Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 10. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Berza elek-

trične energije zaBaltik i

nordijski dioEvrope (Nord

Pool) i Evropskaberza

(EPEX-spot) zainteresova-

ne sudauđuuvlasničku

strukturucrnogorskeberze

električne energije, navodi

se informaciji koju jeusvoji-

laVladana sjednici krajem

jula.

- Interes dvije ubjedljivo naj-

veće kompanije u Evropi u

ovoj oblasti daje dodatnu po-

tvrdu atraktivnosti našeg trži-

šta, odnosno potencijala za

budući razvoj – navodi se u

Vladinomdokumentu.

Berza električne energije je

osnovana 7. avgusta prošle go-

dine, a osnivački ulog od

150.000 eura omogućio je

funkcionisanje kompanije za

period od godinu. U prvih go-

dinu rada berze urađen je do-

kumenat koji se tiče identifi-

kacije i evaluacije modela

strateškog partnerstva, obe-

zbjeđen kroz tehničku pomoć

Sekretarijata energetske za-

jednice.

-Baziranonatomdokumentu,

konsultantski tim je zajedno

sa predstavnicima Berze elek-

trične energije izradio RFI,

odnosnozahtjevzainformaci-

jom zainteresovanosti poten-

cijalnih strateških partnera –

kaže se u informaciji.

Dodaje se da je taj dokument

prošao dodatnu obradu užeg

stručnog tima pa je dobijen

dokument koji bi sekoristioza

selekciju i filtriranje zaintere-

sovanih strateških partnera i

kao takav poslat Hrvatskoj

berzi električne energije

(CROPEX) , SEEPEX- u

(Southeast European power

exchange), Berzi električne

energije za Baltik i Nordijski

dioEvrope(Nordpool),GME-

u (Gestore dei Mercati Ener-

getici) iEPEX-spotu(Europe-

anPower Exchange spot).

- Odgovori su dobijeni od

Nord Pool-a i EPEX-a koji su

dostavili kompletnu doku-

mentaciju i informacije koje

su tražene –navodi seuVladi-

nomdokumentuidodajedase

nakon toga pristupilo razgo-

vorima koji su imali zadatak

da iskažu namjeru berze za

strateško/komercijalnimpar-

tnerstvom uz razjašnjavanje

potencijalnih nedoumica oko

nivoa usluge i zahtjeva. Na-

redna faza jepriprema zahtje-

va za konkretnu ponudu, sa

kojima bi se krenulo u konač-

nu tenderskuproceduru.

- Finalni korak će biti raspisi-

vanje tendera, a konsultant je

preporučio da bude zatvore-

nog tipa i sa najbolje rangira-

nim, na osnovu njihove teh-

n i č k e , f u n k c i o n a l n e i

finansijske ponude, stupi u di-

rektne pregovore – kaže se u

informaciji.

U Vladi očekuj da se ovaj dio

okonča do kraja godine, te na

taj način steknu preduslovi za

početak operativnog rada u

trećemkvartalunarednegodi-

ne.

Vlada je zadužila osnivače cr-

nogorske berze da na ime po-

većanja osnivačkih uloga

uplate po 70.000 eura u roku

od 30dana.

S.P.

Rezultati preliminarnih razgovora o integraciji energetskog tržišta

EPEX i NordPool želeudio

ucrnogorskoj berzi struje

Vlada je zadužila

osnivače

tržišta struje

EPCG, CGES i

COTEE da sa

210 hiljada eura

dokapitalizuju

kompaniju, kako

bi se omogućio

njen nesmetan

rad do kraja

naredne godine

PODGORICA

Kompanija

Montenegro rizort, koja

gradi PortoSkadar lejk, za-

brinuta je zbogpredloženih

rješenjaNacrtaprostornog

planaposebnenamjene za

Nacionalni park ,,Skadar-

sko jezero“, koji jena javnoj

raspravi - saopštio jenjen

predsjednikLionel Sonigo.

SCENARIO2

- Predloženim scenarijom 2 -

održivi razvoj planirano je

svođenje projekta Porto Ska-

dar lejk na deset do 20 odsto

planirane zone. To gotovo

znači brisanje rizorta iz no-

vog nacrta. Svođenje cijelog

projekta, vrijednog160milio-

na eura, na ovaj nivo, je apso-

lutno neodrživo i neisplativo

- naveo je Sonigo u saopšte-

nju.

Ocijenio jeda jezanimljivoda

je u konzorcijumu koji je za

potrebe Ministarstva održi-

vog razvoja i turizma pripre-

mionacrt,istakompanijakoja

je radila prethodnu studiju

lokacije za taj prostor 2014.

godine, a to je Centar za arhi-

tekturu i urbanizam, čiji je

osnivačPredragBabić.

- Kao investitor se pitam na

osnovu kojihbitno izmijenje-

nih kriterijuma i saznanja se,

nakon svega nekoliko godina,

prvo predviđaju turistički

kompleksinaovompodručju,

a zatim skoro brišu - naveo je

Sonigo i podsjetio da je pret-

hodnom studijom lokacije

predviđena gradnja dva turi-

stička kompleksa u ovoj zoni

- Porto Skadar lejka iMJ Pro-

perti kompleksa.

Sonigo je saopštio da kapaci-

teti Porto Skadar lejk kom-

pleksa nijesu 600 ljudi, kako

se topredstavlja.

