Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 10. avgust 2018.

CrnomGorom

KOTOR

Vatrogasci su

brzom intervencijomspa-

sili život starijemmuškarcu

koji je spavao u zgradi stare

fabrike ,,Riviera“ u Škaljari-

ma kada je u njoj izbio požar.

Komandir MaksimMandić

kaže da su vatru primijetili u

6.30 sati.

- Dežurna smjena Službe

zaštite i spašavanja primijetila

je požar i odmah uputila na

lice mjesta šest vatrogasaca

sa dva vozila. Vatra je izbila u

ruševnoj prostoriji „Rivijere“,

zahvatila je hodnik i jednu

sobu. U toku intervencije

vatrogasci su prilikompretra-

ge prostorija primijetili osobu

koja je spavala u sobi punoj

dima. Bio je to stariji muška-

rac koji očigledno boravi u

toj prostoriji. Izvukli su ga i

spasili sigurne smrti - kazao je

Mandić.

On kaže da su pravovreme-

nom intervencijomvatrogasci

spriječili da se vatra proširi na

susjedne objekte.

Njegove kolege su, dodaje on,

juče intervenisale na još neko-

liko lokacija.

- Dok su gasili požar u ,,Rivi-

jeri“ Služba zaštite je dobila

dojavu da gori putničko

motorno vozilo u blizini gro-

blja u Škaljarima. Taj požar

su brzo ugasila tri vatrogasca

sa jednim vozilom. Često

ovih dana intervenišemo i na

području Donjeg Grblja gdje

svakog ljeta gori u vrijeme

najvećih vrućina – kaže Man-

dić.

On apeluje na građane i turi-

ste da se uzdrže paljenja vatre

na otvorenom, jer u vrijeme

visokih temepratura i suše

lakomože doći do požara

velikih razmjera.

- Ukoliko imaju potrebu da

neki prostor kontrolisano

zapale, treba da obavijeste

Službu zaštite koja će besplat-

no uputiti svoje vozilo kako bi

se posao završio uz kontrolu.

Takođe, mi smo obavezni da

ukoliko primijetimo paljenje

otpadnogmaterijala ili bilo

čega štomože predstavljati

rizik, pozovemo kotorsku

Ispostavu policije i Komunal-

nu policiju i inspekciju kako bi

kaznama spriječili nesavjesne

građane da to ne rade u vrije-

me tropskih vrućina - upozo-

rio je Mandić.

S. M.

KOTOR:

Požar u zgradi bivše ,,Rivijere“ srećomprošao bez posljedica

HERCEGNOVI

Početak tu-

rističke sezonebio jeprilično

nepripremljen, što senajviše

odnosi nakadrovska rješenja,

probleme čistoće javnihpo-

vršina, kao i vozačana speci-

jalnimvozilima. Nijebilodo-

voljno radnika - kazao jev.d.

direktoraČistoćeVladimir

Arsić.

Uspjeli smo, dodao je on, prije

nekoliko dana da saniramo taj

problem, tako što smo se dogo-

vorili sa agencijom iz Srbije da

obezbijede radnike.

- I oni su stigli, već ispunjavaju

zadatke, što je bio prvi kriteri-

jum za početak poboljašanja

naših usluga u čistoći grada -

kazao jeArsić.

On je kazao da problem zastar-

jelog voznog parka rješavaju

nabavkomnovihvozila.

- Na ulicama je od juče novo vo-

zilo, koje je kupljeno, po po-

sljednjoj javnoj nabavci, dove-

zeno iz Njemačke, čija je

vrijednost 78.000 eura. Sred-

stva su obezbijeđana iz kredit-

nogzaduženjaopštine.Započe-

takje,po linijskimkategorijama,

voziloopredijeljenoza rivijeru i

ono tamo obavlja skupljanje ot-

pada, amožedaopslužujekom-

pletan prostor opštine. Juče je

takođe dopremljena nova čisti-

lica iz Hrvatske, koja je koštala

20.000 eura. To je donacija Tu-

rističke organizacije Herceg

Novog, kaodoprinos turističkoj

privredi i uređenju javnihpovr-

šina - kazao jeArsić.

Ističe da su rješavali problem

enormne potrošnje goriva, koji

jebiokarakteristikauraduovog

preduzeća.

- Uspjeli smo da na svimvozili-

ma za prevoz otpada uvedemo

GPS sistem za kontrolu kreta-

nja, kao i sondu za potrošnju

goriva, što je dalo prve značaj-

nije rezultate - ukazao jeArsić.

Akcenat je stavljen na čišćenje

graničnog pojasa oko Debelog

brijega, sobziromna turisteko-

ji ulaze u zemlju. Prioritetno je

pranjeulicaucentrugrada i Še-

talištuPetDanica.

Arsić navodi i da bi promjena

navika građana i kulturauodla-

ganju otpada stvorili sasvim

drugačiju sliku grada.

- Grad nije prljav onako kako se

topredstavlja.Kontejnerisasu-

vim i vlažnim otpadom su pra-

zni. Ali određena fizička i pri-

vredna lica odlažu otpad kada

za to nije vrijeme. Odbačena

kartonska ambalaža i kabasti

materijal čini prostor neuređe-

nim i stvara daleko ružniju sli-

ku, nego što ona objektivno je-

ste - kažeArsić.

