Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 10. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

Zauzimanje

jasnogpolitičkog stavau

,,slučajuMašulović“ jepita-

nje elementarne ljudske ča-

sti i poštovanja sopstvene

istorije i tradicije, ocijenio je

NebojšaMedojevićposlanik

Demokratskog fronta, na-

kon štoDFnijeuspioda sa-

kupi potpise zaodržavanje

vanredne sjedniceSkupšti-

ne zbog toga što inicijativu

nijesupotpisalepartijeSDP,

DCG, Ura iDemos.

-Bečić,Abazović,Krivokapić i

LekićosuđujuzločineSrba,ali

ne osuđuju zločine nad Srbi-

ma. To se ne može drugačije

nazvati nego srbofobija - ka-

zao jeMedojević.

Prema njegovim riječima, Cr-

naGoranemožebitianticrno-

gorska kakva je bila 90-ih, ali

n i a n t i s r p s k a

ka-

kva je danas.

- Neophodno

je naći odr-

živ i zdrav

balans, kao

što radi DF

- zaključio

TIVAT

SinišaKusovacnovi

jepredsjednikopštineTivat,

odlučeno jena jučerašnjoj

sjednici lokalnogparlamen-

ta. ZadrKusovca suglasala

23odbornikavladajućeDPS-

SD-HGI koalicije. Protivnje-

govog imenovanja glasalo je

šest odbornikaTivatske akci-

je, Socijaldemokratskeparti-

je, Bokeškog foruma i Socija-

lističkenarodnepartije.

Kusovac je, nakon izbora, ka-

zao da će u naredne dvije godi-

ne završiti brojne započete

projekte sakojima jeDPSpobi-

jedio na lokalnim izborima

2016. godine.

- To se odnosi na kanalizaciju u

Donjoj Lastvi i u višimdjelovi-

maTivta, kružne tokove, proši-

renje ulica, vodosnabdijevanje

u Gradiošnici, puteve MR1 i

MR2. Treba izgraditi Vatroga-

sni dom, Centar za djecu sa po-

sebnim potrebama. Tu su

sportskitereni,igrališta,rekon-

strukcija stadiona i sportske

dvorane.Trebadabudekreiran

dobar i kvalitetanpreduzetnič-

ki ambijent sa strateškim inve-

stitorima - kazao je novi pred-

sjednik opštineTivat.

Kusovac jekazaodabudućnost

crnogorskih aerodroma nije

politička nego čista biznis pri-

ča.

- JP „Aerodromi CrneGore“ su

konstituisani kao akcionarsko

društvočiji je vlasnikVladaCr-

neGorekoja,kadsukoncesijeu

pitanju, daje svoj paket akcija.

Koliko i na koji način je opština

Tivat umogućnosti da se zašti-

ti, to ćemo vidjeti kroz zajed-

ničke komisije koje će utvrditi

strukturuvlasništvautomdije-

lu. Vladine su akcije i Vladino

preduzećeiveomabrzoćeusli-

jediti javne rasprave po tompi-

tanju - izjavio jeKusovac.

Iako mandat aktuelnog saziva

SOTivat traje još nepune dvije

godine, Kusovac će u skladu sa

nedavnousvojenimZakonomo

lokalnoj samoupravi, na funk-

ciji gradonačelnika biti u na-

redne četiri godine.

U dugoj raspravi koja je uslije-

dila oko imenovanja Kusovca

glavna tema je bila otpis duga

od 5,6miliona euraPortoMon-

tenegrukojije,kakoocjenjujuu

opoziciji, glavni razlog ostavke

Matijević.

Po riječima drAndrijePetkovi-

ća,jedanodrazlogaštoBokeški

forumnije za izbor dr Kusovca

je sporni oprost duga Porto

Montenegru.

Podsjetimo,drSnežanaMatije-

vić 2. jula podnijela je ostavku

nakon što je prethodno tivatski

DPS-a pokrenuo inicijativu za

njeno razrješenjezbog, kako su

naveli u obrazloženju, neispu-

njenja izbornog programa u

dijelu investicija.

S.KRSTOVIĆ

PODGORICA

Demokrat-

skapartija socijalista saop-

štila je jučedapredloženim

izmjenama zakonao finansi-

ranjumanjinskih savjetane

planira gašešnjeSrpskogna-

cionalnog savjetaveć zabra-

njujenjegovoantidržavno

djelovanje.

