Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 9. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

- Iako jošod

početkadevedesetihgodina

prošlogvijeka, ipredBogomi

predljudimateško iskompro-

mitovan, najagresivnijidiovr-

huškeSrpskepravoslavnecr-

kveočuvao je, čak i ojačao,

pozicijeunutarhijerarhijske

vertikaleuspijevajućidasa-

tjeraubezizlaz i samogpatri-

jarhaIrineja.

Suočen sa ozbiljnim, javnim i

tajnim, prijetnjama izazivanja

raskolauSinodu i isplaniranom

kampanjom kompromitovanja

njegovihmisija dok je svojevre-

meno službovao van Beograda,

bezuslovno semorao odreći po

mnogo čemu osobene duhov-

nostisvogpočivšegprethodnika

Pavla.

IZBORUNUTAROBRUČA

I „udariti u talambase“ čija je je-

ka svojevremeno dopirala do

sada već nečovječno satrtih do-

mova i bezdušno pogašenih

ognjišta. U takvoj atmosferi i

armiranočvrstomi sve stisnuti-

jem obruču, nije imao izbora.

Morao se prikloniti najagresiv-

nijemdijelu arhijerejskog „kre-

ma“.

Realno, brojnimucjenama i ra-

znovrsnimpritiscima, nijemo-

gao da se odupre ni zbog staro-

sti, ali još više ni zbog realnog

odnosa snaga, ne samo unutar

Patrijaršije, nego i u širim kru-

govimasveštenstvanižegranga.

Zato je bio prinuđen da se, od-

nedavno, vrlo direktno (u)mije-

ša u ekskluzivno državnička

ovlašćenja legalnih i legitimnih

institucija i organa Republike

Srbije, naročito u vezi sa najsta-

rijim, najtežimi najdelikatnijim

istorijskim i emotivnimproble-

mom srpskog naroda: Koso-

vom.

KOMANDANT

BEZKOMANDI

Prinudno se priklanjajući cr-

kvenim jastrebovima, nevoljno

je morao pristati da bude „ko-

mandantkojemsekomanduje“,

pa je kao takav i ušao u svojevr-

snu bitku koja je definitivno iz-

gubljenanajmanjedvijedeceni-

je unazad. Potpuna zbrka,

međutim, nastala je kada je (i)

jastrebovima sa kamilavkama

postalojasnodabeogradskavla-

dajuća većina ne računa na nji-

hovuduhovnu logistiku.

Jer,akojesuditipokomunikaci-

jama predsjednika Aleksandra

Vučića sa najvišim predstavni-

cima najmoćnijih zemalja

Evropske unije, ratna opcija je

isključena. Što znači damu do-

bošari, makar bili umantijama,

nijesupotrebni.Izostalajeime-

dijskapodrška, pa čak i apsolut-

no očekivano sabiranje kosov-

skog vjernog stada za svojim

pastirima.

PRAVILA

SAMOŽRTVOVANJA

A, onda je, dabi se, koliko toliko,

umanjila šteta po ugled srpskog

arihijerejskog kora, u skladu sa

tradicijom, „potegnuta“ Crna

Gora. Po pisanimpravilima Ga-

rašaninovogNačertanija i isku-

stvima istorijski višeputakrvlju

ovjeravanog kolektivnog samo-

žrtvovanja. Srpska Sparta i So

SrpskeSoli trebalobiponovoda

biju tuđe bitke, mada je i huška-

čimajasnodasusveizgubljenei

prijenosupočele.

Patrijarh je, u te svrhe, upetrov-

danskommjesecuocijenioda je

„Srbima uCrnoj Gori danas go-

re, nego što im je bilo uNezavi-

snoj Državi Hrvatskoj“. Je li ta-

kva poruka bila prvi korak ka

djelimičnom pomilovanju

ključnih zločinaca unutar faši-

stičke tvorevine i egzekutora u

jasenovačkim laboratorijama

smrti?!

