Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 10. avgust 2018.

CrnomGorom

ROŽAJE

- Zahvaljujući in-

vesticijamakoje se finansi-

raju izdržavnogbudžeta,

posredstvomDirekcije jav-

nihradova iDirekcije za sao-

braćaj, područje rožajske

opštineovoga ljeta liči nave-

liko radilište.

Prema riječima Almera Kala-

ča, direktora Direkcije javnih

radova, krozprogramtedirek-

cije, samouovoj godini supla-

niraneinvesticijevrijedneviše

od 3,5 miliona eura, dok će u

one koje će biti realizovane fa-

zno, dokraja2020. godine, biti

utrošeno nekoliko desetina

miliona eura.

-Najvažnija investicija čija re-

alizacija je u toku jeste izgrad-

nja puta do planine Štedim.

Završetkom tog posla se stva-

raju uslovi za početak izgrad-

nje žičare i drugih objekata za

budući turistički centar na

tom području, čija je vrijed-

nost više od 20 miliona eura.

Riječ je o projektu koji pre-

stavlja ozbiljnu razvojnu šan-

su Rožaja u oblasti turizma

kao i stvaranje uslova za zapo-

šljavanjevelikogbrojaradnika

–kažeKalač.

Ondodajeda jeutoku realiza-

cija još nekoliko važnih proje-

kata iz oblasti saobraćajne in-

frastrukture i snabdijevanja

vodom seoskog područja, či-

jom izgradnjom se stvaraju

uslovi za kvalitetniji život.

-Utoku je tenderzazadnjufa-

zu vodovoda Ćosovsko vrelo,

koji napaja veliki broj sela sa

pitkom vodom kao i za vodo-

vod za selo Radetina. Njiho-

vom izgradnjom će se riješiti

višedecenijski problem i stvo-

riti uslovi za razvoj poljopri-

vrede i stočarstva u tom kraju

- rekao jeKalač

Radi se intenzivno, dodaje

on, i na lokalnoj saobraćajnoj

infrastrukturi.

- Uskoro treba da počne iz-

gradnja puta za Hurije koji je

nagranicidabudegradskasao-

braćajnica, tako da će se raditi

u punom kapacitetu, odnosno

po standardima. Tu je i izgrad-

nja lokalnog putaGojčinpotok

do seoskog groblja u dužini od

500metara- kažeKalač.

Kada je riječo školskimobjek-

tima u toku su radovi na re-

konstrukcijiOŠuKalačama sa

izgradnjom kotlovskog po-

strojenja i jednom prostori-

jomza predškolsko obrazova-

nje. Takođe, intenzivno se od-

vijaju radovi na izgradnji

sporskog poligona kod OŠ

,,Bukovica“.

KOLEKTOR

Po njegovimriječima izvjesno

je da će ove godine početi iz-

gradnja kanalizacionogkolek-

tora sa sistemom za prečišća-

vanje otpadnih voda, projekta

vrijednog preko 8.000.000

eurakoji će se finasirati iz fon-

dovaEvropske unije.

– Uskoro treba da počne iz-

gradnja obaloutvrda u kojima

ćebitiugrađenecijevizapriku-

planjeotpadnihvoda, odnosno

za budući koektor što praktič-

noprestavljaprvu fazu te inve-

sticije za koju je urađen proje-

kat. Eksproprijacija zemljišta

je završena tako da predstoji

raspisivanje tendera i početak

radova – rekao jeKalač.

TRŽNICA

Onje izraziozadovoljstvodasu

konačno otklonjeni propusti u

projektnoj dokumentaciji zbog

kojih je izgradnja gradske trž-

nice kasnila više odmjesec i po.

–Ovih dan su počeli radovi na

toj investiciji vrijednoj gotovo

900.000 eura, čijom izgrad-

njom će se stvoriti potrebni

higijenski i sanitarni uslovi za

gradsku tržnicuali i zaotvara-

nje20radnihmjesta.Očekuje-

mo da se poštuje predviđeni

rok za završetka koji je plani-

ran za april naredne godine –

rekao jeKalač.

