Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 9. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

-UNATOmisi-

juResoluteSupportuAvgani-

stanubićeupućeno29pripad-

nikaVojskeCrneGore,

saopšteno jePobjedi izMini-

starstvaodbrane.

SadašnjiVIIIkontingent, koji je

trenutnoangažovanuovojmisi-

ji, broji 20 vojnika, ali je odlu-

komSkupštine Crne Gore od 5.

jula ove godine odlučeno da se

brojučesnikauovojmisijipove-

ćanamaksimum40.

IzMinistarstva odbrane kazali

sudaćecrnogorskivojniciumi-

sijuotići uavgustu.

- U okviru naredne rotacije, tj.

IXkontingenta, tokommjeseca

avgusta biće upućeno ukupno

29pripadnikaVojskeCrneGore

-navodeizresoraPredragaBoš-

kovića.

U planu rada Ministarstva od-

brane navodi se da će vojnici IX

kontingentabitiupućeniumisi-

juRS uAvganistanu između 25.

avgusta i 5. septembra ove godi-

ne.

Pripadnici VIII kontingenta su

u misiju RS otišli u martu ove

godine, a prema istom doku-

mentu, njihov povratak predvi-

đen je u periodu od 15. do 20.

septembraovegodine.

Crnogorskivojnicisuangažova-

ni u misiji u Avganistanu od

2010. godine, najprije kroz bor-

benu. ISAFmisiji, koja jepočela

u februaru 2010. godine, man-

dat je završen 31. decembra

2014.Odtadasucrnogorski voj-

nici angažovani umisiji Resolu-

te Support, kroja broji više od

10.000vojnika.

Crnogorskikontingentsesasto-

ji od pješadijske jedinice, anga-

žovane na zadacima zaštite sa-

vezničkih timova za obuku i

savjetovanje Avganistanskih

nacionalnih snaga bezbjedno-

sti, štabnih oficira i podoficira

angažovanih na različitimštab-

nim dužnostima u okviru Ko-

mandezaobuku i savjetovanje -

Sjever.

Ministar odbrane Predrag Boš-

ković rekao je ranije da su se

članstvomuNATOstekli uslovi

za pojačano prisustvoCrneGo-

re u međunarodnimmisijama,

koje za državu, kako je naveo,

značikredibilitetumeđunarod-

noj zajednici.

- Aktivnim učešćem i doprino-

som država pokazuje odgovor-

nostisvijestzapotrebomočuva-

njabezbjednostiusvijetu-rekao

je Bošković, navodeći da je 24

odsto pripadnika VCG već bilo

angažovanounekimmisijama.

Bošković je kazao da učešće u

misijama za vojnike predstavlja

profesionalni izazov, priliku da

se pripreme za rad umultinaci-

onalnom okruženju i realnim

uslovima, kao i da razmjenjuju

iskustva sa kolegama iz oruža-

nihsnagadrugihdržava.

Predsjednik Crne Gore Milo

Đukanović je tokomNATO sa-

mita u Briselu kazao da će naši

vojnici učestvovati i umisijama

uIraku iLetoniji.

–CrnaGoraćesvakakodoprini-

jetipoliticiodvraćanjaiodbrane

time što će učestvovati u snaga-

ma Alijanse u Letoniji zajedno

sa Slovenijom, pod komandom

Kanade–rekaojetadaĐukano-

vić.

Kada jeupitanjumisijau Iraku,

Đukanović je kazaoda je upita-

nju treningmisija.

– Namjera je da se formira tre-

ning misija u Iraku, a svi ostali

detalji će tek biti utvrđeni u na-

rednomperiodu. Naša namjera

je da svakako učestvujemo u i

trening misiji u Iraku. Mi želi-

modaupunojmjeriparticipira-

mo u svim obavezama i u svim

pravima koja proističu iz član-

stva–kazao jeĐukanović.

JovanaĐURIŠIĆ

PODGORICA

-Demokratskapartija socijalistanajavljenim

izmjenamaZakonaomanjinskimpravima i slobodama želi da

ukineSrpski savjet, kakobi ugasila srpskemedije i lakše spro-

velaprojekat asimilacije srpskognarodauCrnoj Gori, ocije-

nio jepredsjednikSavjetaMomčiloVuksanović.

DPSjenajaviodaćeiniciratiizmjenezakona,udijelukojiseodno-

si na finansiranje rada nacionalnih savjeta.

On je u saopštenju kazao da je Srpski savjet od osnivanja bio na

meti napada kako pozicije, tako i opozicije, posebno od trenutka

kada je, kako je rekao, postalo jasnodanećebiti uslužnaorganiza-

cija nijednoj od te dvije grupacije.

