Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 10. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

MašanuČo-

guriću, koji se tereti zadvo-

strukoubistvobraćeDanije-

la iDavorinaĆulafića,

sudiće se 18. septembrapred

Apelacionimsudom. Čogu-

riću je suđenje zakazanona-

kondvijeukinutepresude

Višeg sudauPodgorici.

BraćaĆulafićubijena su15. fe-

bruara 2014. u kafiću ,,Mo-

skva“ na Starom aerodromu u

Podgorici. Jedan od metaka

koje je Čogurić ispalio lakše je

povrijedio trudnicu Ernanu

Bećović (23), koja je u lokalu

boravila kao gost.

Oba puta Viši sud je Čogurića

osudio na 13 i po godina robije

alisutepresudeukinte.Apela-

cioni sud je početkomdecem-

bra2016.Ukinuoprvostepenu

presudukojomjesudijaVladi-

mir Novović osudio Čogurića

na 13 godina i šest mjeseci

zbogteškogubistvauprekora-

čenjugranicanužne odbrane i

zbog nedozvoljenog držanja

oružja.

Danijel Ćulafić, kojem je Čo-

gurić pucaou glavu, namjestu

je ostao mrtav, a njegov stariji

brat, teško ranjen, izašao je

ispred kafića, nakon čega je

pao.

Predmet je dodijeljen sutkinji

VesniMoštrokol koja jeČogu-

rića osudila na istovjetnu ka-

znu ali je Apelacioni sud uki-

nuo i ovuodluku.

U obrazloženju presude ona

navodi da se Čogurić nije bra-

nio srazmjerno napadu. Bra-

nilac Čogurića, advokat Dani-

lo Mićović je obrazloženje

sudaocijeniokaonedopustivo

sobziromna toda jeokrivljeni

bio napadnut metalnim bok-

som - predmetom kojim je

mogao biti ubijen.

Mićović je ranije u završnim

riječima zatražio oslobađaju-

ću presudu, ističući da se radi

o klasičnoj nužnoj odbrani,

dok je tužilac Miloš Šoškić

predložio maksimalnu za-

tvorskukaznuod40godina.

Predstavnik oštećene porodi-

ceBorislavĆulafić, otacubije-

nebraće, ranije jetražioizuze-

će sudije Moštrokol, a na

posljednjempretresu optužio

je i tužioca da ima krunsku

ulogu ,,u suđenju koje je far-

sa“.

On je kazao da je svjedočenje

Edina Kolašinca bilo u režiji

odbrane, tvrdeći da je neko iz

policijenamjestuubistvapod-

metnuometalni boks i pomje-

rao tijelo njegovog sina Dani-

jela. On tvrdi i da je njegov sin

,,ovjeren“, što je vještak odba-

cio.

Sa druge strane, optuženi Čo-

gurić je prilikom davanja za-

vršnih riječi oba puta izrazio

kajanjenavodeći damu je jako

teško da živi sa teretom trage-

dije koja se dogodila februara

2014. godine.

Nekoliko puta je isticao da bi

volio da je on na mjestu braće

Ćulafić.

Prema optužnici, Čogurić je

15. februara 2014. godine sa

umišljajem ubio braću Ćula-

fić,usmrtivšiihsatrihicaispa-

ljenaizrevolvera.Sadvahicau

glavuigrudnikošubiojeDani-

jela, dok je jedan hitac ispalio

u Davorina. Jedan od hitaca

koji su pogodili Ćulafiće na-

stavio je putanju i ranio Ernu

Baković u desnu nadlakticu,

nanoseći joj lakšupovredu.

B.R.

Okrivljenomza ubistvo braće Ćula ć ponovo će se suditi

MašanČogurićpred

sudom18. septembra

SaprivođenjaČogurića

PODGORICA

Italijanski

mediji objavili suvideo sni-

makakcije zaplijene 20 tona

hašišavrijednog65miliona

eura, aukojoj jeuhapšeno 11

Crnogoraca, prenosi rimska

,,Republika“.

