Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 9. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Direktor

podgoričkogDomazdravlja

drNebojšaKavarićsmatrada

jecrnogorski zdravstveni si-

stemuspiodaodgovori svim

izazovima, teda jeključnoda

susviusistemuprihvatilida

supreventivneaktivnostipri-

oritetuprimarnoj zdravstve-

noj zaštiti.

Govoreći o novinama koje će

dovestidoefikasnijegrada,onje

u intervjuu za PinkMkazao da

su to uvođenje strukturalne

anamneze, dalje proširenje ka-

drovskihkapaciteta.

- Širimo kapacitete, glavni grad

intenzivno gradi i završava novi

objekat doma zdravlja na Zlati-

ci,umeđuvremenuproširićemo

kapacitete završetkom dva

objektaucentrugrada,Starava-

roš -Nova varoš, to jeudomenu

odgovornostiDirekcije za javne

radove. Imaćemo završena dva

objekta u centru grada, planira

se kraj ove godine ili početak

sljedeće - rekao jeon.

Neophodno je, smatra Kavarić,

daljejačanjekadrovskihkapaci-

teta, zbog povećanja broja sta-

novnikauglavnomgradu.

Komentarišući uvođenje elek-

tronskogzakazivanja,kaoielek-

tronskog recepta, Kavarić kaže

dasusepokazaliefikasnimteda

očekujeidaćeuvođenjelabora-

torijskoginformatičkogsistema

uticati na smanjenje troškova,

ali i dužinu čekanja i lutanja pa-

cijenata.

Kavarić je upozorio i da svaka

peta žena ima neki oblik HPV

infekcijekojimožebitiuzročnik

malignihoboljenja.Uvjerenjeu

to da će Ministarstvo zdravlja

odabrati najoptimalniji model

imunizacije i vakcinacije protiv

HPV virusa i time omogućiti

značajno smanjenje pojavema-

lignihoboljenja.

Sl.R.

PODGORICA

-Nacionalne

parkoveovegodineposjetilo

je200.000ljudi, što jeza20

odstovišenegouistomperio-

dulani, kazao jedirektorJav-

nogpreduzećaNacionalni

parkoviCrneGoreElvirKli-

ca, koji vjerujedaćeovasezo-

nabiti rekordna.

Klica je, u intervjuu za PR cen-

tar,kazaodaočekujeda,dokraja

sezone, 400.000 ljudi posjeti

nacionalneparkove.

- U prošloj godini imali smo

ukupno 330.000 posjetilaca u

svimparkovima- rekao jeKlica.

Onjeistakaodajenajvećaposje-

ćenost na Durmitoru, ali da je,

takođe, dobra i na Skadarskom

jezeru iBiogradskoj gori.

-ŠtosetičeLovćenaiProkletija,

posjeta je negdje na prošlogo-

dišnjemnivou.Kadaevidentira-

mo posjetioce, naš parametar je

prodaja ulaznica. U prošloj go-

dini imali smo problem sa na-

platom ulaznica u NP Lovćen,

takoda je, prema našimeviden-

cijama, broj posjetilaca u ovoj,

nanivouprošlegodine-kazaoje

Klica.

Prema njegovimriječima, kiše i

loši vremenski uslovi, u prote-

klomperiodu, uticali su da broj

posjetanebude jošveći.

-Utokuovogamjesecaočekuje-

mo da parkovi na sjeveru budu

posjećeniji, da ljudi iskoriste to-

plo vrijeme da pođu u najljepše

predjele naše države, da se ras-

hlade,daobiđuprirodneljepote

i da probaju ono štomi nudimo

-naveo jeKlica.

Što se tičeunapređenja turistič-

ke infrastrukture, kako jekazao,

u skladu sa mogućnostima, u

ovojgodininapravljenojedosta.

- U prethodnom periodu imali

smoproblemesajavnimtoaleti-

ma, a sada smo dobar dio toga

riješili. Takođe smo riješili do-

bar dio problema signalizacije,

kada su staze u pitanju. Pripre-

mili smo novi sajt i novu aplika-

ciju, koja će svakako koristiti

posjetiocima, jer će imati puno

informacija i drugihmogućno-

sti,kadasuupitanjuprijavepro-

blema - objasnio jeKlica.

Svaki nacionalni park ima, kaže

on, raznovrsnuponudu.

Naveo je i da su stranci odušev-

ljeni prirodnim ljepotama naci-

onalnihparkova, aanalize, kako

jedodao,pokazujudasevraćaju

i pozivajuprijatelje.

-Izgodineugodinubrojposjeti-

laca iz stranihzemalja raste. Što

setičenašihturista,oniznajuda

se radi o najljepšemdijelu naše

države i naravno da svako od

njihmože imati sugestiju, kako

unaprijediti sami prostor i na-

praviti štoboljuponudu i zado-

maće i zastranegoste -pojasnio

jeKlica.

R.D.

PODGORICA

Većinadele-

gata skupštineSindikalne

organizacijeKliničkog cen-

traCrneGore i većina izvrš-

nogodboravećmjesecima

traže zakazivanjevanredne

skupštinenakojoj bi se ra-

spravljaloo smjeni predsjed-

nikaove radničke asocijacije

VladimiraPavićevića, ali on

neodgovorananjihove za-

htjeve, saznajePobjeda.

Informaciju su Pobjedi juče

potvrdili članovi Sindikalne

organizacije, a njih šestoro,

koji suu izvršnomodborusin-

dikata, tvrde kako Pavićević

već duže vrijeme sam donosi

odluke i ne traži mišljenje de-

legata skupštine.

