Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 9. avgust 2018.

Ekonomija

uslovima tog kraja i višedece-

nijskim iskustvom u proi-

zvodnji.

U specifikaciji o geografskoj

oznaci njeguškog pršuta se

navodi da je definisan kao

trajni suhomesnati proizvod

od svinjskog buta bez nogice,

sa kosti, kožom i potkožnim

masnimtkivom,bezkarličnih

kostiju, suvo soljenmorskom

solju, dimljen sporim sagori-

jevanjem suvog bukovog dr-

veta i podvrgnut procesu su-

šenja i zrenja u trajanju od

najmanje devetmjeseci. Pro-

izvodnja njeguškog pršuta

ograničena je isključivo na

njeguškom području, koje je

smješteno na prostorima pla-

nine Lovćen. To područje či-

ne sela: Dugi Do, Erakovići,

Raićevići,Kopito, Vrba,Mali i

VeljiZalazi, ŽanjevDo,Mirac

i Majstori, kao i zaseoci: Bu-

kovica, Podi, Velji kraj, Čavori

i Krstac.

Sličnonašemnjeguškompr-

šutu, u Sloveniji je zaštićen

kraški pršut, a u Hrvatskoj

dalmatinski i drniški pršut.

- Govorimo o proizvodima

koji su prošli identičnu pro-

ceduru zaštite, budući da je

crnogorsko zakonodavstvo

u ovoj oblasti usaglašeno sa

zakonodavstvomEU – rekli

su iz Ministarstva I podsje-

tili da danas u Crnoj Gori

imamo i tri proizvoda zašti-

ćena kao oznake porijekla i

topljevaljski sir, crnogorsku

goveđu pršutu i crnogorsku

stelju.

- Sve faze proizvodnje ovih

proizvoda odvijaju se u

određenom geografskom

području u Crnoj Gori –

istaknuto je izMinistarstva.

SVINJOKOLJ

U prošloj godini je, prema

podacima Monstata, zabi-

lježen pad broja svinja za

čak 55,2 odsto u odnosu na

2016. Predstavnici Mini-

starstva tvrde da nije došlo

do pada broja svinja, već da

je do ovog statitičkog podat-

ka došlo zbog promjene re-

ferentnog perioda priku-

pljanja podataka, odnosno

zbog toga što jeu2016. godi-

ni zbog objedinjavanja tri

istraživanja i smanjenja

troškova rada, Monstat pri-

kupljao podatke o brojnom

stanju svinja početkom no-

vembra, umjesto početkom

decembra što je uobičajena

praksa.

- Poznato je da se svinjokolj

obavlja krajem novembra,

odnosno početkom decem-

bra, pa je to razlog ovakvog

odstupanja u podacima –

objasnili su predstavnici

Ministarstva i istakli da je

uočljivo da je u posljednjih

desetak godina prisutan

trend rasta broja svinja.

Prema podacimaMonstata,

uprošlojgodiniuCrnojGori

bilo je 25.043 svinje, u 2016.

bilo je 55.841, u 2015. 24.951

svinja, a u 2007. godini

10.374 svinja.

UMinistarstvu smatraju da

razlog zbog čega Crna Gora

nema razvijen ovaj sektor

leži u nerentabilnosti proi-

zvodnje svinjskog mesa,

usljed velikih troškova koji

proizilaze iz nedostatka

komparativnihprednosti za

proizvodnjuhranezasvinje.

- Svinjsko meso se najviše

uvozi iz Španije, Austrije,

Njemačke, Mađarske i Ho-

landije, a neznatne količine

uvozimo izSrbije–kazali su

izMinistarstva.

S.POPOVIĆ

PODGORICA

Ukupnabru-

tonaplataprihoda, koje ad-

ministriraPoreskauprava, u

julu je iznosila92,5miliona

eura, što je8,6odstovišeu

odnosuna isti prošlogodiš-

nji period. Rast naplate zabi-

lježenkod svihvrstapriho-

da.

- Posebno treba istaći naplatu

PDV-a od 21,6 miliona eura,

čime je za dva miliona eura

premašen plan - navodi se u

saopštenjuPUi precizirada je

naplaćeno3,6milionaeurapo-

reza na dobit pravnih lica i 4,1

milion koncesione naknade,

million iznadplana.

-Naplatadoprinosa iznosila je

45,5 miliona eura, dok je po

osnovu poreza na zarade pri-

hodovano 14,5 miliona eura -

precizira se u saopštenju.

Iz PU su kazali da su napori

inspektora u toku sezone re-

zultirali rastom naplate naro-

čito u južnoj regiji. Naplata u

Baru sa Ulcinjom iznosila 5,9

milionaeura, čime jeplanpre-

mašen deset odsto, u Budvi

8,72 miliona eura, 25 odsto

iznad plana, u Kotoru sa Tiv-

tom6,5 miliona ili 15 odsto vi-

še, a uHercegNovom5,6mili-

ona, odnosno 52 odsto iznad

plana. U tim gradovima PDV

je naplaćen u ukupnom bruto

iznosu od 7,5 miliona eura, 35

odsto više nego u julu prošle

godine.