Na snimku se vidi presrijetanje

broda ,,Venus“ i istovar hašišau

Luci uPlaremu.

Istražni sudija Marko Gaeta

potvrdio je da su uhapšeni

Marko Borozan, Uglješa Kova-

čević,VladimirŽivković,Srđan

Matijević, Stanko Tomičić,

Ljubomir Bakočević, Milan

Kovačević,DragoljubMrgudo-

vić,VladimirLipovina,Božidar

Barović i Velimir Latković.

Hapšenje je pozdravio i mini-

star unutrašnjih poslova Ma-

teoSalvini, koji jenajavioda će

borba protiv trgovine narkoti-

ka biti jedan od prioriteta Vla-

de.

Pregledombroda,,Venus“,koji

je izMaroka krenuo za Libiju,

italijanskapolicijajeprošlene-

djelje u skrivenim prostorija-

ma - štekovima pronašla uku-

pno 20 tona hašiša.

Iz crnogorske policije u srije-

du su zvanično saopštili da je

do realizacije ove velike akcije

došlo na inicijativu naše poli-

cije, koja je sve informacije

proslijedila američkoj agenciji

DEA i kolegama iz Italije.

- Prve informacije potekle su

od službenika crnogorske po-

licije–kazao jenakonferenciji

za medije pomoćnik Uprave

policijeEnis Baković.

Baković je naveo da je ova za-

pljena hašiša najveća u regio-

nu u posljednje vrijeme. Ista-

kao je da značaj ove akcije jer

pokazuje odlučnost crnogor-

skepolicijedasuzbijeaktivno-

sti kriminalnihgrupa.

Kako je rekao, unarednompe-

riodu fokus djelovanja biće

borba protiv organizovanog

kriminala i jačanje međuinsti-

tucionalne saradnje, prije sve-

ga saTužilaštvom.

C.H.

Italijanski medij ,,Republika“ objavila snimak akcije zaplijene 20 tona hašiša

Gdje je svebila sakrivena

drogaod65milionaeura

Saakcijeu Italiji

KOTOR

Osnovno državno

tužilaštvo u Kotoru formiralo je

predmet protiv Petra Kovačevi-

ća (36) iz Kotora, koji je prije tri

dana gliseromudario ruskinju

Kseniju Korzovu (28) dok se

kupala umoru.

Kovačević se tereti za teško

djelo protiv bezbjednosti javnog

saobraćaja, a nakon saslušanja

kod tužioca pušten je da se

brani sa slobode.

Incident se dogodio u pone-

djeljak na 400 500metara od

svjetionika ,,Tre sorele“ kod

Prčanja kada je došlo do kon-

takta glisera koji je plovio pod

američkom zastavom, a kojim je

upravljao Kovačević.

Korzova je od udara zadobila

teške tjelesne povrede.

Nakon što je Ruskinju zakačio

gliserom, Kovačević je izvukao

iz mora i pozvao hitnu pomoć.

Ona je prevezena u kotorsku

bolnicu gdje su joj konstatova-

ne teške tjelesne povrede.

Ovo je četvrta nezgoda namoru

u posljednjih dvadeset dana. U

sudarumotorne jahte ,,Fliper“

i jedrilice ,,Karuker“ poginuli su

poljski državljani Pjotr Martin

Makovski (39) i Emilia Agneska

Pjaskovska (46).

Samo deset dana prije ove tra-

gedije, u Ulcinju su na Velikoj

plaži poginuli slovenački držav-

ljani, majka i sin, Z. I. (35) i J. I.

(10). Oni su bili na turističkom

brodu kada ih je udarila ,,bana-

na“, koju je prevozio gliser.