- Ustaljenom praksom, Mom-

čilo Vuksanović, predsjednik

SNS najprije zamjenjuje teze,

a potom se pretvara u portpa-

rola svojih pokrovitelja iz pro-

srpskih političkih partija. Jer,

svapitanjakojimaseVuksano-

vić bavi u svom reagovanju is-

ključivosupolitička, anenika-

koidentitetskailikulturološka,

navodi se u reakciji DPS-a na

stavMomčilaVuksanovićako-

ji je rekao da vladajuća partija

pokušava ugasiti SNS.

Najprije, kako navodi DPS,

Vuksanoviću niko nije rekao

da će DPS tražiti izmjene za-

kona kakobi biougašenSrpski

nacionalni savjet, već da će se

izmjene zakona tražiti kako bi

bilo spriječeno dalje nerezon-

sko izdvajanje novca iz držav-

nog budžeta onim savjetima

koji taj novac troše kako bi po-

drivali i rušili temelje države

CrneGore.

- Metaforički rečeno, to je isto

kaoda u sred svoje kuće dajete

upaljenušibicuurukenekome

ko već drži benzin. Od osniva-

nja Savjeta do danas, država

Crna Gora je po raznim osno-

vamatojorganizacijidodijelila

okopetmilionaeuraitajnovac

je uglavnom iskorišten za per-

fidno negiranje, blaćenje i po-

drivanjeCrneGore, krozrazli-

čite forme - od medijskih

sadržaja, do skupova i promo-

cija, pa sve do otvorenog poli-

tičkog djelovanja. Jedini cilj

koji DPS želi da postigne iz-

mjenama zakona je da takvo

buduće djelovanje bilo koje

organizacije bude spriječeno,

a to je jedino što je u skladu sa

UstavomCrneGore.

R.P.

PODGORICA

Predsjednik Prave Crne Gore, Marko Milačić, i

generalni sekretar Vladislav Dajković, boraviće u dvodnevnoj

posjeti Kninu, gdje će se sastati sa predstavnicima srpskog naro-

da, ali i više srpskih porodica. Cilj putovanja, navode iz partije,

jeste upućivanje simboličnog izvinjenja bratskom srpskomnaro-

du u Hrvatskoj, ali i uopšte srpskomnarodu, ,,povodomnečuve-

nog prisustva predstavnika VCG na proslavi ,,Oluje“ “.

-Sigurni smo da će naše simbolično izvinjenje biti zapravo glas

većinske Crne Gore. Prava Crna Gora poštuje državu Hrvatsku,

njen Ustav i zakone, te se ni u kom smislu neće miješati u njihovu

unutrašnju politiku, navodi se u saopštenju.

R.P.

PODGORICA

Skupština

Crne Gore i Dom komuna

Ujedinjenog Kraljevstva

formiraće u septembru parla-

mentarne grupe prijateljstva

dvije države, najavljeno je na

sastanku predsjednika Odbo-

ra za međunarodne odnose

i iseljenike, Andrije Nikolića i

poslanika Donjeg doma parla-

menta UK-a, Džona Grogana.

Grogan, koji je jedan od

inicijatora formiranja grupe

prijateljstva u parlamentu

Ujedinjenog Kraljevstva, rekao

je da izuzetno cijeni uspjehe

Crne Gore na vanjsko-politič-

komplanu.

On je, kako je saopšteno iz

Skupštine, istakao značajnu

ulogu Crne Gore u očuvanju

stabilnosti regiona Zapadnog

Balkana.

Nikolić se, navodi se, zahvalio

na kontinuiranoj podršci zva-

ničnog Londona, u svim eta-

pama novije političke istorije

Crne Gore.

On je ukazao na potrebu jača-

nja direktnih kontakata na par-

lamentarnomnivou i istakao

važnost povezivanja odbora

za vanjske poslove dva parla-

menta.

R.P.

RATUOPOZICIJI:

Nastavljenomedijsko prepucavanje DF-a i

Demokrata nakon kraha inicijative o vanrednoj sjednici parlamenta

Medojević: Srbofobija

Bečića, Abazovića,

Krivokapića i Lekića

- Žalosno je da se o Srbima brine lider DF-a Nebojša Medoje-

vić. To odbacujemo kao smiješnu farsu u narodu poznatog

patološkog lažova, odgovorile su u saopštenju Demokrate.

Funkcioner te partije Spasa Popovića navodi da su lideri DF-a

korumpirani Đukanovićevi igrači kojih se kao Srbin stidi.

