Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 10. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

Izjavukakvu

jedao „u sredCrneGore“

patrijarhSrpskepravoslav-

ne crkve Irinej, da jepoložaj

te crkveunašoj zemlji gori

negouvrijemeosmanske

okupacije, ada je status Srba

kaoudobaNezavisneDrža-

veHrvatske, „možedada je-

danpatrijarh, samoakone-

manikavu svijest o sebi, o

svomeposlanju i značaju

sopstvene izgovorene rije-

či“.

TojeocijeniomitropolitCrno-

gorske pravoslavne crkveMi-

hailo komentarišući Irinejevu

izjavu tokomnedavne posjete

Crnoj Gori, ističući da „patri-

jarhtrebadasezalažezapore-

dakkoji jebožji prst ispisaona

Mojsijevim tablicama u deset

prostih rečenica, u kojima su

sadržane deset Božjih zapovi-

jesti“.

OMORALU

- Ovakvim izjavama prešao je

granice svoga poziva – poru-

čio jeMihailo.

Umišljen da se u njegovoj

osobnosti pojavljuje samGos-

pod, dodao je mitropolit CPC,

Irinej „umišlja da polaže ne-

prikosnoveno pravo da nam

drži slovo i neosnovano optu-

žuje“.

- Ane brine ga štomuneki po-

povi i vladike sablažnjavaju

javnost vršeći zločine pedofi-

lijezbogkojihjepropalaSodo-

ma i Gomora – naglasio jeMi-

hailo.

Ističe da „arhijerej treba da

bude slika Hristova da bi bio

dostojan visoke časti, ali kad

suon i njegovi upitanju tonije

slučaj“.

- Umjesto da sijaju vrlinama, i

on i svi njegovi su ukrašeni

svimmogućimmanama. Pre-

stupili su od svih deset božjih

zapovijesti; šestu koja zabra-

njuje ubijanje, prekršili su sla-

njem svoga naroda u ratove

protiv drugih naroda u Bosni i

Hercegovini i Hrvatskoj;

osmu,kojanalažedanekrade-

mo, prekršili su krađom crno-

gorske crkvene državne i na-

rodne imov i ne ; deve t u

zapovijestdaneśedočimolaž-

no na bližnjega svoga, izmet-

nuli su umržnju na nas kao da

smo im najgori neprijatelji.

Ima tome razloga, a on je fi-

nansijskenaravi –kategoričan

jemitropolitMihailo.

Nijemoralno da prebogata cr-

kva, kakva je Srpska, i to za-

hvaljujućicrnogorskimmana-

stirima i vlastima koje to

dozvoljavaju, siromašnome

narodu popuje o brizi za nje-

govo dobro, a istovremeno se

vladike i popovi voze u pre-

skupim limuzinama i grade

zgrade, hotele i turističke

komplekse – poručio je juče

mitropolit CPC.

REAKCIJE

On je kategoričan da se tome

mora stati nakraj novimzako-

nomoslobodivjeroispovijesti.

Srpski patrijarh je tokom po-

sjeteCrnojGori, krajemjula, u

intervjuu dnevniku Dan, sa-

opštio ocjene koje su izazvale

oštru reakciju dijela javnosti,

ali i vlasti. Predsjednik države

Milo Đukanović istog dana

poručiojedaočekujeodIrine-

ja da demantuje navode o sta-

tusu Srba i Srpske crkve u na-

šoj zemlji.

- Moj jedini komentar mogao

bi biti da niko normalan tako

nešto ne može pomisliti, a ka-

moli izgovoriti. Očekujem da

topatrijarhdemantuje -kazao

jeĐukanović tada.

Istakao je i da vjeruje da neće

biti neophodno da Crna Gora

primjenjuje administrativne

mjere, kao što je zabrana ula-

ska u Crnu Goru, poručujući

da „zakoni države Crne Gore

moraju biti identično primje-

njivani nasve“, „pamakarbili i

crkveni velikodostojnici“.

I premijer Duško Marković

oštrojereagovao,naglašavaju-

ći da je Irinej zloupotrijebio

gostoprimstvo.

Iz srpskog političkog korpusa

u Crnoj Gori, s druge strane,

stiglesuporukepodrškeIrine-

ju i njegovimocjenama.

K.K.

PODGORICA

Crveni krst

CrneGore aktivirao je si-

stemzadobijanjemeđuna-

rodnepodrškeodMeđuna-

rodne federacijedruštava

Crvenogkrsta i Crvenogpo-

lumjeseca, krozDREF fond

(Fondzahitnupomoć), za

potrebepružanjahumani-

tarnepomoćimigrantimau

našoj zemlji.

Kako je saopšteno, Crna Gora

se, otvaranjem ,,jadranske ru-

te“,suočilasapovećanimprili-

vommigranata i tražilaca azi-

la.

- Većina njih ulazi u našu ze-

mlju preko Graničnog prijela-

za Božaj, a određeni broj njih

je napušta preko Pljevalja. Ta-

ko su Podgorica i Pljevljamje-

sta sa najvećimbrojemmigra-

natauCrnojGoriiteritorijena

koje je Crveni krst fokusirao

svoje aktivnosti – piše u saop-

štenju.

IzCrvenog krsta navode da su

uprvojpolovini godinepružili

pomoć za oko 1.000 migrana-

ta, što je bio razlog da se naša

organizacijaobratizapodršku

Međunarodnoj federaciji.

- Sredstva izDREF-a su nami-

jenjana za pružanje humani-

tarnepomoćimigrantima(po-

moćuhrani,higijeni,setovima

prve pomoći, uspostavljanja

porodičnihveza)injihovarea-

lizacijaćetrajatidokrajaokto-

bra - naveli su iz Crvenog kr-

sta.