Pored investicija koje se rea-

lizuju kroz programDirekcije

javnihradova, uRožajama je u

toku izgradnjadruge faze sao-

braćajne obilaznice grada,

projekta vrijednog više od 20

miliona eura.

F.KALIĆ

GUSINJE

-Vatrogasnaoprema zakoju jeopštinakonkurisa-

labiće joj uručenaunarednih60dana– saopšteno jenakon

sastankanovoimenovanogkoordinatoraTurske agencije za

međunarodnu saradnju i koordinacijuTIKAuCrnoj Gori

EnveraResulogularia i predsjedniceopštineAneleČekić.

Oprema je vrijedna više od 44.000 eura.

Kako je saopšteno iz lokalne uprave na sastanku je bilo riječi i o

drugimoblastima saradnjekao što jepoljoprivreda, turizamitd.

Resulogulari i Čekić su nakon sastanka posjetili tradicionalnu

Gusinjsku sobu.

M.N.

NIKŠIĆ

–Turistički klaster

Montenegro izdao jeprvu

brošuruukojoj su sabrane

najvažnije informacijeo lo-

kacijama,manifestacijama i

preduzećimakoja želedo-

prinijeti valorizaciji turistič-

kihpotencijala gradapodno

Trebjese.

Predstavili su je u Tehnopoli-

su.AnđaVukčević-Zorić i Igor

Jovanovićpripremili suvodič,

ističućidajeovotekprvikorak

Turističkog klastera Monte-

negro.

- Mi smo u razvoju, a pred na-

ma su brojni planovi i izazovi,

Bavili smo sedo sada temama i

problemimaizoblastiturizma,

organizovali okrugle stolove,

studijske posjete, promovisali

festivle, a naša programska ak-

tivnost je Boem fest, koji želi

da valorizuje nematerijalnu

baštinu. Naš cilj je da Nikšić

bude na mapi festivalskih gra-

dova, ali i ne samo to, jer pro-

movišemo sve veći boj hotela,

prirodu koja okružuje ovaj

grad i cilj namjeda sepotenci-

jalni turisti informišu o ponu-

di,adamiudruživanjembude-

mo d o b a r p r i m j e r z a

podsticanje ideja i pridruživa-

nje - kazala je predsjednica

TurističkogklasteraMontene-

groAnđaVukčević-Zorić.

Potpredsjednica opštine Nik-

šić SonjaNikčević kazala je da

će ova brošura doprinijeti te-

meljnimvrijednostima u turi-

stičkoj djelatnosti, a tu si i po-

ljoprivreda, mali biznisi,

edukacija.

- Nikšić, iz dana u dan kvalite-

tetnim infrastrukturnim pro-

jektima, sve većimbrojemho-

tela, apartmana, brojem

noćenja pretenduje da bude

turistički grad, a ne samo pri-

vredni centar Crne Gore kako

jeprepoznatposljednjihdece-

nija. Udruživanje sa institici-

jama koje se bave kulturom u

Nikšiću, lokalnom turistič-

kom organizacijom, pravi su

put privrednog napretka - ka-

zala jeNikčević.

Izradu brošure koja promovi-

še prirodne, kulturne i istorij-

ske vrijednosti Nikšića i okoli-

ne pomogla je Stalna radna

grupa za regionalni razvoj u

Jugoistočnoj Evropi SWG.

Njen predstavnikMarkoŽižić

podsjetiojeda jetošestiproje-

kat koji su podržali, otkako su

podkrovomIPCTehnopolis.

Prema riječima Igora Jovano-

vića, vrlo važan podatak je da

im je već sedam-osamorgani-

zacija ponudilo saradnju, a to

znači da su stekli povjerenje.

Ra. P.

PODGORICA

- Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od 8 do 14:30 sati

dio Slatine.

Berane:

od 8 do 14:30 sati dio

Vinicke; od 8 do 18 sati Dapsiće 1

i 3-zbog ugradnje novih brojila.

BijeloPolje:

od od 9 do 15 sati

Pavino Polje, Mahala, Čokrlije,

Bijeli Potok, Grab, Vergaševići,

Kovren, Bliskova, Stozer, Gorice

i Kicava.

