Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 10. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Nedostaci

na četiri vagona, koji suune-

djeljuvraćeni sa remonta iz

Zrenjanjina, akoje suutvr-

dili izkontrolno-prijemnog

organa zaputničkakola i

tehničko-pregledne jedinice

uBaru, nemoguuticati na

bezbjednost saobraćaja, sa-

opšteno jePobjedi izŽelje-

zničkogprevozaCrneGore.

Najveći boj utvrđenih nedo-

stataka, kako su istakli, odnosi

se na enterijer vagona. Iz Že-

ljezničkog prevozu ističu i da

će zanekolikodana remonteri

izkompanije„Šinovoz“izZre-

njanina, koji su jučestigliuCr-

nu Goru, otkloniti sve nedo-

statke, te da će po okončanju

tog posla četiri vagona biti pu-

štena u saobraćaj.

Odgovarajući na pitanje Po-

bjede da li je u nadležnosti

radnika koji su otputovali u

Zrenjanin da preuzmu vago-

ne, bilo da ocijene i stepen po-

pravke, te ako jeste, zašto su

procijenili da ih treba vratiti u

Crnu Goru sa nedostacima, iz

Željezničkogprevozasukaza-

li da „dolazak vozila iz tako-

zvanih redovnih investicionih

opravki sa određenim nepra-

vilnostima nije rijetkost“.

-Njihovootklanjanjejeobave-

za remontera, koji je izvodio

radove, poprethodnopotpisa-

nomugovoru i ne podrazumi-

jevadodatnefinansijkeobave-

ze našeg društva – naglasili su

oni.

Dodali su da su u ime kompa-

nije„prilikomopravke, primo-

predaje vagona i probne vo-

žnjeuZrenjaninuiZemunuza

Zrenjaninučestvovali rukovo-

dilac službe za putnička kola

tehničkog sektora, kao i pred-

stavnik kontrolno-prijemnog

organa za putnička kola“.

- Na taj način je, početkomav-

gustaovegodine, izvršenapri-

mopredaja četvoro putničkih

kola sa sjedištima tipa „Y“, na-

končega sudopremljenauCr-

nu Goru – kazali su iz Želje-

zničkog prevoza.

Remonteri iz Zrenjanina su

stigli juče, a „s obzirom na to

daseneradi oozbiljnimnedo-

stacima,vezanimprvenstveno

zabezbjednostsaobraćaja,ida

obim radova koje je potrebno

obaviti ne zahtijeva puno vre-

mena“, kola će, kako sunajavi-

li, ubrzo biti uvrštena u sao-

braćaj.

Na pitanje Pobjede da li se isti

scenariozadopremljenačetiri

vagona sanedostacima izZre-

njanina može izbjeći za peti

vagon, čiji se povratak s re-

monta očekuje ubrzo, odno-

sno da li se to može spriječiti

kontrolomu tomgradu, iz Že-

ljezničkog prevoza nijesu di-

rektno odgovorili.

- Kao što je i utvrđeno proce-

durom, primopredaju petog

vagona će izvršiti predstavnik

tehničkog sektora, kao i kon-

trolno-prijemni organ ŽPCG,

kao što je toučinjeno i u sluča-

ju prijema prethodnih četiri

putničkih kola. Kada kola bu-

du dopremljena u Crnu Goru,

izvršiće se i kontrola od strane

kontrolno-prijemnog organa

za putnička kola kao i tehnič-

ko-pregledne jedinice Bar

ŽPCG, nakon čega će kola biti

uvrštena u saobraćaj –napisa-

li su izŽeljezničkog prevoza.

Naglasili sudapremaugovoru

„za usluge redovne opravke

ranga srednje opravke za put-

nička kola sa sjedištima tipa Y,

iznos opravke kola iznosi

45.950 eura bezPDV-a“.

- Po ugovoru za uslugu redov-

ne opravke ranga srednje

opravke za četvoro putničkih

kola tipa Y izdvojeno je

183.800 eura bezPDV-a –pre-

cizirali su izŽeljezničkogpre-

voza.

J. BEHAROVIĆ

PODGORICA

-Mladi uCr-

noj Gori su i daljeneaktivni i

nepokazuju inicijative za

društvenimpromjenama,

poručeno je, izmeđuostalog,

sa jučerašnjegokruglog sto-

lakoji jeorganizovaoCrno-

gorski omladinski forum.

Povodom sedmog rođendana

COF-a, a uoči Danamladih, i u

sklopu projekta ,,Danas sam

mlad/a“, odnosno u okviru

,,ACTO“ kampanje za poveća-

njeušešćamladihuprocesima

donošenja odluka, polemisalo

se juče o učešću omladine u

donošenju odluka na lokal-

nomnivou.

Da su mladi, nažalost, danas

nedovoljno aktivni i neupuće-

ni,kakopopitanjuprocesado-

nošenja odluka, tako i kada je

riječ o volonterizmu, smatra

predstavnica NVOMladiinfo

Montenegro Elma Selmano-

vić.

-Trebavišeraditinapodizanju

njihovesvijesti ipopitanjune-

formalnogobrazovanja.Mladi

ne pokazuju inicijative za

društvenimpromjenama– re-

kla je ona.

A Svetozar Šćekić, predstav-

nik MAPSS-a, je istakao da

Ministarstvo sporta treba da

izradi dvije strategije koje bi

bile korisne mladim ljudima.

Pojasnio je da bi jedna trebalo

da postavi ciljeve na koje će

usmjeravatimlade.

- Drugo rješenje bi trebalo da

se bavi pitanjem ostanka mla-

dih, da ne odlaze iz Crne Gore

– rekao je on.

