Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 9. avgust 2018.

CrnomGorom

CETINJE:

Sat na Vladinomdomu ponovo radi

CETINJE

Sat na vrhu pročelja Vladinog doma, uprav-

ne zgrade Narodnogmuzeja, popravljen je - saopšteno

je iz Narodnogmuzeja Crne Gore.

U posljednjih par godina, taj rijedak

primjerak časovnika nije funkcionisao

usljed neredovnog održavanja, pa se

autentični otkucaji nijesumogli čuti.

- Uzimajući u obzir njegovu kultur-

no-simboličku važnost za lokalno

stanovništvo, menadžment

Narodnogmuzeja Crne

Gore se potrudio da

ovaj problem

Opet sečujegradskosokoćalo

riješi i Cetinju vrati gradski sat – poručuju iz NMCG.

Riječ je o prvomgradskom satu na Cetinju, a nalazi se

na Vladinomdomu od kada je ovo impozantno zdanje

izgrađeno 1910. godine. Vladin domdjelo je ita-

lijanskog arhitekte Karla Antonija Koradinija.

- Od tada pa do danas obavještavao je gene-

racije i generacije Cetinjana o vremenu i

tako postao omiljeno sokoćalomješta-

na – kažu u Nardonommuzeju.

J. Đ.

PETGODINA ,,ĆUTAO“:

Sat naVladinomdomu

ŽABLJAK

Dodjelomna-

grada završen je četvrti fe-

stival ekološkog filmaGrin

fest.

Priznanja za najbolja filmska

ostvarenja uručena su u dvije

kategorije.

NAGRADE

Gran pri pripao je filmu ,,Har-

monija sa deponije“ (Landfill

Harmonic) reditelja Breda Al-

guda, u koprodukciji Paragva-

ja, Norveške, Brazila i SAD, uz

obrazloženježirijadajenagra-

đen „za fanatastičnu upotrebu

filmskog jezika koji dočarava

život reciklažnog orkestra

„Kateure“,paragvajskemuzič-

kegrupečijisuinstumentipot-

punonapravljeni odotpada.

Ukategorijiekologija,prvuna-

gradu osvojio je film: ,,PM 2.5

– smog ubija“ (PM2.5 – Smog

Kills)rediteljaPiotraBiedrona

iz Poljske o čovjeku koji živi u

smrtonosnozagađenomgradu

i suočava se sa izborom izme-

đu života i smrti. Druga nagra-

da pripala je filmu ,,Drvo i ja“

(The Tree and Me) redite-

ljaMarkaDimićaizHrvatskeo

spašavanju najstarijeg stabla u

Evropi koje se nalazi u blizini

Dubrovnika. Treća nagrada te

kategorijepripalajefilmu,,Po-

jedi me!“ (Eat Me!) reditelj-

ke Iline Perianove iz Bugarske

o opsjednutosti tjelesnom te-

žinom.

U istoj kategoriji uručena je

specijalnanagradafilmu,,Bijeg

u Kostariku - priča iz džungle“

(Escape to Costa Rica - The

jungle Story) reditelja Libora

Spaceka iz Češke, uz obrazlo-

ženje žirija da je to: „dirljiva

priču o čarolijama i raznovr-

snosti životaudžungliKostari-

ke, ali i njenoj moći i uticaju na

ljude koji, u simbiozi sa prirod-

nimokruženjem, prolaze kroz

process samootkrivanja“.

Ukategoriji ekologijaduše, pr-

vunagradudobio filmizSrbije

,,RekvijemzagospođuJ.“ redi-

telja Bojan Vuletić. To je film-

ski debi o nemogućnosti ko-

munikacije i otuđenju između

članova porodice, očaju i bezi-

zlanosti iz društvene stvarno-

sti današnje Srbije. Drugu na-

g r adu z a s l už i o j e f i lm

,,Saraj’vo,“ reditelja Mustafe

Mustafića iz Bosne i Hercego-

vine. „Divno ljubavno pismo

Sarajevu i njegovim ljudima,

koje je na suptilan i emotivan

načinmogao oslikati samo čo-

vjek koji je cio život proveo u

Sarajevu“. Treća nagrada pri-

pala je filmu: ,,Muškarci ne

plaču“,rediteljaAlenaDrljevi-

ća iz Bosna i Hercegovine o „

traumama ratniih veterana iz

bivše Jugoslavije koje se srije-

ćunaradionici osuočavanjusa

prošlošću“.

Odlukom žirija se u kategoriji

ekologija duše uručila speci-

jalna nagrada filmu ,,Ćajo“, re-

ditelja Nedžada Begovića iz

Bosne iHercegovine – „Za no-

stalgičnu i duhovitu priču o

Zoranu Kreziću, zvanom Ća-

jo“. Drugu specijalnu nagradu

dobio je i film ,,Gorčilo – jesi li

todošaodame vidiš“, reditelja

Milana Karadžića, koproduk-

cija Crne Gore i Srbije. Žiri je

obrazložio da je riječ o „odlič-

noj satiričnoj komediji, smje-

štenoj uambijentugdje seodr-

žava festival, ali u dekadama

postojanja SFRJ“.

