Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 9. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

-Demokrat-

ski front nijeuspioda saku-

pi 27potpisaopozicionih

poslanika, kakobi se zaka-

zalavanredna sjednica

SkupštineCrneGorepovo-

domprisustvavojno-diplo-

matskogpredstavnikaCrne

Gore IvanaMašulovićana

obilježavanju„Oluje“uKni-

nu. Njihovu inicijativunije-

supodržali poslanici strana-

kakojepredvodeAleksa

Bečić, DritanAbazović,Mi-

odragLekić i RankoKrivo-

kapić.

- Ovom prilikom zahvaljuje-

moseposlanicimaSrđanuMi-

liću, Danijeli Pavićević, Gora-

nu Dan i l ov i ću , Goranu

Radonjiću, Anki Vukićević i

AleksandruDamjanoviću koji

su podržali našu inicijativu.

Podršku za inicijativu, kojom

bi se osudio sramni čin Vlade

CrneGore i pokrenulo pitanje

odgovornosti vrha režima, ni-

jesmo dobili od stranaka Ran-

kaKrivokapića,AlekseBečića,

DritanaAbazovića iMiodraga

Lekića - kazali su izDF-a.

Izvori Pobjede iz DF-a su po-

sebno iznenađeni činjenicom

da Miodrag Lekić nije potpi-

sao inicijativu iako je snažno

kritikovao prisustvo Mašulo-

vića. Tim prije što je Lekićev

Demos u saopštenju koji dan

ranije žestoko kritikovao po-

tezVladeCrneGore.

Pojedinestranke, kakosukon-

statovali iz Fronta, čak nijesu

našle za shodno da makar is-

poštuju građane i objasne

zbog čega je za njih inicijativa

neprihvatljiva.

- Bojkot parlamenta ne može

biti razlog i izgovor jerminije-

smoni tražili dapartijekoje su

u bojkotu učestvuju u zasije-

danju, već samo da stave pot-

pisnainicijativuitakoomogu-

će da čitava javnost čuje

raspravu o jednom problemu

koji će definitivno određivati

budućepolitičkeodnoseisud-

binu Crne Gore. O njihovom

ponašanju neka sude građani

- kazali su iz te političke gru-

pacije, jasno prozivajući po-

slanikeDemokrata i Ure.

UDF-aističudaćepronaćina-

čindatopitanjeaktuelizujuna

prvom narednom zasijedanju

parlamenta.

- Ne želimo da dozvolimo,

zbog svojihpredaka i potoma-

ka, da zbog izdaje vrha režima

ostane sramota na licu Crne

Gore - kazali su izDF-a.

Za Crnu Goru, ocjenjuju, po-

stoje dva puta.

- Skandal u Kninu pokazao je

da za Crnu Goru postoje dva

puta – da, kao u ovom trenut-

ku, bude okupirani protekto-

rat i kolonija, ili da podigne

glavu, drži do sebe i svog do-

stojanstva, i do svojih istorij-

skih prijatelja i saveznika - za-

ključujuuDF-u.

Iz Demokrata je sinoć saop-

šteno da je inicijativa DF-a da

seuSkupštini raspravlja opri-

sustvu Mašulovića u Kninu

bila ,,osuđena na propast“.

-Toizrazlogakoji suformalne

prirode, a to govori sljedeće:

sveidajeDFskupiopotpise27

poslanika, za njeno uvrštava-

nje u dnevni red Skupštine,

kako bi se o njoj, dakle, vodila

rasprava, potrebno je da glasa

41 poslanik, a to DF ni u kom

slučaju nema - navele su De-

mokrate.

J.Đ.-N.Z.

PODGORICA

-Upravni sud

CrneGore jeponištioodluku

Agencijezasprečavanjeko-

rupcijenaosnovukoje jeVa-

njaĆalović-Markovićrazrije-

šenasapoziciječlanaSavjeta

Agencije, saopšteno je izMre-

žezaafirmacijunevladinog

sektora.