On je istakao da preduzeće ima

velike dugove iz prethodnog

perioda, prema zaposlenima za

neplaćene prekovremene sate i

doprinose kao i velika kreditna

zaduženja.

- Prema dobavljačima smo po-

kušalidastabilizujemodug,bu-

dući da je u ljetnimmjesecima

znatno bolja naplata nego u

zimskomperiodu.Pokušavamo

daizmirujemodnevnetroškove

kaposebnimdobavljačima, koji

se bave opremanjem naše teh-

nike i urgentnom popravkom

vozila. Nastojimo da ih isplati-

mo odmah - objasnio jeArsić.

Služba naplate je takođe poja-

čala aktivnosti na terenu, u na-

stojanju da naplate sva potraži-

vanja Čistoće. Arsić podsjeća i

da jeoko850.000eurakolika su

potraživanja prema fizičkim i

pravnimlicima u zastari.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Čistoća poboljšala kapacitete,

grad uredniji nego na početku sezone

Radnici iz Srbije, a

mašine izNjemačke

PLAV

Uređenje školskog

dvorišta i adaptacija sport-

skih terenaJUOŠ ,,Hajro

Šahmanović“uPlavupoče-

ćeovihdana. Ugovor oposlu

vrijednom232.000eurapot-

pisali su jučeministar pro-

svjeteDamir Šehović i pred-

stavnikkonzorcijumaAdria

International i Tehnograd-

nja izPljevalja.

Šehović je kazaoda će realiza-

cijom tog projekta učenici u

najvećoj plavskoj osnovnoj

školi dobiti dva sportska tere-

na sa savremenimpodlogama

prilagođenimza razne ekipne

sportove, prostor sa spravama

za vježbanje na otvorenom,

igralište, te tribine kapaciteta

preko 200mjesta.

Kroz projekat će se takođe

urediti prilaz školi i riješiti

problemparkinga, a rok za za-

vršetak radova je 110 dana od

uvođenja izvođača uposao.

- Ministarstvo prosvjete je u

jačanju školske infrastrukture

posebanakcenatstavilonapo-

boljšanje uslova za izvođenje

nastave fizičkog vaspitanja.

Stvaranje uslova za razvijanje

zdravih navika, sportskog du-

ha i upoznavanjedjece o zdra-

vim stilovima života, su naši

prioriteti. Uređenje školskog

dvorišta i adaptacija sportskih

terena JU OŠ ,,Hajro Šahma-

nović“ uPlavu samo je jedanu

nizuovakvihprojekata -poru-

čio je Šehović.

Prema njegovim riječima, na-

konadaptacije, sportski tereni

plavske škole postaće centar

sportskih zbivanja i okuplja-

nja lokalne zajednice.

On je podsjetioda jeMinistar-

stvo krajem jula raspisalo ten-

der za izgradnju sportskih te-

rena OŠ ,,Džafer Nikočević“ u

Gusinju, a očekuje se i raspisi-

vanje tendera za izvođenje ra-

dova na adaptaciji školske

sportske sale OŠ „Marko Mi-

ljanov“ uBijelomPolju.

C.G.

PLAV:

Uskoro realizacija projektaMinistarstva prosvjete

Ugovorenouređenje

i dvorišta i igrališta

Kroz projekat

će se urediti

prilaz školi i

riješiti problem

parkinga, a rok za

završetak radova

je 110 dana

Budući izgled igrališta

BOLJIUSLOVIZAFIZIČKOVASPITANJE:

Sapotpisivanjaugovora

PLJEVLJA

Opština je raspisala

otvoreni postupak javne nabav-

ke, teneder za nabavku čvstog

goriva - briketa i peleta. Ukupna

vrijednost nabavke je 244.000

eura. Tenderom se traži 200

tona briketa i 1.050 tona peleta.

Procijenjena vrijednost brike-

ta sa uračunatimPDV-om je

36.000, a peleta 208.000 eura.

Bitne karakteristike bio goriva

su zadovoljavajuća vlažnost oko

10 odsto, sadržaj pepela oko

2,5 odsto, kalorične vrijednosti

PLJEVLJA:

Opština raspisala tender za brikete i pelet

Građanimaćeponuditi ekološki ogrijev

od 16 do 19mega džula po kilo-

gramu i bez aditiva. Sredstva za

javnu nabavku obezbijeđena su

Budžetomopštine, a za građane

će i ove grejne sezone biti po

subvencionisanim cijenama.

Postupak javne nabavke spro-

vešće Komisija za otvaranje i

vrednovanje ponuda u roku od

90 dana od dana objavljivanja

tenderske dokumentacije. Ponu-

de se predaju do 30. avgusta u 11

sati, a otvaranje ponuda zakaza-

no je istoga dana u prostorijama

opštine. Opština građanima

obezbjeđuje ekološki ogrijev po

subvencioniranim cijenama od

2015. godine.

A.S.

Pljevlja

Starca izvukli iz

zadimljene sobe

VATROGASCI REAGOVALI BRZO:

Prostorijaukojoj je izbiopožar