ŽIRI

GMIFF je „zeleni festival“,

koji pored primarne aktivno-

sti projekcija filmovana temu

zaštiteživotnesredine, održi-

vograzvoja i ekologije imacilj

i „potpuno ozelenjavanje fe-

stivala“! Organizatori ovogo-

dišnjeg GMIFF su Centar za

kulturu Žabljak u saradnji sa

Centrom za multimedijalnu

produkciju (CEZAM), uz po-

dršku UNDP-a, Ministarstva

za održivi razvoj i turizam,

Ministarstva kulture, Mini-

starstva prosvjete, Nacional-

ne turističke organizacije...

U žiriju su bili: predsjednica

žirija - filmska kritičarka i te-

oretičarka Maja Bogojević,

članica žirijaVanjaVukčević,

teoretičarkamuzike imoder-

ne/savremene umjetnosti i

Dušan Kovačević, glumac

CNP-a i producent. Selektor

filmova je direktor festivala

SlobodanMarunović.

C.G.

ŽABLJAK:

Završen četvrti GreenMontenegro international lm fest

PriznanjaPuleviću

iKrgović-Šarović

Nagradu za životno djelo dobio je akedemik Vukić Pulević,

prvi školovani crnogorski botaničar, uvažni član Savjeta

festivala. Nagrada za poseban doprinos festivalu, uručena

je direktorici Turističke organizacije Žabljak, Vanji Krgović-

Šarović.

Nagrade ,,Harmoniji sa

deponije“ i ,,Smogubija“

ŽIRIJUNIJEBILOLAKO:

Sazatvaranja festivala

Nagrađen je i lm ,,Drvo

i ja“ o spašavanjunajs-

tarijeg stabla uEvropi

koje se nalazi ublizini

Dubrovnika

BAR

ProjekatHrvatskog

kulturnogdruštva ,,Sveti Je-

ronim“ izBara ,,Virtuelna re-

trospektivaAntibaris/Anti-

barum/Antivari/Bar“, koji je

na javnomkonkursu finansij-

ski podržalaTurističkaorga-

nizacija, predstavljen jena

konferenciji zanovinare. Ra-

di seo stručnoj izradi 3Dani-

macijeStaroggradaBara, od-

nosnonajreprezentativnijih

objekatadrevnoggrada, po-

putKneževepalate, franje-

vačkog samostana, katedrale

SvetogĐorđa, CrkveSvete

Venerande... koji predstavlja-

judragocjenokulturološko

nasljeđe.

Konkurs kojim se podržavaju

projekti iz oblasti valorizacije

kulturne baštine, zakonska je

obaveza TO, a sredstva se obe-

zbjeđuju iz prihoda od boraviš-

ne takse.

Vladimir Marvučić iz HKD

,,Sveti Jeronim“ objasnio je da

je projekat trodimenzionalnog

prikaza istorijskog jezgra Sta-

rogBarasloženivrlozahtjevan.

- Pretpostavlja formiranje baze

podataka, postojanje značajnih

resursa, organizacionu, institu-

cionalnu i medijsku podršku.

Građevine koje će na ovaj način

biti ,,rekonstruisane“ činiće

svojevrsnu arhitektonsku ,,3D

hroniku“, kojamožebiti od izu-

zetne važnosti za savremenu

interpretaciju prošlosti, pro-

mociju kulturno-istorijske ver-

tikale, održivog turizma, dina-

mičnih tehnoloških, estetskih,

pa čak i zabavnih sadržaja -

objasnio jeMarvučić.

Zasluge za predani i stručni

rad na tom vizionarskom pro-

jektu pripadaju medievalisti iz

Bara dr SavuMarkoviću i timu

uglednih stručnjaka iz Graca

(Austrija) na čelu sa Hervigom

Stieberom.

- Baza za izradu ove virtuelne

animacijebilojekapitalnodjelo

ĐurđaBoškovića,,StariBar“,ali

i slike Vladana Zdravkovića iz

Muzeja ,,Lapidarium“, istorij-

ske fotografije grada, podaci

iz kancelarije Starog Bara... Ve-

liku podršku dobili smo i od dr

SavaMarkovića - kazao je Stie-

ber, koga je, po sopstvenompri-

znanju, očarao Stari grad.

U Turističkoj organizaciji veo-

ma su zadovoljni rezultatom

projekta koji su, prepoznajući

značajvalorizacijekulturneba-

štine i sa turističkog aspekta,

pomogli finansijski.

Direktor TO Bar Emil Kukalj

kazao je da takav vid vizelnog

izraza na pravi način oslikava

potencijale StarogBara.

Prezentaciji projekta ,,Virtuel-

na retrospektiva Antivari-Bar“

prisustvovao je i novoizabrani

predsjednikbarskeopštineDu-

šanRaičević.

V.K.V.

BAR:

Projekat Hrvatskog kulturnog društva

Kulturnonasljeđe

na3Danimaciji

ZADOVOLJNI

REZULTATOM:

Sa

predstavljanjaprojekta

Zabilježeni suna-

jreprezentativniji ob-

jekti drevnog grada,

poput Kneževe palate,

franjevačkog samostana,

katedrale SvetogĐorđa,

Crkve SveteVenerande...