Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 9. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Na svimkon-

cesionimpodručjimamora

seuspostavljati boljakontro-

la, poručio jedržavni sekre-

tar za šumarstvoMilosav

Anđelić.

Iz Ministarstva poljoprivrede

je saopšteno da je on sa pred-

stavnikom Uprave za šume

PavlomMeđedovićem posje-

tio šumsku upravu na Žablja-

ku, gdje jesaodgovornimsluž-

benicima i koncesionarom

Ratkom Pelengićem, vlasni-

kom preduzeća ,,Pelengić

trejd“, i Vukomanom Mari-

ćem, vlasnikom preduzeća

,,Javor internacional“, obišao

Šaranske i Tepačke šume, koje

su dodijeljene na korišćenje

ovimpreduzećima.

-Anđelić jeocijenioda jedina-

mikakorišćenja, naaplatakon-

cesija i kvalitet izvođenja ra-

dova u šumi zadovoljavajuća,

ali imaprostora zapoboljšanja

posebno kod ispunjavanja

standardanasječiiprivlačenju

trupaca, jer su sporadično vid-

ljiva oštećenja na zdravim sta-

blima – kaže se u saopštenju i

dodaje da je preporučio zapo-

šljavanje lokalnog stanovniš-

tva.

Spoljnotrgovinska robna raz-

mjena u sektoru šumarstva i

drvopreradeuprvihpolagodi-

ne iznosila je 27,8miliona eura

i veća je za 1,5 odsto u odnosu

na isti period prošle godine.

Najveći rast izvoza zabilježen

je kod šperploče, građevinske

stolarije, peleta i listova za fur-

niranje. Istovremeno, zabilje-

žen je pad izvoza ogrijevnog

drveta za 94,1 odsto i neobra-

đenog drveta za 60odsto.

S.P.

PODGORICA

Nedavno

formirani klasterCrnogor-

ski pršut pripremaproizvo-

đačku sertifikaciju i doku-

mentacijuza registraciju tog

proizvodauBriselu, saop-

štio je član togklastera i vla-

snikkompanijeMarteks

DraganMartinović.

PROCEDURA

-OčekujemodaubrzouBrise-

lu zvanično registrujemo

brend crnogorski pršut. Do-

kumenta za sertifikaciju su

poslata prije mjesec dana, a

kompletiramo i ostalu doku-

mentacijupotrebnuzadobija-

njebrenda–kazaojeMartino-

vićPobjedi.

On je naveo da je klaster proi-

zvođača sa Cetinja angažovao

stručnjake saPoljoprivrednog

fakulteta uZagrebuda imrea-

lizujuovaj projekat.

- Imaćemo evropsku zaštitu

proizvoda, aočekujemodaće-

mo nakon brendiranja crno-

gorski pršut dići na viši nivo, a

ubrzo očekujemo benefite od

ovog procesa i marketinške

aktivnosti – rekao jeMartino-

vićidodaodaćenoviproizvod

zadovoljavati evropske stan-

dardebezbjednostihraneibiti

konkurentan na domaćem i

inostranomtržištu.

Klaster Crnogorski pršut

osnovan je na Cetinju i čine

ga neki od najvećih crnogor-

skih proizvođača pršuta iz

prijestonice, preduzećaMar-

teks,„Interprodukt“,Mianja,

Zrnožit, Montstate, DDR ko-

merc, Nani-prom i SNJ Gor-

nič,koji poriječimaMartino-

vića proizvode više od

200.000 komada pršuta go-

dišnje i zapošljavaju više od

500 radnika.

Prema riječima Martinovića,

proizvođači sa Cetinja su bili

primoranidakrenuuregistra-

ciju brenda crnogorski pršut,

zato što nijesu mogli naći za-

jednički jezikokogeografskog

područjasaUdruženjemproi-

zvođačanjeguškihspecijalite-

ta.

- Proizvođači saNjeguša sma-

traju da je geografski ograni-

čeno područje na kojem se

može proizvoditi njeguški pr-

šut, odnosno da je to moguće

samo na teritoriji mjesne za-

jednice Njeguši sa okolinom i

dami nemamopravoproizvo-

diti njeguški pršut – izjavio je

Martinović i istakao da se više

pršuta proizvodi na Cetinju

nego umjesnoj zajednici Nje-

guši.