-Sud je ocijenio da je odluka

Agencije nezakonita jer je

donijeta uz povredu više

pravila postupka, na šta je

Ćalović- Marković više

puta ukazivala i Savjetu

ASK-a i Skupštini Crne

Gore - kaže se u sa-

opštenju.

Navodi se da je

Upravni sud

utvrdio da

Ćalović-Marković, kao članica

SavjetaAgencije,nijeodlučivala

o inicijativamaMANS-a, iako je

direktorASK-atvrdiosuprotno,

navodećidajenatajnačinstavi-

laprivatniinteresispredjavnog.

Takođe, sud je utvrdio da je za-

radaĆalović-Markovićsmanje-

nanakonzaključivanja

ugovora MANS-a

sa Delegacijom

Evropske unije u

Podgorici, a ne

višestruko po-

većana, kako je

tovišeputatvr-

diodirektorAgencije.

Pored toga, sud je konstatovao i

da se iz spisa predmeta vidi da

Ćalović-Marković nije bilo

omogućeno da se izjasni na op-

tužbe koje joj jeAgencija stavila

na teret, uskladusazakonom.

KakosukazaliizMANS-a,pre-

sudom Upravnog suda je po-

tvrđeno da je ASK više puta

prekršiozakonkadajeĆalović-

Marković neosnovano progla-

sila krivom, na osnovu čega je

Skupština razriješila sa pozici-

ječlanaSavjetaAgencije.

- To pokazuje da je Ćalović-

Marković uklonjena iz Savjeta

na osnovu isključivo političke

odluke,zbogsvogupornogzala-

ganjadaAgencijaposlujeuskla-

dusazakonom,aneinstrukcija-

ma vladajuće partije - navode u

MANS-u.

Onismatrajudabiovakavpravni

fijasko političkog procesa koji je

direktor Agencije vodio protiv

Ćalović-Marković trebao da re-

zultiranjegovimrazrješenjem.

- Jasno je da za to neće biti poli-

tičke volje jer je Radonjić to ra-

dioupravopopolitičkomdikta-

tu. Sramna odluka Skupštine,

kojaniječekalasudskupresudu,

već je po hitnom postupku ra-

zriješila Ćalović-Marković, je

jasan dokaz da je riječ o politič-

kom revanšizmu za otkrivanje

nezakonitosti u finansiranju

vladajuće partije - zaključuju u

MANS-u.

Z.D.

PLAV

– Član Glavnog odbora

Socijaldemokrata Mirsad Bar-

jaktarević izabran je juče za

predsjednikaopštinePlav.

Za potpredsjednike su izabrani

takođe članovi te partije, Blažo

Stijović iNihadCanović.

Za njih su u lokalnom parla-

mentu glasali odbornici vlada-

juće većine koju čine Socijalde-

mokrate, Bošnjačka stranka,

Demokratskapartijasocijalistai

Albanskaalternativa.

Mirsad Barjaktarević je rođen

15. januara 1986. godine u Bera-

nama.Osnovnuškoluigimnazi-

juzavršiojeuPlavu.Diplomirao

jenaPravnomfakultetuUniver-

ziteta Crne Gore u Podgorici.

Sekretar je Opštinskog odbora

SD-a u Plavu i članGlavnog od-

boraovepartije.

Novi predsjednikplavskeopšti-

neMirsadBarjaktarevićistakao

jeda jevelikačast i odgovornost

biti izabrannaovu funkciju.

Unarednomčetvorogodišnjem

periodu će, kako je obećao, ulo-

žiti maksimalan napor da sa ti-

mom saradnika, stručno, odgo-

vorno i posvećeno doprinesu

ubrzanomekonomskomrazvo-

juplavskogkraja.

- Ova lokalna uprava će stvoriti

pretpostavkezastabilaniodrživ

privredni razvoj i uslove za

otvaranjenovihradnihmjestau

Plavu-poručiojeBarjaktarević.

