Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 10. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

- NATO po-

zdravlja svaki dodatni dopri-

nos KFOR-u od bilo kog člana

Alijanseilipartnera.ImatiNATO

članicu sa Zapadnog Balkana,

koja se pridružuje KFOR-u,

pommaže povećanju stabilno-

stiuregionu.Trenutno28drža-

va (20 članica NATO-a i 8 par-

tnera) imaju svoje trupu u

KFOR-u.CrnaGorajebilavažan

doprinos evroatlantskoj be-

zbjednostikaopartnerNA-

TO. Danas, kao puno-

pravni član Alijanse, i

dalje je pouzdan pro-

vajder sigurnosti - ka-

zao je u intervjuu za

Pobjedu general Sal-

vatore Kuoči, koman-

dant misije KFOR na

Kosovu komentarišu-

ći odluku naše dr-

žave da do

kraja go-

dine uputi dva pripadnika Voj-

ske Crne Gore u ovu mirovnu

misiju.

POBJEDA:

PredsjednikSrbije

AleksandarVučić,idrugiviso-

ki zvaničnici ovezemlje, kriti-

kovalisuodlukuCrneGoreda

pošaljevojnikeumisijuKFOR,

ocjenjujući da tonijeprijatelj-

skigest.KakoVikomentariše-

tetakvestavove ida lionimo-

gudautičunadobrosusjedske

odnose?Možemoliočekivatii

da NATO doprinese smiriva-

nju potencijalnih tenzija iza-

zvanihovomodlukom?

KUOČI:

KFORseobičnoneba-

vi politikom. Kao komandant

KFOR-a, periodično se sasta-

jemsa šefovima odbrana drža-

va koje se graniče sa KFOR-

ovimpodručjemodgovornosti,

radipovećanjadijalogaimeđu-

sobnograzumijevanja,asarad-

njasanjima jeodlična.

Štoviše, na posljednjemNATO

Samitu održanom u julu, zva-

ničniciAlijansesunaglasilidaje

NATO posvećen izgradnji čvr-

stihodnosasaSrbijom,uzpuno

poštovanje njihove vojne neu-

tralnosti. Danas se suočavamo

sazajedničkimbezbjednosnim

izazovima, i zajednička sarad-

njamožedonijeti stvarnepred-

nosti Srbiji, njenimgrađanima i

širem regionu. Jačanjanje od-

nosaizmeđuNATOiSrbijejeod

koristi za Alijansu, Srbiju i čitav

region. Pozdravljamo stalni na-

predak u izgradnji partnerstva

NATO - Srbija i podržavamo

svaki dalji politički dijalog i

praktičnusaradnjuutusvrhu.

POBJEDA:

Nedavno ste ka-

zali da je svaki napad na

KFOR, napadnaNATO. Kako

onda tumačite stavoveame-

ričkogpredsjednikaDonalda

Trampa koji je kazao da ne

znazaštobiSADbranileCrnu

Goruuslučajunapadanana-

šuzemlju?

KUOČI:

Ja sam komandant

KFOR-aifokusiransamnavrše-

njemojemisije u skladu sa Re-

zolucijom 1244 Savjeta be-

zbjednosti Ujedinjenih nacija.

KFOR je najduža operacija NA-

TO-a i to je uspješna priča za

Alijansu i naše partnere. KFOR

je tokomproteklih devetnaest

godina pomagao da Kosovo

postanesigurnijemjesto.Usva-

kom slučaju, ne mislim da će

nekonapasti CrnuGoru.

POBJEDA:

Proteklih dana

učestalije segovori opodjeli

Kosova, aspominjuse i nasil-

ni scenariji. Kakva će biti re-

akcijaKFOR-a u oba slučaja,

ukolikodonjihdođe?

KUOČI:

MisijaKFOR-ajedado-

prinese garantovanju bezbjed-

nog i sigurnog okruženja i slo-

bode k re t an j a , kako j e

propisano Rezolucijom 1244

Savjeta bezbjednosti Ujedinje-

nih nacija. U izvršavanju ove

misije NATO sarađuje sa Ujedi-

njenim nacijama, Evropskom

unijom i drugimmeđunarod-

nimakterimapopotebi,kakobi

podržao razvoj stabilnog i mir-

nogKosova.TrenutnonaKoso-

vu lokalne i međunarodne be-

zbjednosne organizacije

postupaju prema konceptu

„prvi, drugi i treći responder“,

koji funkcioniše na sljedeći na-

čin: Kosovska policija (KP) je

prva odgovorna za bezbjed-

nost širomKosova svakodnev-

no. U slučaju da se sigurnosna

situacija pogoršava i da KP nije

umogućnosti da vlada situaci-

jom,KPćezatražitiintervenciju

drugogodgovornoga to jeEU-

LEKS. Zatim, akosebezbjedno-

sna situacija pogorša, a KP i

EULEKS nisu u stanju da uspo-

stave red, EULEKS poziva na

intervencijuKFOR-a, što je treći

odgovor. KFOR je uvijek svje-

stan situacije i nema znakova

mogućihtenzijauovomtrenut-

ku.

Tokomprošlenedjelje, KFOR je

sprovodio planirano vježbanje

naKosovukakobi testirao svo-

ju spremnost i sposobnosti i iz-

vršio svoju normalnu dužnost

premamandatu SBUN 1244. Si-

tuacijana sjeveru jemirna i sta-

bilna, kao i cijelo Kosovo. Vrije-

me rata je gotovo, svi treba da

se raduju boljoj budućnosti,

posebnozamlade. NATOpodr-

žavanastavakdijalogaBeogra-

daiPrištine,podržanogodstra-

ne EU. Ovo je od ključnog

značajazamirisigurnosturegi-

onu. Računamona sve u regio-

nu da pokažu umjerenost i po-

držimo bilo koji napor koji

dovodi do normalizacije be-

zbjednosne situacije i izbjega-

vanjastvaranja tenzija.

JOVANAĐURIŠIĆ

Komandant misije KFOR na Kosovu general Salvatore Kuoči za Pobjedu

Vrijeme

rata je

gotovo

Računamo na sve u

regionu da pokažu

umjerenost i

podržimo svaki

napor koji dovodi

do normalizacije

bezbjednosne

situacije i do

izbjegavanja

stvaranja

tenzija - rekao

je Kuoči u

razgovoru

za

Pobjedu

Jačanjanje odnosa

izmeđuNATO i Srbije

je od koristi zaAli-

jansu, Srbiju i čitav

region. Pozdravljamo

stalni napredak u

izgradnji partner-

stvaNATO - Srbija i

podržavamo svaki

dalji politički dijalog i

praktičnu saradnju