SPASDUŠA, ILI…

Ilijeodaslanazaspasduša11ge-

nerala srpskenacionalnosti koji

su bili Pavelićevi, Budakovi i

Luburićevi ljudi od izuzetnog

povjerenja, uz još 230 povjere-

nika i pedestak takozvanih do-

časnika unutar endehazijskih

obavještajnih službi. Pravoslav-

nih Srba iz Zagreba, Siska, Bje-

lovara i još nekih hrvatskih gra-

dova , ko j i su p r i l j ežno

kandidovali svoje sunarodnike i

istovjernikezapakaoJasenovca

iGradiške.

Ako nije o tome riječ, neće val-

jdabitidajeNjegovaSvetostpa-

trijarh srpski Irinej pozvao srp-

ski narod na oružani ustanak u

matičnoj imdržavi Crnoj Gori.

U koju se nijesu doselili, no se

rađali vjekovima unazad. Ili im

preporučujeegzodus,potragič-

nimmatricama izdevedesetih.

Na bolnim iskustvima takvog

zaumljavaljdajeneštonaučeno.

Imeđu jastrebovima umantija-

ma…

R.TOMIĆ

PODGORICA

– Inspekcija

je sa tržištapovukladječiju

lampumarkeKeskin, koja je

proizvedenauTurskoj, jer

postoji opasnost odopekoti-

na i odelektričnogudara.

Kako jeobjavljenonasajtupo-

trosac.me

, postolje dječije

prenosne lampe je od kerami-

ke sa medvedićima i rozim

cvjetićima, a platneni abažur

je oivičen čipkanom trakom i

kristalčićima.

-Lampanemaobavezneozna-

ke proizvođača i upozorenja,

kao ni odgovarajuće piktogra-

me. Proizvod ne prati uput-

stvo za upotrebu i održavanje

proizvoda. Stoga kontrolisani

proizvod ne ispunjava zahtje-

ve bezbjednosti u pogledu ri-

zika i kategorije rizika iz naci-

ona l nog s t anda rda . Ne

ispunjava konstrukcijske za-

htjeve i za njih nije obezbije-

đena deklaracija o usaglaše-

nosti i izvještaj o ispitivanju

–piše na sajtu.

Sl.R.

Am lohijeRadović sa IrinejomtokomnjegovenedavneposjeteCrnoj Gori

POVODI:

Da li su recidivi radikalizma najuticajnijeg dijela

klera SPC (ozbiljna) prijetnja crnogorskomdruštvu

Porukakoja se

(ne) zaboravlja

Opasna lampa

Sa tržišta povučen opasan proizvod

„Keskinova“ lampa

možedadovededo

električnogudara

Neće valjda biti da je Njegova Svetost patrijarh srpski Irinej pozvao

srpski narod na oružani ustanak umatičnoj imdržavi Crnoj Gori.

U koju se nijesu doselili, no se rađali vjekovima unazad. Ili im

preporučuje egzodus, po tragičnimmatricama iz devedesetih

stva

se kako njemu odgovara. Odlu-

ke treba da se donose na skup-

štini,većinom-kazaojeBosnić.

Došli su do toga, dodaje, da ne-

maju nikakav kontakt sa pred-

sjednikom i bilo što kad traže

buduodbijeni.

- Ne znamo kome više da se

obratimo. Željeli bismo da

ostanemo zajedno, da kolege

budu zadovoljne, a došli smo u

situaciju da su svi nezadovolj-

ni. Umjesto da radimo u kon-

taktu sa menadžmentomneke

zanasbitnestvari,mitonemo-

žemo– ističeBosnić.

Pavićević im je, kaže on, poru-

čio da je redovna skupština u

septembru.

- Koji septembar i koje godine,

tonikonezna.Nanašeoptužbe

da je privatizovao sindikat ne

želi da zakaže vanrednu sjed-

nicu–ogorčeni su sindikalci.

Strukovnommedicinskom ra-

diologuAsmiru Pepiću sporno

je i to što je ljekar na čelu ove

sindikalne organizacije jer

smatra da doktori ne razumiju

problemesakojimasezaposle-

ni suočavaju.