Cetinje:

od 9 do 14 sati Pose-

ljani, Njive, Zaštek, Zaječina i

Čukovići; od 9 do 14 sati Dolovi;

od 10 do 14 sati dio Donjeg

Kraja, Ćeranići i Gnjevi Do; od 9

do 13 sati dio Jabučke ulice.

Gusinje:

od 8 do 14:30 sati Mar-

tinovići.

Kolašin:

od 9 do 15 sati Gornji

Rovci i Zirci; od 10 do 12 sati

Crkvine; od 12 do 14 sati motel

Crkvine.

Nikšić:

od 9 do 17 sati Rojevići,

Prisoje, Zakurljaj, Gornje Polje,

Podkraj, Grahovo, Tospude,

Rokoči, Trešnjevo i Repetitor;

od 9 do 15 sati dio Dragove

Luke (Krš); od 11 do 15 sati dio

Rubeža i dio Žirovnice.

Plužine:

od 9:30 do 11:30 sati

Unač, Nedajno, Trsa, Podmilo-

gora, Pišče, Boričje, Seljkovac,

Borkovići, Dubljevići i Bezuje.

Pljevlja:

od 12 do 15 sati Brana

Otilovići, Mataruge, Gačevića

dolina, Kneževići, Raganice,

Obarde, Vukovo Brdo, Kleke

Kozica, Raćevo, Vrulja, Breza,

Vlaovina, Ćirovići, Ljutići, Pod-

borova i Zelena stijena.

Petnjica:

od 8 do 14:30 sati

Javorova.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati Raz-

dolje.

Žabljak:

od 8 do 18 sati Motički

Gaj - zbog ugradnje novih brojila.

M. N.

ROŽAJE:

Intenzivirani radovi na putu do Štedima i vodovodu Ćosovsko vrelo

Izvjestan i početak

izgradnjekolektora

Kroz programDirekcije javnih radova u ovoj godini planirane su investicije

vrijedne više od 3,5miliona eura, dok će u one koje se realizuju fazno, do kraja

2020. godine, biti utrošeno nekoliko desetinamiliona eura – kaže Almer Kalač

REALIZACIJAMILIONSKIH INVESTICIJA:

Rožaje

Vrtić i sportskahalapodznakompitanja

Neizvjestan je početak izgradnje objekta

vrtića i fiskulturne sale za dvije srednje

škole.

– Kod vrtića je u pitanju problem admini-

strativneprirode i u toku je rješavanje. Radi

se o kapitalnom projektu za ovu opštinu

vrijednomoko 1.350.000 eura, čijomse iz-

gradnjomrješava veoma ozbiljanproblem

nedostatka prostora za predškolsko obra-

zovanje budući da Rožaje ima samo jedan

vrtić. Kada jeupitanju izgradnja fiskulturne

sale za Gimnaziju i Srednju stručnu školu,

problemjeunepoštovanjurokovazaizradu

projektnedokumentacije.Bilismoprimora-

ni da raskinemougovor saprojektantskom

firmomzbognepoštovanja rokova i drugih

propusta. Toćeznatnoodgoditi početak iz-

gradnjetogobjektavrijednogoko450.000

eura, čime bi Rožaje, dobilo još jednumini

dvoranuodnosnosporskiobjekatkojibibio

izgrađen po FIBA standardima. Naravno,

nijesmoodustaliodnjegoveizgradnjealiće

onaznačajnokasnitiuodnosunaranijepla-

nove– rekao jeKalač.

GUSINJE:

Predstavnik agencije TIKA posjetio opštinu

Vatrogasnuopremu

dobićedooktobra

IMAPROSTORAZASARADNJU:

Resulogulari i ČekićuGusinjskoj sobi

Nikšić:

Turistički klaster Montenegro izdao brošuru o potencijalima grada

Prirodne, istorijske i kulturne

vrijednosti na jednommjestu

Cilj jeudruživanje i promocijapotencijala: JučeuTehnopolisu

Radovi u

12opština

CEDIS