Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 10. avgust 2018.

CrnomGorom

DANILOVGRAD

–Četvrte

Bjelopavlićke sportske igre

kodManastiraŽdrebaonik

počinjuvečeras u21 sat.

Olimpijadadruženja i viteš-

kognadmetanja, prema rije-

čimapredsjednikaMjesne

zajedniceGorica,Miodraga

Ćupića, okupićevišeod500

učesnika iz togakrajakoji će

biti raspoređeni u 17 ekipa.

– Nastavljamo lijepu tradiciju

okupljanja predstavnika svih

generacijaradi obnavljanjasta-

rih i sticanja novih prijateljsta-

va. Ovo je takođe dobra prilika

da na djelu vidimo talentovane

mladiće i djevojke koji će de-

monstrirati znanje, spretnost i

brzinu u šahu, malom fudbalu,

košarci,stonomtenisuiatletici,

te najzanimljivijim disciplina-

ma, povlačenjem konopa i ba-

canjem kamena s ramena - re-

kao jeĆupić.

Igre će otvoriti Zvnonko Kale-

zić, istaknuti sportski radnik i

jedan od najboljih fudbalera u

gradu na Zeti. U bogatom za-

bavnom programu nastupiće

naše poznate estradne zvijez-

de:ZoranKalezić,DejanŠkule-

tić, Peđa Nedeljković, Jovana

Ćupić i Goran Stanišić zatim

pinkova zvjezdica Dražen Ba-

ković, pjesnik Spasoje Jovano-

vić, narodni guslar Rade Rado-

vić,tefolklorniansambal,,Oro“

i plesni klub ,,Matriks“.

B.K.

ROŽAJE

- Izviđački klub ,,Ibar“, ugostio je izviđački odred

izPariza, koji ćeugradupodHajlomboraviti sedamdana.

Prema riječimapredsjednika Izviđačkogkluba ,,Ibar“Hari-

saKalača, gosti izFransuske su tri dananjihovi gosti i za to

vrijemeobišli sukulturno-istorijske spomenike togakraja.

- Obišli smo Džamiju SultanMurat II, te staru Kučansku džamiju,

zatimCrkvuRužicaiZavičajnimuzej,,Ganićakula“–rekaojeKalač.

On kaže da će gosti iz Francuske preostala tri dana boraviti na

planini ŠtedimupodnožjuHajle.

-Predvidjeli smoboravaknaŠtedimu, aobići će i okolneplanine,

Hajlu, Rusoliju, Ahmicu i drugeudruštvunašihčlanova. Riječ je

o24našekolegeuzrasta srednjih i osnovnihškola i počastvovani

smonjihovimdolaskom, jer je njihovomposjetomosimturistič-

ke, počeladazaživljava i izviđačkaponuda–kazao jeKalač.

F.K.

HERCEGNOVI

-Opština će

obezbijediti udžbenike za

1.054đakaprva tri razredau

četiri osnovne školeugradu.

Komplet udžbenika je obezbi-

jeđen za 337 učenika prvog ra-

zreda, 334 drugog i 383 koji će

odseptembradapohađajutre-

ći razred.

RODITELJI

Sekretarka za kulturu i obra-

zovanje Ana Zambelić-Pištalo

kaže da opština na taj način

obezbjeđuje vrijedan i kori-

stan poklon mladim sugrađa-

nima ali i značajno pomaže

njihovimroditeljima.

-Namjera je da se iz godine u

godinu broj đaka koji dobijaju

besplatne knjige povećava, a u

konačnom da lokalna uprava

obezbijedi komplete za sve

osnovce - ističePištalo.

Osim udžbenika, opština će

obezbijediti i kompletanđački

pribor za učenike iz porodica

sa lošijim materijalnim sta-

njem.

Kupovina udžbenika samo je

jedan od načina na koji opšti-

na, preko Sekretarijata za kul-

turu i obrazovanje, pomaže

školovanje mladih ljudi i rad

prosvjetnih ustanova u našem

gradu. Za rekonstrukciju kro-

va objekta Srednje mješovite

škole „Ivan Goran Kovačić“

obezbijedila je 18.300 eura. U

saradnji sa Osnovnom školom

„Dašo Pavičić i Ministarstvom

prosvjete, opština je opredije-

lila 3.000 eura za prilagođava-

nje prostora u toj školi, a radi

organizacije produženog bo-

ravka za učenike.

Novostjeidasustudentskesti-

pendije omogućene ne samo

zastudenteuCrnojGoriiSrbi-

ji već i udrugimzemljama.

PREVOZ

Osim toga, lokalna uprava je

omogućila besplatan prevoz

tokom cijele školske godine

svim đacima iz novskih sela i

prigradskih naselja, kao i oni-

ma čije su porodice u teškoj

materijalnoj situaciji i štićeni-

cimaDječjegdoma „Mladost“.

Napominju i da u kontinuitetu

pomažu odlazak učenika na

državna i međunarodna ta-

kmičenja, posjete sajmovima i

sličnim edukativnim okuplja-

njima, kao i štampanje škol-

skih listova.

Ž.K.

BAR

- Finalnomutakmi-

comumalomfudbalu izme-

đu ,,Ultrasa“ i ,,Rossonera“,

uručenjempriznanjapo-

kroviteljima, najuspješni-

jimtakmičarima i ekipama,

okončane sudeseteSport-

ske igreuMrkojevićima. Ta

lijepa smotra talentovanih

entuzijastaokupila jeviše

od200 takmičarakoji su se

11 dananadmetali uviše

sportova i sportskihdisci-

plina.