- Svima u Crnoj Gori je jasna naša riječ osude i prezira u odno-

su na sraman čin kakav je odlazak Ivana Mašulovića na pro-

slavu „Oluje“, ali je sve jasnije i da je Ivan Mašulovic dron koji

su ispustili Milo Đukanović i korumpirani lideri Demokrat-

skog fronta. To se čini radi poplave tenzija, razdora i nape-

tosti, kako bi profesionalni Crnogorci i profesionalni Srbi

branili ugroženu državu i ugroženu naciju, a zapravo lovili

umutnom i sticali jeftine političke poene, navodi Popović.

Prema njegovim riječima lideri DF-a su pokazali da imaju

dva cilja.

- Prvi je da nas vrate u parlament, koji oni nazvaše „Sinđin

parlament“ i u koji se vratiše kršeći opozicioni dogovor i bez

ijednog ispunjenog uslova. To žele, jer im smeta

to što, za razliku od njih, mi držimo riječ i

nećemo se vratiti u Skupštinu bez ispu-

njenih uslova, jer mi nijesmo ono

što ste vi, Milovi igrači, zaključio

je Popović.

Demokrate:Mašulovićje

dronkojisupustiliDPSi

korumpirani lideriDF-a

jeMedojević.

Kritikama na račun posebno

Demokrata pridružio se i pot-

predsjednik Nove Slaven Ra-

dunović navodeći da je besmi-

sleno njihovo pojašnjenje da

bi se uzaludno potpisali na

tekst inicijative.

- Ovdje se radi o vanrednoj

skupštini sa jednom tačkom

dnevnog reda i toonomkoja je

sastavni dio zahtjeva podrža-

nog od jedne trećine poslani-

ka. Nema izmjena dnevnog

reda na sjednici. Većina može

na silu da opstruira usvajanje

takvog dnevnog reda, a to se

desilo samo jednom. Samo

bježanje od rasprave je takođe

efikasna poruka, ukoliko bi se

DPS za to odlučio. Ali i u tom

slučaju, DF bi kroz obrazlaga-

nje prijedloga i proceduralne

reakcije izmasakrirao izdajni-

ke. Naravno, umjesto gatanja

šta bi bilo kad bi bilo, Demo-

kratesutrebaledauradesamo

jedan prosti potez - da potpi-

šu. Zašto nisu smjeli ili htjeli -

ne znam. Neka to sami obra-

zlažu.

A, siguran sam da bi dnevni

red bio potvrđen, jer to je u

slučajuvanrednihsjednicasa-

mo forma DPS bi morao da

braniovuodluku,anedabježi.

Predaleko su već zagazili u iz-

daju. Nemaju kud nazad. Ova

pokajnička saopštenja Bečića

suslabovađenje. Trebalo jeda

potpišu, a mi bismo se

„klali“ sa DPS-om

oko ovoga. Razu-

mijem da je nji-

ma iz DCG to

problematično,

oni su catch-all

partija - rekao je

Radunović.

N.Z.

Demokratska partija socijalista odgovorilaMomčilu Vuksanoviću

DPS: Nezabranjuje seSNS, nego

njegovoantidržavnodjelovanje

Saradnja Skupštine Crne

Gore i Doma komuna

Ujedinjenog Kraljevstva

Formiraće

parlamentarne

grupe

prijateljstava

TIVAT:

Parlament izabrao predsjednika opštine

Kusovac: Završićemo

svezapočeteprojekte

Najavio

potpisivanje

ugovora

ooprostu

komunalija

Portu

Kusovac je objasnio da nije

riječ o oprostu duga Porto

Montenegru, već da se

moraju poštovati preuzete

obaveze iz Ugovora sa izu-

zetno dobrim investitorom.

Najavio da će u narednih

nekoliko dana potpisati

Ugovor o načinu ispunjenja

dijela međusobnih obaveza

po osnovu poravnanja

naknade za komunalno

opremanje građevinskog

zemljišta između opštine

Tivat i kompanije „Adriatik

marinas“.

- U posljednjih deset godina

taj strateški investitor je u

Tivat uložio preko 600mili-

ona. U Porto Montengro će

se u narednih deset godina

uložiti još 480 do 500mili-

ona eura, što je skoromili-

jarda za dvadeset godina.

Što se tiče tog ugovora ne

vidimništa sporno. Imamo

stav SO Tivat i mišljenje

specijalnog državnog tuži-

oca i shodno tome, logičan

redoslijed stvari je da se

ugovor potpiše - istakao je

novi gradonačelnik Tivta.

Novi performans lidera Prave Crne Gore

Milačić ideuKnin

na ,,put pomirenja“

NebojšaMedojević

AleksaBečić

Poslanički klubDPS-a

SinišaKusovac