Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 9. avgust 2018.

CrnomGorom

BERANE

Mještani beran-

skog selaVinickavećneko

vrijemevrijedno radena iz-

gradnji putakoji vodi doka-

tunanaplanini Turija. Veliki

broj stanovnikaVinickeu

kojoj imavišeod250doma-

ćinstava imakatune ili vi-

kendicenaTuriji. Prema ri-

ječimapredsjednikamjesne

zajedniceNoviceLainovića,

do sada jeurađenooko3,5

kilometaraputa.

Planirano je da se do 20. avgu-

sta završe grubi radovi.

- Veliku zahvalnost mještani

Vinicke duguju Ministarstvu

poljoprivrede i ruralnog ra-

zvojakoje jeopštini zarealiza-

ciju ovog projekta opredijelilo

sredstva u iznosu od 20.000

eura. Radove na putu koji će

olakšati život lokalnogstanov-

ništva, ali i približiti ljepote

ovog kraja svim zaljubljenici-

ma u planinski turizam izvodi

preduzeće ,,Petrić“.

PESIMISTI

Lainović kaže da su mnogi

sumnjali da je moguće napra-

viti put doTurije.

-Zahvaljujućiozbiljnomradu,

stvorili smo pretpostavke da

seprojekat realizujeuspješno.

Pošli smo od činjenice da je

Turija jedina planina u beran-

skoj opštini, amislim i na čita-

vomsjeveru,kojajošnijedobi-

la put, iako mještani Vinicke

tamo imaju svoja imanja i pla-

ninske katune na kojima vje-

kovima borave sa stokom. Za-

t o s m o n a d l e ž n i m

institucijama predočili da je

nekada na Turiji bilo oko 70

ljetnjih koliba i na stotine grla

krupne i sitne stoke, te damo-

ra da shvate od kakvog je zna-

čaja izgradnja ove saobraćaj-

nice - kazao jeLainović.

On je dodao da su opština Be-

rane i Ministarstvo poljopri-

vredeprepoznali važnostpro-

jekta i pomogli njegovu

realizaciju.

- Minulih dana probili smo

značajan dio puta, u nadi da

ćemo u narednih petnaestak

dana radove privesti kraju.

Planiramo da organizujemo

veliku proslavu na Turiji kad

radovi budu završeni – najav-

ljujeLainović.

PODRŠKA

Radove je obišao predsjednik

opštine Dragoslav Šćekić.

Mještani Vinicke nadaju se da

će ihposjetiti iministar poljo-

privrede Milutin Simović ka-

kobi ličnomogli damuzahva-

le za to što je, kako kaže

Lainović, vratio život na ovu

planinu. Vinićani su se zahva-

lili i direktoruUprave za šume

NusretuKalaču.

- Suočavali smo se sa različi-

tim opstrukcijama, ali je na

kraju preovladao razum onih

koji se nalaze na značajnim

mjestima. Kalač je dao zeleno

svijetlo da se kroz šumski po-

jas koji se nalazi u državnom

vlasništvuprobijeput.Takoće

mještani ubuduće, umjesto

konjima, automobilima dola-

ziti do planine. To će ujedno

podstaći ljude da prave nove

ljetnje kolibe na katunima, da

uređuju vodoizvorišta i da se

više okrenu tradicionalnim

vrijednostima - dodao je Lai-

nović.

Nemjerljivdoprinosrealizaci-

ji ovogprojekta, kakokažeLa-

inović, dao je i režijski odbor,

na čelu sa Mikom Vukićevi-

ćem.

V.JAŠOVIĆ

BERANE:

U završnoj fazi izgradnja puta u selu Vinicka, mještani zadovoljni

DoTurijećeuskoro

stizati automobilima

Pošli smo

od činjenice

da je Turija

jedina planina

u beranskoj

opštini, amislim

i na čitavom

sjeveru, koja

još nije dobila

put, iako

mještani Vinicke

tamo imaju

svoja imanja

i planinske

katune na kojima

vjekovima

borave sa

stokom– kaže

predsjednik

Novica

Lainović

Veliku zahvalnost dugujemo opštini,

ministrupoljoprivredeMilutinu

Simoviću i direktoruUprave za šume

NusretuKalaču, koji je dao zeleno

svijetloda se kroz šumski pojas koji se

nalazi udržavnomvlasništvuprobije put

NovicaLainović

GRUBERADOVEZAVRŠIĆEDO

20.AVGUSTA:

Probijanjeputa

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

ANDRIJEVICA:

od 8 do 14:30

sati Ulotina.