M. L. – S.M.

Osnovno tužilaštvouKotoru

Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru pokrenulo

izviđaj zbog incidenta namoru kod Prčanja

Formiranpredmet

protivKovačevića,

braniće se sa slobode

BIJELOPOLJE

U dvorištu porodične kuće Raifa Međedovića u

naselju Loznice kod Bijelog Polja, juče ujutru oko 4,30 sati aktivi-

rana je eksplozivna naprava.

U eksploziji, na sreću, nije bilo povrijeđenih.

Uviđaj je obavila državna tužiteljka Katarina Kljajević uz pomoć

pripadnika policije.

Istragom će se utvrditi motiv eksplozije.

V. Šb.

Samjestaeksplozije

Eksplozija u naselju Loznice kod Bijelog Polja

BombomudvorišteMeđedovića

BEOGRAD

Srpskapolicijauhapsila

je jučeuBeograduP.M. (27), zbog

sumnjeda je 21. junaove godineuBe-

ogradu savišehitacausmrtioSavu

Stevovića (45) izNikšića, pišeBlic.

Kako prenose srpski mediji, sumnja se

da je P.M. u Ulici Milana Jovanović u

Stevovića, koji se bio u parkiranom au-

tomobilu, ispalio više projektila.

OdzadobijenihpovredaStevovićjepre-

minuona licumjesta.

Nikšićanin je ubijen na svega 10metara

od ulaza u zgradu u kojoj je živio sa po-

rodicomuŽarkovu, okoponoći.

Tekštojeparkiraoautomobil,,minimo-

ris“švajcarskihtablica, izprikrajkagdje

su ga čekale ubice isparkirao se bijeli

BMW iz kojeg je ubica iz automatskog

oružja ispalio skoro 30metaka. Smrto-

nosne povrede zadobio je hicima u gla-

vu.

- Ubice su znale gdje on živi te su ga če-

kale da se vrati kući. Kada suvidjeli nje-

gov automobil, imali su dovoljno vre-

mena da se isparkiraju i da pucaju iz

njega dok on još nije izašao – kazao je

sagovornikBlica.

Nakon egzekucije počinioci su pobjegli

u pravcu Vidikovca, gdje su zapalili

BMWsa lažnimtablicama, kojim je po-

činjenoubistvo.

Prema saznanjima Blica, Stevanović je

posljednjihdesetak godina živiouŠvaj-

carskoj gdje je bio poznat tamošnjim

istražnimorganimazbogvezesapodze-

mljemu toj zemlji.

- Tamo se bavioposlovima sa drogomte

je zbog toga izvjesno vrijeme proveo u

zatvoru. Nakon odležane kazne on je

pušten na slobodu i nedavno se vratio u

Srbiju. Sumnja seda je imaoneraščišće-

neračunesakriminalcimauŠvajcarskoj

te je zbog toga ubijen - kaže izvor Blica

upoznat sa istragom.

Godinama prije njegovog odlaska u

Švajcarskunizaojekrivičnadjela,apro-

tiv njega podignute su čak 23 krivične

prijave.

C.H.

CETINJE

Policija je na Cetinju uhapsila je B.R. (22) iz Andrijevice,

zbog sumnje da je prije dva mjeseca iz hotela Monte Rosa, na Iva-

novimKoritima, ukrao skoro dvije hiljade eura.

Iz Uprave policije je saopšteno da je B.R. u noći između 12. i 13.

juna, provalio u prostorije hotela, odakle je iz sefa ukrao skoro

dvije hiljade eura i risiver.

B.R. će biti priveden tužiocu zbog osnovane sumnje da je počinio

krivično djelo teška krađa.

M. L.

Uhapšen Andrijevčanin na Cetinju

Osumnjičenda je iz sefa

ukraoskoro2.000eura

ILUSTRACIJA

AkcijaMinistarstva unutrašnih poslova Srbije

Osumnjičenomzaubistvo

Nikšićanina stavljene lisice

ARHIVA POBJEDE