Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 10. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Porodicadje-

vojčiceS. Z. izBjelogPolja,

koja jebilana liječenjuuBeo-

graduzbogposljedicakarci-

noma, nije zvaničnoaplicira-

la zapomoćkodFondacije

„Budi human“, rekao je za

Portal Analitikadirektor

FondacijeGoranJovanović.

Ali, kako jeobjasnio, sve i dasu

tražili pomoć, Fondacija imne

bi mogla isplatiti novac sa ra-

čuna Teletona jer troškove li-

ječenja i puta za S. Z. snosi

Fond zdravstva.

Jovanović je rekao da po ugo-

voru koji je Fondacija „Budi

human“ potpisala sa šest tele-

vizija(kojesubileučesniciTe-

letona), prikupljenim sred-

s t v i ma , mo g u p l a ć a t i

isključivo fakture za onemali-

šane kojima nije pomogao

Fond zdrastva.

Dodao je da su ranije djeca

oboljela od karcinoma mogla

da se liječe o trošku Fonda

zdravstva na Klinici za onko-

logiju uBeogradu, ali je nakon

Teletona Fond potpisao ugo-

voresa joščetiri klinikeuItali-

ji, Njemačkoj i Turskoj.

Zbog toga su, kako kaže, po-

krenuli postupakda se izmije-

ni ugovor i dasenovacsaraču-

na Fondacije daje roditeljima

djecekojasuoboljelaodkarci-

noma,apomognutasuodFon-

da zdravstva – onima koji se

liječe uCrnoj Gori 3.000, u Sr-

biji 5.000, a u inostranstvu

15.000 eura.

Jovanović očekuje da bi aneks

ugovora sa šest crnogorskih

televizijakojesuučestvovaleu

prvom crnogorskom Teleto-

nu, kada je prikupljen znatan

dio sredstava, mogao biti pot-

pisanunarednih 15 dana.

Nakonšto jeGoranZejak, otac

djevojčice koja boluje od teš-

kog oblika karcinoma i koja se

oddecembra liječilauBeogra-

du, saopštio da porodica sama

mora da organizuje i snosi

troškove za povratak u Crnu

Goru, izKliničkogcentra suse

početkomovesedmiceoglasili

i saopštili da su oni u ponedje-

ljak ujutro, odmah pošto su

obaviješteni iz beogradskog

instituta da će dijete biti otpu-

šteno iz bolnice, rezervisali

avionske karte za srijedu, jer

nije bilomoguće ranije.

Otac djevojčiceu srijedu je sa-

opštio da je porodica morala

daplati karte i tadasuizFonda

zdravstvasaopštilidadrugači-

jenijebilomoguće, tedaćeoni

najkasnije za sedam dana re-

fundirati te troškove.

Karte su koštale 1.165 eura, jer

jemoralo biti rezervisano šest

mjesta. Djevojčica je u Crnu

Goru stigla upratnjimedecin-

skog tima. Sa aerodroma u

Podgorici odmah je ambulan-

tnim kolima prevezena u bje-

lopoljskubolnicu.

R.D.

PODGORICA

- Predstavni-

ce ženaAzerbejdžana iska-

zale su spremnost za sarad-

nju sa ženama izCrneGore,

prije sveganapolju statusa

ženana ekonomskom, poli-

tičkom, socijalnom, zdra-

stvenom, obrazovnomi rad-

nomaspektu.

Tim povodom održan je sasta-

nak sa predstavnicama NVO

„Žena danas“ u Kulturno-eko-

nomskomcentruAzerbejdžana.

Kako je rekla izvršna direkto-

rica NVO ,,Žena danas“ Rosa

Popović delegaciju iz Azer-

bejdžana su upoznale sa polo-

žajemžena uCrnoj Gori.

- Interesovalo ih je učešće že-

na u društvenom i političkom

životu, ženska prava u sferi

rada, posebno kada je u pita-

nju ostvarivanje prava po

osnovumaterinstva - kazala je

Popović, abilojeriječi iopolo-

žaju žena uAzerbejdžanu.

N.K.

PODGORICA

–Sindikal-

noj organizacijiKliničkog

centra juče je stiglapodrš-

kaSindikatadoktoramedi-

cine jer, kako je zaPobjedu

kazala čelnicaovog sindi-

kataMilenaPopović-Sa-

mardžić, smatrajuda se

„kolegeboreprincipijelno i

zapravu stvar“.

VećinadelegataskupštineSin-

dikalne organizacije Klinič-

kog centra, na čijem je čelu

doktor Vladimir Pavićević,

traži njegovu smjenu, ali i

ostatka rukovodstva jer nijesu

zadovoljni njihovim radom.