BERANE:

od 8 do 18 sati Pet-

njik, Dapsiće 1 i 3 - zbog ugrad-

nje novih brojila.

BIJELOPOLJE:

od 9 do

15 sati Tomaševo, Muslici,

Glibavac, Pape, Grančarevo,

Ujnice, Obod, Zaljevo, Potrk,

Obod, Lijeska, Sokolac i Barice.

BUDVA:

od 8:30 do 12:30

sati dio naselja Krš Midžora

(Manastir Gradište, Benzinska

pumpa).

CETINJE:

od 9 do 14 sati Pose-

ljani, Njive, Zaštek, Zaječina i

Čukovići; od 9 do 14 sati dio

Njeguša.

GUSINJE:

od 8 do 14:30 sati

Martinovići.

KOLAŠIN:

od 9 do 15 sati

Cerovica i Bare Kraljske.

MOJKOVAC:

od 9 do 15 sati

Gojakovići.

NIKŠIĆ:

od 9 do 17 sati Roje-

vići, Prisoje, Zakurljaj, Gornje

Polje, Podkraj, Grahovo, Tos-

pude, Rokoči, Trešnjevo i Repe-

titor; od 09 do 11 sati Gornji

Broćanac.

PETNJICA:

od 8 do 14:30

sati Azane; od 8 do 14:30 sati

Javorova.

ROŽAJE:

od 9 do 14:30 sati

Razdolje.

ŽABLJAK:

od 8 do 18 sati Raz-

vršje, Usijek - zbog ugradnje

novih brojila.

M. N.

Radovi u

12opština

CEDIS

DANILOVGRAD

Lokalna uprava nastavlja da kupovi-

nom udžbenika prvacima pokazuje brigu o obrazovanju.

Ove godine, kaže predsjednica opštine Zorica Kovačević,

za tunamjenu izdvojiće 180.000 eura.

- Nastavljamo lijepu praksu da pomažemo roditeljima pr-

vaka da ih opreme za školu. Nećemo se zaustaviti na tome,

izgodineugodinuunapređujemotunajvažnijuoblastkada

je riječ o razvoju i prosperitetu grada - rekla je Kovačević

podsjetivši da jeubudžetuopštineobavezna stavka stipen-

diranje najboljih učenika i studenata, te nagrade odlikaši-

ma i lučonošama.

B.K.

Danilovgrad

Prvacimaćegrad

kupiti udžbenike

PLJEVLJA

Izgradnja

fontane na Trgu 13. jul ulazi

u završnu fazu. Nakon građe-

vinskih radova na izgradnji

sabirnog rezervoara i tehnič-

ke prostorije, izvedeni su i

građevinsko-zanatski radovi.

Urađene su elektro instalacije

na priključku na nadzemnoj

garaži do tehničke prostorije,

PLJEVLJA:

Radovi na fontani u završnoj fazi

Naziruseobrisi diatrete

ZAVRŠNIRADOVI:

Fontana

kao i hidrotehničke instalacije

i odvod od fontane do kana-

lizacione mreže. Nakon ovih

radova, slijedi izrada mozaik

pločica, ugradnja rasvjete i

pumpi, a nakon toga postav-

ljanje diatrete.

Ukupna vrijednost procijenje-

nih radova je 68.000 eura.

Rok za završetak svih radova

je 60 dana.

Radove izvodi pljevaljsko

preduzeće ,,Ving“, a fontana

se gradi po idejnom rješenju

mladih arhitekata Tamare

Manojlović i Nebojše Stan-

kovića. Fontana predstavlja

stilizovanu diatretu, odnosno

staklenu čašu pronađenu u

rimskomnaselju „Municipi-

jum S“ u Kominima. Izgradnja

fontane nastavljena je krajem

aprila.

Radovi na fontani počeli su

još krajem 2015. godine, kada

je tivatska irma „Pupović

elektro IN“ uklonila staru

fontanu, a onda uradila i

neophodne zemljane i armira-

no-betonske radove. Tivćani

su zbog inansijskog spora sa

opštinomnapustili gradilište,

pa je na drugom tenderu

obavezu da za 60.000 eura

nastavi i dovrši započeto, pre-

uzelo preduzeće ,,Perošević“

iz Bijelog Polja. Ugovor sa

tom irmom je raskinut jer se

nijesu pojavili na gradilištu.

Na narednom javnompozivu

najbolju ponudu dostavila

je irma „Ving“, zajedno sa

podizvođačempodgoričkom

kompanijom „Fidia“.

A. S.