SJEDNICA

Specijalista strukovne medi-

cinskeradiologijeNebojšaRa-

donjić kaže da su se prvi suko-

bi desili prije sedam-osam

mjeseci, a problemi su eskali-

rali prije četiri mjeseca, kon-

kretno 18. aprila.

- Bila je redovna sjednica naše

sindikalne organizacije na ko-

joj je trebalo da bude usvojen

finansijski izvještaj za prošlu

godinu i još neke odluke. Na-

kon što je usvojen finansijski

izvještaj većina članstva, ne-

zadovoljni vođenjem sjednice

i tačkama dnevnog reda, tada

su izašli iz sale – priča Rado-

njić.

Sjednicajeprekinuta,asljede-

ća, vanredna, nakojoj je treba-

lo da se raspravlja o Pavićevi-

ćevoj smjeni, održana je u

maju. Sjednicu je tražiovećin-

skidiodelegataskupštine, koji

smatraju da, osim Pavićevića,

trebadabude smijenjenočita-

vo rukovodstvo.

I na redovnoj sjednici u aprilu

bilo je potegnuto pitanje Pavi-

ćevićeve smjene. Tražio je je-

dan od članova skupštine Zo-

ranFilipović,alijePavićevićto

odbio.

-Filipovićjejavno,triputatra-

žio da se raspravlja o smjeni,

na što se predsjednik oglušio.

Revoltirani takvim ponaša-

njem zahtijevali smo zakazi-

vanje vanredne skupštine –

priča Radonjić i dodaje da je

nedopustivo da je Pavićević i

predsjednik Sindikalne orga-

nizacije i predsjednik skupšti-

ne.

Vanredna skupština zakazana

je zamaj, ali je i onaprekinuta.

Pavićević tada, kako kažu naši

sagovornici,uvidjevšidaćebi-

ti smijenjen, nije dozvolioMi-

leni Velimirović da glasa, a ko-

ja predstavlja Odjeljenje

neonatologije.

-Ona jebilanaprethodnoj, re-

dovnoj sjednici i bez ikakvih

Delegati tvrdeda je

Pavićevićprivatizov

radničkuasocijaciju

NebojšaKavarić

Klica: Očekujemo

rekordnusezonu

UNacionalnimparkovima zadovoljni posjetom

Direktor Doma zdravlja u

Podgorici dr Nebojša Kavarić

Sindikalna organizacija Kliničkog centra u blokadi, članstvo traži smjenu rukovo

Svaka

petažena

imaneki

oblikHPV

infekcije

Nacionalni parkDurmitor

problema glasala za usvaja-

nje finansijskog izvještaja?!

Ali, na vanrednoj sjednici je

zasmetala, jer je Pavićević

znao da ga neće podržati –

ističeRadonjić.

Instrumentar u Kliničkom

centru Bojan Ognjenović

pojašnjava kako je Pavićević

kao razlog zbog kojeg nije do-

zvolioVelimirovićdaglasana-

veo toda ona nije delegat.

- Na prethodnoj, redovnoj

skupštini to pitanje nije pote-

zao, jermu je tada, vjerovatno,

odgovaralo da ona glasa - ka-

zao jeOgnjenović.

DELEGATI

Naši sagovornici sukategorič-

ni da Pavićević namjerno nji-

hovu koleginicu nije stavljao

na listu delegata. Ona je, kažu,

dolazila nekoliko puta u kan-

celariju Sindikalne organiza-

cijenebi li jeupisali, jer je ima-

la kompletnu podršku svog

odjeljenja,međutim,kakoisti-

če Ognjenović, Pavićeviću to

nije odgovaralo.

- Vjerovatno je bio svjestan

njenognezadovoljstva i dane-

Bojan Ognjenović upo-

zorava da je sindikat u

blokadi, da komisije ne

rade, a da Pavićević

samoinicijativno dijeli

pomoć.

- Predsjednik te komisi-

je javno je dao ostavku.

Izvršni odbor, nadzorni,

skupština ne mogu da

se sastanu - kaže Ognje-

nović.

On ističe da su jedan član

nadzornog odbora i pred-

sjednik tog tijela podnijeli

ostavke i da je u ovom

odboru ostao samo jedan

član.

Nebojša Radonjić kaže da

su od Unije sindikata tražili

rješenje i dobili odgovor od

generalnog sekretara Srđe

Kekovića da nemaju statutar-

no pravo da utiču na odluke

sindikalnih organizacija, ali

da će nakon sagledavanja

situacije pokušati da svojim

sugestijama pomognu.

- Pozvali su nas na izvršni

odbor USSCG 13. avgusta

Unijanemarješenje

Ognjenović:

Komisije

nerade

kojem će prisustvovati i po

nekoliko predstavnika koje

će izabrati Pavićević. Mi ne

želimo da prisustvujemo toj

sjednici, jer smo iz dopisa koji

su namdali jasno naglasili da

nemaju statutarno pravo da

utiču na naše odluke - poru-

čio je Radonjić.

će glasati za njega. Zato je na

vanrednoj sjednici saopštioda

onanemapravoglasa.Revolti-

Delegati skupštine i članovi

izvršnogodboraSindikalne

organizacijeKliničkogcentra

tražehitnusmjenuPavićevića

Zahtjevi 33delegata zazakazivanje

vanredneSkupštine