Kako je Pobjeda juče objavila,

Pavićević duže vrijeme odbija

da zakaže vanrednu sjednicu

skupštine na zahtjev 33 dele-

gata koji traže njegovo razrje-

šenje. Osim toga, krive ga za

loše rukovođenje ovom rad-

ničkom asocijacijom, ali i za

moguće zloupotrebe funkcije

na kojoj je od2006. godine.

VEĆINA

- Većina u Sindikalnoj organi-

zaciji Kliničkog centra čini

srednji medicinski kadar pa je

razumljivo zašto baš ta većina

traži svog predstavnika na če-

lu. Kolege već duže vrijeme

iskazujunezadovoljstvodosa-

dašnjim rukovođenjem ovom

sindikalnom organizacijom i

nama je sa tog aspekta ne-

shvatljivokako se dr Pavićević

suprotstavljavoljivećine.Ipak

jenačeluteorganizacije12go-

dina i funkcija predsjednika

sindikata nikako ne bi trebalo

da traje toliko dugo - katego-

rična jePopović-Samardžić.

Ističe da bi ona, kada bi u Sin-

dikatudoktoramedicine veći-

na iskazala nezadovoljstvo ra-

dom rukovodstva, bila prva

koja bi dala ostavku.

- To ne bi niko trebalo da traži

od mene i da se poziva na to -

kazala je naša sagovornica.

Navanrednojsjedniciskupšti-

nesindikalneorganizacijeKli-

ničkog centra u maju, kada je

trebaloda se raspravlja oPavi-

ćevićevojsmjeni,onseotvore-

no sukobio sa delegatima ne-

zadovoljnim njegovim radom

nakon što nije dozvolio pred-

stavnici neonatologije Mileni

Velimirovićdaglasa. Sindikal-

cisukategoričnida jetoučinio

jer je znao da nema njenu po-

dršku.

Velimirović je juče Pobjedi

kazala da je ona u redovnoj

proceduri imenovana za

predstavnicu Odjeljenja neo-

natolgije, nakon što je kolegi-

nica na sastanku odjeljenja

saopštilada sepovlači.Nagla-

šava da je odjeljenje koje

predstavljasveadministrativ-

ne procedure vezane za ime-

novanje novog člana, odno-

sno zamj enu onog č i j a

funkcija prestane, sprovelo

pravovremeno.

- Čudno je i tad bilo što je ad-

ministracija Sindikalne orga-

nizacije Kliničkog centra ne-

ko l i ko put a zaht i j eva l a

dodatnaaktaomomimenova-

nju i što treba i ne treba, odno-

sno ipopravilnikuimimopra-

vilnika, ali smo dostavili sve

što je traženo - kazala je Veli-

mirović.

Podsjeća da joj je Pavićević

omogućio da glasa na redov-

noj sjednici na kojoj je njenim

glasom usvojen finansijski iz-

vještajkaojedanodnajznačaj-

nijh dokumenata rada ove

radničke asocijacije.

- Apostrofiram - mojim gla-

som usvojen, uvažavajući na-

ravnoprisustvosvihkolega jer

jemojeprisustvona toj sjedni-

ci obezbijedilo kvorum neop-

hodan za punopravan rad i

odlučivanje. Na vanrednoj

sjednici, održanoj nakon re-

dovne, ja, kako je konstatovao

predsjednik naše sindikalne

organizacije, nijesam imala

pravo glasa. Čudno, zar ne -

kažeVelimirović.

DELEGAT

Konstatuje da ne postoji prav-

ni akt koji bi omogućio proce-

duru po kojoj neko može biti

delegat na jednoj sjednici, ana

drugoj nemože.

-Kako samja tomogla biti le-

galno izabrani delegat za gla-

sanjeo finansijskomizvješta-

Fondacija „Budi human“

Nijebiloosnova

zapomoć

porodici Zejak

DjevojčicaZ.B.ubjelopoljskojbolnici

Žene iz Azerbejdžana žele saradnju

sa CrnomGorom

OBOSTRANOZADOVOLJSTVO:

PosjetauKulturno-ekonomskom

centruAzerbejdžana

Ufokusuženskaprava

Sindikalna organizacija Kliničkog centra dobila podršku Sindikat

Predstavnica neonatologijeMilena

Velimirović, kojoj je Vladimir

Pavićević zabranio da glasa na

vanrednoj sjednici na kojoj se

raspravljalo o njegovoj smjeni, za

Pobjedu je kazala damu njen glas

nije smetao na redovnoj skupštini

kada je usvojen nansijski izvještaj,

jer mu je bio potreban, zato što bez

nje tada ne bi imao kvorum

MilenaPopović-Samardžić

Delegati skupštineSindikalneorganizacijeKCCG iznijeli teškeoptužbena računVladimiraPavićevića

Samardžić-Pop

Neshvatljivozaš

Pavićević suprot

stavuvećinekol

Klinički centar