Naglasio je da će brendirani

proizvod odlikovati smanjen

salinitet, minimalna starost

godinu, kao i visok kvalitet

proizvodnje.

Iz Ministarstva ekonomije

podsjetili su da je njeguški pr-

šut dobio zaštićenu geograf-

sku oznaku u oktobru 2016.

godineitimepostaoprvizašti-

ćeni crnogorski proizvod.

Objašnjavaju da to znači da se

u određenom geografskom

području ne moraju odvijati

sve faze proizvodnje, prerade

ili pripreme, odnosno da nije

neophodno da sirovina potiče

iz tog područja.

- Za geografsku oznaku, kon-

kretnoza proizvodnjunjeguš-

kog pršuta, svinje ne moraju

da se uzgajaju u Crnoj Gori –

kazali su predstavnici Mini-

starstva i objasnili da u skladu

sa Zakonom o šemama kvali-

teta poljoprivrednih i pre-

hrambenihproizvoda,postoje

dva oblika zaštite i to oznaka

porijekla i geografska oznaka.

OZNAKE

- Oznaka porijekla i geograf-

ska oznaka identifikuju proi-

zvodpremaporijekluisvjedo-

če o vezi između dokazanog

kvaliteta, reputacije i specifič-

nih karakteristika određenog

proizvoda i njegovog geograf-

skog porijekla. Uvijek mora

biti zadovoljen uslov poveza-

nosti sa geografskim područ-

jem. Kakva je ta veza i kojeg

obima, zavisi od same oznake

–objasnili su izMinistarstva.

Oni navode da je oznaka pori-

jekla, kao i geografska oznaka

naziv regiona, određenog

mjestaili,uizuzetnimslučaje-

vima, države, koji se koristi za

označavanje poljoprivrednog

ili prehrambenog proizvoda.

Ukazujući na razliku između

dvijeoznake,predstavniciMi-

nistarstva su dodali da se kod

oznake porijekla proizvodnja,

prerada i priprema, odno-

sno sve faze proizvod-

nje moraju odvijati u

određenom geo-

grafskompodručju.

- Zato je oznaka po-

rijekla najviši nivo

zaštite, ujedno i najcjenjeniji

kod potrošača. Kada je riječ o

geografskoj oznaci, dovoljno

jedasejednafazaproizvodnje

ili prerade ili pripreme odvija

u određenom geografskom

području, uz uslov da ta faza

utiče na specifičnost i kvalitet

proizvoda i svjedoči o vezi iz-

međukvaliteta, specifičnosti i

geografskog područja – obja-

snili su izministarstva.

Naveli su da je zaštita njeguš-

kog pršuta bazirana na

kvalitetu i posebno-

sti, koju finalni

proizvod postiže

z ahva l j u j uć i

specifičnimmi-

kro-klimatskim

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede posjetili

koncesionare na Žabljaku

Potrebnabolja

kontrola sječe

OdBrisela traže

da registruje

crnogorski pršut

Klaster proizvođača sa Cetinja pokrenuo proceduru brendiranja s

Dokumenta

za serti kaciju

su poslata

prijemjesec, a

kompletiramo

i ostalu

dokumentaciju

potrebnu za

dobijanje brenda,

kaže Dragan

Martinović

U speci ikaciji o geografskoj oznaci njeguš-

kog pršuta se navodi da se obavlja suvo

soljenje krupnommorskom soli, koja se

ručno ili namjenskimmašinama utrljava u

meso u količini od četiri do osamodsta na

količinumesa.

Usoljeni butevi se potom slažu na drvene

daske, tako da je omogućeno oticanje viška

tečnosti (mesnog soka). Usoljeni svinjski

butevi se slažu sa kožomokrenutomprema

dolje i u tom stanju stoje 12 do 20 dana.

Presoljavanje se vrši nakon 12 do 20 dana od

prvog soljenja, ručnimutrljavanjemmorske

soli sitnije granulacije.

