Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 9. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

Jedanae-

stogodišnjaS. Z. izBijelog

Poljakoja jemjesecimana

liječenjuuBeograduodpo-

sljedicakancera i koja, su-

deći premanalazima ljeka-

ra, broji posljednjedane,

transportovana je juče avi-

onomuCrnuGoru.

Kako je saopšteno iz Klinič-

kog centra, ona je uz pratnju

anesteziološke ekipe te

zdravstvene ustanove i rodi-

telja, juče oko 15 sati stigla u

Podgoricu, odakle je tran-

sportno vozilo Opšte bolnice

BijeloPoljedirektnoodvelou

bjelopoljskubolnicu.

Iz bolnice u BijelomPolju za

naš list nijesu htjeli da ko-

mentarišu ovaj slučaj, već su

samo saopštili da je djevojči-

ca smještena na pedijatriji.

Roditeljima S. Z. prošlog če-

tvrtka saopšteno je da je nji-

hovom djetetu preostalo od

sedamdanadomjesecživota.

Oni od tada pokušavaju da

obezbijedetransportdoCrne

Gore.

Iz Kliničkog centra saopštili

su da su im iz Instituta za on-

kologiju i radiologiju u Beo-

gradu, u ponedjeljak, dopi-

somzatražili da seobezbijedi

transportu ležećempoložaju

jedanaestogodišnje djevojči-

ce, nakon čega su odmah re-

zervisali karte za let.

Karte sumorali daplate rodi-

telji.

- Da juče sa sobom nijesam

slučajno imao 1.165 eura, ni

danas ne bismo krenuli. A,

novac sam imao zahvaljujući

dobrim građanima Crne Go-

re - kazao je za portal Stan-

dard otac djevojčice Goran

Zejak.

Iz Fonda za zdravstveno osi-

guranje kažu da će im novac

biti refundiran.

Napitanjedalićenarefunda-

ciju čekati nekoliko mjeseci,

te da li se u konkretnom slu-

čaju mogao napraviti ustu-

pak, čelnikFondaSeadČirgić

za naš list kaže da će porodici

jedanaestogodišnje djevojči-

ce novac biti isplaćen za se-

dam dana od dana predaje

zahtjeva.

- Nema više dugog čekanja.

Nedjeljno radimo refundaci-

je, odnosnoakreditivezaput-

ne troškove, ali i za ljekove i

medicinska pomagala. Poro-

dica treba da preda zahtjev

područnoj jedinici Bijelo Po-

lje i odmah će ići u obradu da

bi se isplatili troškovi – kazao

jeČirgić.

Sl.R.

PODGORICA

Upravni sud

CrneGore jeuprvih šest

mjeseci imao 15.286pred-

meta, što je za6.593višene-

go lani, a za 11.171 višeuod-

nosuna 2016, kada jeuprvih

šestmjeseci uradubilo4.115

predmeta.

U polugodišnjem izvještaju

ovog suda (od1. januarado30.

juna) istaknuto je i da je u tom

periodu primljeno 23,9 odsto

manje predmeta nego lani.

Priliv predmeta, kako je ista-

knuto, prošle godine iznosio

je 7.568, dok je u 2016. u prvih

šest mjeseci primljeno 4.129

predmeta.

NORMA

- Sud je na početku godine

imao 10.744 neriješenih pred-

meta iz 2017. Do juna je pri-

mljeno4.542predmeta,dokje

riješen 5.381, odnosno 35,2

odstoodukupnogbroja.Neri-

ješeno je ostalo 9.905, odno-

sno 64,8 odsto – naveli su iz

Upravnog suda i dodali da ne-

riješenih predmeta iz 2016.

nema.

I pored velikog opterećenja,

sudije (njih 11, odnosno od

marta 14), zaprvihšestmjese-

ci ispunile su (godišnju) nor-

mu od 300 predmeta – odno-

sno oko 384 predmeta po

sudiji.

-Procenat riješenihpredmeta

u odnosu na priliv u izvještaj-

nom periodu je 118,73 odsto,

što je posljedica organizacio-

nih promjena u sudu, odno-

sno stalnog prekovremenog

rada, kao jedne od predviđe-

nih mjera za rješavanje zao-

stalih predmeta – precizirano

je u izvještaju.