Danijela Vujošević iz Mini-

starstva sporta, između osta-

log, naovomokruglomstoluje

istakla kako ćeZakonomladi-

ma biti jako koristan.

- Fokus je na osnivanju omla-

dinskihorganizacija.Moramo

da ih osnujemo u svim opšti-

nama – istakla je ona.

Generalna sekretarka COF-a

Milica Žugić, između ostalog,

je ocijenila da je u ovoj priči

problem što u omladinskim

klubovima rade mnogi koji se

nebave tomoblašćui da totre-

ba da se riješi.

N.Đ.

Uočeni nedostaci ne

utičunabezbjednost

Nedostaci seuglavnomodnose

naenterijer vagona

Iz Željezničkog prevoza saopštili da će četiri sporna vagona uskoro biti puštena u saobraćaj

Okrugli sto o učešću omladine u donošenju odluka na lokalnomniovu

Izostaje inicijativa za

društvenimpromjenama

Saokruglog stola

doktoramedicine

ju, ali ne i za inicijativu za

smjenu predsjednika Vladi-

mira Pavićević ili bilo koju

drugu tačku, nevažno je. I su-

štinsko pitanje, koje je oliče-

nje nekorektnog i sindikal-

nog i kolegijalnog i na kraju

ljudskog odnosa, jeste da li

zabranomučestvovanjauod-

lučivanju u toj famoznoj ini-

cijativinekoželiprejudicirati

moj stav - naglašava Velimi-

rović.

Jedini cilj njenog angažmana

u sindkatu je, kako kaže, kao i

većini kolega da ta radnička

asocijacijaštoboljefunkcioni-

še i da radi ukorist članstva.

-Težnjanamjeda timskimra-

dom stvaramo bolje uslove za

životiradzaposlenihuKCCG,

što je valjda i svrha postojanja

sindikalne organizacije. Ne

može se raditi na principu do-

bra sam za kvorum o finansij-

skom izvještaju, a nijesam za

glasanje o povjerenju pred-

sjedniku. Oduzimanje prava

glasa je nedopustiv potez

predsjedavajućeg jer se zna

kome se u demokratiji oduzi-

malopravoglasa,ukojimuslo-

vima i podkojimokolnostima.

To čovjek jednostavno s vri-

jednosnog aspekta ne može

hladno da primi i ne može da

ostane ravnodušan – katego-

rična jeVelimirović.

Iz Sindikalne organizacije

KCCGjuče sunasobavijestili i

da je kancelarija predsjednika

VladimiraPavićevića zatvore-

na. Na vratima je, kažu, oba-

vještenje da su na odmoru do

27. avgusta i daza sve informa-

cije zovu potpredsjednika

Gradimira Rajković. Kako je

Pobjedi kazao Nebojša Rado-

njić, član izvršnog odbora sin-

dikata, to se nikada nije desilo,

odnosno kancelarija je uvijek

bila otvorena.

Predsjednik sindikalne orga-

nizacije KCCGVladimir Pavi-

ćević kazao je prekjuče za Po-

bj edu kako u radni čkoj

asocijaciji na čijem je čelu sve

funkcioniše dobro i da će se

sjednica redovne skupštine

održati u septembru.

- Što se tiče sjednice vanredne

skupštine koja je tražena u

maju ove godine ona je održa-

na. Na toj skupštini, zbog na-

puštanja jednogdijelačlanova

skupštine, sjednica je preki-

nuta.Onikojisujeinciralisuje

inapuštili–rekao jeonidodao

da rade svi organi sindikata.

Poručio je nezadovoljnim de-

legatima skupštine da će u

septembru, na redovnoj sjed-

nici, imati prilikuda se izjasne

o svim ovim pitanjima, pa i o

povjerenju predsjednika, što

će biti na dnevnomredu.

N.KOVAČEVIĆ

Vladimir Pavićević

vić:

ose

tavlja

ga

Bez

razumijevanja

- Sindikat doktora medicine je

samostalna organizacija koja

ne pripada nijednoj radničkoj

asocijaciji- podsjetila je Milena

Popović-Samardžić, dodajući da

su na početku rada pokušali da

uspostave saradnju sa Unijom

slobodnih sindikata.

- Pozvali smo tada Srđu Keko-

vića i razgovarali i ukazivali na

neke stvari koje smo smatrali

spornim i koje bi voljeli da se

promijene i koje bi bile u zajed-

ničkom interesu, ali nijesmo

naišli na razumijevanje. Ni na

kakvu reakciju. Bili su inertni

prema našim iznijetimprimjed-

bama, prijedlozima, sugestija-

ma... Nedostajala je konstruktiv-

nost - kaže naša sagovornica.

Sindikalna organizacija Klinič-

kog centra dio je Unije slobod-

nih sindikata i, kako su prekjuče

kazali za Pobjedu, za pomoć su

se obraćali Uniji i Kekoviću, ali

su naišli na „zid“.

Član izvršnog odbora Sindikal-

ne organizacije KCCG, strukovni

medicinski radiolog Asmir

Pepić, rekao je tada da ako ovaj

sindikat Uniji godišnje uplaćuje

članarinu više od 17.000 eura,

najmanje što su očekivali je

da će Unija pokušati i da riješi

problem sa Pavićevićem, koji je

i zamjenik generalnog sekretara

USSCG Srđe Kekovića.

On je izrazio nadu da će u Uniji

razmisliti još jednom, a da će

njihova sindikalna organizacija,

zavisno od njihovog odgovora

razmisliti što dalje.

- Već nam je u glavi druga opcija

– poručio je Pepić.