KAPACITET

- Kompleks će imati 51 apar-

tman kapaciteta 110 osoba,

kao i 30 vila predviđenih za

smještaj maksimum osam

osoba po vili. Ukoliko bude-

mo imali 100 posto popunje-

ne kapacitete, to je ukupno

350ljudi, što jeskorodvaputa

manje od brojke kojomse po-

kušava manipulisati javnost -

tvrdi Sonigo.

Prema njegovim riječima,

projekat Porto Skadar lejk

ima neophodnu građevinsku

dozvolu, koju je izdalo resor-

no ministarstvo. Pripremni

radovi na zemjištu koje je u

potpunosti u vlasništvu inve-

stitora počeli su2016. godine.

- Uradili smo sve neophodne

studije i sve su odobrene od

relavantnih institucija. U to-

kuje izradastudije ispitivanja

fito-planktona u ljetnjempe-

riodu i očekujemo da će biti

završenauseptembru.Nakon

potvrđivanja ove studije, pla-

niramo nastavak radova - po-

ručio jeSonigo i preciziraoda

je kompanija do sada u proje-

kat Porto Skadar lejk uložila

desetmiliona eura.

- Projekat poredMontenegro

rizort kompani kao investito-

ra ima i Pizaroti grupu, itali-

jansku kompaniju sa preko

100 godina tradicije. Rizor-

tom će upravljati indijski ho-

telski lanac, Oberoi grupa -

naveo je Sonigo.

Međunarodno iskustvo par-

tnera i primjena ekoloških

standarda u gradnji, kako tvr-

di, garantuju da će na obali

Skadarskog jezera nići jedin-

stveniturističkirizortuEvro-

pi, koji će redefinisati stan-

darde luksuza.

-Ovojeijedinastranainvesti-

cija na teritoriji prijestonice

Cetinje koja bi kreirala izme-

đu 200 i 300 radnihmjesta za

lokalnostanovništvo.Mješta-

ni ovog područja u velikom

brojupodržavajuprojekat,jer

su svjesni da može pomoći

valorizaciji Skadarskog jeze-

ra i donijeti benefite svima -

saopštio je Sonigo i istakao

da u kompaniji vjeruju da će i

Sonigo: Sveli

Skadar lejk

napetinu

SDtraži javnu

raspravunaCetinju

Socijaldemokrate Cetinja apelovale su juče da se javna rasprava

o Nacrtu Prostornog plana NP ,,Skadarsko jezero“ održi u prije-

stonici.

- Prosto je nevjerovatno da su namjere MORT-a bile da javna

rasprava o ovako važnomdokumentu traje samo 20 dana i to u

vrijeme godišnjih odmora, sa okruglim stolomu Podgorici. Zala-

ganjempredsjednika SO Bar Mića Orlandića održana je javna

rasprava u Baru, što je sasvim logično, budući da značajan dio

teritorije opštine Bar obuhvata područje NP „Skadarsko jezero“

– navodi se u saopštenju i naglašava da se taj dokument najviše

tiče Cetinjana, a prvenstveno stanovnika Riječke nahije.

J.Đ.

350

ljudi kapacitet projekta, a

ne 600kako se predstavlja

u javnosti, tvrdi Sonigo

Sa javne rasprave

Iz rmeMontenegro rizort nezadovoljni

NacrtomProstornog plana posebne

namjene za NP ,,Skadarsko jezero“

PODGORICA

Ukupan

priliv stranihdirektnih in-

vesticijauprvihpetmjeseci

ove godine iznosio je 265

miliona eura, aodliv205

miliona, pokazujuprelimi-

narni podaci CBCG. To

znači da jenetopriliv sma-

njenza66odstona 59,9mi-

liona.

- Ovakvo kretanje rezultat je

većegodlivapoosnovuotpla-

te interkompanijskog duga i

prodaje akcija EPCG u vla-

sništvuA2A– objašnjavaju iz

CBCG.

Iz zemlje se po osnovuulaga-

nja rezidenata u inostranstvo

odlilo22,3miliona,doksune-

rezidenti iznijeli 182,8 milio-

na eura.

Priliv stranih direktnih inve-

sticija u formi vlasničkih ula-

ganja iznosio je 115,7 miliona

eura, od čega je u nekretnine

uloženo63,8milionaeura, au

preduzeća i banke 51,8milio-

na eura.

Priliv SDI u formi interkom-

panijskog duga iznosio je

145,4miliona eura.

S.P.

Preliminarni podaci CBCG o stranimdirektnim investicijama

Veći odlivzbogpovlačenja

Italijana izElektroprivrede

PODGORICA

Telenor nudi

postpejd korisnicvcima 30 giga-

bajta (GB) interneta svakogmjese-

ca, uz ugovor na 12 ili 24mjeseca.

- Dodatni internet dobijaju korisni-

ci koji, osimpotpisanog ugovora,

izaberu neki od Play Plus paketa

- saopštili su iz kompanije.

Promotivni period traje od danas

do 20. septembra, a korisnik

promotivnih 30 GB dobija svaki

mjesec do isteka ugovora. Iz Tele-

nora su podsjetili da su pripremili

Nova ponuda kompanije Telenor za postpejd

Svakogmjeseca 30