Sudijesu, poredkvantitativno

velikog broja urađenih pred-

meta, ostvarile kvalitet rada,

odnosnoprocenatodlukakoje

je potvrdio Vrhovni sud od

98,1 odsto.

- Bilo je 1.655 predmeta raz-

matranihpovanrednomprav-

nom lijeku pred Vrhovnim

sudom, odkojihje1.155riješe-

no do 1. jula. Od ovog broja,

1.133 odluke potvrdio je Vr-

hovnisud,22suukinute,aima

i osam odbačenih zahtjeva za

preispitivanje odluke – preci-

zirali su izUpravnog suda.

Predviđeno je da će se pred-

meti iz prošle godine, kako je

navedeno, riješiti u prvom

kvartalu iduće.

PRILIV

- Prosječan mjesečni priliv u

prvihšestmjeseci je757pred-

meta, dok broj riješenihpred-

meta (5.386) odgovara prilivu

odvišeodsedammjeseci–na-

glasili su izUpravnog suda.

Predmetisuse,kakojenapisa-

no, isključivo rješavali po re-

dosljedu prispjeća, a „izuzet-

no, prioritet u radu davao se

predmetima za koje postoji

zakonska obaveza hitnog rje-

šavanja ili ukoliko stranka

podnese urgenciju, a ako se o

tomesaglasepredsjednicaSu-

da i sudija kome je predmet

dodijeljenu rad“.

- Sud je od januara održao

1.521 usmenu javnu raspravu,

odnosno 5,07 odsto više nego

prošle godine, kada je za isti

period održano 1.444 – ista-

knuto je udokumentu.

Kako je Pobjedi u intervjuu u

martu kazala predsjednica

Upravnog suda Branka Lako-

čević, ogroman priliv pred-

meta uslovili su zakoni omaj-

kama sa troje djece, a osim

njih i novi Zakon o upravnom

postupku.

J.B.

PODGORICA

Policija je privremeno oduzela vozačku dozvolu

i pokrenula prekršajnu prijavu protiv Baranina M. V. (24) zato što

je umjestu Sozina, na magistrali Podgorica – Bar, gdje je ograniče-

nje 80 kilometara na sat, vozio brzinom čak 172 kilometra na sat.

Iz Uprave policije je saopšteno da je Baranin vozio „audi“.

- Prekoračio je brzinu iako je najveća dozvoljena brzina za vozila

kojima upravljajumladi vozači i vozači početnici ograničena na

70 kilometara na sat, shodno odredbama člana 37a Zakona o

bezbjednosti saobraćaja na putevima - naveli su u saopštenju.

Upozorili su učesnike u saobraćaju da će saobraćajna policija i u

narednomperiodu nastaviti sa pojačanim aktivnostima, kako bi

omogućili veći stepen bezbjednosti na putevima.

Prethodnih dana su, kako su naveli, registrovali više teških sao-

braćajnih prekršaja.

N. Đ.

PODGORICA

Savjet za za-

štituživotinjapredložio je

na jučerašnjoj sjednici da se

od2019. godinekrozpro-

grammjeraobavezne zdrav-

stvene zaštite životinja fi-

nansiranabavka čipova i

vakcinaprotivbjesnila.

- Od Veterinarske komore tra-

ženo je da iznese prijedlog ci-

jene za ove aktivnosti, koja bi

bila jedinstvena za sve ambu-

lante.NakontogaćeSavjetpri-

premitiprijedlognačinafinan-

siranja – saopšteno je nakon

sjednice.

Pojasnili suda implementacija

čipa i izdavanje pasoša treba

da finansiraju držaoci životi-

nja, u skladu sa zakonom.

Saopšteno je, takođe, da supri-

premili podzakonski akt koji

uređuje oblast identifikacije i

registracije kućnih ljubimaca

u skladu sa izmjena i dopuna

Zakona o veterinarstvu i sada

je upostupkuobjavljivanja.

- Obezbijeđena su finansijska

sredstva i pripremljena doku-

mentacija za nabavku, kako bi

se nadogradila postojeća cen-

tralnabaza i stvorilemogućno-

sti za centralnu evidenciju pa-

saiutokujepripremapostupka

javne nabavke – istakli suoni.