- Od 1.580 članova, više od

1.080 je srednji medicinski ka-

dar, više od 400 je nemedicin-

ski i 64 ljekara. Pavićević nas je

zapostavio.Samotražimodase

legitimnozakažesjednicaigla-

sa o povjerenju. Smatramo da

ima dosta elokventnih ljudi

među tehničarima i medicin-

skim sestrama koji bi adekvat-

nije vodili sindikat, jer najbolje

osjećaju naše tegobe - kaže Pe-

pić.

On ne spori da je Pavićević „u

početku napravio neke dobre

stvari“, ali je, dodaje, kako je

vrijemeprolazilopočeoda za-

boravlja sve to.

- Nadali smo se neđe da će iz

ljudskihrazlogazakazati sjed-

nicu, ali on samo pokušava da

oduži vođstvo u sindikatu.

Ako imamo podatak da Sindi-

kalna organizacija KC Uniji

sindikata godišnje uplaćuje

članarinu više od 17.000 eura,

Predsjednik Sindikalne

organizacije KCCG Vladimir

Pavićević je za Pobjedu juče

izjavio kako u radničkoj aso-

cijaciji na čijem je čelu sve

funkcioniše dobro i da će se

sjednica redovne skupštine

održati u septembru.

- Što se tiče sjednice

vanredne skupštine

koja je tražena u

maju ove godine,

ona je održana. Na

toj skupštini,

zbog napu-

štanja jed-

nog dijela

članova

skupštine,

sjednica je

prekinuta.

Oni koji

su je ini-

cirali su

je i napuštili. Sada je u toku

aktivnost po pitanju usvajanja

novog kolektivnog ugovora

koji je prezentiranmenad-

žmetnu još 15. novembra

prošle godine. Većina radnih

jedinica se izjasnila da podr-

žava te aktivnosti, dok se

sindikalni predstavnici odre-

đenog broja radnih jedinica

još nijesu izjasnili - ističe

Pavićević.

Na naše pitanje da proko-

mentariše optužbe

kolega iz Kliničkog

i iz sindikata, on je

ponovio da je sve

u redu.

- Sindikalna

organizacija

funkcioniše,

rade svi orga-

ni - kazao je

Pavićević.

Sve funkcionišedobro

Dodao je da ima dio neza-

dovoljnih članova skupštine

koji će, poručio im je, narav-

no imati priliku na redovnoj

skupštini da se izjasne o

svimovimpitanjima, pa i o

povjerenju predsjednika, što

će biti na dnevnom redu.

- Najvažnije su ove aktivnosti

koje sprovodimo po pitanju

novog kolektivnog ugovora.

Komisije sve rade, jedan

broj članova tih komisija ne

učestvuje u radu, ali komi-

sije imaju kvorum i rade u

punom kapacitetu. Čini nam

se da pojedini sindikalni

predstavnici izbjegavaju da

sazovu sastanke zaposlenih

u svojim radnim jedinicama.

Mi ne znamo šta je u pitanju,

ali ćemo insistirati da svi čla-

novi Sindikalne organizacije

budu upoznati i sa radom

u sindikatu i aktivnostima

koje planiramo - poručio je

Pavićević.

Funkcije

Članovi izvršnog odbora

Sindikalne organizacije

Kliničkog centra kategorični

su i da je Vladimir Pavićević

posljednjih godina potpuno

zanemario funkciju u ovom

sindikatu.

- On je i predsjednik Repu-

bličkog sindikata zdravstva

pri Uniji slobodnih sindika-

ta, zamjenik generalnog

sekretara Unije. Ujedno je i

direktor Stambene zadruge,

a nekoliko godina bio je

predsjednik Savjeta RTCG,

gdje je sada član. Osim toga,

član je i Socijalnog savjeta.

Možda ima još nekih funk-

cija... Uglavnom, potpuno je

zanemario bazu odakle je

potekao – Sindikalnu orga-

nizaciju Kliničkog centra -

kaže Nebojša Radonjić.