Nakon lokalnih izbora vladaju-

ću koaliciju u Plavu čini partija

koju predvodi Ivan Brajović i

koja je osvojila deset mandata,

BS sedam, DPS šest, a Albanska

alternativa jedno odborničko

mjesto.OpozicijučineSDPiko-

alicijaDFiSNPsapotrimanda-

ta, te Grupa građana „Biram

Plav“ i Demokrate sa po jednim

odbornikom.

R.P.

Inicijativu Demokratskog fronta nijesu podržali Demokrate, GP Ura, Demos i

SDP. Bojkot parlamenta nemože biti izgovor jer nijesmo tražili da partije koje su

u bojkotu učestvuju u zasijedanju, već da stave potpis na inicijativu, kažu uDF-u

KRAH INICIJATIVE:

Demokratski front nije uspio da sakupi potpise za vanredno

zasijedanje Skupštine na kojembi se raspravljalo oMašuloviću i „Oluji“

DF: Nema sjednicezbog

Bečića, Lekića i Abazovića

Poslanik DF-a Slaven

Radunović na svom

Fejsbuk pro ilu napisao je,

komentarišući odbijanje

dijela opozicije, da „ne

bole sve nas srpske rane,

nažalost“.

- Niko od njih nije tražio

da prekinu bojkot i pri-

sustvuju sjednici ili, ne

daj bože, da uzmu riječ i

kažu šta im je na duši, već

samo da potpišu inicija-

tivu iz tehničkih razloga,

jer DF nema 27 poslanika,

komentarisao je Raduno-

vić i dodao:

- Ako ne svi, mogli su

makar oni koji su do juče

bili radikali ili naglašavaju

svoju pripadnost srpskom

rodu, kada je to oportuno.

Samo da potpišu i ništa

više. Ako su u bojkotu,

to ne znači da više nijesu

predstavnici naroda.

Uostalom, dokaz da su

formalno poslanici, što je

bilo dovoljno za potpis je i

činjenica da primaju platu

- napisao je Radunović.

Radunović:

Nebolesve

nassrpske

rane

MANS: Ćalović-Markovićnezakonito razriješena

Upravni sud poništio odluku Agencije za sprečavanje korupcije

Agencija za sprečavanje korupcije saop-

štila je da se u obrazloženju Upravnog

suda radi o formalnimpropustima, tj.

povredi pravila upravnog postupka (kao

što je pružanje mogućnosti stranci da se

izjasni o činjenicama i okolnostima na

kojima treba da se zasniva rješenje).

- U odnosu na druge konstatacije iz pre-

sude, kao što je uvećanje prihoda, uče-

stvovanje u raspravama na sjednicama

Savjeta ASK, Agencija će u ponovnom

postupku sprovesti sve potrebne proce-

dure i dostaviti potrebne dokaze - navo-

di se u reagovanju Agencije.

Oni ističu da Upravni sud nije odluči-

vao omeritumu stvari po pravilu pune

jurisdikcije, u smislu donošenja potpuno

nove odluke ili stavljanja van snage

postojeće odluke Agencije, već je osta-

vio novi rok od 30 dana da Agencija

dopuni i pojasni navode iz odluke koji

su, pomišljenju suda, bili nejasni.

Agencija će, kako dodaju, u predviđe-

nom roku donijeti novu odluku kojom

se potvrđuje evidentni sukob interesa

bivše članice Savjeta ASK Vanje Ćalović-

Marković.

U ASK-u smatraju da u presudi suda

nijesu osporeni navodi Agencije koji se

tiču sukoba interesa, kao ni činjenicu da

Ćalović-Marković nije obavijestila ostale

članove Savjeta i nije zatražila mišljenje

Agencije o postojanju sukoba interesa.

Agencija stoji iza svojih odluka i odba-

cuje sve komentare o postojanju poli-

tičkog uticaja na rad Agencije i napo-

minjemo da je svaka odluka zasnovana

isključivo na Zakonu o sprečavanju

korupcije.

ASK:Stojimoizasvojihodluka,nemapolitičkoguticaja

Mirsad

Barjaktarević

načeluopštine

PLAV:

Konstituisana

lokalna vlast

MirsadBarjaktarević

VanjaĆalović-Marković

Lideri DF-a