- Vladajuća koalicija traži način da smanji ili

potpuno ugasi aktivnosti Srpskog savjeta,

posebno srpskihmedija, kakobi lakše spro-

vela projekat asimilacije srpskog naroda u

Crnoj Gori - ocijenio jeVuksanović.

Prema njegovim riječima, najava DPS-a o

iniciranju izmjene zakona nije usmjerena

na odlučnost Srpskog savjeta da obilježi sto-

godišnjicuPodgoričke skupštineuCrnojGori,

jer se te manifestacije u Glavnom gradu re-

dovno održavaju već 19 godina kao

manifestacije kulture i bez ijednog

incidenta.

- DPS želi da ukine Srpski savjet

kako bi zaustavio i ugasio srpske

medije, ali i kako se ne bi realizo-

vao poziv predsjedniku Srbije

Aleksandru Vučiću da bude gost

na obilježavanju stogodišnjice

ovog istorijskog događaja -rekao

jeVuksanović.

Kazao je da su u Savjetu spremni

na ukidanje organizacije, pa i na

aktiviranje presude za obnovu

spomen-obilježja mojkovačkim

junacima na Bojnoj njivi, ali da

nijesu spremni na odricanje od

srpskog identiteta i tradicionalne

CrneGore.

R.P.

PODGORICA

- Skupština

CrneGore isplatila jeposla-

nicima za julskenetozarade

ukupno 118.440eura, odče-

ga je 14.063 eura izdvojeno

zaplateposlanikaDemokra-

ta i GPUra, koji i daljebojko-

tujuparlament, pokazuju

podaci ozaradamakoji su

objavljeni na sajtuparla-

menta.

PredsjednikuDemokrataAlek-

si Bečiću isplaćeno je za jul

1.404 eura, a njegovim kolega-

ma izposlaničkogklubaBorisu

Bogdanoviću - 1.423, Danilu

Šaranoviću - 1.391, Momu Ko-

privici - 1.348 eura, Miomiru

Pejoviću 1.377, Valentini Minić

–1.384,DženanuKoliću1.391, a

Zdenki Popović 1.377 eura.

Predsjedniku Ure Dritanu

Abazovićuisplaćenoje1.423, a

NeđeljkuRudoviću1.522eura.

Najveću zaradu za jul primila

je poslanicaDPSMarijaĆato-

vić i to 1.917 eura, više i od

predsjednika Skupštine Ivana

Brajovića, koji jezaradio1.900

eura. Slijede poslanik DPS-a

Branko Čavor i DF-a Branko

Radulović, koji su primili

1.838, odnosno 1.881 euro.

Najnižu platu ima poslanica

Socijaldemokratske partije

DraginjaVuksanović,kojapri-

ma 561 euro, a neznatno veću

zaradu ima poslanik DPS Ra-

duleNovović - 693 eura.

Više od 1.700 eura za jul su za-

radili Branimir Gvozdenović,

MiodragVuković,ObradMišo

Stanišić,JovankaLaličić,Fi-

lip Vuković i Milorad Vule-

tić. Mićo Orlandić iz Soci-

jaldemokrata primio je

zaradu od 1.723 eura. Više

od 1.600 eura zarada je po-

slanika DPS-a Luiđa Škre-

lje, Branke Tanasijević,

AneNikolić, SuadaNuma-

novića, Petra Ivanovića,

Zvonka Vukovića i Predraga

Sekulića.

Više od 1.700 eura primili su,

od poslanika DF-a, Predrag

Bulatović i Marina Jočić. Mi-

odrag Lekić iz Demosa za jun

jeprimiozaraduod1.732eura.

Više od 1.600 eura primili su

Ranko Krivokapić (SDP),

Džavid Šabović (SDP), Vera

Bulatović (DF), Nebojša Me-

dojević(DF),StrahinjaBulajić

(DF), SlavenRadunović (DF) i

LjiljanaĐurašković (DF).

Skupština jeukupno8.695 eu-

raisplatilazanadoknadezara-

de po prestanku funkcije biv-

šim poslanicima Husniji

Šaboviću, Velizaru Kaluđero-

viću, Radojici Živkoviću,Mai-

di Bešlić i VukuRoćenu.

J.Đ.

UAvganistan ide29

crnogorskihvojnika

Pripadnici IX kontingenta u NATOmisiju Resolute Support kreću ovogmjeseca

Poslanicima za julske zarade isplaćeno 118.440 eura

Demokratama i Uri za

bojkot 14hiljadaeura

Vuksanović: Žele

danasukinu

Predsjednik Srpskog savjeta o najavi DPS-a da

će inicirati izmjene zakona koje se odnose na

nansiranje nacionalnih savjeta

Momčilo

Vuksanović

Sa sjedniceSkupštine