Nakon završetka procesa soljenja slijedi

presovanje buteva koji se slažu na čistu

podlogu sa kožomokrenutomprema dolje.

Između redova pršuta stavlja se daska, koja

služi kao sredstvo za bolje presovanje i obli-

kovanje pršuta. Presovanje traje sve dok se

iz buteva ne iscijedi sav mesni sok, odnosno

od 14 do 21 dan.

Nakon toga se vrši odsoljavanje, pa sušenje,

odnosno hladno dimljenje koje traje pet do

osam sedmica. Dim se dobija laganim sago-

rijevanjem (bez plamena) isključivo suvog

bukovog drveta. U toku dimljenja meso se

suši i na vazduhu u istoj prostoriji do skladi-

štenja za zrenje.

Zrenje se odvija u prohladnim zamračenim i

suvimprostorijama. Za vrijeme zrenja, koje

traje od osamdo deset mjeseci, pršuti popri-

maju speci ična organoleptička svojstva -

svojstven ukus i miris na zrelomeso i dim.

Procesproizvodnjenjeguškogpršuta

Klaster proizvođača

sa Cetinja angažovao

stručnjake sa Poljo-

privrednog fakulteta

u Zagrebuda imreali-

zujuprojekat evrop-

ske zaštite pršuta

PODGORICA

Avion nacionalne avio-kompanije Montenegro

erlajnz juče je kasnio više od dva i po sata pri polasku iz Frankfur-

ta za Podgoricu.

Avion koji je trebao da poleti u 13:50 sati sa frankfurtskog aero-

droma, poletio je tek u 16:35 sati.

Prema saznanjima Pobjede, za ovo kašnjenje nije kriv nacionalni

avio-prevoznik, već je kašnjenje uslovila velika gužva na fran-

kfurtskoj vazdušnoj luci, kao posljedica velikog broja letova u

špicu turističke sezone.

Frankfurtski aerodrom je glavni međunarodni aerodromu Nje-

mačkoj i jedan od tri najprometnija aerodroma u Evropi.

S. P.

Zbog gužve na aerodromu Frankfurt

AvionMAkasniodva i posata

PODGORICA

CKB je prva

na crnogorskom tržištu, u

saradnji sa Mastercardom,

omogućila konsijerž uslugu

u okviru usluga privatnog

bankarstva. Vlasnici CKB

masterkard PB + kartica

imaju na raspolaganju logi-

stičku podršku za zakaziva-

nje letova, kupovinu ulazni-

ca za događaje i mogućnost

da pristupe najboljimhoteli-

ma, restoranima, klubovima,

spa centrima i luksuznim

proizvodima na 40.000

lokacija u 60 gradova.

- Ekskluzivnost i privilegije

ove usluge zadovoljavaju

potrebe klijenata čiji životni

ili poslovni stil zahtijevaju

više – navodi se u saopšte-

nju i dodaje da korisnici

ovog programa imaju parvo

na besplatne usluge biznis

klubova na aerodromima u

Beogradu, Sarajevu i Beču,

kao i lounge key za 700

aerodroma.

R. E.

CKBuvela

konsijerž

uslugu

PODGORICA/BAR

Lučka

uprava pozvala je sve zain-

teresovane da se uključe u

javnu raspravu o koncesio-

nom aktu za dodjelu koncesi-

je za lučku pilotažu u Luci Bar

i dostave prijedloge i komen-

tare u pisanoj ili elektronskoj

formi.

Javna rasprava će trajati do

3. septembra.

Cilj je sigurna i bezbjedna

plovidba u Luci Bar i organi-

zovanje lučke pilotaže sagla-

sno domaćim i međunarod-

nim standardima.

Koncesija se daje na deset

godina.

- Na osnovu podataka o pri-

hodu od pilotaže u Luci Bar

od 2015. do prošle godine,

smatramo da je najmanji

predloženi iznos godišnje

iksne naknade od 30 hiljada

eura adekvatan i inansijski

opravdan - navodi se u doku-

mentu.

R. E.

Lučka uprava pokrenula

javnu raspravu

Koncesija

zapilotažu

30hiljada

Anđelić sakoncesionarima

DraganMartinović