Artikli obezbijeđeni kroz

DREF distribuirani su, direk-

tnokorisnicima koji imajupo-

trebu za humanitarnom po-

moći, što znači da se pomoć

dijeli migrantima/tražiocima

azila koji dolaze u Društveni

centar u Spužu, osobama koje

čekajuprijemuCentru za pri-

hvat, i, kada je potrebno, mi-

grantima/tražiocima azila na

teritoriji opštinePljevlja.

-Dosada jepodijeljenovišeod

200 paketa humanitarne po-

moći, a ukupno je obezbijeđe-

no 2.000, koji se distribuiraju

na osnovu terenske procjene

obučenih zaposlenih i volon-

tera Crvenog krsta – naveli su

iz ove humanitarne organiza-

cije.

Uaktivnostipružanjapodrške

migrantima u Crnoj Gori je

uključeno oko 50 volontera i

10 zaposlenih, a realizacija

DREF-a je dodatni doprinos

pružanju podrške ovim oso-

bama.

Sl.R.

Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve komentarisao ocjene patrijarha SPC

Mihailo: Irinej prešao

granice svogpoziva

Mitropolit Mihailo je istakao

da je Srpska crkva „dobro

organizovano preduzeće

koje se bavi inansijskim i

uopšte privrednim poslo-

vima“.

- Da je tako śedočili smo

obojica sedamdesetih

godina prošloga vijeka; ja

kao predavač umonaškoj

školi u Manastiru Ostrog, a

Irinej kao njen ekonom. Tih

godina, na tri velika crkvena

praznika, znalo se sakupiti

oko 90miliona ondašnjih

dinara. Svaki mjesec, po

sedmina nas, među koji-

ma je bio i današnji srpski

patrijarh, brojalo je novac

po neđelju dana. A svakih

sedamdana, iz Gornjega u

Donji manastir, na konja je

snošen novac u dvije vreće,

nogama utrpavan u njih, a

metalni sipan u treću, koja

je stavljana u antrešelj od

samara. O uplatama iz ino-

stranstva i dragocjenostima

prilaganimManastiru da i

ne govorim. Tako je i danas,

samo je novca i dragocjeno-

sti nabrojeno više. Njime se

inansira cijela Srpska crkva

u zemlji i vani, i još prete-

kne. Zato Beogradska pra-

trijaršija bez riječi oprašta

napad na cijelo jevanđelje

i svih deset božjih zapo-

vijesti, samo ne napad na

prihode iz Manastira Ostrog

– objasnio je Mihailo.

Srpska

crkvadobro

organizovano

preduzeće

Crveni krst aktivirao sistemza dodatnu podršku

migrantima u Crnoj Gori

Pružanjepomoći preko

fondazahitnupomoć

MitropolitMihailo

Irinej i Am lohijeRadović

Nacionalni park Skadarsko jezeo

Populacija

pelikana

uvećana za

58mladih

PODGORICA

Populacija

pelikana uNacionalnom

parku ,,Skadarsko jezero“

uvećana je za 58mladih -

saopštio je ekspertski tim

ornitologa Javnog preduze-

ća za nacionalne parkove i

Prirodnjačkogmuzeja.

- Ornitolozi su upravo realizo-

vali ljetnji aspekt monitoringa

pelikana, zaštićene vrste u

NP ,,Skadarsko jezero“, preko

projekta francuske među-

narodne organizacije Noe

Conservation - navodi se u

saopštenju.

Ističu da su primjenom kon-

zervacionihmetoda godi-

nama, redovnimpatrolnim

kontrolama lokaliteta koja

nastanjuju pelikani, a koje

obavlja Služba zaštite NP

,,Skadarsko jezero“, kao i uz

pomoć videomonitoringa,

obezbijeđeni povoljni uslovi

za njihov razvoj u tom zašti-

ćenomprirodnompodručju.

- Javno preduzeće za naci-

onalne parkove Crne Gore

u saradnji sa domaćim i

međunarodnimorganizaci-

jama realizuje godinama niz

aktivnosti čiji je cilj zaštita,

očuvanje i uspješno gniježđe-

nje značajne ptičje vrste peli-

kana u NP ,,Skadarsko jezero“

- kazao je Elvir Klica direktor

Nacionalnih parkova.

Pelikani su ptice koje se

gnijezde isključivo na malim

ostrvima.

- Nedostatak prirodnih gni-

jezdilišta koja su usljed zara-

stanja Jezera i plavljenja pro-

padala bio je jedan od uzroka

gniježđenja manjeg broja

pelikana u ranijemperiodu.

Zbog toga su naši ornitolozi

u saradnji sa međunarodnim

organizacijama uložili značaj-

nije napore i počeli sa postav-

ljanjem speci ičnih platformi

za gniježđenje pelikan - kaza-

la je Nela Vešović-Dubak

ornitološkinja u Nacionalnim

parkovima.

U NP ,,Skadarsko jezero“ regi-

strovano je oko 200 odraslih

jedinki i 58mladih pelikana u

gnijezdima.

Iz Nacionalnih parkova

pozvali su ljubitelje posma-

tranja ptica da uživaju u toj

turističkoj ponudi i živopi-

snimpredjelima najvećeg

slatkovodnog akvatorijuma

na Balkanu.

N. K.

„Arhijerej treba da bude

slikaHristova da bi bio

dostojanvisoke časti,

ali kad suon i njegovi u

pitanju tonije slučaj“