Najuspješniji takmičari u

plivanju bili suMilan Popivo-

da,MarkoČejović i SenadBu-

lić, ameđudječacimautojkat-

egoriji istakli su se Luka

Vujošević, EmirAlković i Dar-

ijan Arabelović. Najbolje

plivačice među djevojčicama

suMihanaŠkretović, ŠejlaAr-

abelović i Šejla Alković. Na-

jbolje skokove u vodu izveli su

Filip Matović, Milan Lilić i

Emin Useinović. Prvo mjesto

u ronjenju na dah osvojio je

Senad Bulić, drugo Filip Ma-

tović, a trećeMarkoČejović

Utakmičenjukajaka(dvosjed)

najbolji subiliMarkoČejović i

Elvir Bajramović, drugopla-

sirani suFilipMatović i Senad

Bulić, a trećemjesto pripalo je

Ćazimu Alkoviću i Emiru

Alkoviću. Udisciplini pucanje

u glinene golubove najus-

pješnijisubiliAldinŽuđelović,

Elmedin Kalezić i Mustafa

Kalamperović. Bilijar su na-

jbolje igrali BojanKukalj, Enis

Andrić i JovanBabović.

Ekipa ,,Kamenički most“ je

prvoplasiranauženskojodbo-

jci, slijede ,,Veliki pijesak“ i

,,Mrkojevići“, dok je u ovom

sportu od muških takmičara

najbolja bila ekipa ,,Gorana“,

drugo mjesto pripalo je ekipi

,,Mrkojevići“, a treće ,,Ultra-

su“.Najboljaumalomfudbalu

bila je ekipa ,,Ultras“, drugo

mjesto pripalo je momcima iz

ekipe ,,Rossoneri“, a treće

timu ,,Velembusi“.

Najmlađi učesnik u istoriji tog

sportskog takmičenja bio je

šestogodišnji Darian Ka-

lamperović.

Nekadašnji ,,Dani Mrkoje-

vića“, utemeljeni 2004. go-

dine, sada su svedeni na

sportske igre iza čije organi-

zacije, samnogo entuzijazma

od2009. godine stoji profesor

fizičkog vaspitanja Elvir Ba-

jramović.

- Jubilarna manifestacija je

ove godinepo svimparametri-

ma pokazala da MZ Mrkoje-

vićiimaštodaponudi,nesamo

mještanima, nego i komplet-

nom gradu. Vjerujem da će

ovakvi susreti i ubuduće

zbližavati ljude i činiti ih

srećnim - kazao je Bajramović

uz zahvalnost preduzeću ,,Ka-

lamper“(generalnipokrovitelj

manifestacije cijelu deceniju)

kao i ostalim prijateljima koji

su dali doprinos u očuvanju

ovemanifestacije.

V.K.V.

HercegNovi:

Opština pomaže pripremu za školu 1.054 osnovaca

Knjigećedobiti đaci

do trećeg razreda

Učenici iz

porodica

sa lošijim

materijalnim

stanjemod

opštine će osim

udžbenikadobiti

kompletan

školski pribor

ĐACIPRVATRIRAZREDA

NEĆEBRINUTIOKNJIGAMA:

Škola ,,Orjenski bataljon“ Bijela

OKUPIĆEVIŠEOD500UČESNIKA:

Saprošlogodišnjih igara

Danilovgrad:

Večeras počinju

Bjelopavlićke sportske igre

Olimpijadadruženja i

viteškognadmetanja

Rožaje:

Izviđači ,,Ibra“ ugostili kolege iz Francuske

Skauti upoznali

gradpodHajlom

Bar:

Okončane desete Sportske igre uMrkojevićima, organizatori zadovoljni

Entuzijasti pokazali kolikosuspretni

Raičević: UčinimosvedaMrkojevići

dobijusportskudvoranu

Završnoj večeri prisustvovao je predsjednik

opštine Bar Dušan Raičević, koji je zadovolj-

no pozdravio goste, učesnike, organizatore

uspješne manifestacije.

- Zadovoljstvo je biti u društvu dragih Mrko-

jevića koji se već deset godina u toku ljetnjih

mjeseci okupljaju na ovoj tradicionalnoj

manifestaciji. Mrkojevići su vjekovima pozna-

ti kao bogato zaleđe koje zdravimproizvo-

dima snabdijeva naš grad, ali isto tako i kao

iskreni njegovatelji zdravih stilova života.

Večeras smo se okupili pod vedrimnebom,

ali uz želju i obavezu da svaki od nas učini

sve da Mrkojevići dobiju toliko očekivanu

sportsku dvoranu koju i te kako zalužuju.

Uz lokalnu samoupravu koja je spremna da

podrži ovako važan projekat, uz podršku pri-

vrednika i dijaspore Mrkojevića koja je prote-

klih godina doprinosila razvitku ovog kraja,

siguran samda ćemo svi uložiti maksimalni

napor u riješavanju tog problema - poručio je

Raičević.

ZAHVALNICANAJMLĐEM

UČESNIKU:

DarianKalamperović

TRAJUDECENIJU:

Sazatvaranja igara