Dodaje i da Pavićević pored

svih ovih funkcija koje obav-

lja, radi kao ljekar u punom

radnom vremenu na Odje-

ljenju za otorinolaringologi-

ju, uz povremene odlaske u

Pljevlja gdje je angažovan u

ambulantama.

rani, napuštili smosjednicu.U

znaksolidarnosti.Nijesmože-

ljeli da koleginica Velimirović

ostane iza vrata, a mi glasamo

iako smo tada imali većinu da

smijenimoPavićevića.Oni ko-

ji su ostali nijesu imali kvo-

rum, pa je sjednica prekinuta.

Mi smoonda18. junapodnijeli

zahtjev za nastavak prekinute

sjednice - kazao jeOgnjenović

i dodao da do danas nijesu do-

bili odgovor.

Članovi izvršnog odbora s ko-

jima smo juče razgovarali pri-

čaju kako je Pavićević, nakon

prekinute sjednice, otišao na

odjeljenje kod koleginice

Velimirovićdaprovjeri

ima li

onapodršku.Do

-

bio je odgovor da su ko-

lege uz nju. Sindikalci

sukategoričnidajePavi-

ćević imao namjeru da

utiče na zaposlene na

Odjeljenju neonatologije

ne bi li nešto promijenio,

ali nije uspio.

- Pošto nijesmo dobili od-

govor nadva zahtjevada se

nastavi prekinuta vanred-

nasjednica,15.julapodnije-

li smo urgenciju, ali i na nju

smoostali bezodgovora. Za-

to smo 1. avgusta podnijeli i

zahtjev, sa 33potpisa, ali opet

uzalud - pričaOgnjenović.

ZAHTJEVI

Naglašava da su 3. avgusta pod-

nijeli zahtjev i Uniji sindikata,

kojoj pripada ova sindikalna

organizacija,sa33potpisauko-

jem su naveli da žele da Vladi-

mir Pavićević bude izopšten iz

Unije dok se ne riješi pitanje

SindikalneorganizacijeKlinič-

kog centra. Istog dana i Klinič-

kom centru su dostavili infor-

m a c i j u - z a h t j e v d a n e

dozvoljavaju da ih Pavićević

predstavlja kodmenadžmenta.

Medicinski tehničarnakardio-

hirurgiji Bojan Bosnić ističe da

Pavićević samoinicijativno od-

lučuje o svemu.

- Ne pita nikoga ništa i ponaša

tonijemalasuma.Najmanje je

što smo očekivali da Unija po-

kuša da riješi ovaj problem.

Trebalo je zamjeniku general-

nog sekretara (Pavićević) da

skrenu pažnju i zapitaju se da

li su ili neupravu ljudi koji tra-

že njegovu smjenu. Pozvali

smoihdabudugostinasjedni-

ci i daprateregularnost - ističe

Pepić.

OnsenadadaćeuUSSCGraz-

misliti još jednom. Ističe da je

Sindikalna organizacija Kli-

ničkogmeđu osnivačima Uni-

je i jedan ,,poprilično bitan

stub“.

-Zavisnoodnjihovogodgovo-

rami ćemorazmisliti štodalje.

Većnamjeuglavi drugaopcija

- kažePepić.

Njegova koleginica, medicin-

ska sestra Maja Manojlović

smatra da se radi o samovolji

jednog čovjeka.

- Ovo je pokušaj privatizova-

njasindikata.Onimasvoje lju-

de. Sve je ublokadi, a on i dalje

radi - kažeManojlović.

I član izvršnog odbora Jasmin

Omerović, tehničar na Klinici

za neurohirurgiju, kategori-

čan je da Pavićević mora da

ode sa čela Sindikalne organi-

zacije.

Vladimir Pavićević na čelu je

ovogsindikatajošod2006.go

-

dine, a sindikalne kolege ga

optužuju da je sebi produžio

mandat nezakonito 2015. Re-

dovni izbori očekuju se u de-

cembru.

N.KOVAČEVIĆ

Klinički centar

Vladimir

Pavićević