Za sedammjeseci ove godine

naplaćeno je ukupno 580,5

miliona eura, što je 12, odno-

snosedamodstovišeuodnosu

na prošlogodišnje ostvarenje i

plan naplate. Naplaćeno je

126,2miliona eura PDV-a, po-

reza na dobit 54,4miliona, do-

prinosa 272,5 miliona, poreza

na zarade 86,1 milion i konce-

sionih naknada 21,7 miliona

eura.

S.P.

Izvještaj Poreske uprave o ubiranju prihoda

Ujulunaplatili 92,5miliona

USD

1.16020

JPY 128.88000

GBP 0.89483

CHF

1.15300

AUD

1.55990

CAD

1.50470

Kursna lista

ojih proizvoda

Proizvođači sa Ce-

tinja kažuda subili

primorani da krenu

u registracijubrenda

crnogorski pršut, zato

štonijesumogli naći

zajednički jezik oko

geografskog područja

saUdruženjem

proizvođača njeguških

specijaliteta

Njeguški pršut ima geografskuoznaku,

a najvišu zaštitu, odnosno oznaku

porijekla ima pljevaljski sir

PODGORICA

CrnaGora se,

prema indeksuprivatne svo-

jine, ove godinenašlana98.

mjestu, što je još jedanpadu

odnosunaprethodne izvje-

štaje, saopšteno je izNVO

Luča institut.

Međunarodni Savez za privat-

nusvojinu,čijičlanjeovaNVO,

jeusaradnjisa113organizacija

širom svijeta objavio rezultate

istraživanja u okviru svog go-

dišnjeg indeksaprivatne svoji-

ne.Rezultati supredstavljeniu

okviru godišnje konferencije

koja je ove godine održana u

JužnojAfriciusaradnjisaFon-

dacijomza slobodno tržište.

Hrvatska ima bolje rezultate u

zaštiti privatne svojine od Cr-

ne Gore, dok slabije bilježe Sr-

bija, BiH i Albanija. Za Make-

doniju i Kosovo ove godine ne

postoje rezultati.

Luča institut je obavljaomoni-

toring podataka koji su ušli u

ovogodišnji izvještaj o privat-

nojsvojini.Njihovpredstavnik

Slobodan Franeta kazao je da

ovogodišnji indeks ukazuje na

veliki problemsa zaštitompri-

vatne svojine.

- Ovi rezultati nas smještaju u

donjih 20 odsto, gdje se nalaze

i, primjera radi, najnerazvije-

nije države Afrike. Pored loših

rezultata u zaštiti intelektual-

ne svojine, Crna Gora takođe

bilježi loše rezultate i u ocjeni

pravnog ipolitičkogokruženja

u čije indikatore se ubrajaju

nezavisnostsudstva,vladavina

prava, politička stabilnost i

kontrola korupcije – rekao je

Franeta i podsjetio da većina

investitora ne želi započeti bi-

znis u državama u kojima pri-

vatna svojina nije adekvatno

zaštićena.

Rezultati ukazuju da širom

svijeta šest milijardi ljudi pati

od neadekvatne zaštite privat-

ne svojine, a da samo 758mili-

ona ljudi, odnosno 13 odsto

stanovništva uživa u adekvat-

noj zaštiti privatne svojine.

Međunarodni indeks privatne

svojine obuhvata tri važne

komponente - pravno i politič-

ko okruženje, pravo na fizičku

imovinuipravonaintelektual-

nu imovinu.

-Ovegodinesamosutridržave

postigle najbolje rezultate u

očuvanju i zaštiti privatnesvo-

jine - Finska, Novi Zeland i

Švajcarska - navodi se u izvje-

štaju.

Minabiznis

Po indeksu zaštite privatne svojine, samo 13 odsto ljudi na svijetu nema problema

CrnaGorana98.mjestu

PODGORICA/BAR

Završeni su radovi na

sanaciji saobraćajnica u Luci Bar. Vrijednost

ovih radova u sklopu treće faze sanacije lučkih

drumskih saobraćajnica je 104.000 eura, saop-

šteno je iz barske kompanije.

Luka Bar je nakon sprovedene tenderske pro-

cedure sklopila ugovor sa preduzećemPutevi

Bar za saniranje puteva na Staroj obali.

- Završetkomovih radova, preduzetih na ini-

cijativu izvršnog direktora, a sprovedenih uz

nadzor lučkih službi, kompletirana je

sanacija glavne lučke saobraćajnice

i time su otklonjeni dugogodišnji

problemi u funkcionisanju drum-

skog saobraćaja na lučkompodručju

– kaže se u saopštenju i dodaje da je

posljednji put na lučkim saobraćajni-

cama rađeno na djelimičnoj sanaciji

pružnih prelaza 2010. godine.

- Pripremni radovi su počeli 24. jula,

6. avgusta se počelo sa ugradnjom

asfalta, a radovi su završeni u pred-

viđenom roku – navodi se u saopšte-

nju.

S. P.

Nove investicije u Luci Bar

Za sanaciju

puteva 104

hiljadeeura

Saobraćajnica sada

Saobraćajnicanekada

SlobodanFraneta

ZgradaPoreskeuprave