Konstatovali su i da nesporno

postoji problemu razumijeva-

njunadležnosti i odgovornosti

i držalaca životinja i lokalnih

samouprava, te su, između

ostalog, apelovali na držaoce

životinja da postupaju odgo-

vorno i u skladu sa zakonom i

lokalnimpropisima.

- Apelujemo na lokalne samo-

uprave da postupaju u skladu

sa ovlašćenjima i preduzmu

mjereprotivneodgovornihdr-

žalaca kućnih ljubimaca i dru-

gih životinja. Apelujemo i na

sve predsjednike opština da,

po hitnom postupku, ukoliko

na teritoriji lokalne uprave ne

postoji,izdvojesredstvaiorga-

nizujuadekvatnu službu i ure-

de smještaj za nezbrinute ži-

votinje - saopšteno je iz

Savjeta.

Savjet za zaštitu životinja

osnovalajeVlada,24.maja,ka-

ko bi odgovorili aktuelnim ia-

zovima, kao što su nehuman

odnos pojedinaca prema živo-

tinjama, neodgovoran odnos

vlasnika prema kućnim lju-

bimcima, problem velikog

broja pasa lutalica i sve češćih

pojava napada pasa na ljude.

N. Đ.

Teško bolesna djevojčica iz Beograda avionom transportovana u Crnu Goru

Troškoveprevoza

refundiraćeFond

za sedamdana

ILUSTRACIJA

Pooštrene kontrole na putevima

Baraninvozio 172

kilometrana sat

Sjednica Savjeta za zaštitu životinja

Bolesnadjevojčica

stiglauCrnuGoru

Sudije su, pored kvantitativno

velikog broja urađenih predmeta,

ostvarile kvalitet rada, odnosno

procenat odluka koje je potvrdio

Vrhovni sud 98,1 odsto - istaknuto

je u izvještaju o radu u prvih šest

mjeseci ove godine Upravnog suda

Pred Upravnimsudomu prvih šest mjeseci pokrenuto 15.286 postupaka

Riješili 5.381predmet

Višeod3.900postupakatrajalogodinu

U polugodišnjem izvještaju Upravnog suda

navedeno je da je postupak u prosjeku trajao

skoro 73 dana, dok je u najvećembroju pred-

meta – 3.906 – postupak trajao do godinu.

- U 611 predmeta postupak je trajao do devet

mjeseci, u 510 predmeta više od godine, u

228 predmeta do tri mjeseca, a 126 predmeta

završeno je za šest mjeseci – napisano je u

ovomdokumentu.

Do 30. juna podnijeto je 47 (kontrolnih)

zahtjeva za suđenje u razumnom roku, što

je za, kako je istaknuto, 74,5 odsto više nego

prošle godine, kada ih je bilo 12.

- Do početka jula riješen je 41 zahtjev. Jedno

rješenje Upravnog suda ukinuo je Vrhovni

sud, osam zahtjeva je odbijeno kao oči-

gledno neosnovano, dok su za preostala 33

zahtjeva poslata obavještenja strankama o

okončanju postupka po kontrolnom zahtjevu

– navedeno je u izvještaju.

Sudije su od 1. januara do

30. juna u prosjeku imale

oko 1.092 predmeta, od

čega (u svimmaterijama)

oko 708 nezavršenih, a

384 okončanih.

- Sudije su završile više

predmeta od predviđene

sudijske norme, koja iznosi

300 predmeta, odnosno

više od godišnje prosječne

sudijske norme – istaknuto

je u ovomdokumentu.

Opterećenost sudija je za

27,1 odsto veća nego lani u

istomperiodu, koja je tada

iznosila oko 796 predmeta

po sudiji, dok je u 2016.

godini ovaj procenat izno-

sio 65,4 odsto, odnosno

oko 375 predmeta.

Prosjek

Prosječanmjesečni

prilivuprvih šest

mjeseci je 757

predmeta, dok broj

riješenihpredmeta

(5.386) odgovara pril-

ivuodviše od sedam

mjeseci – naglasili su

izUpravnog suda

Inicijativaza finansiranje

vakcinaprotivbjesnila

Upravni sud