIVAT

–Proslava85go-

dina školskogbroda

,,Jadran“ obilježiće se

nizommanifestacija.

Vožnja brodom i aukcija

slika za prijatelje broda

održaće se u subotu od

11:30 do 15:30 časova.

,,Dan otvorenih vrata“

školskog broda ,,Jadran“

održaće se 15. avgusta od

devet do 19 časova, a na-

stupiće hrvatska pjevači-

caVana.

Izložba fotografija u ti-

vatskoj galeriji Buća tra-

jaćeod17. do25. avgusta, a

jedriličarska regata biće

održana 18. avgusta.

„Jadran“ je jedrenjak tipa

„barkantin“ deplasmana

od 737 tona i dužinom od

64 metara. Izgrađen je u

Hamburgu, u Njemačkoj,

1933. godine. Mornarica

Kraljevine Jugoslavije

potpisala je ugovor za

gradnju broda sa njema-

čakim brodogradlištem

,,H.C. Stulcken Sohn“ 4.

septembra 1930. godine.

Brod je porinut 25. juna

1931. godine, dobivši ime

,,Jadran“.Gradnja i završ-

no opremanje broda

okončano je u junu 1933,

kada je brod zaplovio za

domovinu. U svoju tadaš-

nju i sadašnju luku Tivat,

uz svečani doček, uplovio

je 16. jula iste godine.

Školski brod ,,Jadran“ u

flotnu listu ratne morna-

riceKraljevine Jugoslavi-

je upisan je 19. avgusta

1933. godine, što se obilje-

žava kaoDanbroda.

Ovaj brod je do sada pre-

valio više od 400.000

morskihmilja, obišao go-

tovo sve luke u Evropi, od

Crnog doBaltičkogmora.

T. Č.

,,Jadran“

slavi 85

godina